1303 Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte 1727-1992

Thomas Baas

Berkel en Rodenrijs 2003

Citeer- en aanvraaginstructie

Geautomatiseerd aanvragen

De archiefstukken kunnen in de studiezaal worden aangevraagd onder toegangsnr.:    1303

Citeren

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient de titel van het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.

Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
volledig:              Gemeentearchief Rotterdam, Parochie OLV Geboorte Berkel en Rodenrijs, inv.nr. …
verkort:               GAR,  Parochie Berkel, inv.nr. …

Openbaarheid
 
Voor inzage van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming van het parochiebestuur nodig.

Inhoudsopgave  

Inleiding

 

A. Beknopte geschiedenis van het parochiearchief                                             

5

B. Verantwoording van de inventarisatie  

5

I              Archief van de pastoor

6

1.1      Correspondentie 

6

1.2      Pastoors        

7

1.3      Historie van de parochie 

7

1.4      Sacramenten     

7

* doop, trouw en begrafenissen

7

* communie en vormsel     

8

1.5       Fundaties       

8

1.6       Pastoraal toezicht 

10

1.7       Relikwieën     

10

II             Archief van het kerkbestuur    

10

2.1       Notulen  

10

2.2       Correspondentie    

10

2.3       Financiën   

10

2.3.1    Begrotingen

10

2.3.2    Rekeningen 

10

2.3.3    Boekhouding   

11

2.3.4    Leningen   

12    

2.3.5    Waardepapieren  

12

2.4       Eigendommen                                                            

12

2.4.1    Algemeen  

12

2.4.2    Huizen en land  

13

2.4.3    Kerkhof 

16

2.4.4    Kerken en pastorie    

16

2.4.5    Overige eigendommen 

17

III            Archief van het schoolbestuur  

18 

3.1       Alle scholen    

18

3.2       Afzonderlijke scholen   

18

* BewaarschooL

18

* Kleuterschool 

18

* Sint Jozefschool

18

* Sint Petrusschool

19

* Joannes Don Boscoschool

19

IV             Parochiebladen

20

V             Gedeponeerde archieven  

22

5.1       Armbestuur   

22

5.2       Geestelijke beurs van Berkel 

22

5.3       Ziekenfonds ‘Hulp in ziekte’  

22

5.4       Sint Petrus Gesticht

23

5.5       Oude mannen fonds Sint Joseph

23

5.6       Propagandaclub Sint Paulus

23

5.7       Middenstandsbond De Hanze

23

5.8       Jongenspatronaat Sint Pancratius 

23

5.9       Begrafenisvereniging Sint Barbara 

24

5.10      Sint Joseph gezellen

24

5.11      Vereniging Het Wit-Gele Kruis

24

5.12      Collectantencollege   

24

5.13      Sint Elisabeth vereniging 

24

5.14      Sint Petrus stichting 

25

5.15      Zangkoor Cantemus Domino  

25

5.16      Jongerenraad   

25

5.17      Katholieke stichting voor sociaal-kultureel werk  

25

5.18      Wijkpastoraat Rodenrijs    

26 

5.19      Zangkoor Pius X     

26 

5.20      Interparochieel overleg 3B-hoek  

26 

VI           Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt 

 

VII          Documentatie 

27 

VIII         Alfabetische index op persoons- en aardrijkskundige namen  

28

Inleiding

  1. Beknopte geschiedenis van het parochiearchief

Op 28 november 1992 brak er brand uit in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Noordeindseweg te Berkel en Rodenrijs. Het in de pastorie aanwezige parochiearchief kon ternauwernood worden gered. Na de brand werd het archief overgebracht naar de archiefruimte van de gemeente Berkel en Rodenrijs.Tussen het parochiebestuur en de gemeente werd op 31 december 1993 een overeenkomst gesloten waarbij het parochiearchief in bewaring werd gegeven aan de gemeente. Deze overeenkomst is helaas niet meer in het archief aanwezig.

Het archief geeft een aardig beeld van het functioneren van de parochie. Het bestaat uit:

  1. Het archief van de pastoors. Over de verschillende pastoors zijn weinig stukken bewaard gebleven. Wel zijn voor de genealogisch geïnteresseerden de doop-, trouw- en overlijdensregisters als belangrijke bron bewaard gebleven. Hetzelfde geldt ook voor de akten van fundatie met schenking.
  2. Het archief van het kerkbestuur. Hierin vormen de notulen een afspiegeling van het gevoerde beleid ten aanzien van allerlei zaken de parochie betreffende. Ook over de eigendommen en financiën zijn veel stukken bewaard gebleven.
  3. Het archief van het schoolbestuur
  4. De gedeponeerde archieven. Bij de vele gedeponeerde archieven en archiefjes bevindt zich onder andere het archief van het armbestuur. Niet alleen het armbestuur zorgde voor (financiële) hulp aan behoeftigen. Het ‘Oude mannen fonds Sint Joseph” verleende eveneens steun aan armen. Het grote aantal gedeponeerde archieven geeft een goed beeld van de grote mate van betrokkenheid van veel parochianen bij het kerkelijk leven. 
  1. Verantwoording van de inventarisatie 

Het archief is in het jaar 2002 in opdracht van de gemeente Berkel en Rodenrijs geïnventariseerd door Van Heijst Information Consulting. Het resultaat is de voorliggende inventaris. Voorheen bestond de enige toegang op het archief een in 1977 door F. van der Burg vervaardigde plaatsingslijst. De in deze lijst opgenomen stukken waren summier omschreven.

