1305 Ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs 1559-1875

Thomas Baas
Berkel en Rodenrijs 2003

Citeer- en aanvraaginstructie
Geautomatiseerd aanvragen

Citeren
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient de titel van het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.

volledig:              Gemeentearchief Rotterdam, Ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs inv.nr. …
verkort:               GAR, Heerlijkheid Berkel, inv.nr. …

Openbaarheid
Het archief is zonder beperkingen voor iedereen ter inzage.

Inhoudsopgave 

Inleiding 4
            *Beknopte geschiedenis van de heerlijkheid  
            * Heerlijke rechten  
            *Verantwoording van de inventarisatie  
Inventaris  
I          Organisatie van het ambacht en de heerlijkheid    6
           * reglementering      6
           * archief    7
           * eigenaren van de heerlijkheid     8
II         Heerlijke rechten  9
           * voordracht en benoeming van functionarissen   9
           * recht van de wind       17
           * monnikengeld        18
           * tienden     18
           * landgifte        19
           * rechtspraak  20
           * kerkelijke aangelegenheden       22
III       Beheer van wegen    24
           * Berkelse rijweg   24
           * Kerklaan     26
           * overige wegen        26
           * bruggen     27
IV        Droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolder    27
            * organisatie  van de droogmaking    27
            * aanleg en inrichting van de droogmaking    28
            * financiële verantwoording en exploitatie    29
V         Beheer van onroerend goed       31
VI        Stukken van persoonlijke aard    34
            * familie Van Oldenbarneveld 34
            * familie Van Naeltwijck       34
            * familie Kruger         34
            * familie Van der Hoeven      35
            * familie Van Hees         35
VII        Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt    36
VIII       Documentatie   37
IX         Lijst van charters betreffende de belening van de heerlijkheid                     38
X          Alfabetische index op  persoons- en aardrijkskundige namen 40

 

Inleiding

Beknopte geschiedenis van de heerlijkheid

De graven van Holland verleenden heerlijkheden aan edelen om ervoor te zorgen dat zij zich als trouwe dienaren zouden blijven gedragen. Binnen een bepaald gebied konden heerlijke rechten worden uitgeoefend. Het gebied zelf werd ook vaak ‘heerlijkheid’ genoemd. De eersten die met de heerlijke rechten binnen het ambacht Rodenrijs begunstigd werden waren vermoedelijk de ridders van Rodenrijs 1). Op hun beurt beleenden zij andere edelen met gedeelten van dit ambacht. In 1394 komt de uitoefening van de heerlijke rechten binnen het ambacht Berkel en Rodenrijs in handen van het geslacht van Egmond. In 1600 wordt de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs verkocht aan Johan van Oldebarneveld. Sinds 1592 was Oldebarneveld  heer van de heerlijkheid De Tempel uit naam van zijn minderjarige zoon Reinier. Johan van Oldebarneveld bleef tot zijn dood in 1619 heer van Berkel en Rodenrijs. Francoise, een dochter van Reinier van Oldebarneveld, werd in 1640 vrouwe van de heerlijkheid. Door haar huwelijk met Adriaan van Naaltwijck werd de laatste ambachtsheer.

De predikant Simon Jodocus Kruger wordt in 1687 eigenaar van de heerlijke rechten. In 1706 wordt Johan van der Hoeven, raad in de vroedschap en burgemeester van Rotterdam, beleend met de heerlijke rechten. Ruim 40 jaar is van der Hoeven ambachtsheer geweest. Tijdens zijn bewind heeft hij zich enorm ingespannen om de financiën weer goed op orde te krijgen. Ook heeft hij “een lawine van bepalingen en instructies over de heerlijkheid uitgestort” om weer greep te krijgen op de naleving en uitoefening van de heerlijke rechten. Als van der Hoeven in 1744 sterft wordt hij opgevolgd door zijn dochter Barbara Johanna. Door haar huwelijk met Hendrik van Hees, president van de Hoge Raad van Holland, komt de heerlijkheid in handen van het geslacht van Hees. Voor de familie van Hees was de heerlijkheid louter een bron van inkomsten geworden. In 1854 wordt de heerlijkheid inclusief de rechten verkocht aan de familie van der Burg. Ook het zogenaamde collatierecht, het recht van goedkeuring van het beroep van een nieuwe predikant, kwam in handen van deze rooms-katholieke familie. Dit recht werd in 1855 verkocht aan de Hervormde Gemeente.

Heerlijke rechten

De ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs was eigenaar van verschillende heerlijke rechten. Deze rechten verschaften hem/haar inkomsten. Vaak bleek het maar al te lastig om het geld, waar de ambachtsheer recht op had, ook daadwerkelijk te innen. Simon Jodocus Kruger, ambachtsheer van 1687 tot 1706, slaagde er, vooral door tegenwerking van de schout, niet in om de inkomsten waar hij recht op had te innen. Toen hij in 1706 de heerlijkheid aan Johan van der Hoeven verkocht trof deze de heerlijkheid aan in een “desolate en verwarde staat”.

Een van de voornaamste bronnen van inkomsten was het tiendrecht. De ambachtsheer had recht op een tiende gedeelte van de opbrengst van landerijen waar het tiendrecht op gevestigd was. Men onderscheidde de grote tiend die over koren en turf werd geheven, de smalle tiend, geheven over o.a. koolzaad, vlas, hennep en aardappelen. Tenslotte kende men nog de krijtende tiend over jong vee als lammeren, biggen, veulens en ganzen. Naast het tiendrecht verkreeg de heer ook inkomsten uit het recht van de wind, het “monnikengeld” en de landgifte. Het monnikengeld was een schenking door Arent van Egmond van 100 engelse nobels aan het klooster Sint Bernardus te IJsselstein. Dit bedrag moest worden opgebracht uit goederen gelegen binnen het ambacht Berkel en Rodenrijs. Alles wat zij meer opbrachten dan de 100 nobels was voor de ambachtsheer.

De ambachtsheer beschikte ook over het recht van approbatie. Bij de aanstelling van een nieuwe functionaris moest hij zijn instemming betuigen met de voorgestelde kandidaat. Hij benoemde ook de kerkmeesters. Dit waren twee leden van de kerkenraad die speciaal belast waren met het financieel bestuur van de kerk. Eens per jaar moesten zij hierover rekening en verantwoording afleggen aan de ambachtsheer.

In 1854 kwam de familie van der Burg door aankoop van de heerlijke rechten in het bezit van het bijbehorende archief. Decennia lang is dit archief bewaard en beheerd door deze familie. Het beheer werd overgedragen aan de gemeente Berkel en Rodenrijs en in 2002 geregeld in een overeenkomst tussen de gemeente Berkel en Rodenrijs en de familie van der Burg (het “Zedelijk Lichaam”).

Het bewaard gebleven archief omvat 2,6 strekkende meter en bestaat voor een aanzienlijk deel uit afschriften van documenten. Met name tijdens het bewind van Johan van der Hoeven en Hendrik van Hees zijn veel afschriften van oude documenten gemaakt. Deze afschriften dienden vaak als bewijsmateriaal om aan te tonen dat de ambachtsheren- en vrouwen aanspraak konden maken op bepaalde rechten.

