1251 Schout en Gezworenen (Rechterlijk archief) van Berkel en Rodenrijs 1551-1811

Rotterdam 2002

Inhoud  
Voorwoord 2
RECHTSPRAAK 3
BESTUUR 4
Algemeen 4
Registratie van eigendom en hypotheek op onroerende goederen                       4
Eigendomsovergang door transporten en verdeling; hypotheken 4
Voorlopige verkoopakten 5
Openbare verkoop 5
Boedelbeheer 6
Verkoop van roerende goederen, aanbestedingen 6
Verveningswaarborgen 6
Taxatie voor de collaterale successie 7
Archief 7
Financiën 7
Overige archivalia 7
CONCORDANS 2002 8

Voorwoord


Tot medio maart 2001 berustte het rechterlijk archief van Berkel en Rodenrijs in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Het archief werd hier bewaard onder nummer 3.01.37.04. en omvat ca. 12 strekkende meter.

Na de overdracht aan de gemeente Berkel en Rodenrijs zijn gelijksoortige stukken bijeen geplaatst omdat in het archief geen enkele orde werd aangetroffen.

Bij herschikking van de archiefbestanddelen bleek het oudste stuk uit 1551 te dateren en het jongste uit 1811. De oorspronkelijke datering van het archief is 1531-1811.

Het jaartal 1531 berust waarschijnlijk op een verschrijving van het jaartal 1551.

Als gevolg van het herschikken van archiefbestanddelen is de oorspronkelijke nummering gewijzigd. Middels een concordans worden zowel de oude als de nieuwe nummering tot uitdrukking gebracht.

In juni 1999 besloot de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs om het gemeentearchief van Rotterdam aan te wijzen als archiefbewaarplaats van de archieven van de gemeente Berkel en Rodenrijs. Het rechterlijk archief werd dan ook in mei 2002 naar Rotterdam overgebracht.

Bergschenhoek, april 2002

Na de overbrenging naar Rotterdam is het archief systematisch geordend. De nummering is niet meer veranderd.

Rotterdam, oktober 2002

RECHTSPRAAK

4 - 23               Vierschaarboeken, 1576 - 1580, 1607 - 1808. 19 delen, 1 omslag.
NB. Hierin zijn voornamelijk rechtszaken geregistreerd maar in de beginjaren ook allerlei andere zaken die door schout en gezworenen werden afgehandeld, zoals huwelijken, voogdij, boedelbeheer, taxaties, voordrachten van dorpsbestuurders enz. Al dat soort zaken is vanaf 1677/1682 in aparte registers opgenomen, waarmee de vierschaarboeken vanaf die tijd weer zuivere “rechtboeken” worden. De serie vierschaarboeken was volgens een inventaris van het archief in 1800 nog compleet aanwezig vanaf 1567.
4                      1567 - 1573                14        1656 - 1664
5                      1573 - 1580                15        1664 - 1668
6                      1607 - 1611                16        1669 - 1675
7                      1611 - 1615                17        1675 - 1677
8                      1615 - 1617                18        1677 - 1682
9                      1617 - 1624                19        1682 - 1697
10                    1624 - 1630                20        1697 - 1711
11                    1630 - 1634                21        1712 - 1739
12                    1634 - 1645                22        1739 - 1779
13                    1645 - 1656                23        1779 - 1808         

80, 141            Akten van overeenstemming tussen partijen, goedgekeurd door schout en gezworenen; met bijlagen, 1666 - 1752. 1 omslag.

87, 93              Processtukken in strafrechtzaken, 1668 - 1802. 1 pak.
109 - 108,         Processtukken in burgerlijke zaken, 1670 - 1811. 2 pakken.
145                 
109                  1667 - 1797
108+145           1678 - 1811
110 - 111         “Preferentieboeken”, besluiten van schout en gezworenen in zaken van voorrang van schuldeisers, 1677 - 1797. 2 delen.
110                  1677 - 1760
111                  1765 - 1797
130 - 134         “Officiersrollen”, registers van rechtszaken waarbij de schout als eiser optreedt, 1713 - 1806. 5 delen.
130                  1713 - 1724
131                  1724 - 1731
132                  1732 - 1750
133                  1751 - 1775
134                  1777 - 1806
135                  Bijlagen bij de officiersrol, 1712 - 1749. 1 omslag.
136                  Kopie van de officiersrol, 1720 - 1721.  katern.
137-138           “Kleine rollen”, registers van rechtszaken van minder belang, 1720 - 1810.  2 delen.
137                  1720 - 1776
138                  1777 - 1810

BESTUUR 

Algemeen 

119 - 127         Registers van door schout en gezworenen (sinds 1804: schepenen) afgehandelde zaken, zoals trouwakten, voordrachten van dorpsbestuurders, besluiten op verzoekschriften, voogdij -  en boedelzaken enz., 1682 - 1811.  9 delen.