Alle nog aanwezige stukken zijn opnieuw beschreven. De inventaris is onderverdeeld in rubrieken en daarbinnen op onderwerp. De onderwerpen binnen iedere rubriek zijn chronologisch geordend. In het archief van de pastoor zitten voornamelijk stukken die te maken hebben met de taakuitoefening van pastoors. Vervolgens zijn in rubrieken II en III de stukken geplaatst die betrekking hebben op de door het kerkbestuur en het schoolbestuur gevormde archieven. De verschillende parochiebladen zijn ondergebracht in rubriek IV. In rubriek V staan alle zogenaamde gedeponeerde archieven. Het betreft vaak zeer fragmentarisch bewaard gebleven archieven van verenigingen en stichtingen, die een nauwe band met de parochie hadden en na beëindiging van de stichting of vereniging zijn overgedragen aan de pastoor of het kerkbestuur. De stukken waaruit het verband met het archief niet kon worden aangetoond zijn opgenomen in rubriek VI. Bij het parochiearchief bevond zich een groot aantal boeken en documentatiemateriaal, die voor een deel betrekking hadden op de parochie. Deze werken zijn opgenomen in rubriek VII (Documentatie). De overige boeken en documentatie zijn opgenomen in de bibliotheek van het gemeentearchief Rotterdam. Rubriek VIII bestaat uit een alfabetische index op persoons- en plaatsnamen, die het onderzoek in dit archief kunnen vergemakkelijken.

Inventaris 

I.          Archief van de pastoor

1.1       Correspondentie

1 – 4     Ingekomen stukken, 1729,1730,1783,1820-1953,1959,1962,1979-1981     4 omslagen
1           1729,1730,1783,1820,1825,1830-1853
2           1854-1875
3           1876-1935
4           1936-1953,1959,1962,1979-1981
5-28       Ingekomen agenda’s en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de parochieraad, 1965-1979,1981-1989   24 omslagen                     
05        1965
06        1966
07        1967
08        1968
09        1969
10        1970
11        1971
12        1972
13        1973
14        1974
15        1975
16        1976
17        1977
18        1978
19        1979
20        1981
21        1982
22        1983
23        1984
24        1985
25        1986
26        1987
27        1988
28        1989
29        Overzicht van verenigingen en werkgroepen in de parochie, z.d., ca. 1970   1 stuk
30-32    Ingekomen agenda’s en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de pastorale raad, 1990-1992  3  omslagen
            NB. De pastorale raad was de opvolger van de parochieraad
30        1990
31        1991
32        1992

1.2       Pastoors

33         Ingekomen stukken, 1727,1730,1731,1736,17391839-1858    1 omslag
34         Getuigschriften voor pastoor Wilhelm Cramer, 1749,1750    1 omslag
35         Artikel uit de ’s Gravenhaagsche Courant betreffende een protest van het kerkbestuur tegen de verwijdering van pastoor Pelser door aartspriester Cramer, 31 maart 1817. Afschrift 2 december 1927   1 stuk                                                                                36         Afschrift van de doopinschrijving van pastoor Johann Friederich Fick, 1825   1 stuk
37         Ingekomen overlijdensberichten van priesters, 1830-1860     1 omslag
38         Stukken betreffende de financiële afhandeling van de nalatenschap van pastoor Th. J. Vlek, 1938-1939    1 omslag
39         Stukken betreffende de ambtsjubilea van pastoor J.I.J.M. Velthuijse, 1939,1950    1 omslag

1.3        Historie van de parochie

40          Liber memoriaal, 1863-1942      1 deel
             NB. Bevat o.a. aantekeningen over geschiedenis van de parochie, fundaties, enz
41          Res memorabiles, z.d., 19e eeuw     1 omslag
             NB. Bevat aantekeningen over allerlei wetenswaardigheden o.a. armenzorg
42          Aantekeningen van S. Eldering over de geschiedenis van de parochie, z.d., 20e eeuw      1 omslag

1.4        Sacramenten  

Doop, trouw en begrafenissen

43          Overzichten van geborenen, gedoopten, gehuwden en overledenen, 1781,1782       1 omslag
44          Doop- en trouwboek,       1 deel
             Doop: 1792-1801,1812-1818
             Trouw: 1814-1819
45          Doop- en trouwboek,      1 deel 1819-1838
46          Doop-,trouw- en overlijdensregister,       1 deel 1819-1838 (doop)  1817-1855 (trouwen) 1819-1825 (overlijden)
              NB. Bevat een lijst van vormelingen uit 1833
47          Uittreksels uit de huwelijksregisters van de burgerlijke stand, 1839-1906   1 pak
48          Doopboek, 1859-1909     1 deel
49          Akten van gedoopten uit gemengde huwelijken en bekeerden tot de rooms-katholieke kerk, 1960,1961,1963,1974  1 omslag
50          Lijsten van vragen door de pastoor gesteld aan toekomstige echtparen, 1961-1964    1 pak NB. Met bijlagen
51-56      Huwelijksformulieren, 1971-1976   6 omslagen
51          1971
52          1972
53          1973
54          1974
55          1975
56          1976

Communie en vormsel

57                    Lijst van eerste communicanten,  ca. 1850    1 stuk
58                    Overzichten van eerste communicanten, 1880-1907     1 katern
59                    Register van eerste communicanten, 1907-1949     1 deel
60                    Stukken betreffende toediening van het heilig vormsel, 1933,1940    1 omslag
61                    Register van eerste communicanten en vormelingen, 1947, 1950-1963    1 deel

Communicanten: 1950-1963

Vormelingen: 1947 

62                    Stukken betreffende de eerste communie, 1962-1963, 1965,1967   1 omslag
63                    Register van vormelingen, 1964      1 deel
64                    Register van eerste communicanten, 1964-1967      1 deel
NB. Bevat ook lijsten van deelnemers aan de hernieuwing van de doopbeloften

1.5                  Fundaties

65                   Akten van schenking met fundatie, 1768-1951 69 omslagen
                       N.B. Zie ook inventarisnummer 129                  

                       Het betreft de volgende personen:

Abels, Th.H.J
Alingh, J.
Arends, J.
Van Beek, E.
Bes, J.
Bianchi, M.C.
De Bruin, M.
Van der Burg, A. Czn.
Van der Burg, A. Gbzn.
Van der Burg, C. Jzn.
Van der Burg, C.P.
Van der Burg, C.T.
Van der Burg, E.
Van der Burg, F.
Van der Burg, G.
Van der Burg, G.P.J.
Van der Burg, H.
Van der Burg, J.
Van der Burg, P. Jobzn.
Van der Burg, T. Jobzn.
Van der Burg – van Winden, C.
Van Dorp, G.
Van Dijk, M.
Fick, J.J.
Goseling, C.
Haarlemmerweerd, W.
Henneken, J.J.
De Hollander, C.
Huibers, A.
Huibers, J.
Huijbers, J.
Hulst, C.
Hulst, J.M.
Koot, C.
Koot, J.
Koot, M.
Koot, M.J.
 