Verantwoording van de inventarisatie

Als basis voor de inventarisatie diende een summiere beschrijving van de in het archief aanwezige stukken. Op vrijwel alle stukken staat een combinatie van een romeins en arabisch cijfer (bijvoorbeeld XI-23). Het romeinse cijfer is een verwijzing naar het nummer van de doos waarin een stuk zich ooit bevond. Het arabische cijfer verwijst naar de beschrijving van een stuk. Niet alle aangetroffen stukken zijn op deze wijze beschreven. Alle archiefbescheiden zijn opnieuw beschreven en geordend.

De inventaris is verdeeld in de onderwerpen ‘Organisatie van het ambacht en de heerlijkheid”, “Heerlijke rechten”, “Beheer van wegen”, “Droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolder”, “Beheer van onroerend goed” en “Stukken van persoonlijke aard”. Bij het onderwerp “Organisatie van het ambacht en de heerlijkheid” zijn ook de stukken betreffende de belening van de heerlijke rechten ondergebracht. De hierop betrekking hebbende charters zijn als NB bij de omschrijving opgenomen. De rubriek “Heerlijke rechten” geeft een goed beeld van de door de ambachtsheer/vrouw uitgeoefende heerlijke rechten. Bij het onderwerp “benoeming van functionarissen…..” is een alfabetisch overzicht gegeven van alle beroepen waarvoor de ambachtsheer het recht van approbatie (instemming) bezat. Sommige gecombineerde beroepen zijn hier ook gecombineerd weergegeven zoals gerechtsbode/waagmeester. Bij “schoolmeesters en schoolhoudsters” is dit achterwege gelaten om de lengte van de omschrijving te beperken. Schoolmeesters waren vrijwel altijd ook voorzanger en voorlezer in de kerk en daarnaast nog eens doodgraver en collecteur van de Berkelse tol. 

Het onderwerp “Beheer van wegen” bestaat in belangrijke mate uit stukken over de aanleg, onderhoud en exploitatie van de Berkelse rijweg. Met de aanleg van dit stukje weg tussen de Landscheiding en Kerklaan is Simon Jodocus Kruger in 1697 begonnen. Johan van der Hoeven heeft veel geld en energie gestoken in het onderhoud van deze weg. Een deel van het onderhoud werd o.a. bekostigd door de inkomsten uit tolheffing en verhuur van het ‘grasgewas’ langs de weg.

Ook over de droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolder bevat het archief veel materiaal. In de vele bewaard gebleven affiches voor openbare aanbestedingen van allerhande werkzaamheden is de aanleg en ontwikkeling van de infrastructuur van deze polder goed te volgen.

Het hoofdstuk “Beheer van onroerend goed” geeft ons een beeld van de verwerving, verkoop en exploitatie van onroerend goed door de diverse ambachtsheren- en vrouwen. De stukken van persoonlijke aard gunnen ons een beperkte inkijk in de persoonlijke levensomstandigheden van de families die in de afgelopen vier eeuwen ambachtsheren- en vrouwen van Berkel en Rodenrijs zijn geweest. Zo geeft de “Ordre op de uitvaart na Berkel” een gedetailleerd beeld over de wijze waarop leden van de familie van der Hoeven en van Hees naar hun laatste rustplaats in de kerk van Berkel werden gebracht.

Inventaris

I             Organisatie van het ambacht en de heerlijkheid
              Reglementering  N.B. Zie ook nrs. 193-195!

01          Reglement van salaris voor ‘officianten en regenten’, 1675      2 stukken gedrukt

409        Publicatie van de ambachtsheer betreffende de goedkeuring en handhaving van de keur ten aanzien van nieuwe inwoners, 1709; met aanvulling, 1713   2 stukken gedrukt
411        Keur op het heffen van belasting en regeling van het schutten in het verlaat van de polder Berkel, goedgekeurd door de ambachtsheer, 1713.    1 stuk gedrukt
413        Keur van de ambachtsheer tegen de invoer van vee, vlees en huiden in verband met heersende veeziekte, 1713. 1 stuk gedrukt   N.B. Zie ook archief Ambacht Berkel nr. 406.
414       Keur van de ambachtsheer op de brandweer; met lijst van huiseigenaren en aanwezig materieel, 1713. 2 stukken gedrukt    N.B. Zie ook archief Ambacht Berkel nrs. 205 en 211.
415       Publicatie van de ambachtsheer betreffende de betaling van landgifte, nobelgeld, tienden en lastgeld, ca. 1713 (in meervoud).    1 omslag gedrukt

02         Reglementen voor het bestuur van Berkel en Rodenrijs,  1714, 1731, 1802     3 stukken

03.        Reglement voor het bestuur van Berkel en Rodenrijs, 1714, gedrukt in 1718, met toevoeging uit 1731-1732
            en vele aantekeningen, pagina’s A1-K2 en A1-C2.    1 perkamenten band

404.      gelijk aan 3 maar met inhoudsopgave en doorschoten met witte bladen.       1 perkamenten band
405.      gelijk aan 3 (zonder titelblad) maar onvolledig (pagina’s A1-F1), voorzien van aantekeningen.     1 perkamenten band
406.      gelijk aan 3 maar met papieren omslag, zonder aantekeningen  – in vijfvoud.       1 pak
407.      Reglement voor het bestuur van Berkel en Rodenrijs, 1714, gedrukt in 1718), met toevoeging uit 1675 (zie ook inv.nr. 1), doorschoten met witte bladen, pagina’s A1-K2 en A1-C2.   1 perkamenten band
408.      gelijk aan 407 maar zonder titelblad.   1 perkamenten band

04        Stukken betreffende een geschil tussen bestuurders en inwoners van Berkel en Rodenrijs over de interpretatie van het reglement van.de heerlijkheid,  1731   2 stukken gedrukt

06         “Aanteekenboek” over allerlei onderwerpen, aangelegd door Johan van der Hoeven volgens het systeem van de 32 pakketten in het heerlijkheidsarchief; met achterin:
- jaarrekeningen heerlijkheid 1714-1756
- ontwerptekening graftombe heren van Berkel 1707  1714-1715; met latere aanvullingen   1 deel

403        Aantekeningen door Herman van Hees betreffende de rechten verbonden aan de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs, eind 18e eeuw.    1 omslag.  N.B. Aangetroffen in het “Aantekenboek” (inv.nr. 6). Handschrift geanalyseerd door S. Eldering blijkens aantekening op blad 2v.
416        Nota’s van de regenten van Berkel en Rodenrijs betreffende de bevoegdheid van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van ambachtsrekeningen, 1724, 1756; met bijlagen.      3 stukken gedrukt.