119                 1682 - 1697
120                 1697 - 1728
121                 1728 - 1740 “ordinaris trouboek etc.”
122                 1741 - 1751
123                 1751 - 1761
124                 1761 - 1772
125                 1772 - 1783
126                 1784 - 1803
127                 1804 - 1811

57 - 59             Verzoekschriften met besluiten, vanaf 1798 ook andere ingekomen stukken bij schout en gezworenen, 1616, 1703 - 1811. 3 pakken.
57                    1616, 1703, 1712 - 1779
58                    1781 - 1811
59                    1714 - 1781
71                    Bij schout en gezworenen ingekomen stukken, (1618 - 1669) 1714 - 1810.  1 pak.

60, 62 - 70       Akten opgemaakt ten overstaan van schout en gezworenen, waaronder borgtochten, huwelijken, volmachten, attestaties, testamenten, voogdij -  en boedelzaken, 1658 - 1722, 1779 - 1811. 3 delen, 7 pakke

60                    1658 - 1722                   66     1796 - 1798
62                    1779 - 1783                   67     1798 - 1800
63                    1784 - 1789                   68     1800 - 1803
64                    1790 - 1794                   69     1804 - 1807
65                    1795 - 1796                   70     1808 - 1811

Registratie van eigendom en hypotheek op onroerende goederen
eigendomsovergang door transporten en verdeling; hypotheken

3                      Minuten van hypotheek -  en andere akten, 1551 - 1552, 1577 - 1583 (1616)  1 omslag.
41                    Minuten van waarborgakten; ook kavelakten, 1578 - 1583, 1611 - 1612.  4 katernen.
47 - 49             Registers van transportakten, hypotheekakten en boedelscheidingen,
94 - 105           1584 - 1603, 1612 - 1614, 1674 - 1808. 15 delen en 1 pak.

47                   1584 - 1591                99        1730 - 1735
48                   1591 - 1603                100      1735 - 1744
49                   1612 - 1614                101      1745 - 1752
94                   1674 - 1688                102      1752 - 1765
95                   1688 - 1704                103      1766 - 1780
96                   1704 - 1717                104      1780 - 1796
97                   1718 - 1725                105      1797 - 1808
98                   1725 - 1730                91        1808 - 1811 (pak)
88 - 90             Registers van schuldbekentenissen (vaak geen hypotheken) en akten van verkaveling, 1672 - 1809. 3 delen en 1 omslag.
88                   1672 - 1748 (voorin los: 1675 - 1718)
89                   1749 - 1794
90                   1795 - 1809
92                   1808 - 1810 (omslag)
106 - 107         Bijlagen bij de registers van transporten, 16e eeuw, 1680 - 1788. 1 pak  NB. Hierin ook charters.
2                     Bijlagen bij de registers van transportakten, 1750 - 1809. 1 omslag.
                       N.B. Hierbij een aantekening: “14 charters liggen nog bij restauratie (ARA) 3 - 8 - 1994”.

Voorlopige verkoopakten

24 - 38             “Giftboeken”, akten van overdracht van onroerende goederen, 1576 - 1580, 1613 - 1627, 1680 - 1810. 15 delen.
24                    1576 - 1580                32        1741 - 1749
25                    1613 - 1627                33        1749 - 1756
26                    1680 - 1702                34        1756 - 1766
27                    1702 - 1717                35        1766 - 1777
28                    1717 - 1723                36        1777 - 1785
29                    1723 - 1728                37        1786 - 1801
30                    1728 - 1733                38        1802 - 1810
31                    1733 - 1741
39                    Bijlagen bij de giftboeken, 1578, 1712 - 1747, 1798. 1 pak.
40                    Giftakten, 1808 - 1811. 1 pak.

Openbare verkoop

50 - 53             Voorwaarden en akten van toewijzing van de openbare verkoop van onroerende goederen, 1602 - 1811. 10 pakken.
50                   1602 - 1620, 1685 - 1712 (hierbij: opname kerkvloer 1689)
51-I en II         1761 - 1780                                                   2 pakken
52-I en II         1780 - 1811                                                   2 pakken
53-I en II         1711 - 1735, 1746 - 1760, 1776 - 1780             2 pakken
55                   Algemene voorwaarden voor verkopingen van onroerende goederen, 18e eeuw. 1 omslag.
56                   Algemene voorwaarden voor verkopingen van onroerende goederen buiten het ambacht, begin 18e eeuw. 4 stukken.

