Kohier van het Monnikengeld van Berkel & Rodenrijs 1591-1598

 (NA, Familiearchief Van Oldenbarnevelt inv. nr. 441) 

Bewerkt door Teun van der Vorm, november 2006 

Inleiding

Dit is de bewerking van het kohier van het Monnikengeld van Berkel. Het kohier is aangelegd in 1591 en daarna jaarlijks aangepast tot en met 1598. Achterin bevindt zich in index op voornaam. Die is niet bewerkt, omdat dit verder weinig toevoegd aan deze bewerking. 

De aanleiding tot het monnikengeld is een akte van 7-2-1399 waarbij ambachtsheer Arent, heer van Egmond en IJsselstein, 100 Engelse nobelen jaarlijks schenkt aan het door hem gestichte klooster Sint Barbara te IJsselstein. Deze 100 nobelen moeten komen uit de erfhuren te Berkel en mocht de opbrengst in een jaar meer dan 100 bedragen, dan komt dat ten goede aan de dienaars van Van Egmond. Velthuyse 1948 meldt dat deze last later op 20 hoeven grond kwam te liggen. In de Informacie 1514 stellen de inwoners van Berkel dat het land is belast met 100 nobelen aan "thinspachten" die zij betalen aan de ambachtsheer omdat diens vader dat bedrag schonk aan de monniken van IJsselstein. Daarmee is de naam monnikengeld wel verklaard. 

Nog een kort woord over de inhoud van het kohier. Berkel en Rodenrijs is hierin opgedeeld in 57 hoeven. Bij elke hoeve staat een benaming vermeld, die vaak verwijst naar vroegere eigenaren of gebruikers. Hoe ver deze benamingen terug gaan is niet te zeggen, maar de soms ouderwetse namen die hierin voorkomen suggeren een herkomst van voor 1500.

Per hoeve zijn de betalers geregistreerd per perceel land. Het bijzondere is dat de percelen meestal geïdentificeerd worden aan de hand van een historische reeks betalers. Hierdoor zien we een aantal reeksen waarbij expliciet vermeld is dat die van vader op zoon over zijn gegaan. In andere gevallen is het uit andere bronnen bekend dat er een familierelatie is tussen opeenvolgende betalers of lijkt dit waarschijnlijk het geval te zijn. Daarom is deze bron voor genealogen interessant voor een onderzoek naar 16e eeuwse Berkelse families. 

Gehanteerde conventies zijn:

- De latere bijschrijvingen zijn, voor zover ze te herkennen waren aan het handschrift of de plaats waar ze waren geschreven, in cursief weergegeven.

- Doorhalingen in het origineel zijn ook in deze bewerking als doorhaling weergegeven m.u.v. duidelijke gecorrigeerde verschrijvingen (Die zijn genegeerd).

- Romeinse cijfers zijn omgezet naar de prettiger leesbare Arabische cijfer.

- Hoofdlettergebruik is zoveel mogelijk aangepast aan hedendaags gebruik. Hetzelfde geldt voor het los en elkaar schrijven van woorden.

- Afgekorte namen in het origineel zijn uitgeschreven om digitaal zoeken beter mogelijk te maken.

- Het stuk is niet gefolieerd. De nummers tussen vierkante haken in deze bewerking verwijzen naar de nummers van de gemaakte foto’s. Elke foto bevat twee naast elkaar gelezen folio’s.

- Voor de munten zijn de volgende afkortingen gebruikt: L. (=pond), sch. (=schelling), d. (=dernier), q. (=quart? = ½ d.) en mt. (= mijt?) [ 1 L. = 20 sch.; 1 sch. = 12 d.; 1 d. = 2 q. ]

- Omwille van de leesbaarheid zijn alle bedragen en muntsoorten in deze bewerking in blauw aangegeven. 

Op- en aanmerkingen zie ik graag tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. '; document.write(''); document.write(addy_text26132); document.write('<\/a>'); //-->\n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Bewerking 

[1884] 

<voorblad> 

[1885]

Register van de hoeven in Berckel gelegen waer wuijt men mach collecteren ende ontfangen van de ingelanden des voorsz. ambochts den erfftijns genaempt ’t monnickengelt ’t  welck toecomt ’t convent van IJselsteijn. Vernieut anno 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598. 

[1886] 

De 1 hoeff genaempt die Gemeen Hoern daer wuijt gaet 3 L. 19 sch. 3 d. 

Het ambocht van Pijnaker 6 sch. 5 d. 

Arris Jansz. van Huijch Jacobsz. 6 sch. 9 d.

van Huijch Jacobsz. voorsz. 1 margen 1 sch. 6 d. q.

noch van Huijch Jacobsz. 3 sch. 9 d.

[ bijgeschreven toaal: 12 sch. q. ] 

Cornelis Willemsz. alias Neel Duesen van Pouwels Arentsz. Schoudt 4 sch. 

Ewout Jacobsz. van Jacob Ewoutsz. van Antonis Jacobsz. Bom van Pieter Floer d’ een helft hem toecomende d’ ander helft den h.g. van Soetermeer 6 sch. 7 d. q. 

Claes Adriaensz. int Dubbelde Cruijs van Lenaert Ariensz. van Catwijck 3 sch. 9 d. 

[1887] 

Johan de Hoeijter vant lant dat Huijch Joostensz. te bruijcken plach 4 sch. 5 d. 

Jacob Arentsz. van Pieter Lenartsz. 3 sch. 

Geroen Severtsz., Cornelis Jansz. Spit tot Catwijck van Jan Heijnricxsz. Gorter tot Delft van Tonis Dircxsz. 8 sch. 

Cornelis Eggertsz. van de Ruckeveen van Cornelis Heijnricxsz. sijn vader 8 sch. 6 d. 

Heijndrick Cornelisz. van de Ruckeveen van Cornelis Heijndricxsz. sijn vader 3 sch. 3 d. 6 d. 

Huijbert Cornelisz. van Cornelis Heijnricxsz. 4 sch. 6 d. 

Geroen Zevert van Jan Jacobsz. van Catwijck 2 sch. 

Ewout Jacobsz. van Jacob Ewoutsz. van Antonis Jacobsz. Bom van Lenart Gerritsz. 3 sch.

noch van Lenart Cornelisz. Wever dat den heijligen geest tot Delft toecomt 6 sch. 

Grietgen Cornelis Arentsz. wede. van twee stucken lants het ene 5 sch. 6 d. het andere 2 sch. 6 d. facit 8 sch. 

De 2 hoeff genaempt

Jacob Maertijnsz. off Claes Pietersz. hoeff die hout 42 margen elcke margen 3 sch. 7 d., dat hont 7 d.  Somma 7 L. 14 sch. 10 d. 

Cornelis Cornelisz. van Dirck Claesz. van Adriaen Allertsz. Molenaer van Aelbert Aertsz. 14 hont 8 sch. 4 d. 

Bruijn Jacobsz. de Jonge van Baertgen Claes Vranckensz. wede. 9 hont eijgen lants 5 sch. 4 d. q. 

Jacob Ewoutsz. van Antonis Jacobsz. 14 hont lants van Arien Willemsz. 8 sch. 4 d.

noch van Gerrit Lenaertsz. 14 margen 2 L. 10 sch. 4 d.

[ bijgeschreven totaal: 2 L. 18 sch. 8 d. ] 

Jacob Arentsz. van Willem Joosten cum socijs 4,5 margen 15 sch. 9 d.

noch van Claes Ariensz. van Adrichem 4,5 margen 15 sch. 9 d.

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 11 sch. 6 d. ] 

Adriaen Huijgensz. glaesmaicker van Cornelis Ariensz. kinderen 3,5 margen 12 sch. 6 d. 

Adam Dircxsz. schoudt van Pijnaker 3,5 margen lants gecomen Jonge Heijn d’ een helft hem toecomende d’ ander helft den h.g. tot Berckel 12 sch. 6 d. 

[1888] 

Heijndrick Pouwelsz. van Inge Arien Schouten 4 margen 2 hont 16 sch. 

Dirck Claesz. van Lenart Vranckensz. van Vranck Lenartsz. van Vranck Maertijnsz. 5 hont 2 sch. 11 d.

Ewout Jacobsz. van Gijsbrecht van Houten 2 margen van Pieter Danielsz. 7 sch. 2 d. 

De 3e hoeff genaempt

Gerrit Veralidens ofte Arent Loeffsz. hoeff die hout 49 margen 2 hont elcke margen 3 sch. 6 d. ’t hont 7 d.

Sommarum 

Jan Jacob Jansz. van Segwaert van Marritge Cornelis Ariensz. wede vier margen 14 sch. 

Jacob Ewoutsz. van Pieter Florisz. van 3,5 margen lants 9 sch. 

Maerten Cornelisz. Cock van Pieter Aertsz. inde Crom van Claes Cornelisz. ande Laen tot Pijnaker van Baertgen Claes Vranckensz. wede 7 hont ende een vierendeel honts dat van Jan Dircxsz. schoudt is gecomen 4 sch. 3 d. 

Jacob Aertsz. wuijt Pieter Florisz. woninck 5 margen 14 sch. 1 d. q. 

Huijbrecht Cornelisz. van Marritge Claesdr. wede wijlen Cornelis Heijnricxsz. 3 margen 4,5 hont ende een vierendeel honts eertijts van Claes Willemsz. eijgen als bruijckwaer 13 sch. 9 d. 

Bruijn Jacobsz. van Pieter Florisz. van Arien Willemsz. 10 margen 1,5 hont 35 sch. 10 d. q.

Item vande selffde 3 margen 2,5 hont 11 sch. 7 d.

Item vande selffde 11 hont 6 sch. 1 d. q.

Item vande h.g. t’ Soetermeer 10,5 hont 6 sch. 1 d. q.

Noch 6,5 hont 3 sch. 10 d.

Item dat Maerten Claesz. gebruijct heeft 10 hont 5 sch. 10 d. 

Item Pieter Florisz. van Sasbout Cornelisz. in den Buck 11 hont 6 sch. 6 d.