Archief

07        Inventaris van documenten betreffende “Roodenrijs en Berkel” 1279-1568, 16e eeuw   1 stuk

08        Afschriften van het privilege, vonnissen en andere documenten betreffende de heerlijkheid, z.d., 18e eeuw   1 stuk

09        Stukken betreffende vermiste documenten uit het archief, 1687,1709,     3 stukken

10        Verzoekschrift van Simon Jodocus Kruger aan het hof van Holland om schout c.s. te gelasten het secretariaatsarchief van de heerlijkheid over te dragen aan secretaris Johan van Bijlaer, 1698    3 stukken  NB. Bevat 1 gevouwen perkament d.d. 2 december 1698   

11        Inventaris van documenten door Simon Wolpherts en Adriaen Willems overhandigd aan Johan van Oldebarneveld, 1611, afschrift, 1713   2 stukken

05        “Copieboek” met afschriften van de inhoud van het heerlijkheidsarchief, verdeeld in 32 “pakketten”, aangelegd door Johan van der Hoeven, 1714-1715; met latere aanvullingen     1 deel

12        Inventaris van documenten berustende in de ambachtskist van Berkel en Rodenrijs, 1 mei 1723   1 stuk

13        Inventaris van boeken, papieren en documenten berustende ter secretarie van Berkel en Rodenrijs, 26 juli 1723   1 stuk

14        Overzicht van charters en papieren van de secretarie van Berkel en Rodenrijs aan de heer van Berkel overhandigd, 1757     3 stukken

15        Inventaris van documenten betreffende de heerlijkheid, 1875    1 deel

Eigenaren van de heerlijkheid

16       Verklaring van Jacob, bastaard van Borssele, dat Willem, heer van Egond en Baart, hem de heerlijkheid Berkel heeft opgedragen,  1499     1 stuk    NB. 16e eeuws afschrift

17        Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door Willem Schouten namens de graaf van Egmond aan jonkheer Johan van Oldebarneveld, 1600    3 stukken

18        Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan jonkheer Johan van Oldebarneveld, 21 oktober 1624     2 stukken   NB. 19e eeuwse afschriften

19         Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan jonkheer Johan van Naeltwijck,  7 april 1645   1 stuk  NB. Gecollationeerd afschrift d.d. 19 december 1684 

20         Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan jonkheer Adriaen van Naeltwijck, 23 december 1659    1 stuk

21        Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan jonkvrouw Anna Maria van Naeltwijck, 1 september 1660  1 stuk

22        Aantekening over het wijzigen van de leenuitgifte, 9 december 1662    1 stuk  NB. 18e eeuws afschrift

23        Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan jonkvrouw Maghtelt Adriana van Renoij,2 januari 1669    2 stukken

24        Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan Simon Jodocus Kruger, 15 juli 1687   1 charter

25        Stukken betreffende de leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan Johan van der Hoeven, 1706    3 stukken, 1  charter

26         Stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door Simon Jodocus Kruger aan Johan van der Hoeven, 1706,1707,1708     12 stukken

27         Stukken betreffende de leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door ridderschap, edelen en steden van Holland en Westfriesland aan Hendrik van Hees, 1744,1745    1 stuk, 1 charter

28         Stukken betreffende de leenverheffing van Barbara Johanna van der Hoeven tot vrouwe van Berkel en Rodenrijs, 1756     3 stukken, 1 charter

29          Stukken betreffende de leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland  aan Anthonij Hendrik van Hees, 1758     1 stuk, 1 charter                   

30          Stukken betreffende de leenverheffing van Herman en Ignatius Johan van Hees tot heren van Berkel en Rodenrijs, 1769,1774,1780     4 stukken, 3 charters                       

31          Aantekeningen over de eigenaren van de heerlijkheid tijdens de periode 1321-1769, 1777   1 stuk

32          Stukken betreffende de leenverheffing van Johan van Hees tot heer van Berkel en Rodenrijs, 1786,1790     2 stukken, 2 charters                     

33           Akten van schenking door David, Catharina Barbara en Johan van Hees c.s. betreffende hun aandelen in de heerlijke rechten en regalia van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs aan Ignatius Johan van Hees, 1823,1824    3 stukken 

34          Akte van scheiding tussen Henri Edouard van Hees c.s. en Ignatius Johan van Hees betreffende 1/6 aandeel in de heerlijke rechten en regalia van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs, 12 maart 1847   1 stuk

II            Heerlijke rechten

Voordracht en benoeming van functionarissen

Asman

35           Jacob Versijden, 3 december 1759     2 stukken

Barbier

36           Adolph ter Hoeven, 1782,1784   3 stukken

Broodbakkers 

37           Jacob van Diest, 1710,1715    2 stukken
38           Cornelis Willems de With, 1715    2 stukken 

Burgemeester 

39           Verzoek van het gemeentebestuur aan de heer van Berkel om de voordracht van J.P. van Aalst tot nieuwe burgemeester te steunen, 21 februari 1848    1 stuk

Chirurgijns

40           Jacob Fiool, 19 mei 1710   1 stuk
41           Hendrik van Gelder, 31 mei 1710  1 stuk
42           Jan de Graaff, 10 april 1717  1 stuk
43           Hendrik Nicolaas Dupelius, 1718,1723    8 stukken
44           Pieter Pel, 1724,1725,1726    7 stukken
45           Dirk van Enekin, 1732,1755    11 stukken
46           Arij de Boer, 1755,1756         5 stukken
47           Elias Blom, 1767,1770            6 stukken
48           Simon van Veen, 1770,1772   7 stukken
49           Floris Aelbregt Vink, 1772       5 stukken
50           Jacob van Swigt, 1772,1776,1784,1790    21 stukken
51           Willem van Sittert, 1788,1792    5 stukken

Chocoladefabriek

52          Stukken betreffende vergunning voor het oprichten van een chocoladefabriek door Cornelis Huijzers, 1783   2 stukken

Gerechtsbode en waagmeester

53           Johan van Velsen, 1704    1 stuk
54           Jacobus de With, 1705,1712,1713,1715    1 omslag
55           Leendert Jans van Stompwijk en Cornelia Jans Westerwout, 1710    2 stukken
56           Jacob Fiool, 1721    2 stukken
57           Huig van der Meer, 1731   6 stukken
58           Andries Dros, 1 november 1731    2 stukken
59           Overeenkomst tussen Hendrik van Hees en Maarten Dros over het uitoefenen van ‘bode-ambt’ tegen een jaarlijkse betaling van 650 gulden, 27 augustus 1746     1 stuk
60           Dirk Ooijkaas, 1772     4 stukken
61           Hendrik Gerritse, 1780      3 stukken
62           Cornelis van der Linden, 1787,1806    5 stukken 

Gort- en grutmolens

63           Vergunning voor Roel Adriaens tot het exploiteren van een gort- en grutmolen, 1653, afschrift 1726     1 stuk
64           Vergunning voor Boudewijn Arents Berkel tot het exploiteren van een gort- en grutmolen, 1726    2 stukken

Klapwakers

65           Openbare verpachting van het klapwakersambt, 3 december 1619   1 stuk  NB. 18e eeuws afschrift
66           Johan George Kambach, 1724   1 stuk
67           Claas Sebel, 1780     1 stuk

Kleermakers

68           Cornelis van Eijck, 22 februari 1717   2 stukken
69           Daniel van de Genugten, 1731     1 stuk

Lei- en rietdekkers

70            Hendrik Cornelis van der Ende, 20 april 1711    1 stuk   NB. Afschrift d.d. 23 juli 1714
71            Abraham Leenderse, 7 juli 1711    1 stuk  NB Afschrift d.d. 10 december 1711