Koot, N.
Van Koppen, A.
Van Koppen, B.
Kouwenhoven, M.
Langelaan, C. 
Langelaan, J.  
V
an Leeuwen, J.W. 
Maat, L.
Maat, Th.  
Van der Meer, C.
Van der Meer, T.
Noordermeer, A.
Overgaag, L.
Van der Poel, S.
Roodenburg, H.
Roodenburg, M.
Roozen, L.A.
Scholte, H.
Van der Spek – van der Sande, C.J.
Van Steenderen, E.C.
Van Steenderen – van der Burg, E.C.
Toorenent, D.
Van der Toorn, A.
Van Velsen, C.
Van Velzen, P.
Vlamng, Th. M.
Vonk – van der Burg, J.M.
Van Wijk, L.
Van Wijk, L.
Van Wijk, M.
Willemse, H.C.
Wijsman, C.

66                    Fundatieboek, 1826-1862    1 deel
                       NB. Met bijlagen
67                    Stukken betreffende het wijzigen van de lasten van fundaties, 1943,1962   1 omslag 

1.6.1                Pastoraal toezicht

1.7                                        

68                    Statistische opgaven betreffende parochianen,  1797,1926-1964,1971,1972   1 omslag                      
69                    Liber status animarum parochiae Berkel anno 1874, 1874    1 deel  
                        N.B. In dit deel staan allerlei wetenswaardigheden over de parochie opgetekend
70                    Notulen van de Katholieke Actie, 2 februari 1955 - 22 juni 1965    1 deel
71                    Agenda’s en verslagen van catechesebijeenkomsten, 1964-1965   1 omslag  

1.8                   Relikwieën

72                    Akten van authenticiteit van in de kerk berustende relikwieën, 1829,1844,1865,1866,1902,1924,1925,1929   1 omslag

II                      Archief van het kerkbestuur

2.1                   Notulen

73-75                Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, 1858-1954,1991-1992    3 delen
73 1858-1882
74 1882-1937
75 1937-1954,1991-1992 

2.2                   Correspondentie

76                    Ingekomen stukken, 1797-1992    1 pak 

2.3                   Financiën

2.3.1                Begrotingen
77                    Begrotingen, goedgekeurd door het kerkbestuur en (gedeeltelijk door) de vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, 1960,1962-1966,1968     1 omslag
2.3.2                 Rekeningen
78-80                Jaarrekeningen en begrotingen, 1858-1983    3 pakken
78        1858-1900
79        1901-1937
80        1938-1964,1966-1967,1983
81                    Accountantsrapporten betreffende de controle van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1959-1967,1983   1 omslag
2.3.3                 Boekhouding
82-98                Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1819-1915    4 delen   11 katernen
82        1819-1849        
83        1840-1881
84        1863-1914
85        1846-1888
86        1904
87        1905
88        1906
89        1907
90        1908
91        1908
92        1909
93        1910
94        1911
95        1912
96        1913
97        1914
98        1915
99-109             Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1939-1960   11 delen
99         1939-1942
100       1939-1940
101       1941-1942
102       1941-1946
103       1943-1948
104       1945-194
105       1949-1959
106       1950-1954
107       1955-1957
108       1956-1959
109       1960-1967
110                 “Schuldenboek”, 1940-1957     1 deel
NB. Bevat onder andere overzichten van uit te keren lijfrenten en is tevens kasboek van inkomsten en uitgaven uit het Fonds Fick
111-115           Kasboeken van “geld akties”, 1940-1957    5 delen
111      1940-1943
112      1944-1947
113      1949-1952
114      1953-1957
115      1957
NB. Geldakties zijn inzamelingen voor de aanschaf van (bijvoorbeeld) nieuwe kerkbanken
2.3.4                Leningen
116                  Akte van geldlening door Gerrit Sijmons van Wijk van een bedrag van 400 gulden aan het kerkbestuur,1 mei 1731  1 stuk
117                  Akte van geldlening door Leendert van Weijse van een bedrag van 400 gulden aan het kerkbestuur,4 juli 1804     1 stuk
118                  Akte van geldlening door het kerkbestuur van een bedrag van 600 gulden aan Anthonie van der Burg, 14 december 1869    1 stuk
119                  Akte van geldlening met hypotheekstelling door M.A. Honig-Laan aan het kerkbestuur, 1920,1936   2 stukken
120                  Stukken betreffende een aan C. Hulst uit te keren lijfrente, 1939-1941   1 omslag
121                   Akte van geldlening door de n.v. ‘Spaarkas voor belegging in roomsch-katholieke kerkelijke leeningen’ aan het kerkbestuur, 1939,1953,1954    3 stukken
122                   Akte van geldlening met hypotheekstelling door de n.v. Spaarkas voor belegging in roomsch-katholieke leeningen aan het kerkbestuur, 16 april 1941  2 stukken
123                  Akte van vestiging van een lijfrente tussen Th.G. Maat en het kerkbestuur, 4 augustus 1941   1 stuk
124                  Akte van geldlening door het bisdom Haarlem aan het kerkbestuur, 20 oktober 1943   1 stuk
125                  Stukken betreffende een geldlening door de n.v. Spaarkas voor belegging in rooms-katholieke leningen aan het kerkbestuur, 1958     1 omslag
126                  Machtigingen van het bisdom Rotterdam voor het kerkbestuur betreffende het aangaan van geldleningen, 1958-1967    1 omslag
127                  Akte van geldlening door de Boerenleenbank aan het kerkbestuur, 1959    1 stuk
2.3.5                Waardepapieren
128                  Inventaris van aandelen, fundaties en schuldbekentenissen, 1908-1929   1 deel