Ewout Jaocbsz. van Gijsbrecht van Houten van Arien Pietersz. 14 hont 8 sch. 2 d. 

[1889] 

Grietgen Cornelis Aetsz. wede. 10 hont eijgen 5 sch. 7 d. q. 

Jacob Michielsz. van Arien Jansz. Slucker 8 margen 28 sch. 

Heijnrick Pouwelsz. van Arien Jansz. Slucker 3,5 margen 12 sch. 4 d.

Dirck Claesz. van

Lenart Vranckensz. van Vranck Lenartsz. van Lenart Vranckensz. sijn vader 8 hont 4 sch. 8 d.

Item van sijn vader noch 10 hont 5 sch. 10 d.

[ bijgeschreven totaal: 10 sch. 6 d. ]

De 4e hoeff genaempt

Jan Grietgen off Claes Dircxsz. hoeff die hout 49 margen ende 4 hont elcke margen 3 sch. 4 d. dat hont 6 d. q. mt.

Sommarum 8 L. 5 sch. 6 d. 

Jacob Arentsz. van Pieter Lenartsz. 14 margen 2,5 hont 2 L. 8 sch. 6 d. 

Cornelis IJeffsz. van Wigger Jacobsz. nu toecomende Pieter Ariensz. van Rotterdam 11 margen 3 hont ende een 7e deel hont lants 1 L. 17 sch. 6 d.

ende vande selffde 1 margen 2 hont 4 sch.

[ bijgeschreven totaal: 2 L. 2 sch. 6 d. ] 

Noch Arien Willemsz. van sijn huijsvrousvader Sijmon Vranckensz. van Steven Jan Claesz. 10 margen 33 sch. 4 d.

Bruijn Jacobsz. van Pieter Florisz. van Arien Willemsz. drie hont ende een derdendeel honts 1 sch. 10 d. q.

Item vande selffde een margen 2 hont ende een vierendeel honts 4 sch. 9 d. q.

[ bijgeschreven totaal: 6 sch. 8 d. ] 

Jan Arien Claesz. van Cornelis Lenartsz. toecomende die leprosen 3,5 hont ende een 6den deel hontsch. Dit reste inde 5e hoeff 2 sch. 2 d. 

Adriaen Arentsz. van Lenart Vranckensz. de Jonge van Vranck Lenartsz. van Lenart Vrancken 7 margen 4,5 hont 27 sch. 3 d. 

Arent Ariensz. van Marritgen Pieter Danielsz. wede. 3 hont 1 sch. 9 d.

Item noch een marge 3 sch. 4 d.

[ bijgeschreven totaal: 5 sch. 1 d. ]

[1890] 

De 5e hoeff genaempt

Claes Grietgen ofte Pieter Claes Sijmonsz. hoeff die hout 48 margen, elcke margen 3 sch. 1 d. mt. ’t hont 6 d. q.

Sommarum 7 L. 10 sch. 1 d.

[ bijgeschreven: hier 1 sch. 6 d. q. mt. over. ] 

Heijndrick Pouwelsz. van Arien Jansz. Slucker 2 sch. 8 d. q. 

Jan Arien Claesz. van Arien Claesz. sijn vader 3,5 margen 11 sch. q. mt.

Noch van Marritgen Pieter Daendelsz. wede. 4 hont 2 sch. 1 d. q. mt. daer de helft die pastorie off toecomt

Noch van haer 5,5 hont 3 sch.

Noch vande leprosen 7 hont dat Cornelis Lenaertsz. gebruijct heeft 3 sch. 11 d.

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 1 d. q. ] 

Pieter Aertsz. inde Crom van Adriaen Claesz. 7,5 hont 4 sch. 

Huijbrecht Cornelisz. van Marritge Claesdr. wede. wijlen Cornelis Heijndricxsz. 6 margen 18 sch. 10 d. q.

Ende van Jan Jansz. 4 hont 2 sch. 2 d.

Cornelis IJeffsz. van Wigger Jacobsz. 6 margen 3,5 hont ende een derdendeel honts 1 L. 10 d.

Item dat vande heijligen geest van Soetermeer gecomen een margen

ende noch een margen 3 sch. 1 d. q. mt.

Item van Jan van Montfoort 8,5 hont 4 sch. 6 d.

ende van Jan Louwerisz. 8 hont 4 sch. 3 d.

Item van Sijmon Vranckensz. 5,5 hont 3 sch. q. mt.

[ bijgeschreven totaal: 35 sch. 10 d. q. mt. ]

Arien Willemsz. van Sijmon Vranckens van Pieter Sasbout ende Dirck Sasbout 7 hont 3 sch. 10 d. 

Geroen Zevertsz. van Pieter Florisz. 8 hont lants van de kerck van Soetermeer 4 sch. 3 d. 

Anna Vierlincx van Jacob Dircxsz. 4 margen 4 hont 15 sch. 7 d. q. mt.

die reste sal men vinden inde 6e hoeff 

Noch Arien Willemsz. van Sijmon van Lenart Jan Willemsz. 9 hont 4 sch. 8 d. q. mt.

Item Arien Willemsz. van Sijmon Vranckensz. van Vranck Sijmonsz. dat van Jan Willemsz. is gecomen 3 sch. 1 d. q. mt. 

Barent Gerritsz. van Adam Dircxsz. van Lenart Jan Willemsz. 9 hont 4 sch. 8 d. q. mt. 

[1891] 

Andries Louwerisz. van Johan de Hoeijter 16 hont lants dat van Cornelis Lenartsz. gebruict heeft 8 sch. 6 d. 

Arent Cornelisz. van Lenart Vrancksz. 20 hont die Clement Cornelisz. gebruict heeft 10 sch. 6 d. mt. 

Maerten Steffensz. van Kerstant Claesz. 7 hont 3 sch. 8 d. mt. 

Arien Willemsz. van Jacob Huijgensz. van Cornelis Pietersz. Buijtewech van Pouwels Jacobsz. dat die pastorie toecomt ende is 7 hont 3 sch. 9 d. 

Arent Ariensz. van Marritge Pieter Danielsz. wede. 10 hont 5 sch. 2 d.

De 6e hoeff genaempt

Gerrit Egbertsz. ofte Claes Willemsz. hoeff die hout 47 margen 5 hont elcke margen 3 sch. 5 d. ’t hont 7 d.

Sommarum 8 L. 2 sch. 5 d. 

Gerrit Heijnricxsz. van Cornelisz Claes Jansz. 4,5 margen 15 sch. 5 d. 

Jan Jacob Jansz. van Cornelis Claes Jansz. 3 margen 10 sch. 3 d. 

Arien Willemsz. van Sijmon Vranckensz. van Pieter Sasbout erffgenamers 2 margen 5 hont 9 sch. 9 d. 

Huijbrecht Roelen van Sijmon Vranckensz. van Lenart Jan Willemsz. 11 hont 5 sch. 5 d. 

Arien Willemsz. van Sijmon Vranckensz. van Vranck Sijmonsz. sijn vader 4 margen 4 hont 16 sch. 

Anna Vierlincx van Jacob Dircxsz. 5 margen 1,5 hont 18 sch. 

Heijndrick Pouwelsz. van Arien Jansz. SLucker 14 margen 4,5 hont 2 L. 10 sch. 11 d. 

Cornelis Jansz. Robol van Cornelis Pouwelsz. van de Ruckeveen 3 margen 3,5 hont 11 sch. 3 d. 

Cornelis Lenartsz. van Lenart Pietersz. Cruser 10,5 hont 6 sch. 

[1892] 

Cornelis Cornelisz. van Lenart Vranckensz. van Vranck Lenaertsz. 5 margen 17 sch. 1 d. 

Jan Arien Claesz. van Marritgen Pieter Daendelsz. erffgenamers 4 hont 2 sch. 4 d. 

De 7e hoeff

Nobegen Pieters ofte Bonefaes Woutersz. hoeff die hout 47 margen 2 hont elcke [margen] 3 sch. 4 d. q. ’t hont 7 d.

Sommarum 7 L. 19 sch. 8 d. q. 

Cornelis Gijsen van Rotterdam van Adriaen Colijnsz. 12 margen 1 hont 2 L. 1 sch. 1 d. 

Jan Arien Claesz. van Arien Claesz. 2,5 margen 8 sch. 6 d. 

Huijbrecht Cornelisz. van Cornelisz. Heijndricxsz. 3 hont 1 sch. 9 d. 

Heijndrick Pouwelsz. van Arien Jansz. Slucker 2 hont 1 sch. 2 d. 

Gerrit Heijndricxsz. van Cornelisz Claes Jansz. 1 hont 7 d.

Adriaen Sijmonsz. van Cornelis Dircxsz. brouwer van Inge Arien Schouten 6 9 sch.

Arien Sijmonsz. van Arien Heijndrick Vrancken 14 sch. 2 d.

noch van Cornelis Dircxsz. brouwer 1 margen 3 sch. 

Arien Woutersz. van Inge Schouten 3 sch. 7 d. mt. 

Jan Jacob Jansz. van Inge Schouten 3 sch. 7 d. mt.

Vollebrecht Gerritsz. de Ruu van Soetermeer van Jan Ariensz. de Jonge 3,5 margen 11 sch. 10 d. q. 

Jan Arien Claesz. van Sijmon Cornelisz. 10 hont 5 sch. 9 d.

Jan Arien Claesz. van Marritge Pieter Daendelsz. wede. 31 sch. 6 d.

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 17 sch. 3 d. ]

Adriaen Arentsz. Arent Ariensz. van Marritge Daendelsz. wede. 1 L. 7 sch. 

[1893] 

De achtste hoeff

Coppen Aliden off Gerrit Heijnesz. hoeff die hout 46 margen 4 hont die hout 46 margen 4 hont elcke margen 3 sch. 4 d. q. ’t hont 7 d.

Sommarum 7 L. 17 sch. 7 d. 

Jan Arien Claesz. van Arien Claesz. sijn vader 20 margen 1,5 hont 3 L. 8 sch. 10 d. mt.