Boedelbeheer

72 - 79,            Stukken betreffende de afwikkeling van boedels, 1653 - 1811. 15 pakken.
83 - 86,             72                    1653, 1672, 1733, 1744 - 1803
128                   75                    1656 - 1723
76-I en II           1677 - 1759 (met charters)                           2 pakken
128-I en II         1689 - 1779  (rekeningen en inventarissen)     2 pakken
77-I en II           1734 - 1771                                                2 pakken
83                    1744 - 1800
78                    1747 - 1781
79                    1750 - 1766
73                    1767 - 1803
85                    1778 - 1796  (rekeningen)
86                    1779 - 1797
74                    (1745) 1799 - 1803
84                    1796-1812
81                    Contracten tussen crediteuren van weesboedels, 1669. 1 omslag.  NB. Afkomstig van notaris V. Coornwinder.
82                    Register van inventarissen van failliete boedels, 1713 - 1771. 1 deel.

Verkoop van roerende goederen, aanbestedingen

142 - 144         “Boelhuisboeken”met de opbrengst van openbare verkoop van roerende goederen, 1771 - 1811. 3 delen.
142                  1777 - 1780
143                  1780 - 1792
144                  1793 - 1811
54                    Akten van openbare verkoop van roerende goederen,1715 - 1771. 1 pak.
129                  Akten van openbare aanbesteding, voornamelijk van uitbesteding van kinderen maar ook verhuur van land en tienden, gras en broodleverantie, 1638, 1679 - 1717. 1 pak.

Verveningswaarborgen

42 - 46             Registers van waarborg -  en afkoopakten, voornamelijk in verband met uit te venen grond, 1678 - 1755. 5 delen.
42                   1678 - 1699
43                   1699 - 1713 (met losse stukken)
44                   1713 - 1728
45                   1729 - 1741
46                   1741 - 1755

Taxatie voor de collaterale successie 

112 - 118         Akten van taxatie van de onroerende goederen in nalatenschappen, in verband met de belasting op de collaterale successie (vererving in de zijlinie), 1680 - 1810. 7 delen.
112                 1680 - 1720 (voorin los: 1668 - 1688)
113                 1720 - 1727                116      1754 - 1770
114                 1727 - 1739                117      1770 - 1781
115                 1739 - 1754                118      1781 - 1810
140                  Aanvragen van elders voor taxatie van onroerende goederen in verband met de belasting op de collaterale successie, 1731 - 1762, 1781 - 1783. 1 omslag.

Archief

139                  Inventarissen van het archief in de ambachtskist, 1723 en van het archief van schout en gezworenen, 1800. 2 katernen.
148                  Bewijs van overname van gift - , opdracht - , en kustingbrieven over de periode 8 maart 1806 tot 4 juni 1807 van de secretaris door de gerechtsbode, begin 19e eeuw. 1 stuk.    ONTBREEKT!!

Financiën

1, 146              Lijsten van emolumenten voor schout en bestuurders; met bijlagen, 1714 - 1811. 2 omslagen.
N.B. Schout en bestuurders ontvingen vergoedingen voor al hun activiteiten: verkopen, huwelijken, boedelbeheer enz.
1                      1714, 1731 - 1745, 1767 - 1775
146      1794 - 1811  N.B. Hierbij: kwitanties voor de secretaris voor de afdracht van het penninggeld aan de Heilige Geestarmmeester, 1789 – 1811.
147                  Kasboek van de emolumenten van schout en bestuurders; met aantekening van de zaken waarbij deze verdiensten optraden (transporten enz.), 1803 - 1809. 1 deel.

Overige archivalia

60b                  Kwitantie voor de ambachtsheer van Cornelis Jansz Koornmolenaer vanwege de koop van een korenmolen, 1634. 1 stuk.
60a                  Stukken betreffende de schouw over wegen en wateren, 1666, 1685, 1711, 1769. 4 stukken.
1a                    Diverse stukken, nagenoeg geen rechtspraak betreffende, 1673 - 1781. 1 pak.
61                    Akten van eigendom van obligaties voor de Heilige Geestarmen en de diaconie, 1697 - 1698; afschriften. 1 katern.
149                  Reglement voor de civiele en criminele rechtbank van Berkel en Rodenrijs, 1804. ! omslag
                       N.B.  Bevat twee gedrukte exemplaren