2.4                   Eigendommen

2.4.1                Algemeen

129                  Inventarissen van aan de parochie toebehorende roerende en onroerende goederen, 1818, 1858-1938    1 pak
130                  Stukken betreffende een controle op de inventaris van het kerkelijk kunstbezit, 1989     1 omslag
131                  Uittreksels van kadastrale kaarten waarop bezittingen staan aangegeven, 1928,1939,1962    1 omslag

2.4.2                Huizen en land 

Kerkstraat
132                  Stukken betreffende een door Willem Buijs aan het kerkbestuur gelegateerde woning aan de Kerkstraat, 1960     1 omslag 

Meerweg
133                  Akte van overdracht van een boerderij met landerijen aan de Meerweg te Berkel en Rodenrijs door het kerkbestuur aan J.M.M. van der Burgh, 7 november 1940     1 stuk

Milliadeplein
134                  Akte van overdracht van een schoolgebouw nabij het Miliadeplein door het kerkbestuur aan de gemeente, 1973  1 stuk  NB. Concept

Nieuwe Droogmakerij
135                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en Th. Wijsman betreffende de verhuur van een bouwmanswoning in de Nieuwe Droogmakerij met opstallen en landerijen, 1926,1935,1937   5 stukken 

Noordeindseweg
136                  Akte van overdracht van een perceel grond aan de Noordeindseweg door M. Ripping aan het kerkbestuur, 18 februari 1875    1 stuk
137                 Akte van overdracht van een perceel grond aan de Noordeindseweg door E.C. van Steenderen aan het kerkbestuur,  14 februari 1883      1 stuk
138                   Stukken betreffende de aankoop van enige percelen weiland aan de Noordeindseweg door het kerkbestuur van A. Fillekes, 1894   1 omslag
139                  “Geschiedenis der koop van het land achter de tuin der pastorij”, 1894  1 katern
140                  Stukken betreffende een door P. van Velzen aan het kerkbestuur gelegateerde bouwmanswoning met weiland aan de Noordeindseweg, 1911      1 omslag
141                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en G.J.L. Kneppers betreffende de verhuur van een woning met warmoezenierstuin in het Noordeinde, 26 februari 1912    1 stuk
142                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en A. Hydra betreffende de verhuur van een perceel dijkgrond in het Noordeinde, 25 december 1916     1 stuk
143                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en G. Brand betreffende de verhuur van een perceel tuingrond in het Noordeinde, 25 december 1918     1 stuk
144                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en A. van Rutten betreffende de verhuur van een perceel tuingrond in het Noordeinde, 25 december 1918   1 stuk
145                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en H.L. Vonk betreffende de verhuur van een perceel weiland in het Noordeinde, 25 december 1919    1 stuk
146                  Akte van overdracht van acht arbeiderswoningen aan de Noordeindseweg door A.M. van der Burg aan het kerkbestuur, 5 april 1919     1
147                  Akte van overdracht van een huis,schuur erf en tuin aan de Noordeindseweg door E. van der Burg aan het kerkbestuur, 11 februari 1919    1 stuk
148                  Akte van overdracht van een pand met schuur, tuin en erf aan de Noordeindseweg door G.C.P. van der Burg aan het kerkbestuur, 22 oktober 1919    1 stuk
149                  Stukken betreffende het voorkeursrecht bij wederverkoop van het kerkbestuur op het pand Noordeindseweg 21, 1927,1928,1951   1 omslag
150                  Stukken betreffende een verzoek van P.W. Nederpelt aan de pastoor om te bemiddelen in een conflict tussen J. Molenaar en G. Hulst betreffende de verhuur van tuingrond aan de Noordeindseweg, 1931   3 stukken
151                  Akte van overdracht van een perceel grond aan de Noordeindseweg door het kerkbestuur aan R.C. Soeterbroek, 3 september 1934   1 stuk
152                  Stukken betreffende het verhuren van het zogenaamde patronaatsland langs de Noordeindseweg aan L. Toussaint, 1936,1939.1941  3 stukken
153                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en W. van Rutten betreffende de verhuur van een perceel tuingrond in het Noordeinde, 1938    1 stuk
154                  Stukken betreffende een pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en A.M.A. van der Burg betreffende een perceel wei- of hooiland in het Noordeinde, 1941   2 stukken
155                  Pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en A. Brabander betreffende een perceel tuingrond langs de Noordeindseweg, 1941     1 stuk
156                Akte van overdracht van een perceel grond aan de Noordeindseweg door het kerkbestuur aan de gemeente, 1950     1 stuk     NB. Concept
157                 Akte van overdracht van het recht van overpad achter de jongenschool aan de Noordeindseweg door het kerkbestuur aan J.M. van der Burg, 8 augustus 1951    1 stuk
158                 Pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en J. Greeve Mzn. Betreffende een perceel tuingrond langs de Noordeindseweg, 1952   1 stuk
159                Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Noordeindseweg door het kerkbestuur aan de gemeente, 1955,1956   1 omslag
160                  Akte van overdracht van het pand Noordeindseweg 118 door J.J.G. van der Burg c.s. aan het kerkbestuur, 1 mei 1959     1 stuk
161                  Akte van overdracht van het pand Noordeindseweg 114 door de gemeente aan het kerkbestuur, 26 augustus 1960    1 stuk
162                  Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Noordeindseweg door het kerkbestuur aan de gemeente ten behoeve van uitbreidingsplan “Dorp II”, 1960     1 omslag
163                  Akte van overdracht van het pand met erf en tuin aan de Noordeindseweg 118 door het kerkbestuur aan G.S.J.M. van der Burg, 19 mei 1965      1 stuk
164                  Akte van overdracht van een perceel grond aan de Noordeindseweg door de gemeente aan het kerkbestuur, 7 februari 1967    1 stuk