Marktschippers

72            Huijg Huijgen van der Scheer, 18 juni 1718     2 stukken
73            Jan Cornelis Berkel, 18 juni 1718    2 stukken
74            Leendert Dirk Noordermeer, 18 juni 1718    2 stukken
75            Steven Willeborts Verburg, 18 juni 1718   4 stukken
76            Gabriel Crijnen van der Meer,18 juni 1718      2 stukken
77            Pieter Jans van den Berch, 6 april 1723    1 stuk
78            Reglement voor de marktschipper van het Zuideinde van Berkel en Rodenrijs op de steden Rotterdam en Delft,1723    3 stukken
79            Cornelis Dirk van der Horst, 24 september 1726  2 stukken
80            Jan Broeckhuijsen, 11 januari 1737     2 stukken
81            Jacobus van Waarde,15 januari 1737    3 stukken
82            Pieter Frans van der Scheer, 17 juli 1739     2 stukken
83            Gerrit Abrahams van der Krans, 11 maart 1741   1 stuk
84            Jan Koeling, 30 april 1753     1 stuk
85            Claes Willems Zebel, 1763,1767    2 stukken
86            Cors Jans van der Chijs, 1764,1782       5 stukken
87            Pieter van Meel, 12 september 1775     3 stukken
88            Instructie voor de marktschipper van Berkel en Rodenrijs varende op Den Haag, 1780     2 stukken
89            Jacobus van Dijk, 1781,1782    6 stukken
90            Instructie voor de marktschipper van Berkel en Rodenrijs varende op Schiedam, 1780    1 stuk

Metselaars

91             Dirck Wouters van der Sterre, 1675,1709    1 stuk
92             Cornelis Hendriks de Groot, 1710       2 stukken 

Polderbestuur

93             Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan J.J. van Hees om personen voor te dragen voor het polderbestuur, 2 augustus 1837    1 stuk

Regenten

94             Stukken betreffende de voordracht en verkiezing van ambachtsbewaarders, achtemannen, arm- en kerkmeesters, 1697-1794    1 pak
95             Stukken betreffende de voordracht en verkiezing van gezworenen, weesmannen, kroos- en slijkheemraden, 1699-1794   1 pak
96             Stukken betreffende de procedure tot het voordragen en benoemen van regenten, 1709, z.d.   2 stukken
97             Eed van de turfmeters, 1710   1 stuk
98             Stukken betreffende een verzoek van ambachtsbewaarders, achtemannen en gezworenen aan de heer van Berkel om bij de voordracht en verkiezing van regenten voortaan rekening te houden met de geschiktheid van de genomineerden voor de functie,
1711    2 stukken
99             Eed van de achtemannen en ambachtsbewaarders, 1712    1 stuk
100           Eed van de gezworenen, 1712    1 stuk
101           Stukken betreffende de voordracht van regenten, 1714-1794    1 pak
102           Verklaring van Johan van der Hoeven over het annuleren van de overeenkomst uit 1662 en het instellen van het exclusieve benoemingsrecht van de heer voor alle ambtenaren en bedienden binnen de heerlijkheid, 1717  1 stuk
103          Stukken betreffende de voordracht en benoeming van raadsleden, 1816,1818    3 stukken

Schoolmeesters en schoolhoudsters 

104           Overeenkomst tussen Boudewijn van Renoij, heer van Berkel, en de kerkenraad, ambachtsbewaarders en achtemannen over de benoemingsprocedure van een schoolmeester,grafmaker, voorlezer en voorzanger, 14 september 1662    1 stuk  NB. Met bijlage
105            Kornelis Maan, 17    December 1662  1 stuk  NB. Afschrift d.d. 30 juni 170
106            Johannes van Santen, 21 oktober 1679     1 stuk  NB. Afschrift d.d. 30 juni 1709
107            Barbara de Raade, 1 augustus 1711   1 stuk
108            Leendert Versteeg, 1714     3 stukken
109            Aris van Winkel, 1717     6 stukken
110            Instructie voor de voorlezer en voorzanger,1717    1 stuk
111            Instructie voor de schoolmeester,koster,grafmaker, bedienaar van begrafenissen en collecteur van de tol van de Berkelse rijweg, 1717,1718,1778    4 stukken
112            Barbara Nederou, 21 maart 1723     1 stuk
113            Aaltie Joosten van der Stam, 6 juli 1723    1 stuk
114            Catharina Nieuweveen, 26 maart 1726      1 stuk
115            Trijntje Cornelis Treurniet, 1 mei 1727     2 stukken
116            Elisabeth Gerrits Starreveld,29 oktober 1729   1 stuk
117            Catharina Pieters Kraan,8 januari 1733    1 stuk
118            Catharina Buijteweg, 1747     3 stukken
119            Jacobus Winkel, 1749        1 omslag
120            Jan de Wilde, 1777     7 stukken
121            Jan Scheurkogel, 1778,1779     1 omslag
122            Willem van den Berg, 1780      8 stukken
123            Maarten van den Toorn, 1810,1857,1858   10 stukken

Secretarissen en klerken

124            Adriaen Coornwinder, 1 april 1631     1 stuk    NB. Gevouwen perkament
125            David Ariens Coornwinder, 28 september 1657  1 stuk
126            Overeenkomst tussen Maria van Naeldwijck en David Korenwinder over het benoemen van zijn zonen en diens successoren tot secretaris van de heerlijkheid tegen een jaarlijkse vergoeding van 30 gulden, 24 mei 1663    1 stuk
127            Adriaen Davids Coornwinder, 1680       2 stukken  NB. Bevat 1 perkament
128            Johan de Necker, 1700,1711    3 stukken
129            Simon Hendrik Kruger, 1705,1707,1712,1722      4 stukken   NB. Bevat 1 gevouwen perkament
130            Arent Vosmaer, 1712,1715   7 stukken   NB. Bevat 1 gevouwen perkament
131            Pieter Rosemond, 1748     4 stukken
132            Cornelis Schadee, 1777,1778    5 stukken
133            Jan Langeveld, 1779,1781     4 stukken
134            Instructie voor de klerk Gerard Erbervelt, 8 januari 1803   1 stuk
135            Petrus Egbertus van Aalst, 1807    1 stuk
136            Afschrift van het besluit van koning Willem I om op voordracht van Johan van Hees, heer van Berkel, P.E. van Aalst te benoemen tot schout en secretaris van Berkel en Rodenrijs, 17 maart 1817   1 stuk
137            Instructie voor de secretaris, z.d., 19e eeuw    1 stuk

Slagers en stalhouders

138            Hendrik Vrijmoet, 1783   1 stuk
139            Jacob Joseph, 1784     3 stukken

Smeden

140            Dirk van Vliet, 1713    2 stukken
141            Stukken betreffende vergoedingen voor de polder- en ambachtssmid voor het verrichten van werkzaamheden, 1716,1717   2 stukken
142            Arij Jacobs Vrijenhoek, 1775     3 stukken 

Timmermannen

143            Cornelis van Stolck, 1699,1710     2 stukken
144            Gijsbert Dergiant, 1710      2 stukken
145            Jacob van der Jacht, 1723    1 stuk

Veekeurmeesters 

146            Jacobus de Wit en Andries Dros Hospes, 1714    1 stuk

Vroedvrouwen

147            Metje Wouters de Gans, 1747,1749   3 stukken
148            Geertje Jans de Neef, 1765       stukken
149            Johanna Lintenaar, 1767   4 stukken
150            Maria de Munnick, 1768      3 stukken
151            Maria Margaretha de Laek, 1771      4 stukken 