Noch 10 hont 5 sch. 8 d.

[ bijgeschreven totaal: 3 L. 14 sch. 6 d. mt. ] 

Jan Lenartsz. van Lenart Vranckensz. van Arien Colijnsz. 4 hont 2 sch. 4 d. 

Jan Arien Claesz. van Sijmon Pietersz. van Rotterdam 10 hont 5 sch. 7 d. q. mt. 

Cornelis Lenartsz. van Lenart Pietersz. 16 margen 3 hont 2 L. 15 sch. 9 d. 

Maerten Steffensz. van Steffen Claesz. 4 margen 13 sch. 9 d. 

Arent Ariensz. van Marritge Pieter Daendelsz. wede 9 hont 5 sch. 9 d. 

De 9 hoeff

Arent Grietgen off Vranck Dircxsz. hoeff die hout 48 margen 4 hont elcke margen 3 sch. 2 d. q. mt. dat hont 6 d.

Sommarum 7 L. 17 sch. 2 d. q. mt. 

Cornelis Gijsbertsz. van Rotterdam van Arien Colijnsz. 1 L. 18 sch. 9 d.

Jan Arien Claesz. van Arien Claesz. sijn vader 8 hont 4 sch. 6 d. 

Noch van Sijmon Pietersz. van Rotterdam cum socijs 11 margen 1 hont 1 L. 18 sch. 9 q. 

Noch van Vollebrecht Lenartsz. 7 hont dat die pastorie toecomt 3 sch. 9 d. mt. 

[ bijgeschreven totaal: 2 L. 7 sch. q. mt. ]

Lenart Vranckensz. de Jonge van Vranck Lenartsz. erffgenamers van Lenart Vranck 22 margen 3 L. 11 sch. 5 d. 

[1894] 

De 10e hoeff genaempt

Dirck Evertsz. off Gerrit Arentsz. hoeff die hout 48 margen 2 hont elcke margen 3 sch. 4 d. q. mt. dat hont 6 d. 10 mt. 

Sommarum 8 L. 4 sch. 7 d. 10 q.

Claes Lenaertsz. van Lenaert Claesz. 2,5 margen 8 sch. 6 d.

Lenart Vranckensz. de jonge van Vranck Lenartsz. 8 hont 4 sch. 6 d.

Maertijn Steffensz. 20,5 [margen] 3 L. 9 sch. 10 d. q. 

Arent Ariensz. van Sijmon Jan Bonefaesz. 16 margen 5 hont 2 L. 17 sch. 3 d. 

ende noch 7 margen 1 hont 24 sch. 6 d. 

[ bijgeschreven totaal: 4 L. 1 sch. 9 d. ] 

De 11e hoeff genaempt 

D’ eerste camp houff die hout 24 margen 1 hont elcke margen 2 sch. 2 d. q. dat hont 4 d. q. 

Sommarum 2 L. 11 sch. 2 d. q. 

Cornelis Pietersz. Buijtewech off Claes Pietersz. sijn broeder van Pouwels Jacobsz. 4 sch. 9 d. q.

Jan Jansz. van Willem Heijndricxsz. van Due Willemsz. off sijn broeders van Arien Pietersz. haer oom 4 sch. 5 d.

Gerrit Lenartsz. van Clappijck van Arien Aertsz. de Wit 3 margen 6 sch. 7 d. q.

Cornelis Dircxsz. van Gangert Cornelisz. van Pijnaker 1 margen 1 hont 2 sch. 6 d. 

Item noch 7 margen 15 sch. 3 d. 

Item noch een margen 1 hont 2 sch. 6 d. 

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 3 d. ]  

Claes Lenartsz. van Lenart Vranckensz. van Vranck Lenartsz. 17 hont 6 sch. 3 d. q.

Maerten Steffensz. van Steffen Claesz. 2 margen 4 sch. 5 d. 

Item van Adriaen Claesz. sijn oom 2 margen 4 sch. 5 d. 

[ bijgeschreven totaal: 8 sch. 10 d. ]

[1895]

De 12e hoeff genaempt 

Claes Mack off Pieter Heijnesz. hoeff die hout 60 margen [de margen] 2 sch. 11 d. q. dat hont 6 d. mt. 

Sommarum 8 L. 18 sch. 6 d. mt.

Jan Jansz. van Willem Heijndricxsz. Noortlander van Due Willemsz. 6 sch. 7 d. 10 q.

Cornelis Willemsz. alias Neel Duesen 11 sch. 6 d.

Cornelis IJeffsz. 11 sch. 6 d.

Claes Vranckensz. erffgenamers van Cornelis Jacobsz. Noortlander 21 margen 3 L. 2 sch.

Arent Aelbrechtsz. van Due Willemsz. 2 margen 5 sch. 10 d. q.

Jan Jansz. van Cornelis Jansz. backer van Cornelis Gerritsz. van Soetermeer van Due Willemsz. 10 hont 5 sch. 2 d. q.

Sijmon Ariensz. Langelaen van Cornelis Ariensz. weeskinderen 7 margen 1 L. 8 d.

Jan Jansz. van Willem Heijndricxsz. Noortlander van Due Willemsz 7,5 margen 1 L. 2 sch. 5 d. q.

Cornelis Pietersz. Buijtewech van Pouwels Jacobsz. 11 margen 1 L. 12 sch. 8 d. q. mt.

De 13e hoeff genaempt 

Hannetge Jans off Claes Gerritsz. hoeff die hout 61 margen 1 hont elcke margen 2 sch. 11 d. mt. dat hont 6 d. 

Sommarum 8 L. 16 sch. 2 d. mt.

Jan Adriaen Claesz. van Due Willemsz. 3 sch. 5 d.

Cornelis Heijndricxsz. Noortlander van Jan Heijndricxsz. Gorter van Tonis Dircxsz. 5 sch. 6 d.

Arent Aelbrechtsz. van Jacob Heijndricxsz. 26 margen 3 L. 15 sch. 2 d.

Arent Aelbrechtsz. van Lenart Cornsz. 3 margen 8 sch. 9 d.

[1896]

Arent Aelbrechtsz. van 

Dirck Claesz. van Cornelis Ariensz. weeskinderen van haer vader 1 2 margen 2 hont 4 sch. 10 d. mt. 3 sch. 1 d. mt. 

Noch van Cornelis Claes Jansz. 2 margen 1,5 hont 6 sch. 7 d. q. 

Noch van Marritge Cornelis Heijndricxsz. wede 1 sch. 9 d. 

[ bijgeschreven totaal: 14 sch. 2 d. q. mt. 11 sch. 5 d. q. mt. ] 

Lenart Tonisz. van Alphen van Dirck Claesz 4 hont 1 sch. 9 d.

Cornelis Jacobsz. Noortlander van Vollebrecht Lenartsz. off mr. Cornelis Spiegels erffgenamers 4 margen 3,5 hont 12 sch. 9 d. 

Grietge Pieter Cornelis Aertsz. wede 3 hont 1 sch. 6 d.

Cornelis Pietersz. Buijtewech off sijn broeder 16 hont lants 8 sch.

Arent Aelbrechtsz. ende Jacob Aertsz. Anna Vierlincx van Sijmon Cornelisz. 8,5 margen ende wort nu gebruijct van Wiggert Jacobsz. 24 sch. 3 d. 

Arent Ariensz. van Arent Aelbrechtsz. 6 margen 2 hont 8 margen 18 23sch. 7 d. q. 

Arent Aelbrechtsz. van Arent Ariensz. 10 hont 5 sch.

De 14e hoeff genaempt 

Bruijn Monens ofte Claes Woutersz. hoeff die hout 67 margen 4 hont elcke margen 2 sch. 10 d. q. dat hont 5 d. q. mt. 

Sommarum 9 L. 15 sch. 2 d.

Cornelis Heijnricxsz. Noortlander van Jan Heijnricxsz. Gorter van Tonis Dircxsz. 11 margen 1 hont 1 L. 12 sch. 

Cornelis Heijnrichsz. noch van Lenart Jansz. Verzijden van Pieter Jansz. een margen 2 sch. 10 d. q.

Cornelis Jacobsz. Noortlander van Jan Ariensz. Bleijswijck 24 margen 3,5 hont 3 L. 7 sch. 7 d. 

Noch Cornelis Jacobsz. voornt. van Pieter Jansz. 6 margen 17 sch. 4 d. q. 

[ bijgeschreven totaal: 4 L. 4 sch. 11 d. q. ]

Arent Lenartsz. timmerman van Marritgen Duijst 8 margen 22 sch.

Claes Lenartsz. van Lenart Claesz. 1 L. 13 sch. 4 d. 

Noch Claes Lenartsz. van Jan Arien Bleijswijck 15 hont 7 sch. 3 d. 

[1897]

Arien Ariensz. Valck met Cornelis Jansz. Ouwen van Pieter Jansz. 9 hont 4 sch. 3 d. q. mt.

Cornelis Pietersz. Buijtewech van Vollebrecht Lenartsz. 17 h. 8 sch. 3 d.

Claes Lenartsz. van Jan Ariensz. Bleijswijck 15 hont 7 sch. 3 d.

De 15e hoeff genaemt

de anderde camp hoed die hout 28 margen een hont elcke margen 2 sch. 3 d. 1 hont 4 d. q. 

Somma 3 L. 1 sch. 1 d. 

[ in de marge: 2 d. te cort ]

Jan Jansz. Noortlander van Willem Heijndricx Noortlander van Due Willemsz. 10 hont 3 sch. 7 d. q.

Corns Heijnricxsz. Noortlander van Jan Heijndricxsz. Gorter van Tonis Dircxsz. 10 hont 3 sch. 8 d.

Cornelis Dircxsz. van 

Joris Huijbrechtsz. weeskinderen van Baertgen Claes Vranckesz. wede 4 sch. 3 d. 

Noch van Arent Aelbrechtsz. 2 margen 5 sch. 10 d. q. 

