Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Toelichting jaarverslag HVBR 2013
De toelichting is op schrift gesteld i.v.m. de verplichting tot publicatie van het jaarverslag op de website die voortvloeit uit het feit dat de vereniging een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Resultatenrekening

Baten:
Contributies : De inkomsten zijn min of meer stabiel.
Advertenties : Extra inkomsten door de bijdrage van beleggingsfonds Hoofbosch.
Donaties : Bijdragen, anders dan de contributie, die periodiek geboden worden.
Giften : Bijdragen die incidenteel geboden worden.
Diversen : Verkoop DVD’s.

Lasten:
Ledenvergaderingen : betreft de Algemene Leden Vergadering d.d. 29/5/2013.
Thema activiteiten : Antony van Leeuwenhoek d.d. 12/3/2013.
Stadshistoricus Paul van der Laar d.d. 18/11/2013.
Het Lint : Drukkosten iets hoger dan in de begroting verwacht.
Cultuurhistorie en beeldbank: Kosten voor de Website en de licentie van het Fotobase programma.
Overige kosten : Bankkosten en Postzegels t.b.v. verzending het Lint buiten Berkel en Rodenrijs.

Balans
Het Boekenfonds is een reservering om de drukkosten te kunnen voorfinancieren bij de uitgave van een boek over de (cultuur)historie van Berkel en Rodenrijs .
De reservering komt voort uit de verkoop van het boek Een schat in aarden vaten.
Er is destijds subsidie ontvangen van de Gemeente Berkel en Rodenrijs als voorschot voor de kosten van het drukproces dit boek. De tekst is geschonken aan de vereniging door de auteur.

Het resultaat is positief terwijl in de begroting een verlies verwacht werd met als belangrijkste reden:
- Het DVD project tussen Rotte en Schie kon nog niet verfilmd worden omdat het script aanpassing behoeft.
- De banner is nog niet aangeschaft omdat zich nog geen gelegenheid heeft voorgedaan waarbij een banner noodzakelijk was.
- Er is niet gevraagd om nieuwe opname apparatuur.
Deze kosten worden ten dele doorgeschoven naar 2014.


Begroting
Inkomsten:
Aan de inkomsten kant worden geen grote veranderingen verwacht. De inkomsten zullen ontoereikend zijn om alle kosten te dekken omdat het 10-jarig jubileum gevierd wordt. Er zal een beroep op het vermogen worden gedaan.

Uitgaven:
Ledenvergaderingen : Vanwege het jubileumjaar mag een wat grotere belangstelling worden verwacht.
Thema-activiteiten : Naast ALV en jubileum zal nog minimaal 1 thema activiteit georganiseerd worden.
Periodiek Het Lint : Er komt een jubileum uitgave die uitgebreider zal zijn dan normaal.
Cultuurhistorie en beeldbank : Geen extra investeringen nodig.
Projecten en tentoonstellingen :
Jubileum. Dit zal op monumentendag worden gevierd. Extra kosten:
- Jubileum uitgave in de vorm van een boek.
- Sprekers en/of demonstraties.
- Zaalhuur en consumpties.
- Aardigheidjes voor genodigden en vrijwilligers.

De drukkosten voor het boek zijn begroot op 1500 euro.
De opbrengst van de boeken die in 2014 worden verkocht wordt begroot op 1000 euro.

De overige kosten worden begroot op 1500 euro.

DVD project
Het budget van 2013 van 2000 euro wordt doorgeschoven naar 2014.
Herbouw Tolhek
Er is een bedrag opgenomen om een presentje te kunnen bieden aan mensen die onbezoldigd ondersteuning bieden bij het onderzoek naar de mogelijkheden om dit te realiseren.
Overige kosten :
- Bankkosten, Postzegels voor distributie van het Lint.
- Onvoorzien is wat hoger i.v.m. het jubileum.