Recht van de wind

152            Akte van erfpacht van een korenmolen met molenwerf te Berkel door de graaf van Egmond aan Jan Claesz te Alblasserdam, 26 mei 1559   1 stuk perkament
153            Akte van overdracht van een windmolenerf en het recht van de wind door Jan Pieter Stevens en Cornelis Frans aan Harrick Jacobs Scheepmaecker, 8 april 1630    1 stuk perkament
154            Goedkeuring door het hof van Holland van een akte van overdracht van de helft van een windmolen te Berkel door Jacques de Ferran, voogd over Machtelt Adriana van Renoij, aan Huijbrechts Adriaen de Lede, 12 februari 1672   1 stuk perkament
155            Overeenkomst tussen Huijbert Adrieans de Lede, korenmolenaar te Berkel, en Machtelt Adriana van Renoij, vrouwe van Berkel, betreffende het pachten van het recht van de wind, 12 mei 1674    1 stuk perkament
156            Akte van afstand van het recht op de wind op de molenwerf in het Noordeinde van Berkel door Jacob Hercules van Warmont aan Simon Jodocus Kruger, 23 januari 1691     1 stuk
157            Overeenkomst tussen Simon Jodocus Kruger en Cornelis Huijberts de Boer over het snoeien en (her)planten van bomen nabij de windkorenmolen aan de Landscheiding, 17 juni 1699     1 stuk
158            Besluit van de gecommitteerde raden van Holland en         Westfriesland in een geschil tussen de inwoners van Schiebroek en Overschie over het laten malen van graan in de molen van Overschie of Berkel, 1713      1 stuk
159            Stukken betreffende fraude met inhoudsmaten door de molenaar van Berkel, 1783,1784       2 stukken
160             Akte van overdracht van de windkorenmolen aan de Landscheiding door Cornelis Boer aan Jan Boer en Willem Loherder, 8 augustus 1796    1 stuk
161            Stukken betreffende een proces tussen Johan van Hees en Jan Boer wegens achterstallige betaling van het windgeld, 1817   3 stukken

Monnikengeld

162            Stukken betreffende de akte van schenking door Arent, heer van Egmond en IJsselstein, aan het klooster van Sint Bernardus te IJsselstein, van honderd engelse nobelen per jaar uit de erfhuren in het ambacht Berkel, 1319  1 omslag  NB. 16e, 18e en 19e eeuwse afschriften

Tienden

163             Verordening betreffende de turftienden in het graafschap Holland, 1657    1 stuk gedrukt
164             Stukken betreffende openbare aanbestedingen van de verpachting van de tienden op het koren,vlas,plat- en rondzaad, hennep, aardperen en aardappelen, 1676,1678,1697,1706,1707,1709,1731,1776,1781,1847, 1850   1 omslag
165             Akte van overdracht van de smaltienden te Berkel door de erfgenamen van Clara Goedereede aan Simon Jodocus Kruger, 3 december 1688. Met retroactum 1657   2 charters
166            Ontvangstregisters van de smal- of krijtende tienden, 1688-1689,1712-1718, 1715-1740, 1741-1745       4 katernen
167            Stukken betreffende de tienden van de universiteit Leiden in de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs, 1699,1747,1776,1777,1851    1 omslag
168            Publicaties betreffende achterstallige betalingen van de verschuldigde tienden door inwoners van het ambacht aan de heer van Berkel, 1709,1712      2 stukken
169            Ontvangststaten van de korentienden 1743-1750, 1757-1765     1 omslag
170            Brief aan de heer van Berkel over de geringe opbrengsten uit de verpachting van de tienden, 13 juli 1776    1 stuk
171           Stukken betreffende een overeenkomst tussen Herman van Hees en de schout c.s. over de afkoop van de tienden in de drooggemaakte landerijen, 1777       5 stukken
172            Aantekeningen betreffende tienden, z.d., 18e eeuw      1 omslag
173            Overzicht van de opbrengsten uit de tienden in de periode 1782-1826, z.d., 19e eeuw (na 1826)     1 stuk
174            Overzicht van de oppervlakte van de oude en nieuwe tienden, z.d., 19e eeuw      2 stukken
175            Stukken betreffende de overdracht van tienden door schout, ambachtsbewaarders en het polderbestuur aan landeigenaren in de polder van Berkel, 1832    1 omslag
176            Stukken betreffende een geschil tussen het polderbestuur en Ignatius Johan van Hees over het tiendrecht, 1847-1849    1 omslag

Landgifte

177            Overzichten van betaalde landgiften uit de jaren 1517,1534,1564,1577,1594,1643 en 1645, z.d., 17e eeuw    1 stuk
178            Verklaringen van inwoners van Berkel en Rodenrijs over de uitoefening van het recht op de landgifte, 1641,1645,1656,1688      1 omslag
179            Stukken betreffende een proces tegen Lenert Sijmons over het niet betalen van de landgifte, 1651-1659       5 stukken                NB. Bevat 1 gevouwen perkamenten
180            Verklaringen van ambachtsbewaarders, achtemannen en gezworenen voor de heer van Berkel betreffende het helpen handhaven van het recht op de landgifte, 1652,1710   3 stukken
181           Stukken betreffende een proces tegen Cornelis Adriaen Bleijswijck wegens fraude met de landgifte, 1695   1 stuk
182           Stukken betreffende personen die verzuimd hebben de landgifte te betalen, 1713-1714      3 stukken
183           Akte van giftwinning voor Adriaen Bogaert van Belois van twee partijen land in het Zuideinde van Berkel,1714   1 stuk
184           Ontvangststaten van de landgifte, 1715-1777     1 omslag
185           Akte van giftwinning voor Willem Cornelis Ouweneel van een huis, erf en een mergen land in het Zuideinde van Berkel, 1716    1 stuk
186           Akte van giftwinning voor Jan Claes van Rijt c.s. van een partij land in het Noordeinde van Berkel, 1716   1 stuk
187           Akte van giftwinning voor Andries Wennekers van een partij land in het Noordeinde van Berkel, 1765    1 stuk
188           Akte van giftwinning voor Claas Ariens Olij van een huis en erf gelegen in het Zuideinde van Berkel, 1766  1 stuk
189           Akte van giftwinning voor Maria Stevens Verburg van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de “Heerestraat”, 1767  1 stuk
190           Akte van giftwinning voor Andries Franken van een huis en erf gelegen in het Noordeinde van Berkel, 1776    1 stuk