Adriaen Gerritsz. van Pieter Aertsz. inde Crom van Baertgen Claes Vranckensz. wede 13 hont ende 12,5 roe 4 sch. 7 d. q.

Arent Aelbrechtsz. van Jacob Heijnricxsz. 3 sch. 10 d.

Cornelis Dircxsz. van Gangert Cornelisz. van Pijnaker 11 margen 3,5 hont 1 L. 5 sch. 6 d.

Cornelis Bonefaesz. van Cornelis Pietersz. Buijtewech van Vollebrecht Lenartsz. 16 hont van de h.g. tot Berckel 5 sch. 11 d.

Jan Arien Claesz. van Sijmon Cornelisz. 10 hont toecomende de h.g. tot Berckel 3 sch. 7 d. q.

De 16e hoeff genaempt 

Jan Matheusz. ofte Sijmon Claesz. hoeff daer gaer wuijt ten ouwen lande 6 L. 1 sch. 1 d. q. ende ten nieuwe lande 34 sch. 

Sommarum 7 L. 15 sch. 1 d. q. 

[ in de marge: 11 d. over. ]

[1898] 

Wouter Pietersz. van Cornelis Pietersz. backer 20 sch. 15 sch. 4 d. q. 

Noch Wouter Pietersz. van Arien Jansz. Langelaen 5 hont 2 sch. 6 d.

Grietgen Cornelis Aertsz. wede van Wouter Pietersz. 14 hont 3 sch. 7 d. q. 

Cornelis Dircxsz. van Pijnaker van Gangert Cornelisz. 4 sch. 6 d.

Cornelis Pietersz. Buijtewech ofte Claes Pietersz. sijn broeder 4 sch. 6 d. 

noch van de Kouckouck 9 d.

Sijmon Ariensz. van Adriaen Jansz. Langelaen van Jan Jansz. Langelaen 4 sch. 6 d.

Pieter Sijmonsz. van Michiel Jacobsz. 15 sch. 6 d. q.

Arent Lenartsz. van Sijmon Cornelisz. van Lenart Jansz. Verzijden van Marritge Lenartsdr. 4 sch. 6 d. 

Grietgen Cornelis Aertsz. wede van Arien Gerritsz. 14 sch. 3 d. 

Noch van Cornelis Aertsz. 1 L. 10 sch. 9 d. 

[ bijgeschreven totaal: 2 L. 4 sch. ] 

Arien Gerritsz. van Jan Heijnricxsz. Coninck 1 L. 4 sch. 1 d. 

Noch Arien Gerritsz. van Jan Arien Bleijswijck van de Koeckouck 4 d. q. 

Noch Arien Gerritsz. van Pieter Jansz. huijsvrous erffgenamers off van Jan Jansz. Coninck 4 sch. 

Ende van de Kouckouck 9 sch. 

[ bijgeschreven totaal: te samen 1 L. 16 sch. 5 d. q. ]

Marritge Joost Cornelisz. wede van twee parceelen van Jan Willemsz. 8 sch. 2 d.

Job Cornsz. van Sijmon Vranckensz. van Vranck Sijmonsz. 10 sch. 6 d.

Vollebrecht Lenartsz. van de Kouckouck 1 sch. 1 d. q.

[1899]

De 17e hoeff 

Die derde camp hoeff daer gaet wuijt 2 L. 11 sch. 6 d. q. elcke margen 2 sch. 3 d. ende ’t hont 4 d. 

[ inde marge: 2 sch. 7 d. q. over ]

Cornelis Heijndricxsz. Noortlander van Jan Heijndricxsz. Gorter 4 margen 2 hont 8 sch. 8 d. 

Jacob Arentsz. mettet weeskint van Cornelis Adriaensz. van Adriaen Arien Pietersz. wede van Cornelis Ariensz. 2 margen 2 hont 4 sch. 8 d.

Pieter 

Sijmon Arien van Adriaen Jansz. Langelaen van Wouter Pietersz. 5 sch. 

Noch van Jan Jansz. Langelaen 5 sch. 

[ bijgeschreven totaal: 10 sch. ] 

Marritge Joost Cornelisz. wede van Jan Willemsz. 6 margen 1,5 hont 12 sch. 5 d.

Grietge Jansdr. van Segwaert van Lenart Jan Willemsz. 7 hont 2 sch. 6 d.

Grietge Cornelis Aertsz. wede 7 sch. 4 d.

Claes Sijmonsz. van Cornelis Pouwelsz. van Pouwels Jacobsz. 8 sch. 5 d.

De 18e hoeff 

Jan Pietersz. ofte Claes Heijnesz. hoeff die hout 109 margen 3 hont elcke margen 1 sch. 6 d. q. mt. dat hont 3 d. mt. 

Sommarum 8 L. 10 sch. 8 d. q. 

[ in de marge: 2 sch. mt. te cort ]

Andries Jansz. van Alphen van meester Jacob Borgers off van de weeskinderen Heijn Dirick Duijst 14 sch. 4 d. mt. 

Jacob Joosten moet van de 14 sch. 4 d. mt. betaelen 8 sch. 8 d. mt.

Adriaen Maertensz. Cock 5 sch. 6 d. q. 

Noch van Arien Maertsz. Cock nu Andries Geroensz. 1 sch. 10 d. q. 

Sijmon Fransz. van Baertgen Claes Vranckensz. wede 5 hont 1 sch. 4 d. mt.  

Wouter Pietersz. van Cornelis Pietersz. backer 1,5 margen 2 sch. 4 d.

Cornelis Heijnricxsz. Noortlander van Jan Heijndricxsz. Gorter 2 margen 3 sch. 2 d.

Pieter Sijmonsz. van mr. Cornelis Spiegel 9 sch. 4 d. q.

Marritge Joost Cornelisz. wede 1 L. 16 sch. 10 d. q. 

[1900]

Sijmon Cornelisz. van Lenart Jansz. Versijden van Grietgen Jansdr. van Segwaert van Marritge Joost Cornelisz. wede off van Leendert Jan Willemsz. 19 hont 5 sch. q.

Sijmon ende Cornelis Arien Langelaen van Arien Jansz.Langelaen van Jan Jansz. Langelaen 6,5 hont 1 sch. 8 d.

Noch van Lenart Jansz. backer 2 margen 0,5 hont 3 sch. 3 d.

Jan Aelbrechtsz. van Lenart Vranckensz. van Vranck Lenartsz. 11 hont 2 sch. 10 d.

Jan Joosten van Marritge Joost Cornelisz. wede 1 L. 11 sch. 6 d.

Arien Maertijnsz. Cock van Maerten Jansz. Cock 13 margen 5 hont 1 L. 7 d. q.

Item van de selffde 6 sch. 3 d. 

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 6 sch. 10 d. q. ]

Maertijn Michielsz. van Pieter Sijmonsz. 8 hont 2 sch. q. mt.

Pieter Sijmonsz. van de pastorie 7,5 hont 2 sch.

Cornelis Pietersz. in de Ketel van Sijmon Vranckensz. gecomen van sijne vader 13 hont 3 sch. 3 d.

Kors Pietersz. van Wolphert Pietersz. 14 margen 4,5 hont 23 sch.

De 19e hoeff 

Arent Geerloffsz. ofte Steven Aertsz. hoeff die hout 84 margen min 1 hont elcke margen 1 sch. 9 d. q. dat hont 3 d. q. mt. 

Sommarum 7 L. 12 sch. 6 d. q. 

[ in de marge: 1 sch. 5 d. q. onder ]

Pieter Aertsz. tot Naeltwijck van Baertgen Claes Vranckesz. wede 3 margen 5 hont 6 sch. 11 d. q.

Adriaen Ariensz. Valck van Lenart Jansz. Versijden 2 sch. 3 d. q.

Andries Jansz. van Alphen van meester Jacob Borgersz. 1 L. 5 sch. 2 d. q. mt.

Louweris Ariensz. van Lenart Jansz. Versijden 2 sch. 3 d. q.

[1901]

Sijmon Cornelisz. van Lenart Jansz. Versijden 15 margen 3,5 hont 1 L. 8 sch.

Adriaen Jansz. Langelaen van Jan Jansz. Langelaen 16 margen 2 hont

Item van Alit van Montfoort joffrou 11 hont 

Item van Claes Pietersz. 3 margen 5 hont ’t welck Jan Jansz. Langelaen oock gebruijct heeft 

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 19 sch. 9 d. q. ]

Jan Lenartsz. van Crijn Jansz. van Dijck van Arien Pietersz. off mr. Jacob Borgers 5,5 margen 9 sch.

Arien Maertsz. Cock van Maertijn Jansz. 5 margen 1 hont 

Item noch een margen 

[ bijgeschreven totaal: 11 sch. 2 d. mt. ]

Allert Cornelisz. van Job Jacobsz. secretaris van Jacob Ariensz. wuijten Briel 12 margen 1 L. 3 sch. 3 d. 

Andries Geroensz. van Andries Jansz. van Alphen van Gangert Vollebrechtsz. 1 margen 1 sch. 9 d.

Bastiaen Pietersz. van Gangert Vollebrechtsz. 1 margen 1 sch. 9 d.

De 20e hoeff 

Pieter Jacobsz. ofte Daniel Melisz. hoeff hout 18 margen 1 hont elcke margen 1 sch. 9 d. q. dat hont 3 d. q. mt. 

Sommarum 32 sch. 6 d. q. 

[ in de marge: 2 d. mt. over ]

Maerten Michielsz. van Joris Jansz. decker 6 margen 1 hont 

Noch van mr. Jacob Borgersz. 4 margen 

[ bijgeschreven totaal: 18 sch. 1 d. q. ]

Claes Ariensz. Antwerp van Adriaen Jacobsz. 9 hont ende 7 hont 4 sch. 10 d. q.

Neeltgen Aelbrecht Aertsz. wede 5 hont ende 3 margen 1 hont 7 sch. 3 d.

Louweris Ariensz. ende Cornelis Jansz. Ouwen 8 hont 2 sch. 5 d. q. mt.