Noordpolder
165                  Akte van overdracht van  twee percelen weiland in de Noordpolder door G. van der Burg aan het kerkbestuur, 28 oktober 1864      1 stuk
166                  Stukken betreffende een bezwaarschrift van het kerkbestuur tegen het verkopen van grond aan de gemeente ten behoeve van het uitbreidingsplan Noordpolder, 1963-1965     1 omslag                      

Rodenrijseweg
167                  Stukken betreffende een door Maria Koot aan het kerkbestuur gelegateerde bouwmanswoning met weiland aan de Rodenrijseweg, 1903,1916    1 omslag
168                  Overeenkomsten tussen het kerkbestuur en J.W. van Winden betreffende de verhuur van een bouwmanswoning met opstallen en landerijen aan de Rodenrijseweg, 1922,1937     2 stukken
169                  Stukken betreffende een overeenkomst tussen het kerkbestuur en J. Buitendijk over de verhuur van een perceel dijkgrond in Rodenrijs, 1923,1933-1939     1 omslag
170                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en H.C. van der Hoeven betreffende de verhuur van een woning in Rodenrijs, 15 maart 1931     1 stuk
171                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en W. de Veld betreffende de verhuur van een woning in Rodenrijs,                         15 maart 1931    1 stuk    NB. Met bijlage
172                  Overeenkomsten tussen het kerkbestuur en J.W. van Winden betreffende de verhuur van een bouwmanswoning met opstallen en landerijen aan de Rodenrijseweg, 25 december 1937    1 stuk
173                  Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen tussen de Rodenrijse vaart en de Tocht, door het kerkbestuur aan de coöperatieve groenteveiling, 1938    1 stuk

Voorafsche Polder
174                  Overeenkomst tussen het kerkbestuur en P.W. van Santen betreffende de verhuur van een perceel weiland in de Voorafsche polder, 25 december 1918    1 stuk
175                 Contract van aanbesteding tussen het kerkbestuur en timmerman N.J. Maree over de bouw van een boerderij aan de Voorafsche Watering, 7 juni 1930     1 stuk      NB. Twee exemplaren; met 5 losse bouwtekeningen 176                 Bouwvergunning en bestek en voorwaarden voor de bouw van een boerderij aan de Voorafsche Watering, 1930    1 omslag 

Nieuwendam
177                   Overeenkomst tussen het kerkbestuur en N.G. van den Bos betreffende de verhuur van een bouwmanswoning met opstallen en landerijen te Nieuwendam, 25 december 1929     1 stuk

2.4.3                Kerkhof 

178                  Register van de nieuwe begraafplaats, 1866-1870     1 deel                          
179                  Plattegronden van de begraafplaats, 1875,1966     2 stukken  
180                  Reglement voor de begraafplaats, 1907      1 stuk

2.4.4                Kerken en pastorie

181                  Akte van afstand door Cornelis Roodenrijs c.s. van alle aanspraken op de panden en erven waarin de “roomsche kerk”, de pastoor en de kosteres zijn gevestigd, 14 november 1768     1 stuk
182                  Verklaring van Wilhelmus Greve over het doopvont, 13 mei 1785    1 stuk
183                  Kasboek van inkomsten en uitgaven wegens het repareren van de kerk, 1825      1 katern
184                  Stukken betreffende het verplaatsen van de kerk, 1858-1867     1 omslag
185                  Bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuwe kerk, 1864      1 omslag
186                  Aandelen in een geldlening ten behoeve van de bouw van de nieuwe kerk, 1865    2 stukken
187                  Zitplaatsenreglement, 1866   1 stuk
188                  Kostenberekening en tekeningen betreffende de verbouw van de kerk, 1924-1925   1 pak
189                  Register betreffende de verkoop van zitplaatsen in de kerk, 1935-1954    1 deel
190                  Stukken betreffende het kerkorgel, 1938,1962,1964,1965,1988    1 omslag
191                  Stukken betreffende de kerkklokken,  1942,1948    1 omslag
192                  Stukken betreffende het vervaardigen van een kruiswegstatie, 1951     3 stukken
193                  Stukken betreffende verbouwingen van de pastorie, 1958,1959,1963,1967,1970    1 omslag          
194                  Kasboek van de bijkerk Rodenrijs, 1958-1960   1 deel
195                  Stukken betreffende plannen voor de bouw van een crypte met doopkapel in de kerk, 1962    1 omslag
196                  Stukken betreffende het verbouwen van de uitgangen van de kerk, 1962-1963    1 omslag
197                  Fotoalbum van het 100-jarig bestaan van de parochiekerk, 1968    1 deel
198                  Tekeningen betreffende de verbouwing van het priesterkoor, 1969     3 tekeningen
199                  Verslagen van vergaderingen van de werkgroep nieuwbouw Pius X, 1984,1987-1989    1 omslag

2.4.5                Overige eigendommen

200                  Tekening betreffende de bouw van een koetshuis met stalling, 1912    1 omslag          
201                  Stukken betreffende de bouw van een houten kapel naast de kerk, 1926   1 omslag
202                  Tekeningen betreffende de uitbreiding van het jeugdgebouw, 1949      2 stukken
203                  Stukken betreffende de bouw, inrichting en exploitatie van het parochiehuis, 1957-1962, 1966,1967   1 omslag
204                  Accountantsrapporten betreffende de controle van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het parochiehuis, 1959-1962     1 omslag
205                  Akte van oprichting van het parochiehuis “Willem Huygensz”, 10 augustus 1960    1 stuk

III                    Archief van het schoolbestuur

3.1                   Alle scholen

206-207            Kasboeken van de gezamenlijke scholen, 1939-1956     2 delen
206                  1939-1949
207                  1950-1956
208                  Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade, 1940,1943,1944,1946-1954     1 omslag                    
209                  Rekening en begroting van de gezamenlijke scholen, 1952-1959     1 omslag