Rechtspraak

191           Stukken betreffende het privilege uit 1313 waarbij Jan van Henegouwen verklaart dat schout c.s. voortaan in bepaalde gevallen recht mogen spreken, 17e en 18e eeuw     1 omslag
192           Afschriften van vonnissen van processen voor het hof van Holland waarbij inwoners of bestuur van Berkel en Rodenrijs betrokken waren, 1449-1789    1 pak NB. 18e eeuwse afschriften
193           Keuren van Berkel en Rodenrijs, 1623,1714-1788    1 omslag  NB. Met bijlagen
194           Keuren van Berkel en Rodenrijs, 1674-1765   1 deel
195           Register op de keuren, reglementen en verordeningen, z.d., 18e eeuw     1 stuk
196           Stukken betreffende een geschil tussen de heer van Berkel, en de baljuw van Delfland, over het recht van de heer op een derde gedeelte van de inkomsten uit criminele boeten en breuken in de heerlijkheid, 1684,1712-1714,1725,1747-1748    1 omslag   NB. Bevat 1 perkament
197           Verslagen van rechtszaken, 16e – 18e eeuw   1 pak
198           Stukken betreffende het gebruik van de ‘rechtkamer’ en het verplaatsen van het rechthuis van herberg “het wapen van Naeltwijck”naar herberg “Oranjeboom”, 1677,1713,1714   1 omslag
199           Stukken betreffende een geschil tussen de baljuw van Delfland en de schout c.s. over het registreren van broodmerken door Berkelse bakkers, 1713    1 omslag
200           Dagvaarding voor Jan Jacobs Kroeser en Claes Jacobs van der Velde wegens het illegaal verhuren van onroerend goed, 1717     1 stuk
201           Stukken betreffende een rechtszaak tegen Maria Joris van Eijck wegens hoererij, 1726     1 omslag
202           Stukken betreffende rechtszaken op de controle van maten en gewichten, 1725,1726    1 omslag
203           Stukken betreffende de onrechtmatige arrestatie van Claas Ariens Swemkoop door de baljuw van Delfland, 1748   1 omslag
204           Stukken betreffende een geschil tussen diverse ambachten en heerlijkheden en het hoogheemraadschap van Delfland, 1756          1 omslag
205           Stukken betreffende een verzoek aan het stadsbestuur van Utrecht om vrijstelling van het recht van exu voor ingezetenen van de heerlijkheid, 1770    1 omslag  NB. Het recht van exu werd geheven over een erfenis die uit de stad naar buiten erfde              
206           Stukken betreffende een geschil tussen het ambacht  Ackersdijk en Berkel en  Rodenrijs over een bijdrage in de kosten van het onderhoud van de Ackerdijkse kaden, 1772   1 omslag
207           Openbare verkoping van herberg het ‘Regthuys’, 14 december 1772    1 stuk gedrukt
208           Stukken betreffende een overeenkomst tussen Herman van Hees en Maarten Dros over het gebruik van de rechtkamer, 1772,1773  1 omslag   NB. Met retrocata uit 1713,1714   Bevat 3 perkamenten
209           Uittreksels uit de vergaderingen van officier, schout en wethouders, 1772     1 omslag
210           Dagvaarding voor Arij van Velsen wegens achterstallige betaling van rechtshulp, 1776   1 stuk
211           Stukken betreffende de overdracht van het rechthuis door Maarten Dros aan Mees Andries Kaaskooper, 1781    3 stukken    NB. Bevat 1 perkament
212          Akte van overdracht van het rechthuis de “Oranjeboom”door Mees Kaaskooper aan Cornelis van der Linden, 25 juni 1787    1 stuk perkament
213          Akte van overdracht van het rechthuis door Josje en Johanna Adriana van der Linde aan Jan Schaap, z.d., 19e eeuw   1 stuk
214          Akte van overdracht van het rechthuis door Jan Schaap aan Gabriel van der Burg, 13 mei 1841  1 stuk

Kerkelijke aangelegenheden

Predikanten

215          Stukken betreffende Bernardus Dwinglo,  1607    2 stukken  NB. Afschriften d.d. 3 december 1734
216          Stukken betreffende Theodoro Swalmio, 1615,1619   2 stukken  NB. 18e eeuwse afschriften
217          Stukken betreffende Simon Jodocus Kruger, 20 september 1677    1 stuk
218          Uittreksels uit de besluiten van de staten generaal van Holland en Westfriesland betreffende het recht van het benoemen van een predikant, 1687,1694    2 stukken
219          Stukken betreffende Henricus Vos, 1700   2 stukken
220          Stukken betreffende Johannes Wilhelmus Dukerus, 5 april 1700  1 stuk
221          Beschrijvig door Simon Jodocus Kruger over de procedure bij het beroepen van een predikant,  21 november 1707   1 stuk
222          Nominatie van vier personen voor het vacante predikantsambt, 21 januari 1734    1 stuk
223          Stukken betreffende Jacobus Engel, 1734     3 stukken
224          Besluit van schout, gezworenen en kerkmeesters om de kosten voor het beroepen van een predikant voortaan uit eigen zak te betalen, 10 september 1736   1 stuk
225          Stukken betreffende Gerardus Johannes Swaan, 1737    2 stukken
226          Stukken betreffende Wilhelmus Greve, Augustus 1747    8 stukken
227          Uittreksel uit de ‘Kerkelijke Geographie der Vereenigde Nederlanden”over de beroeping van een predikant te Berkel en Rodenrijs, 1777   1 stuk
228          Stukken betreffende Barent Taaij, 1790,1792    9 stukken
229          Stukken betreffende Henricus van IJssel Groothuijs, 1794    2 stukken

Beheer kerkelijke eigendommen   

230           Stukken betreffende de verkoop van de smaltienden van de pastorie te Berkel, 1657     2 stukken
231           Stukken betreffende verkoop van grond door kerkmeesters namens de kerk, 1668,1710     2 stukken
410           Publicatie betreffende de verkoop van veen- en kleiland door schout en kerkmeesters, respectievelijk Heilige Geestmeesters, goedgekeurd door de ambachtsheer, 1711.   1 stuk, gedrukt.
412           Keur van de ambachtsheer op het beheer van de kerk en het kerkhof, voornamelijk betreffende begrafenissen, 1713.                                    1 stuk gedrukt  N.B. Zie ook archief Ambacht Berkel nr. 219.
232           Stukken betreffende openbare verkopingen van bomen, 1717,1784,1785    8 stukken NB. Met plattegrond van de kerk en omgeving
233           Stukken betreffende plannen voor de bouw van een nieuwe kerk, 1728,1732    2 stukken
234           Stukken betreffende dank- en bededagen, 1730,1803  2 stukken
235           Tekening van de noordgevel van de hervormde kerk, “in 1733”, getekend door J.D. Fillekes, 1850   1 stuk
236           Borderel op de diaconierekening van Berkel en Rodenrijs, 1752-1773     1 pak
237           Stukken betreffende het aanvaarden van erfenissen en legaten door de armmeesters, 1783     4 stukken
                NB. Met retroacta uit 1714,1757,1765
238           Voorstel van schout c.s. om een deel van de predikantswoning te slopen, 1791    1 stuk
239           Circulaires betreffende de organisatie en administratie van de hervormde kerk in Nederland, 1816-1827     1 pak

III             Beheer van wegen

Berkelse rijweg

Aanleg

240           Toestemming van hoogheemraden van Schieland en Delfland op het verzoek van Simon Jodocus Kruger tot het aanleggen van een nieuwe weg op de Hoekse kade, 1696,1697   3 stukken
241           Openbare aanbesteding door Simon Jodocus Kruger voor het met klei verbreden, verzwaren en ophogen van de Berkelse Landscheiding vanaf de Hoekse kade tot aan het Kerklaantje, 1696     2 stukken
242           Verklaring van Henrik van Gelder, Cornelis van Katwijk en Johannes van Santen voor Simon Jodocus Kruger over het eigendomsrecht, aanleggen en verbreden van de Berkelse rijweg, 22 januari 1708  1 stuk
243            Verklaring van Simon Jodocus Kruger voor Johan van der Hoeven over de aanleg van de Berkelse rijweg in 1694 en de overdracht van deze weg aan Johan van der Hoeven, 6 januari 1710   1 stuk
244            Verklaring van Simon Jodocus Kruger voor Johan van der Hoeven over de eigendomsrechten van het Kerklaantje en de weg naar Bergschenhoek,7 maart 1710  1 stuk
245            Verklaring van Arij Willems Peije c.s. voor Johan van der Hoeven over het dempen van de sloot tussen de Groenweg en de Hoekse kade en het verloop van de Hoekse kade voor het dempen van de sloot, 2 februari 1716    1 stuk
246            Stukken betreffende een beschrijving van de Berkelse rijweg,z.d., 18e eeuw     2 stukken
247            Aantekeningen betreffende de Berkelse rijweg,z.d., 18e eeuw   1 stuk
248            Tekeningen van de Berkelse rijweg, eigendom van de ambachtsheer, z.d., midden 18e eeuw      2 stukken