De 21e hoeff

Wouter Bonefaesz. hoeff daer gaet wuijt 6 L. 15 sch. 7 d. q. 

[ in de marge: 5 sch. over ]

[1902]

Adriaen Ariensz. Valck van sijn vader 10 sch.

Cornelis Bonefaesz. van sijn vader Boen Gerritsz. 4 hont 

Noch van Pieter Jansz. 6 margen 1 hont 

[ in de marge: 9 sch. 11 d. q. ]

Claes Ariensz. Antwerp van Boen Gerritsz. 8 hont 2 sch. 7 d.

Willem Claesz. Verschee van Boen Gerritsz. 7 d. q. mt.

Joris Jansz. opte Meer van Evert Willemsz. 2 hont van Willem Verschee 7 d. q. mt.

Bonefaes Gerritsz. van Adriaen Jacobsz. 2 sch. 4 d. 

Neeltgen Aelbrecht Aertsz. wede 2 L. 2 sch.

Convent sint Aechten tot Delft van ’t lant dat Pieter Meijnesz. bruijct 4 sch. 9 d.

Sijmon Fransz. van Cornelis Claesz. 4 margen 3 hont ende een ..? honts 6 sch. 6 d. mt.

Claes Sijmonz. van Willem Ariensz. 7 sch. 6 d.

Pieter Sijbrantsz. van Gangert Vollebrechtsz. 8 sch. 6 d.

IJsbrant Huijgensz. van Gangert Vollebrechtsz. 4 sch. 9 d.

Sijmon Cornelisz. van Gangert Vollebrechtsz. 1 sch. 9 d.

Pieter Aertsz. in de Crom van Cornelis Maertsz. Luck 1 sch. 6 d. 

Item van Gerrit snier 7 d. q. mt. 

[ bijgeschreven totaal: 2 sch. 1 d. q. mt. ]

Pieter Meijnsz. van Gerrit snier 7 d. q.

Cornelis Jansz. Puts van Jan Aertsz. 13 sch. 9 d.

Marritge Joostendr. met haer kinderen tot Pijnacker van Jan Joostensz. van Marritge Joost Cornelisz. wede van Lenart Jan Willemsz. 5 margen 0,5 hont 7 sch. 7 d. q. mt.

[1903]

Cornelis Ariensz. Langelaen van Arien Jansz. Langelaen 6 sch.

Louweris Ariensz. van Pieter Jansz. 9 hont, noch een 1 hont 2 sch. 6 d.

Lenart Jansz. Versijden van Pieter Jansz. 6 d.

Adriaen Maertsz. van Pieter Jansz. 3,5 margen 0,5 hont 5 sch. 4 d. q. mt.

De 22e hoeff 

Swemcoop daer gaet wuijt ten ouden lande 2 L. 5 sch. 7 d. ende ten nieuwe lande 9 sch. ende hout 34 margen elcke margen 1 sch. 8 d. dat hont 3 d. q.

[ in de marge: 4 d. mt. te cort ]

Bastiaen Pietersz. alias Somer van Gerrit Andriesz. 6 d.

Ocker Aelbrechtsz. van Geerte Aelbrecht Ockersz. wede 11 hont 3 sch. 2 d. q.

Claes Ariensz. Dorp, Arien Valck, Louweris, Jan Meijnen van Leijen 

Claes Ariensz. Antwerp van Arien Jacobsz. 6 sch. 9 d. 

Noch van Heijndrick Dircxsz. int Canduijt 2 margen 6 d. 

[ bijgeschreven totaal: 10 sch. 3 d. ]

Lenart Jansz. Verzijden van Aelbrecht Ockersz. 4,5 hont 1 sch. 2 d.

IJsbrant Huijgensz. van sijn vader 4 hont 1 sch. 2 d.

Cornelis Jansz. Killemij van Geroen Adriaensz. 1 margen 3,5 hont 2 sch. 6 d. q. mt.

Claes Sijmonsz. van Gerrit Andriesz. van Arris Dircxsz. 1 sch. 2 d.

Cornelis Jansz. van Jan Meijnsz. alias van Leijen van Gerrit Andriesz. 9 d.

[1904]

Pieter Meijnesz. van Gerrit Sijmonsz. 4 hont 1 sch. 2 d.

Griete Jan Gerritsz. Deijs wede van Laphouwer 1 margen 2 hont ende een derdendeel honts 2 sch. 3 d. q.

Willem Verschee van Claes Sijmonsz. 2 sch.

Jacob Arentsz. timmerman van Willem Verschee van sijn vader ofter Wolphert Pietersz. 3 margen 3 sch. 6 d.

Claes Pouwelsz. van Cornelis Lenartsz. van Willem Verschee 6 d.

Sijmon Arien Wever 4 d.

Lenart Claesz. schoelapper 4 d. q. 

Marritgen Ockers van Claes Sijmonsz. 2 sch. 5 d. mt. 

Arien Maertensz. Verboom van Willem Verschee 4 d. q. mt.

Vollebrecht Lenartsz. van Lenart Claesz. Molenaer dat IJde Goesen de Vries toebehoort heeft 1 sch. 2 d. 

Bonefaes Gerritsz. 7 margen 4,5 hont 12 sch. 8 d.

Pieter Gerritsz. van Jan Jansz. Versijden 1 margen 1 sch. 8 d. 

Cornelis Jansz. Ouwen van Willem Verschee 1 margen 1 sch. 8 d. q. mt. 

Kors Pietersz. van Wolphert Pietersz. 6,5 hont 1 sch. 8 d. q. mt. 

Corns Bonefaesz. een margen 1 sch. 6 d. 

[1905] 

De 23e hoeff

Pieter Dircxsz. van der Wael off Claes Jan Bonefaesz. hoeff daer gaet wuijt 6 L. 16 sch. 1 d. q. elcke margen 1 sch. 6 d. dat hont 3 d. 

Ewout Vranckensz. ende Willem Willemsz. van Adriaen Maertsz. 2 sch. 3 d. 

Ocker Aelbrechtsz. van Geerte Aelbrecht Ockersz. wede 2 hont 5 d. 

Cornelis Jansz. Ouwen van Jan Aelbrechtsz. van Ocker Aelbrechtsz. 3 margen 4 sch. 1 d. 

Pieter Aertsz. van Jan Bastiaensz. timmerman timmerman [sec!] 4 sch. 6 d.

ende van Willem Adriaensz. 5 sch. 6 d. 

Claes Ariensz. Antwerp van Adriaen Jacobsz. zijn vader een margen 1 sch. 6 d. 

Vranck Jansz. van Willem Willemsz. 6 d. q. mt.

Willem Willemsz. van Dirck Jansz. 1 sch. 1 d. q.

Willem Willemsz. van Maerten Jansz. van Willem Willemsz. 6 d. q. mt. 

Dirck Jansz. Huijsman van Job Jacobsz. secretaris 1 sch. 3 d. q. 

Cornelis Jansz. Ouwen 3 margen 4 sch. 6 d. 

Cornelis Willemsz. Vos van Job Jacobsz. 6 sch. 9 d. 

Adriaen Adriaensz. van Adriaen Valckert zijnen vader 4 sch. 

Sijmon Fransz. van Cornelis Claesz. Swemcoop 2 L. 9 sch. 6 d. 

Convent sint Aechten tot Delft 2 sch. 5? d. 

Sijmon Fransz. van Baertgen Claes Vranckensz. wede 10 hont 2 sch. 6 d.

Pieter Gerritsz. van Jan Nannesz. 4 sch. 3 d.

overgebockt op Jan Gerritsz. Coman dese 4 sch. 3 d. 

Pieter Gerritsz. van Huijbrecht Thiemansz. 1 sch. 9 d. 

Sijmon Wolffertsz. van Grietge Cornelis Aertsz. wede 8 sch.  3 sch. 9 d.

Claes Gabrielsz. 1 sch. 7 d. q.

Lenart Vranckensz. 3 sch. 3 d.

Dits overgenomen vande 26e hoeff.

Jacob Lenartsz. voor Trijntgen Ockersdr. 1 sch. 7 d. q. 

[1906] 

Cornelis Bastiaensz. van Cornelis Jansz. Ouwen 3 d. q. 

Cornelis Jansz. Ouwen van Jan Cornelisz.

Item van Willem Adriaensz. 15 hont

ende van Job Jacobsz. secretaris 1 margen

Noch van Lenart Vranck

[ bijgeschreven totaal: 8 sch. 1 d. q. ] 

Cornelis Jansz. Puts van Pieter Meijnensz. h.g. lant 5 sch. 9 d. 

Cornelis Ariensz. Langelaen van Adriaen Jansz. Langelaen van Jan Jansz. Langelaen 2 margen 3 sch. 

Pouwels Arentsz. schoudt van Arien Cornelisz. 6 margen 9 sch. 2 d. 

Allert Cornelisz. van Job Jacobsz. secretaris van de schoudt 3 margen 1 hont 4 sch. 7 d. 

Pieter Meijnesz. van Gerrit Sijmonsz. 4 hont 1 sch. 

De 24e hoeff

Coppetgen Huijbrechts ofte Claes Heijnesz. hoeff daer gaet wuijt 3 L. 15 sch. 9 d.

Mees Pietersz. van Willem Verschee van Tonis Bonefaesz. 4 d. q. mt. 

Dirck Jansz. Huijsman van Pouwels Aertsz. schoudt van Bonefaes Gerritsz. 5 sch. 2 d. mt. 

Pieter Aertsz. van Arien Claesz. 5 sch. 7 d.

Item van Willem Ariensz. 2 sch. 4 d. q. mt.

[ bijgeschreven totaal: 7 sch. 11 d. q. mt. ] 

Claes Pouwelsz. van Cornelis Lenartsz. van Huijch Cornelisz. 7 d. q. 

Maerten Jansz. van Huijch Cornelisz. van Claes Cornelisz. wever 6 d. 

Marritge Huijch Cornelisz. wede 3 d. 

Cornelis Pouwelsz. van Heijndrick Schoemaicker 4 d. q. mt. 

