Lezing Stadshistoricus Paul van der Laar

Op 18 november was er een lezing over het ontstaan van de regio Lansingerland via nederzettingen in het veenmoeras in de 10e eeuw die uitgroeiden tot "Ambachtsheerlijkheden", de turfwinning en het ontstaan van grote waterplassen, de droogmakerijen en de ontwikkeling van de landbouw, de landbouw overgaand in tuinbouw.

Daarnaast werd ook de fusie tot Lansingerland en de verstedelijking gepaard gaande met grote veranderingen in de bevolking etc. besproken en kwamen enkele figuren ter sprake komen zoals Johan van Oldebarneveld, Ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs. Deze lezing werd georganiseerd door de drie Historische verenigingen in Lansingerland.

Paul van de Laar, Roterodamums hoogleraar Stadsgeschiedenis Paul van de Laar Paul van der Laarbekleedt sinds september 1997 de Bijzondere Leerstoel Roterodamum ‘Geschiedenis van Rotterdam' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. In maart 1998 hield Van de Laar zijn oratie over het Veranderend geschiedbeeld van de stad Rotterdam, die ook in het Rotterdams Jaarboekje werd gepubliceerd. Vanaf 1998 verzorgt hij het keuzevak stadsgeschiedenis. Daarnaast heeft hij aanvullend (gast)colleges gegeven over onder andere de beeldvorming van de stad voor mediastudenten. Dankzij de colleges stadsgeschiedenis lopen er inmiddels in Rotterdam veel afgestudeerden rond met een behoorlijke kennis van de geschiedenis van de stad. Sinds enige jaren is in Nederland het Angelsaksische model ingevoerd. Dat wil zeggen dat studenten de onderbouw afsluiten met bachelor en daarna kunnen kiezen voor een master. Zodoende kunnen studenten uit het buitenland makkelijker in Rotterdam studeren. Vandaar dat Van de Laar sinds enige jaren het keuzevak in het Engels aanbiedt. Hij doceert nu vooral vergelijkende stadsgeschiedenis en gebruikt de geschiedenis van Rotterdam als case-study. Belangrijke thema's die hij aansnijdt zijn: migratie, modernisering, stedelijke iconen enz. De laatste jaren is ongeveer de helft van de studenten uit het buitenland afkomstig. In 2008 hadden zich meer dan zestig studenten ingeschreven, van wie de helft uit het buitenland. Sinds september 2001 is Van de Laar ook werkzaam als hoofd collecties van het Historisch Museum Rotterdam. Een ideale combinatie; het museum en de leerstoel versterken elkaar vooral. Geschiedenis is populair en Van de Laar doet zijn best om de popularisering te bevorderen. In 2008 heeft hij samen met TV-Rijnmond de serie gemaakt, Rotterdammers van formaat, een reeks documentaires met als kernvraag wat deze Rotterdammers voor de stad hebben betekend. Vanwege het succes van de serie wordt gewerkt aan een vervolg. Een hoogleraar stadsgeschiedenis moet uiteraard betrokken zijn met wat er in de stad gebeurt. Vandaar dat Van de Laar regelmatig wordt gevraagd om deel te nemen in commissies of besturen op het gebied van stadsgeschiedenis, cultureel erfgoed enz. Ook vanuit bestuurlijke zijde wordt regelmatig een beroep op hem gedaan om vanuit het verleden van de stad te helpen bij de beleidsvoorbereiding voor actuele stedelijke vraagstukken. Dat is bij uitstek ook het terrein waarop Roterodamum zich de laatste jaren nadrukkelijker wenst te profileren. Hier blijkt meer dan eens het maatschappelijk nut van de leerstoel. Voor een hoogleraar is onderzoek zeer belangrijk. Van de Laar probeert echter zoveel mogelijk onderzoekthema's te bedenken die voor een breed publiek interessant zijn. Zijn belangstelling voor de beeldvorming van de stad, migratievraagstukken en de moderne stadsantropologie getuigt daarvan. Hij wil graag de komende jaren een studie voltooien over vergelijkende havensteden, waarin Rotterdam, Liverpool, Hamburg en Marseille met elkaar worden vergeleken. Het is een voor de hand liggende keuze: het zijn allemaal havensteden die een sleutelrol hebben vervuld in de internationale migratiestromen.

Bibliotheek Oostland
18 november 2013
20:00
SBerkel en Rodenrijs
gratis