3.2                   Afzonderlijke scholen

Bewaarschool
210                  Reglement van het ‘Liefde gestigt’, 6 maart 1859   1 stuk
                       NB. Het ‘Liefde gestigt’ had tot doel het oprichten van een handwerk- en bewaarschool
211                  Stukken betreffende de bewaarschool, 1864     1 omslag 

Kleuterschool
212                  Rekening van inkomsten en uitgaven, 1958-1960     1 omslag
213                  Stukken betreffende de bouw van een kleuterschool in het uitbreidingsplan Rodenrijs, 1958-1961   1 omslag
214                  Accountantsrapport over de rekening van inkomsten en uitgaven, 1960     1 katern

Sint Jozefschool NB. Van 1869-1885 gingen zowel jongens als meisjes naar de Sint Jozef school.
                       Door de oprichting in 1885 van een meisjesschool (Sint Petrus) werd de Sint Jozefschool een jongensschool
215                  Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het verbouwen van de jongens- en de meisjesschool, 1919    1 omslag  NB. Het betreft twee aparte scholen !
216                  Tekening voor de bouw van een woning voor de hoofdonderwijzer van de jongensschool, z.d., 20e eeuw   1 stuk
217                  Begrotingen, 1952-1958     1 omslag                      
218                  Bestek en voorwaarden voor  de bouw van een school aan de Noordeindseweg, 1956   1 omslag
                       NB. Met tekeningen
219                  Accountantsrapport over het boekjaar 1959,    1 katern
220                  Tekeningen betreffende de uitbreiding van de school, 1963     1 omslag
221                 Stukken betreffende de bouw van twee woningen op de onderbouw van de jongensschool aan de Noordeindseweg, 1964        1 omslag
222                 Verslag van een onderzoek door het katholiek pedagogisch bureau naar de onderwijssituatie op de Sint Jozefschool, 1964    1 stuk                       

Sint Petrusschool  NB. In 1885 opgericht als meisjesschool
223                  Proces verbaal van onderhandse aanbesteding voor de bouw van een meisjesschool en het uitbreiden van het zustergesticht, 1910     1 stuk
224                  Tekening betreffende de verbouwing van de meisjesschool, 1920    1 stuk
225                  Stukken betreffende de bouw van een woning voor de hoofdonderwijzer, 1951,1952     1 omslag
226                   Bestek en voorwaarden voor  de bouw van een school voor voortgezet lager onderwijs aan de Noordeindseweg 102, 1952     1 omslag
227                  Accountantsrapport Petrus en Jozefschool over het boekjaar 1952,     1 katern
228                  Begrotingen, 1952,1953,1955-1958    1 omslag  
229                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1952-1955,1957,1959-1960    7 katernen
230                  Accountantsrapport over het boekjaar 1959,    1 katern
231                 Tekeningen betreffende de uitbreiding van de school, 1961   1 omslag
232                 Verslag van een onderzoek door het katholiek pedagogisch bureau naar de onderwijssituatie op de Sint Petrusschool, 1964   1 stuk

Joannes Don Boscoschool
233                  Stukken betreffende de bouw van een houten noodschool, 1957    1 omslag
234                  Conceptbegroting dienstjaar 1959-1960, 1959    1 stuk
235                  Accountantsrapport over het boekjaar 1959,     1 katern
236                  Rekening van inkomsten en uitgaven, 1959,1960   2 katernen

IV                    Parochiebladen

237-258            De Bazuin; weekblad van de katholieke verenigingen te Berkel en Rodenrijs, 1929-1957    22 omslagen
237       1929
238       1930-1931
239       1931-1932
240       1932-1933
241       1933-1934
242       1934-1935
243       1935-1936
244       1936-1937
245       1937-1938
246       1938-1939
247       1939-1940
248       1941-1942
249       1948
250       1949
251       1950
252       1951
253       1952
254       1953
255       1954
256       1955
257       1956
258       1957
259                  Paraat; orgaan van het (katholieke) jeugdwerk in Berkel en Rodenrijs, 12 october 1946-1 november 1947  1 omslag
260-280           Onderweg: kontaktblad van de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte met de bijkerk Pius X Berkel en Rodenrijs,
                      1971-1991   21 omslagen                                                                                                              
260       1971
261       1972
262       1973
263       1974
264       1975
265       1976
266       1977
267       1978
268       1979
269       1980
270       1981
271       1982
272       1983
273       1984
274       1985
275       1986
276       1987
277       1988
278       1989
279       1990
280       1991
281-286        Parochieberichten, lijsten van mistijden en fundaties voor missen alsmede van   geboorten, huwelijken en overlijden in
                    de parochie, 1962-1968     6 omslagen
281       1962
282       1963
283       1964
284       1965
285       1966
286       1967-1968
287                  Parochiegidsen, 1969,1973,1976,1979,1982,1985     1 omslag
288                  Pinksterbrieven, 1961,1967-1969,1971  5 stukken

V                     Gedeponeerde archieven 

5.1 Armbestuur, 1795-1971

Stukken van algemene aard
289                  Notulen van vergaderingen van het armbestuur, 1889-1970      1 deel
290                  Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, 1932-1949,1956-1971     1 pak

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
291                  Reglementen, 1795,1855,1856   3 stukken
292                  Akte van lening door het armbestuur van 300 gulden aan Aage de Heer, 18 januari 1807   1 stuk
293-294            Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven van het parochieel armbestuur, 1855-1958   2 pakken
293       1855-1937
294       1937-1958
295                 Akte van geldlening met pandstelling door het armbestuur van de Nationale Hypotheekbank, 1 april 1899   1 stuk
296                  Russische en Hongaarse schuldbekentenissen, 19e en 20e eeuw     1 omslag
297                  Stukken betreffende de afwikkeling van het legaat van C. de Heer, 1903    1 omslag
298                  Huurovereenkomst tussen het armbestuur en Leonardus Wijsman betreffende een bouwmanswoning in de
                       Voorafsche Polder,  1904     1 stuk
299                  Inventaris van schuldbekentenissen, leningen en fundaties, 1907-1962    1 deel
300                  Bouwtekeningen van een zgn. hooitasboerderij te Berkel en Rodenrijs, 1939     1 stuk
                       NB De boerderij werd gebouwd voor rekening van het armbestuur
301                  Accountantscontrole over de boekjaren 1960-1962,    3 katernen