[1907] 

Allert Cornelisz. van Job Jacobsz. van Jan Bastiaensz. 2 sch. 9 d. q. mt.

van Frans Pietersz. 1 sch.

van Rocus Fransz. 1 d. q.

[ bijgeschreven totaal: 3 sch. 11 d. mt. ] 

Pieter Meijnesz. van Jan Bastiaensz. 6 sch. 6 d.

van Gerrit Sijmonsz. 10 sch. 6 d.

[ bijgeschreven totaal: 17 sch. ] 

Pieter Gerritsz. van Pieter Hofflant van Jan Bastiaensz. 2 sch.

Pieter Gerritsz. van Jan Nannesz. 2 sch. 3 d.

[ bijgeschreven totaal: 4 sch. 3 d. ] 

Lenart Claesz. schoelapper van Pieter Luijtensz. van Meijnsge Cuijpers 3 d. 

Sijmon Fransz. van Cornelis Claesz. Swemcoop 3 sch. 1 d. mt.

Cornelis Alewijnsz. van Alewijn Cornelisz. 2 q. mt.

Pieter Bastiaensz. van Huijch Maertensz. van Jan Bastiaensz. 3 d. 

Cornelis

Jan Lenartsz. van Lenart Vranckensz. 1 sch. 7 d. q.

Jacob Lenartsz. van Lenart Vranc

van Sijmon Sijmonsz. 3 d.

van Frans Pieter Aertsz. 9 d.

[ bijgeschreven totaal: 2 sch. 7 d. q. ] 

Grietge Jan Deijen wede van Dammas Meesz. van Lenart Vranck 1 sch. 3 d.

Item van Lenart Jacobsz. Laphouwer 7 sch. 11 d. q. 

Costers huijs toecomende den h.g. 6 d. 

Cappelaens huijs 3 d. 

Pieter Sijbrantsz. 9 hont van de pastorije 2 sch. 3 d. 

Claes Sijmonsz. van Cornelis Willemsz. 16 hont 4 sch. 3 d.

Noch van Marritgen Lenartsdr.

[ bijgeschreven totaal: 7 sch. q. mt. ] 

Maerten Arentsz. van Marritgen Vassen erffgenamers van Arent Jansz. 6 sch.

Jan Gerritsz. ende van Vas Michielsz. 3 d.

[ bijgeschreven totaal: 6 sch. 3 d. ] 

[1908] 

Grietgen Cornelis Aertsz. wede van IJsbrant Jacobsz. snier 3 d. 

Cornelis Tonisz. timmerman van Job Jacobsz. secretaris 2 sch. 

De 25 en 26e hoeff

In dese hoeff gaet wuijt 4 L. op de Zijtwint daer gaet wuijt 1 L. 17 sch. 10 d. q.

Sommarum 5 L. 18 sch. 11 d.

[ in de marge: 2 sch. 9 d. q. mt. over ] 

Ambocht van Berckel 3 sch. 

Claes Ariensz. opte Meer van Arien Claes Cornelisz. 4 sch.

Noch van Cornelis Pietersz. Boom 11 d. q.

[ bijgeschreven totaal: 4 sch. 11 d. q. ] 

Adriaen Geroensz. van Job Jacobsz. secretaris dat lant in Roderijs 4 sch. 6 d. 

Cornelis Lenartsz. van Mees Cornelisz. 3 d. 

Grietge Jan Deijern wede van Dammas Mees van Lenart Vranck 9 d. 

Claes Sijmonsz. van Dammes Meesz. van Huijbrecht Claesz. 1 sch. 11 d. mt. 

Volckert Aelbrechtsz. van Jan Bastiaensz. 2 sch. 10 d. q. 

Allert Cornelisz. van Job Jacobsz. secretaris van Jan Bastiaensz. 3 d. 

Cornelis Tonisz. timmerman van Gerrit Sijmonsz. 2 sch. 10 d. q. 

IJsbrant Huijgensz. van Arent Cornelisz. 3 sch.

Item van Lenairt Jansz. Verzijden 1 sch. 9 d.

Item van Dirck Danielsz. 1 sch. 9 d.

Item van Willem Ariensz. 8,5 hont 2 sch. q. mt.

[ bijgeschreven totaal: 8 sch. 6 d. q. mt. ] 

[1909] 

Dirck Jansz. Huijsman van Pieter Aertsz. Vogelaer van Lenart Jansz. Versijden 2 sch. 6 d.

Item van Pieter Fransz. 6 d. q. mt.

Item van Lenart Claesz. 9 sch. 3 d.

Item van ’t rietlant van Huijch .… 2 sch. 3 d.

[ bijgeschreven totaal: 12 sch. 3 d. q. mt. noch 2 sch 3 d. ] 

Wouter Maertijnsz. van Trijn Andries 2 sch. q.

Noch van Dammas Meesz. 1 sch. 7 d.

Cornelis Alewijnsz. van Alewijn Cornelisz. 3 sch. 4 d. 

Jacob Lenartsz. van Cornelis Claesz. ofte Sijmon Fransz. 3 sch. 4 d. 

Adriaen Maertijnsz. Boom van Cornelis Pietersz. 7 sch. 9 d. q. 

Claes Adriaensz. van der Molen van Dirck Danielsz. 7 hont 1 sch. 9 d. 

Willem Willemsz. van Pieter Gerritsz. van Erm Pier Backers 8 d. q. 

Jan Jansz. van Jan Meijnesz. van Leijen van Lenairt Meesz. 4 d. q.

Jan Jansz. van noch van IJsbrant Huijgen 4 d. q. 

Huijch Maertijnsz. van Adrichem van Marritge Lenartsdr. van Lenaert Claes haer vader 6 sch.

Item noch 2 sch. 6 d.

[ bijgeschreven totaal: 8 sch. 6 d. ] 

Pieter Bastiaensz. van mr. Huijch Maertsz. 9 d. 

Pieter Sijbrantsz. van Frans Pietersz. 12 sch. 10 d. q. 

dese partij comt int 23e hoeff Lenart Vranckens van Vranck Cornelisz. 3 sch. 3 d. 

Pieter Aertsz. in de Crom van Willem Ariensz. 7 sch. 3 d. q. 

Pastoirs lant ende huijs 3 sch. 1 d. q. .. 

Sijbrant Arentsz. van Pieter Ariensz. van Pons Gerritsz. van Arien Gijsbrechtsz. glaesmaicker 6 d.

Wolphert Pietersz. kinderen van Sijmon Jansz. opte Lee 21 sch. 

Jacob Heyndricxsz. opte Meer van Wouter Louwerisz. 1 sch. 9 d. 10 d. q.

Cornelis Pouwelsz. van Jacob Hendricxsz. 10 d. q.  1 sch. 9 d.

[ noot: blijkbaar ging eerst de helft over op Cornelis Pouwelsz. en later ook de ander helft, waarna Cornelis Pouwelsz. voor het totaal aangeslagen werd. ] 

[1910] 

De 27e hoeff

Heijnrick Bonefaesz. hoeff die hout 20 margen elcke margen 1 sch. 10 d. hoendergelt 1 sch.

Sommarum 36 sch. 7 d. q.

Claes Ariensz. opte Meer 20 margen 36 sch. 7 d. q. 

De 28e hoeff

Jacob Roede Jansz. ofte Kerstant Pietersz. hoeff daer gaet wuijt 33 sch. hoendergelt 1 sch.

Sommarum 33 sch. 

Sijbrant Arensz. van Pieter Ariensz. 25 sch. h. [=hoendergelt?] 1 sch.

Joris Jansz. van Pieter Ariensz. 8 sch. 3 d.

Pieter Ariensz. ofte Arien Jacobsz. sijn vader van Pons Gerritsz. van Arien Gijsbrechtsz. glaesmaicker 33 sch. 

De 29e hoeff

Boudewijns hoeff die hout 20 margen daer gaet wuijt 33 sch. 8 d. hoendergelt 1 sch.

Sommarum 33 sch. 8 d. 

Claes Ariensz. opte Meer 14 sch. 3 d. 

Sijbrant Arentsz. van Pieter Ariensz. ofte Arien Jacobsz. van Pons Gerritsz. van Arien Gijsbrechtsz. glaesmaicker 19 sch. 5 d. 14 sch. 10 d. h. 7 d. 

Joris Jansz. van Pieter Ariensz. voorsz. 4 sch. 10 d. mt. h. 1 d. q. mt. 

De 30e hoeff

Jacob Melisz. ofte Pieter Philpsz. hoeff die hout 23 margen

Sommarum 38 sch. 1 d. 

Claes Ariensz. opte Meer van Barent Jansz. 10 sch. 

Jacob Arentsz. mettet weeskint van Cornelis Adriaensz. van Adriaen Ariaen Pietersz. wede van Cornelis Ariensz. van onser vrouwen outaer van de pastorie 19 sch. 5 d.

Item van de h.g. 2 sch. 8 d.

[ bijgeschreven totaal: 22 sch. 1 d. ] 

Wolphert Pietersz. kinderen van Sijmon Jansz. 6 sch. 

De 31e hoeff

Steven Philpsz. ofte Neel Jansz. hoeff daer gaet wuijt              hoendergelt 1 sch. 

Jan Lenartsz. ende Marritge Joost Cornelisz. wede t’samen van Grietge Huijbrecht Jorisz. wede 11 sch. 11 d. q. h. 5 d. 

Volckert Aelbrechtsz. ad idem 11 sch. 11 d. q. h. 5 d. 

Pieter Rijvertsz. ende Michiel Harmensz. van Grietge Huijbrecht Jorisz. wede 11 sch. 11 d. q. h. 5 d. 

[1911] 

De 32e hoeff

Claes Gaerloffsz. off Gerrit Woutersz. hoeff die hout 24 margen elcke margen 1 sch. 6 d. hoendergelt 1 sch. 6 d.

Sommarum 36 sch. 

Claes Ariensz. van de Molen van Dirck Danielsz. 12 m. 18 sch. 