Onderhoud

249           Vonnis van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland in een geschil tussen Reimbrant Adriaens c.s. en Cornelis Cornelisse Vos over het onderhoud van een deel van de Hoekse kade, 1636   1 stuk
250           Keur van het hoogheemraadschap Schieland dat niemand veen, gelegen binnen een afstand van tien roeden langs een weg, mag afsteken of verslagturven, 1695      1 stuk NB. Met bijlagen     gedrukt
251           Stukken betreffende een overeenkomst tussen het stadsbestuur van Rotterdam en Johan van der Hoeven over het onderhoud en de passagetarieven van de Berkelse rijweg, 1714,1715,1780      1 omslag
252           Stukken betreffende een geschil tussendijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en schout, regenten en de heer van Berkel over het onderhoud van de wegen in het ambacht, 1764   1 omslag
253           Brief van J. van Hees aan dijkgraaf Beelaerts over onderhoudswerkzaamheden aan de Berkelse rijweg, 1793     1 stuk
254           Overeenkomst tussen het bestuur van de polder van Hillegersberg en Bleiswijk en Johan van Hees over het leggen en onderhouden van een duiker in de Berkelse rijweg, 30 juni 1794    1 stuk

Exploitatie

255           Vergunning voor Nicolaas Kruijt om zijn mestbak langs de Berkelse rijweg te mogen laten staan, 1710   1 stuk
256           Akte van overdracht van een abeel langs de Berkelse rijweg door Pieter Cornelis Deckhuijsen aan Johan van der Hoeven, 15 juni 1711     1 stuk
257           Stukken betreffende erfdienstbaarheden op een langs de Berkelse rijweg gelegen woning, 1715,1721,1723   1 omslag
258           Stukken betreffende de tol op de Berkelse rijweg, 1717,1811,1812,1848    1 omslag
259           Akte van verhuur van het grasgewas langs de Berkelse rijweg door Hendrik van Hees aan Jan Vermeij, 1 januari 1753  1 stuk
260           Akte van verhuur van rietgewas langs de Berkelse rijweg door Hendrik van Hees aan Magdaleentje Hooreweg, 25 december 1753   1 stuk
261           Akte van verhuur van het rietgewas langs de Berkelse rijweg door Anthonij Hendrik van Hees aan Jans Wensveen, 5 november 1758    1 stuk
262           Akte van verhuur van het grasgewas langs de Berkelse rijweg door Jacob van Winkel namens de heer van Berkel aan Arij Bergwerff,20 januari 1759      1 stuk
263           Akten van verhuur van verhuur van het rietgewas langs de Landscheiding door Anthonie Hendrik van Hees aan Willem Peije Broeckhuijsen, 1763,1769    2 stukken
264           Akte van verhuur van tiengaarden aan weerszijden van de Berkelse rijweg door Herman van Hees aan Jan Seijdenbos en Simon van der Goes, 6 juni 1774     1 stuk
265           Stukken betreffende een overeenkomst tussen Johan van Hees en Mathijs van Oosten over het beweiden van de Berkelse rijweg, 1847,1851,1853   3 stukken

Kerklaan

266            Stukken betreffende de erfpacht van het Kerklaantje, 1649,1682,1696,1717    1 omslag NB. Bevat 1 perkament
267            Bestek voor de openbare aanbesteding van het verbreden en herstellen van het Kerklaantje, 1750   1 stuk
268            Uittreksel uit de notulen van een gemeenteraadsvergadering over het onderhoud van het Kerklaantje en de Landscheiding, 1847     1 stuk
269             Aantekeningen betreffende de Kerklaan, z.d., 19e eeuw    1 stuk

Overige wegen

270              Overeenkomst tussen de inwoners van Berkel en Bleiswijk over het onderhoud van de Landscheiding, 19 januari 1528   1 stuk NB. Afschrift d.d. 22 januari 1714
271              Overeenkomst tussen de inwoners van Schiebroek en Berkel over het niet vergraven van een roede veen langs de Landscheiding, 1533     1 stuk  NB. 18e eeuws afschrift
272              Openbare bekendmaking door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland van de Jacobi-schouw op de Landscheiding, 1772       1 stuk gedrukt
273              Verzoekschrift van schout en regenten van Berkel en Rodenrijs aandijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om eigenaren van land in de Bleiswijkse, Schiebroekse en Boterdorpse polder te verbieden hun oogsten uit die polders over de Landscheiding te vervoeren, 1781        1 stuk
274              Verzoek van schout en schepenen van Hillegersberg aan de heer van Berkel om een bijdrage in de kosten voor het bestraten van een gedeelte van de weg ten zuiden van de hervormde kerk in Bergschenhoek, 1787   1 stuk
275              Verklaring van het gemeentebestuur van Hillegersberg en Rotteban voor Johan van der Hoeven over het leggen en onderhouden van een straat op een gedeelte van de weg ‘aan den Bergschenhoek’,12 april 1797    2 stukken

Bruggen 

276              Akte van aanstelling van Willem Cornelis Clercq door het stadsbestuur van Delft tot tolgaarder van de bruggen over de Berkelse plassen, 1704     1 stuk
277              Verklaring van de regenten van Berkel en Rodenrijs dat de brug bij Claes Franken heul ‘ten eeuwigen dage’ door de stad Delft moet worden onderhouden, 1717     1 stuk
278              Stukken betreffende het afkopen door het ambacht Berkel en Rodenrijs van het onderhoud van de Laanheulbrug en Krommeheulbrug, 1768    3 stukken
279              Overeenkomst tussen de stad Delft en het ambacht Berkel en Rodenrijs over het onderhoud van de Meerbrug in de Leeweg, 1 mei 1789      1 stuk
280              Bouwtekening van de “nieuwe brugge bij de kerk”, z.d., begin 18e eeuw      1 stuk
281              Brief van J.C. Smit aan J.J. van Hees over het aantal bruggen te Berkel en Rodenrijs, 1847     1 stuk  NB. Bevat situatieschets van de ligging der bruggen

IV                Droogmaking van de Noord, Zuid- en Westpolder 

Organisatie van de droogmaking

282              Stukken betreffende de voorwaarden voor gelijktijdige droogmaking van de plassen in Berkel en Rodenrijs en Hillegersberg, 1765-1766, 1771-1774, 1776  1 omslag
283              Stukken betreffende plannen om de uitgeveende plassen rondom Berkel droog te leggen, z.d., ca. 1765   1 omslag  NB. Met bijlage
284              Stukken betreffende een verzoek van schout c.s. van de    ambachtsheerlijkheid Berkel en Roderijs, de Tempel en de molenmeesters van over de Lede aan de staten van Holland en Westfriesland tot het droogmaken van landerijen rondom Berkel, z.d., 18e eeuw  3 stukken
285             Toestemming voor schout c.s. van de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs, de Tempel en de molenmeesters van over de Lede tot het droogmaken van de landerijen rondom Berkel, 1769    1 stuk gedrukt
286              Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en de heer van de Tempel om de plassen en wateren rondom Berkel en Rodenrijs te bedijken en droog te leggen, 3 december 1772    1 stuk
287             ‘Keuren en ordonnantien op de beheeringe der drooggemaakte polders,geleegen binnen de heerlijkheid van Berkel en Rodenrijs, mitsgaders de hoge heerlijkheid de Tempel’, 1780   1 deel gedrukt
288             Concept-reglement voor de polder van Berkel, z.d., 19e eeuw    1 stuk