CONCORDANS 2002

Oud nummer             Nieuw nummer         Oud nummer             Nieuw nummer

1
2
2                                     145                         52                                 125
3                                     140                         53                                 126
4                                     147                         54                                 127
5                                     130                         55                                   60
6                                     133                         56                                   57
7                                     134                         57                                   58
8                                      87                          58                                   55
9                                       4                           59                                   56
10                                     5                           60                                   50
11                                     6                           61                                   51
12                                     7                           62                                   52
13                                     8                           63                                 142
14                                     9                           64                                 143
15                                   10                           65                                 144
16                                   11                           66                                  42
17                                   12                           67                                  43
18                                   13                           68                                  44
19                                   14                           69                                  45
20                                   15                           70                                  46
21                                   16                           71                                110
22                                   17                           72                                111
23                                   18                           73                                  82
24                                   19                           74                                  85
25                                   20                           75                                  83
26                                   21                           76                                  84
27                                   22                                           
28                                   23                  
29                                 137                                         
30                                 138              
31                                 108           
32                                   80          
33                                   93           
34                                   94           
35                                   95          
36                                 100        
37                                 102        
38                                 104        
39                                 105          
40                                 107        
41                                  88         
42                                  89          
43                                  90         
44                                  26         
45                                  36       
46                                 119       
47                                 120       
48                                 121      
49                                 122      
50                                 123     

Oud nummer             Nieuw nummer         Oud nummer             Nieuw nummer 

100                              29                               125                             87
101                              30                               126                             109
102                              31                               127                             77
103                              32                               127 A                          79
104                              33                               128                             75
105                              34                               129                             76
106                              35                               130                             78
107                              37                               131                             41
109                              40                               133                             24
111                              71                               135                             106
112                              139                             136                             53
113                              86                               137                             54
114                              141, 65                       138                             129    
115                              140                             139                             128
116                              131                             140                             59
117                              132                             141                             61
118                              135                             142                             140    
119                              25                               143                             141
120                              1                                 144                             136
121                              71                               145                             47      
122                              72                               146                             48
123                              73                               147                             49
124                              74                               148                             81

Verplaatste stukken

In september 2002 zijn enkele inventarisnummers verdeeld over andere nummers, omdat de stukken daar thuishoorden.

Nr.                  verdeeld over:

1                      1, 1a, 106
2                      2, 84, 109
60                    60, 54, 57, 60a, 60b, 80, 88, 106, 109, 112, 129, 135
61                    61, 3, 43, 60a

Overzicht materiele staat stukken rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs 1551-1811

Inventarisnummer

Materiele staat

5

Los voorplat

7

Boekblok los in de band

8

Boekband ontbreekt

9

Boekband ontbreekt

10

Achterplat ontbreekt

11

Perkamenten band gescheurd

12

Perkamenten band gescheurd, boekblok los

13

Boekband ontbreekt

14

Scheuren in perkamenten voorplat

15

Perkamenten band gescheurd

16

Perkamenten omslag los van boekblok

17

Perkamenten omslag beschadigd

21

Perkamenten omslag gescheurd, boekblok los

22

Idem

23

Idem, plus los achterplat

26

Boekblok los, losse katernen

27

Achterplat los, perkamenten omslag beschadigd, schimmel ?

31

Boekblok los in de band, schimmel ?

32

Idem

33

Boekblos los van de band

34

Perkamenten omslag beschadigd

35

Boekband ontbreekt

36

Voor- en achterplat los

37

Boekblos los, schimmel ?

38

Idem

42

Boekblok los, losse katernen, perkamenten band gescheurd

43

Boekblok los

44

Omslag beschadigd, schimmel ?

46

Boekblok los in de band, perkament beschadigd

48

Boekband ontbreekt

57

Schimmel ?

71

Schimmel ?

77

Schimmel ?

78

Schimmel ?

83-84

Schimmel ?

89

Schimmel ?

91-93

Schimmel ?

96-98

Schimmel ?

99

Schimmel ?, scheur in perkamenten band

101

Als 99 en los boekblok

103

Boekblok los, schimmel ?

104-105

Boekblok los

106

Schimmel ?, scheuren in perkamenten band

108-109

Schimmel ?

111

Boekblok los, perkamenten band beschadigd, schimmel ?

112

Als 111 en een los voorplat

113

Als 111, schimmel ?

114

Boekblok los, perkamenten band beschadigd

115

Boekblok los, perkamenten band beschadigd

116-117

Los voorplat, schimmel, boekblok los

118

Los boekblok, perkamenten band beschadigd

119

Voorplat los, boekblok los, perkamenten band scheuren

120

Als 119

121

Voorplat iets los

122

Boekblok los

124-126

Boekblok los, boekband beschadigd

127

Voorplat iets los van het boekblok

130

Los voorplat, perkamenten band beschadigd

131-133

Boekblok los

134,137

Voorplat iets los

138

Boekblok los

141

Schimmel ?

142

Boekblok los, achterplat ontbreekt

143

Boekblok los

147

Schimmel, achterplat los