Wolphert Pietersz. kinder van Sijmon Jansz. opte Lee 18 sch. 

De 33e hoeff

Inde Schoonstede daer Claes Gaerloffsz. in geerft is die hout 24 margen 1 hont elcke margen 1 sch. 6 d. hoendergelt elcke 1 d. q. mt.

Sommarum 36 sch. 11 d. 

Jacob Arentsz. mettet weeskint van Cornelis Adriaensz. van Arien Adriaen Pietersz. wede van Cornelis Ariensz. van Arien Pietersz. sijn vader 11 margen 3 hont 17 sch. 8 d.

Claes Arien van de Molen van Dirck Danielsz. 12 margen 4 hont 19 sch. 3 d.

De 34e hoeff

Inde Sch[oon]stede daer Dirck Aertsz. in geerft is daer gaet wuijt 32 sch. hoendergelt 1 sch. 6 d.

Sommarum 32 sch. 

Jacob Arentsz. mettet weeskint van Cornelis Adriaensz. van Ariaen Arien Pietersz. wede van Cornelis Ariensz. 2 sch. 2 d. 

Convent sint Aechten tot Delft 12 sch. 

Claes Ariensz. van de Molen van Dirck Danielsz. 6 sch. 9 d. 

Wolphert Pietersz. kinderen van Sijmon Jansz. opte Lede 11 sch. 1 d. 

De 35e hoeff

Die Schoenste daer Colijn Evertsz. in geerft is daer gaet wuijt

hoendergelt 1 sch. 3 d.

Sommarum 39 sch. 8 d.

[ in de marge: 1 d. mt. te cort. ] 

Jacob Arentsz. mettet weeskint van Cornelis Adriaensz. van Ariaentge Adrie Pietersz. wede opte Lee van Cornelis Ariensz. 2 sch. 7 d. q. mt. 

[1912] 

Dirck Jacobsz. jong van Pieter van der Goes ende Cornelis Harweijer 6 sch. 9 d. 

Cornelis Tonisz. timmerman van Maerten Bonefaesz. van Boen Sijmonsz. 4 margen 4 sch. 9 d. 

Imme Reijmbrants van Huijbrecht Jorisz. 3 sch. 6 d. 

Claes Claesz. van Pieter Sijbrantsz. 6 margen 1,5 hont 7 sch. 6 d. 

Pieter Sijbrantsz. van Frans Pietersz. den Roenner van de pastoir 8 hont 2 sch. 2 d. 

Wolphert Pietersz. kinder van Sijmon Jansz. opte Lee 2 sch. 6 d. 

Pieter Meijnsz. van Gerrit Sijmonsz. 9 sch. 9 d. 

De 36e hoeff

Dammes Jacobsz. off Neel Claes Korstantsz. hoeff daer gaet wuijt 22 sch. 8 d. hoendergelt 1 sch. 3 d.

[ in de marge: 2 d. q. te boven. ] 

Jacob Arentsz. mettet weeskint van Cornelis Adriaensz. van Ariaen Arien Pietersz. wede van Cornelis Ariensz. 1 sch. q. mt. 

Pieter Stevensz. van Daem Michielsz. van Pieter Aertsz. in de Crom 3 sch. 10 d. q. mt. 

Job Jacobsz. van Claes Fransz. in Rorijs 3 sch. q.

Wolphert Pietersz. kinder van Sijmon Jansz. opte Lee 14 sch. 10 d. q. 

Sijmon Wolphertsz. ende Wouter Maertsz. van Pieter Aertsz. in de Crom van Willem Ariensz. 3 sch. 10 d. q. mt. 

De 37e hoeff

Huijch Willemsz. hoeff die hout 48 margen elcke margen 1 sch. 6 d. hoendergelt elcke margen 1 d. q. mt. 

Cornelis Alewijnsz. van Alewijn Cornelisz. 8 hont 2 sch.

Noch van Melis Jansz. 10,5 hont

[ bijgeschreven totaal: 4 sch. 9 d. ] 

[1913] 

Adriaen Geroensz. van Geroen Ariensz. 4 hont 1 sch.

Noch van Marritge Mees 11 d. mt. ende noch 1 sch. 10 d. q.

[ bijgeschreven totaal: 3 sch. 9 d. q. mt. ] 

Pieter Meijnsz. van Lenaert Vranck 20 hont 5 sch. 3 d.

Jan Lenartsz. van Lenart Vranck 5 margen 2,5 hont 8 sch. h.

Lenart Vranckensz. van Vranck Cornelisz. 8 margen 4,5 hont 13 sch. 3 d. 

Willem Willemsz. van Jacob Cornelisz. van Delffgaeu van Pieter Sijbrantsz. 9 hont 2 sch. 3 d. 

Jacob Lenartsz. van Dirck Dammasz. 6 margen 9 sch. 

Alewijn Cornelisz. van Heijndrick Dircxsz. 4 margen 4,5 hont 7 sch. 1 d. q. mt. 

Allert Cornelisz. van

Job Jacobsz. secretaris van Claes Fransz. 8 margen 5 hont 13 sch. 3 d.

van Jacob Dircxsz. 10 sch. 1 d.

van Maerten Jacobsz. 2 sch. mt.

[ bijgeschreven totaal: 25 sch. 4 d. mt. ] 

Adriaen Jansz. Langelaen van Jacob Dircxsz. 2 sch. q.

Pieter Meijnesz. van Gerrit Sijmonsz. 6 hont 1 sch. 6 d. 

Arien Geroensz. van Dirck Maertensz. man ende voicht van Neeltgen Arien Claes Moeijts wede van Marritge Mees 11 7 d. mt.

Arien Maertsz. Verboom van Dirck Maertsz. 4 d. 

De 38e hoeff

Dirck Gerritsz. hoeff van der Goudes die hout 20 margen ende daer gaet wuijt hoendergelt 1 sch. 3 d.

Sommarum 33 sch. 2 d. 

Jan Lenartsz. van Lenart Vranckensz. 1 L. 7 sch. 1 d. q. mt. 

[1914] 

Willem Willemsz. van Dammas Meesz. van Jacob Cornelisz. van Pieter Sijbrants 2 sch. 2 d. 

Pieter Stevensz. van Sijmon Adriaensz. 1 sch.

Noch van Claes Claesz. 1 sch. 6 d. 

Claes Claesz. van Arien Claesz. Moeijt 9 d. 

Cornelis Sijmonsz. van Adriaen Claesz. Moeijt 9 d. 

De 39e hoeff

Michiel Jansz. off Floris Gerritsz. hoeff daer gaet wuijt hoender gelt 2 sch. 6 d.

Sommarum 48 sch. 2 d. 

Ewout Vranckensz. ende Willem Willemsz. wuijt Butterdorp van Arien Maertensz. 7 sch. 3 d. 

Willem Willemsz. van Maerten Bonefaesz. van Bonefaes Sijmonsz. 4 sch. 2 d. 

Sijmon Fransz. van Baertgen Claes Vranckensz. wede van Jan Dircxsz. Schoudt 2 sch. 1 d. 

Pieter Florisz. van Arent Cornelisz. 8 sch. 10 d. 

Daem Michielsz. van Pieter Aertsz. in de Crom van Cornelis Ariensz. int Noorteijnde 1 sch. 4 d. p. 

Jacob Lenartsz. van Dirck Dammasz. 9 d. 

Pieter Sijbrantsz. van Neel Jan Cornelisz. 9 sch. 6 d. 

Dirck Maertsz. man ende voicht van Neeltgen Arien Claesz. wede 3 sch. 1 d. 

Grietge Pietersdr. Cornelis Aertsz. wede 5 sch. 

[1915]

Cornelis Alewijnsz. van Alewijn Cornelisz. 3 sch. 3 d. 

Jan Lenartsz. van Lenart Vranckensz. van Claes Jansz. Huijch 1 sch. 9 d. 

De 40e hoeff

Hier begint Roederijs Hanneken Lichters lant Jonge Philps ofte Sijmon Pietersz. hoeff daer gaet wuijt 42 sch. 7 d.

hoendergelt 2 sch. 6 d. 

Pieter Stevensz. van Sijmon Ariensz. 3 sch. 7 d.

ende van Arent Cornelisz. 3 sch. 

Pieter Sijbrantsz. van Neel Jan Cornelisz. 7 sch. 4 d. 

Dirck Maertensz. van Neeltgen Arien Claesz. Moeijts wede man ende voicht 19 margen 28 sch. 6 d. 

De 41e hoeff

Gerrit Danielsz. ofte Daniel Gerritsz. hoeff hout 20 margen elcke margen 1 sch. 9 d. hoendergelt 1 sch. 4 d. q. mt. 

Sommarum 34 sch. 8 d. 

Pieter Florisz. van Arent Cornelisz. 18 m. 31 sch. 3 d. 

Pieter Meijnesz. van Gerrit Sijmonsz. 2 margen 3 sch. 5 d. 

De 42e hoeff

Michiel Jansz. off Jan Pietersz. hoeff daer gaet wuijt 42 sch. 5 d. elcke margen 1 sch. 6 d.

hoendergelt 2 sch. 6 d. 

Ewout Vranckensz. ende Willem Willemsz. wuijt Butterdorp 3 sch. 5 d. 

Pieter Stevensz. van Arent Cornelisz. 3 sch. 5 d. 

Immitge Reijmbrants van Huijbrecht Jorisz. 4 sch. 5 d. 

[1916] 

Jacob Lenartsz. van Jan Jacobsz. Bruser 8 d. 

Claes Claesz. van Huijbert Claesz. van Jacob Claesz. 7,5 hont 1 sch. 9 d.

van Hans van Pijpen een 0,5 hont 3 d.

[ bijgeschreven totaal: 2 sch. ] 

Bastiaen Gabrielsz. van Pieter Fransz. 19 margen 28 sch. 6 d. 

De 43e hoeff

Aem Pietersz. off Pieter Pietersz. hoeff daer gaet wuijt                           hoendergelt 1 sch. 5 d.

Sommarum 2 L. 5 d. 