5.2 Geestelijke beurs van Berkel 1819-1862

302                  Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1819-1862    1 deel

5.3 Ziekenfonds “Hulp in ziekte” 1856-1865

303                  Overzichten van geleverde medicijnen en geneeskundige hulp, 1856,1862-1865   1 omslag

5.4 Sint Petrus Gesticht,1883-1941

304                  Grootboek, 1883-1884    1 katern
305                  Stukken betreffende uitbreiding van het Sint Petrus gesticht,  1896,1909,1922-1923,1930-1931   1 omslag
                       NB. Zie ook de Sint Petrusschool (inv.nrs 224)
306                  Stukken betreffende de congregatie der zusters van de H. Maagd Maria genaamd het gezelschap Jezus, Maria en Jozef,  1905,1909,1918,1920-1941       1 omslag
NB. De zusters waren contractueel belast met het dagelijks bestuur van het gesticht. Zij gaven (godsdienst)onderwijs en waren belast met de huisvesting en zorg voor bejaarden
307 - 316          Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1909-1929    7 katernen  3 delen
308       1910
309       1911
310       1912
311       1913
312       1914
313       1915
314       1916 – 1928
315       1916 – 1929
316       1917 – 1924
317               Ontwerp voor het altaar in de kapel van de zusters van het gezelschap Jezus, Maria en Jozef, 1910   1 stuk

5.5 Oude mannen fonds Sint Joseph 1889-1929

318-319            Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1889-1929      2 delen
318       1889-1907
319       1907-1929         

5.6 Propagandaclub Sint Paulus 1913-1922

320                  Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1913-1922    1 deel

5.7 Rooms-katholieke middenstandsbond De Hanze 1914-1922

321                  Notulenboek, 26 november 1914-23 april 1922     1 deel

5.8 Jongenspatronaat Sint Pancratius 1920-1932

322                  Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1920-1930   1 deel
323                  Tabellarisch kasboek van uitgaven, 1920-1932     1 deel
324                  Tabellarisch kasboek van inkomsten, 1920-1932    1 deel

5.9 Begrafenisvereniging Sint Barbara 1930-1939 

325                  Ledenlijst en reglement, 1939     1 stuk
326                  Statuten en huishoudelijk reglement,     1 stuk
327                  Overzichten van inkomsten en uitgaven, 1933 – 1938   1 omslag
328                  Jaarverslag, 1930   1 stuk
329                  Stukken betreffende de liquidatie van de begrafenisvereniging, 1939    2 stukken

5.10 Sint Joseph gezellen 1931-1942

330                  Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1931-1942     1 deel

5.11 Vereniging “Het Wit-Gele Kruis” 1932-1952 

331                  Statuten en huishoudelijk reglement, 1932     1 stuk
332                  Ingekomen stukken, 1934,1940,1952    1 omslag

5.12 Collectantencollege 1932-1971

333                  Reglement, 1932      1 stuk
334                  Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1963-1971    1 deel
335                  Overzichten van opbrengsten uit collecten, 1963-1967      1 deel

5.13 Sint Elisabeth vereniging 1947-1976

336                  Statuten, 1955     1 stuk
337                  Notulen van vergaderingen van het bestuur, 7 november 1963-23 november 1976    1 deel
                       NB. Bevat ook verslagen van jaarvergaderingen
338                  Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1947-1960   1 deel
339                  Kasboek van inkomsten en uitgaven van het schapenfonds, 1952-1967    1 deel

5.14 Sint Petrus stichting 1956-1968

340                  Statuten, 1956,1968   2 stukken
NB. Met wijzigingen. Doel van de stichting was het exploiteren en beheren van behuizingen ten behoeve van de huisvesting en zorg voor bejaarden
341                  Accountantsrapporten, 1960,1966    2 katernen                                                        
342                  Detailtekeningen van het nieuwe bejaardencentrum, 1963   1 pak
343                  Agenda’s en verslagen van bestuursvergaderingen, 1963-1967    1 omslag
344                  Verslagen van vergaderingen van de financieel-economische commissie, 1964-1967    1 omslag
345                  Akte van overdracht van het pand Noordeindseweg 100 door het kerkbestuur aan de stichting, 1965   1 stuk
346                  Verslagen van vergaderingen van de commissie opname en huisvesting bejaarden, 1965-1967   1 omslag
347                  Verslagen van vergaderingen van het bouwteam, 1965-1967    1 omslag
348                  Stukken betreffende de inrichting van het bejaardencentrum, 1966-1967   1 omslag

5.15 Zangkoor Cantemus Domino 1957-1983

349                  Koorreglement, 1957   2 stukken
350                  Agenda’s en notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1965,1976,1977,1978,1979,1983   1 omslag
351                  Stukken betreffende jubilea van koorleden, 1964     1 omslag 

5.16 Jongerenraad 1964 

352                  Verslagen van vergaderingen, 1964    1 omslag

5.17 Katholieke stichting voor sociaal-kultureel werk  1967 

353                  Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur,  1967   1 omslag

5.18 Wijkpastoraat Rodenrijs 1977

354                  Huishoudelijk reglement z.d., ca. 1977   1 stuk

5.19 Zangkoor Pius X 1979

355                  Statuten, z.d., 20e eeuw  1 stuk
356                  Overzichten van koorleden, 1979    2 stukken

5.20 Interparochieel overleg 3B-hoek 1990-1992

357                  Agenda’s en verslagen van vergaderingen, 1990-1992   1 omslag

VI                    Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt

358                  Stukken betreffende de nalatenschap van Peter Albert Pesch, 1789,1791   3 stukken
359                  Akte van geldlening door Hendrik van Zanten aan Willem van Wiekeren, 4 september 1800   1 stuk
360                  Overzicht van stemgerechtigden in de Berkelse polder, 1914                        1 katern