Ewout Vranckensz. ende Willem Willemsz. van Arien Maertsz. 16 sch. 8 d. q. 

Jacob Lenartsz. van Jan Jacobsz. Bruser 16 sch. 8 d. q. 

Dirck Jacobsz. jong van Pieter van der Goes baelju van Adriaen Jansz. 5 sch. 

Pieter Meijnesz. van Gerrit Sijmonsz. 2 sch. 

De 44e hoeff

Miert off costers Huijmerts hoeff daer gaet wuijt

Sommarum 39 sch. 7 d. q. 

Ewout Vranckensz. ende Willem Willems van Arien Maertsz. 10 sch. 5 d. q. mt. 

Jacob Lenartsz. van Jan Jacobsz. Bruser 8 sch. 3 d. q. 

Burger Jacobsz. van Claes Tonisz. 20 sch. 9 d. p mt. 

[1917] 

De 45e hoeff

Colijn Evertsz. hoeff daer gaet wuijt 36 sch. hoendergelt 2 sch. 

Jan Lenartsz. van Lenart Vranckensz. 2 sch. 6 d.

Burger Jacobsz. van Claes Tonisz. 33 sch. 6 d. 

De 46[e] hoeff

Gerrit Heijnricxsz. off Neel Jansz. hoeff hout 22 margen elcke margen 1 sch. 7 d. q. hoendergelt 2 sch.

Sommarum 35 sch. 7 d. 

Dirck Jacobsz. jonge van Pieter van der Goes baelju van Arien Jansz. 33 sch. 2 d. 

Alewijn Cornsz. van Pieter Pietersz. 2 sch. 6 d. 

De 47e hoeff

Claes Korstantsz. hoeff daer gaet wuijt                     hoendergelt 3 sch. 6 d.

Sommarum 2 L. 3 sch. 7 d. 

Dirck Jacobsz. jong van Pieter van der Goes baeliu van Adriaen Jansz. 1 sch. 7 d. 

Pieter Meijnesz. van Gerrit Sijmonsz. 1 sch. 5 d.

noch 1 sch. 1 d. q. mt.

[ bijgeschreven totaal: 2 sch. 7 d. p mt. ] 

Alewijn Cornelisz. van Pieter Pietersz. Backer 4 sch. 9 d. 

Pieter Aertsz. in de Crom van Jacob Dircxsz. 4 sch. 

IJsbrant Huijgensz. van Huijch Maertsz. 13 hont 3 sch. 6 d. 

Lenart Pietersz. Wassenaer van Willem Pietersz. van Heijndrick Jansz. 26 sch. 5 d. 

[1918] 

Jan Michielsz. van Cornelis Jacobsz. Leuw 4 hont 1 sch. 

De 48e hoeff

Gerrit Willemsz. off Pieter Heijnesz. hoeff daer gaet wuijt              hoendergelt 2 sch. 3 d.

Sommarum 35 sch. 10 d. 

Alewijn Cornelis van Pieter Pietersz. Ouwerschie 9 hont 2 sch. 3 d. 

Lenart Pietersz. Wassenaer van Willem Pietersz. van Heijnrick Jansz. 17 sch. 10 d.

ende van Pieter Pietersz. 9 hont 2 sch. 3 d.

[ bijgeschreven totaal: 1 L. 1 d. ] 

Melis Jansz. van Huijch Maertensz. van Arien Colijnsz. 3 sch.

ende van Pieter Pietersz. 12 sch.

[ bijgeschreven totaal: 15 sch. ] 

De 49e hoeff

Pieter Radewijns off Floris Jansz. hoeff daer gaet wuijt            hoendergelt 2 sch.

Sommarum 39 sch. 6 d. 

Outger Jorisz. van Melis Jansz. 19 sch. 9 d. 

Aelwijn Cornelisz. van Pieter Pietersz. Backer 19 sch. 9 d. 

De 50e hoeff

Gerrit Walichsz. hoeff daer gaet wuijt               hoendergelt 3 sch.

Sommarum 45 sch. 3 d. q. 

Cornelis Cornelisz. van Marritge Cornelis Heijndricxsz. wede van Wiert Jansz. 1 L. 17 sch. 9 d. 

Claes Gabrielsz. van Gabriel Adriaensz. 1 sch. 6 d. 

Alewijn Cornelisz. van Pieter Pietersz. Backer 6 sch. 

[1919] 

De 51e hoeff

In de Waerde daer gaet wuijt

hoendergelt 10 d. q.

Sommarum 24 sch. 

Outger Jorisz. van Melis Jansz. 12 sch. 6 d. 

Alewijn Cornelisz. van Pieter Backer 11 sch. 6 d. 

De 52[e] hoeff

Terneijs Claesz. off Gerrit Walichsz. hoeff daer gaet wuijt                    hoendergelt 2 sch.

Sommarum 36 sch. 4 d.

Ewout Vrancken ende Willem Willemsz. 3 sch. 9 d. 

Claes Gabrielsz. van Gabriel Adriaensz. 8 sch. 3 d.

Cornelis Cornelisz. van Marritge Cornelis Heijndricxsz. wede van Wiert Jansz. 24 sch. 4 d. 

De 53e hoeff

Claes Rumers hoeff daer gaet wuijt                       hoendergelt 1 sch. 6 d.

Sommarum 36 sch. 

Jan Lenartsz. van Jan Adriaensz. 2 margen 3 sch. 2 d. 

Sijmon Adriaensz. van Jan Ariensz. 7 margen 11 sch. 2 d. 

Bastiaen Gabrielsz. van Jan Ariensz. 2 margen 3 sch. 2 d. 

Claes Gabrielsz. van Gabriel Adriaensz. 18 sch. 6 d. 

De 54e hoeff

Cornelis Philpsz. off Jan Clinckerts hoeff daer gaet wuijt

Sommarum 33 sch. 8 d. 

Lenart Pietersz. Wassenaer van Willem Pietersz. van Arent Jansz. Clappet met hoendergelt 8 sch. 6 d. q. mt. 

[1920] 

Sijmon Ariensz. van Dirck Jansz. van Delffshaven van Arent Jansz. Clappert met dat hoendergelt 4 sch. 3 d.

Die selve Sijmon van Jacob Zevertsz. met dat hoendergelt 4 sch. 4 d. 

Adriaen Cornelisz. Leuw met Jan van Bergen van Cornelis Jacobsz. Leuw met dat hoendergelt 8 sch. 6 d. q. mt. 

Claes Gabrielsz. van Gabriel Adriaensz. 8 sch. 3 d. 

De 55[e] hoeff

Dirck Heijnricxsz. off Wouter Claesz. hoeff daer gaet wuijt

hoendergelt 1 sch. 9 d.

Somma 2 L. 4 sch. 5 d. q. 

Jacob Lenartsz. van Jan Jacobsz. Bruser 17 sch. 1 d. 

IJsbrant Huijgensz. van Huijch Maertensz. 9 hont 2 sch. 1 d. q. 

Blasius Louwerisz. ende Gijsbrecht Jacobsz. van Eijckenduijnen van Heijnrick Jacobsz. van Eijckenduijnen van Cornelis Ariensz. kinderen 4 sch. 6 d. q. mt. 

Lenart Huijbrechtsz. ende sijn broeder van Pieter Claesz. Bruser 4 sch. 6 d. q. mt. 

Evert Jacobsz. van Dirck Maertsz. 16 sch. 1 d. q. 

De 56e hoeff

Jan Jacobsz. off Arent Claesz. hoeff gaet wuijt

hoendergelt 2 sch. 6 d.

Sommarum 2 L. 12 sch. 6 d. 

Lenart Huijbrechtsz. ende sijn broeder van Pieter Harmensz.van Claes Ewoutsz. 9 sch. 

[1921] 

Willem Jansz. van Jan Ariensz. 14 sch. q. mt. 

Jan Cornelisz. in den Tempel 9 sch. 

Blasius Louwerisz. ende Gijsbrecht Jacobsz. van Eijckenduijnen van Heijnrick Jacobsz. 8 sch. 5 d. mt. 

Willem Jansz. van Willem Sijmonsz. van Pieter Pietersz. jonge Pier 12 sch. 

De 57e hoeff

In den Tempel daer gaet wuijt

hoendergelt 1 sch.

Sommarum 31 sch. 4 d. 

Ewout Vranckensz. ende Willem Willemsz. van Arien Maertsz. 3 sch. 

Claes Gabrielsz. van Gabriel Adriaensz. 7 sch. 6 d. 

Jan Cornelisz. in den Tempel van Crijn Jansz. van Dijck van Claes Tonisz. 3 sch. 6 d. 

IJsbrant Huijgensz. van Claes Tonisz. off Huijch Maertsz. 1 sch. 9 d. 

Bastiaen Gabrielsz. van Huijch Maertsz. 1 sch. 11 d. 

Jacob Lenartsz. van Huijch Maertsz. 1 sch. 11 d. 

Lenart Pietersz. Wassenaer van Willem Pietersz. van Heijnrick Jansz. 8 sch. 9 d. 

Lenart Huijbrechtsz. ende sijn broeder van Pieter Harmensz. van Claes Ewout 3 sch. 

FINIS 

1591     1592     1593     1594     1595 

[1922] 

Register ofte tafel waer in men bevint den genen die totten erfftijns off ’t monnicken gelt schuldich zijn ende in wat hoeff men die vonden sal. Mitsgaders het register van ’t hoender gelt ’t welck annex is den erfftijns voorsz. anno 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598. 

[ De jaartallen zijn in verschillende handschriften en inktkleuren. Het register is blijkbaar in 1591 aangelegd en bij elk nieuw jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd en is het betreffende jaartal toegevoegd. ] 

[ Het register op het Monnikengeld verder niet bewerkt, omdat de namen in deze digitale versie ook zonder index snel terug te vinden zijn. Het register van Hoendergeld niet bewerkt omdat hierin dezelfde namen voorkomen. Wel zijn voor geïnteresseerden in het origineel per persoon de verschuldigde bedragen te vinden. ]