VII                   Documentatie

361                  “Zakboekje”van pastoor Willem Huijgensz, 1633-1656                                          
                        NB. Afschrift van het origineel vervaardigd door J.I.J.M. Velthuijse
                        Het zakboekje bevat allerhande aantekeningen over de parochie
362                  ‘Katholiek Berkel en Rodenrijs in de loop der eeuwen”: J.I.J.M. Velthuijse, Haarlem, 1948
363                  Chronologisch register op de dopen en huwelijken, 1792-1801,1814-1837
364                   Huwelijks- en doopgegevens uit het aantekenboekje van Willem Huijgensz 1633-1656: A.A. Krebbers, 1984
365                  Transcripties van tekstbladen uit het aantekenboekje van Willem Huijgensz 1633-1656: A.A. Krebbers, 1985
366                  De geschiedenis van de verplaatsing van het kerkgebouw te Berkel en Rodenrijs, F. van der Burg, 1987
367                  Oprichting van het armbestuur in 1855 en de rooms katholieke lagere school in 1869, z.d.
368                  Geschiedenis van het Jansenisme in de parochie Berkel en Rodenrijs; Fr. Van der Burg,1937
369                  Catalogus van de vierde veiling in het parochiehuis, 1965
370                  Een historische schets van de Sint Jozef en de Sint Petrus school van 1869 tot 1985: Fr. Van der Burg
371                  Aantekenboekje van pastoor Willem Huijgensz 1633 - 1656

VIII       Alfabetische index op persoons- en aardrijkskundige namen

Abels, Th.H.J.                                   65
Alingh, Jan   65
Arends, Joseph    65
Van Beek, Elisabeth    65
Bes, J.  65
Bianchi, Maria Cornelia   65
Van den Bos, N.G.  177
Brabander, A.     155
Brand, G.     143
De Bruin, Martina   65
Buijs, Willem    132
Buitendijk, J.    169
Van der Burg, Anthonie   118
Van der Burg, Arnoldus Czn.      65
Van der Burg, A. Gbzn. 65
Van der Burg, A.M.   146
Van der Burg, A.M.A.     154
Van der Burg, Cornelis Jzn.  65
Van der Burg, C.P.    65
Van der Burg, Cornelis Theodorus     65
Van der Burg, Elisabeth    65, 147
Van der Burg, Franciscus       65
Van der Burg, Gabriel   65, 165
Van der Burg, G.C.P.    148
Van der Burg, Gerardus Petrus Josephus                 65
Van der Burg, G.S.J.M.   163
Van der Burg, Helena Maria    65
Van der Burg, Jacobus    65
Van der Burg, J.M..   157
Van der Burg, J.J.G.    160
Van der Burg, Petrus Jobzn.  65
Van der Burg, Theodorus Jobzn. 65
Van der Burg – van Winden, Clasina    65
Van der Burgh, J.M.M.    133
Cramer, Wilhelm       34,35
Van Dorp, G.        65
Van Dijk, Maria      65
Eldering, S.        42
Fick, Johann Friederich     36,110
Fillekes, A.   138
Goseling,C.     65
Greeve, J.Mzn.    158
Greve, Wilhelmus               182
Haarlemmerweerd, Wilhelmina    65
De Heer, Aage  292
De Heer, C.  297
Henneken, Joanna Jacoba    65
Van der Hoeven, H.C.   170
De Hollander, Cornelia   65
Honig – Laan, M.A.    119
Huibers, Adriana   65
Huibers, Joanna        65
Huijbers, Johannes       65
Hulst, Catharina         65,120
Hulst, Joanna Maria    65
Hydra, A.          142
Kerkstraat          132
Kneppers, G.J.L.   141
Koot, Cornelis        65
Koot, Jan         65
Koot, M.      65,167
Koot, Maria Janse  65
Koot, Nicolaas   65
Van Koppen, Arend    65
Van Koppen, Bernardus   65
Kouwenhoven, Maria   65
Langelaan, Catharina  65
Van Leeuwen, J.W.   65
Maat, Leonardus  65
Maat, Theodorus Gerardus  65,123
Maree, N.J.  175
Van der Meer, Christianus     65
van der Meer, Theodorus    65
Meerweg     133
Milliadeplein    134
Molenaar, J. 150
Nieuwe Droogmakerij    135
Nieuwendam  177
Nederpelt, P.W.    150
Noordeindseweg 137-165,218,221,226
Noordermeer, Alida   65
Overgaag, Leonardus     65
Pesch, Peter Albert    358
Van der Poel, Stephanus   65
Ripping, M.   136
Rodenrijseweg   167-173
Roodenburg, Maria   65
Roodenrijs, Cornelis  181
Roozen, L.A. 65
Roozenburg, H.  65
Van Santen, P.W.    174
Van Rutten, A.   144
Van Rutten, W.     153
Scholte, H.      65
Soeterbroek, R.C.  151
Van der Spek – van der Sande, C.J.  65
Van Steenderen, E.C.      65,137
Van Steenderen – van der Burg, E.C.   65
Toorenent, D.   65
Van den Toorn, Aafje   65
Toussaint, L.   152
De Veld, W.    171
Van Velsen, Cornelis       65
Van Velzen, Petrus   65,140
Vlaming, Th. M.   65
Vlek, Th. J.  38
Vonk, H.L.    145
Vonk – van der Burg, J.M.  65
Voorafsche polder        174-176
Velthuijse, J.I.J.M.      39
Van Weijse, Leendert  117
Van Wiekeren, Willem       359
Van Wijk, Gerrit Sijmons   117
Van Wijk, Leendert      65
Van Wijk, Leonardus           65
Van Wijk, Maria            65
Wijsman, Cornelia             65
Wijsman, Leonardus      298
Wijsman, Th.   135
Willemse, H.C.          65
Van Winden, J.W.  168, 172
Van Zanten, Hendrik    359