Aanleg en inrichting van de droogmaking

289              Openbare aanbesteding tot het ‘vermaaken van eenig werk aan de noord- en nieuwe moolens van de polder Berkel en Rodenrijs’, 25 juni 1770     1 stuk gedrukt
290              Openbare aanbesteding tot het maken van een ringdijk langs de Noordeindseweg en het toedammen der sloten tussen de erven en akkers aan de oostzijde van de Noordeindseweg, 26 april 1771   1 stuk gedrukt
291              Openbare aanbesteding tot het maken en leggen van 50 ‘driekante kookers’door de Noordeindseweg of in de dammen tussen de erven en de Noordeindseweg, 5 juli 1771   1 stuk gedrukt
292              Openbare aanbesteding tot het maken van 260 roeden ringdijk langs de zuidzijde van de Pissenkade, 2 augustus 1771     1 stuk
293              Openbare aanbesteding tot het bedijken van de bruggen langs en aan de oostzijde van de Noordeindseweg met uitzondering van de Haseheul, 21 oktober 1771   1 stuk gedrukt
294              Openbare aanbesteding tot het maken van een ‘agtkante’schepradwatermolen, 4 maart 1772   2 stukken
295              Openbare aanbesteding tot reparatie van timmer- en metselwerk aan de hoekmolen van de polder Berkel en Rodenrijs, 22 mei 1772   1 stuk gedrukt
296              Openbare aanbesteding tot het maken van een ringdijk langs de Rijs- of Schieveense kade, vanaf de Zuideindseweg tot aan de Landscheiding, 10 augustus 1772   1 stuk gedrukt
297              Openbare aanbesteding tot het maken van een ringdijk langs de Zuideindse- of Rodenrijseweg vanaf de Schieveense- of Rijskade tot het Schiebroekse pad, 19 augustus 1772     1 stuk gedrukt
298              Openbare aanbesteding tot het maken van een ‘agtkante’schepradwatermolen en een houtenbrug, 23 november 1772  1 stuk gedrukt
299              Openbare aanbesteding tot het maken van 600 a 700 roeden ringdijk binnen Berkel en Rodenrijs, 5 februari 1773   1 stuk gedrukt
300              Openbare aanbesteding tot het maken van een ringdijk vanaf de Berkelse korenmolen door de Wildert en achter de huiserven tot de Leeheul en vervolgens langs de Zuideindseweg tot voorbij het Schiebroekse pad, 14 april 1773    1 stuk gedrukt
301              Openbare aanbesteding tot het maken van een ringdijk of scholpakker van de Meersloot langs de Kerfwatering tot de Molenwerf in het Zuideinde,  5 juni 1773    1 stuk gedrukt
302              Openbare aanbesteding tot het graven van een molenboezem en molenkade nabij de Kerkwatering, 3 juli 1773   1 stuk gedrukt
303              Openbare aanbesteding tot het verhuren van de ophaalbrug de Swetheul genaamd, gelegen aan de Schie tussen Rotterdam en Delft, 7 augustus 1773     1 stuk gedrukt
304              Openbare aanbesteding tot het maken van een ‘agtkante’scheprad wind- en watermolen, 26 november 1773  1 stuk gedrukt
305              Openbare aanbesteding tot het graven van een sloot, het verlegen van drie dammen en het verplaatsen van een timmerschuur en scheepshelling, 5 november 1774    1 stuk gedrukt
306              Geillustreerde kaart van de drooggemaakte  Noord-, Zuid-, en Westpolder , door D. Graats, 1777 1 stuk  NB. Met bijlage
307              Projectkaarten van de droogmakerij van Berkel en Bleiswijk, z.d., midden 18e eeuw    2 stukken

Financiële verantwoording en exploitatie

308             Stukken betreffende gemaakte kosten voor de aanleg van kavels, sloten en molens, z.d., 18e eeuw   3 stukken
309             Dagvaarding voor Ariaantje Frank Clos wegens illegaal vissen in de droogmakerij, 7 juni 1771   1 stuk
310             Uittreksels op de rekening voor de omslag op de droogmakerij,  1772-1776,1778-1791,1793,1795   1 omslag
311             Brieven van secretaris Penning aan de heer van Berkel over het verval van de rietkanten langs de weg door de droogmakerij naar de Bleiswijkse polder, 1772,1774   3 stukken
312             Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland voor schout en regenten van Berkel en Rodenrijs dat voortaan zonder voorafgaande taxatie door het hoogheemraadschap geen onroerend goed mag worden aangekocht ten behoeve van de droogmakerij, 1773    1 stuk
313             Verzoekschrift van de bewoners van de Noordeindseweg aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om schadevergoeding in geval van door  bedijkingswerkzaamheden ontstane schade, 1773   2 stukken
314             Stukken betreffende een verzoekschrift van Dirk Boer c.s.aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om hem te vrijwaren voor alle schade die tengevolge van bedijkingswerkzaamheden kan onstaan aan zijn molen en landerijen, 1773  3 stukken
315                       Stukken betreffende de openbare verkoop van obligaties door notaris Prijn in de Stadsdoelen te Delft, 1773-1775,1777    6 stukken gedrukt
316              Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland waarbij schout en regenten van Berkel en Rodenrijs worden gelast om voor 5 mei 1774 alle documenten tot en met het jaar 1772, die betrekking hebben op de eerste afrekening van de bedijking en droogmakerij, in te leveren bij de secretarie van het hoogheemraadschap, 7 april 1774   2 stukken
317              Overzichten van de verkaveling en oppervlakte van de kavels in de droogmakerij, 1774-1777    3 stukken
318              Stukken betreffende een verzoek van Gerrit Dekker, Gerrit van Velsen, Steeven Franco Verburgh, Krijn Dekker en de weduwe van Jan van Oosten om in de binnenringdijk van Berkel en Roodenrijs met allerlei vistuig te mogen vissen, totdat de droogmakerij is voltooid, z.d., voor 7 april 1775    2 stukken
319              Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om met ingang van 1 januari 1776 de salarissen van schout,secretaris, ambachtsbewaarders, achtemannen en de gerechtsbode te verhogen, 18 maart 1776  1 stuk
320              Stukken betreffende een arbeidersstaking, 1776    1 omslag
321              Openbare verkoping van alle drooggemaakte landen in de droogmakerij, 28 mei 1777   1 stuk gedrukt
322              Lijst van bij openbare veiling verkochte kavels in de drooggemaakte polders, 28 mei 1777   1 stuk
323              Openbare verkoping van een partij te velde staande haver en koolzaad, 16 juni 1777  1 stuk gedrukt
324              Openbare verhuring van de onverkochte kavels in de droogmakerij, 25 juli 1777   2 stukken gedrukt
325              Stukken betreffende een verzoekschrift van schout c.s. aan dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland over de vraag of de huizen, die voor de droogmaking zijn gebouwd maar niet zijn afgebroken, zijn uitgezonderd van de in het octrooi d.d. 8 december 1767 vastgestelde vrijdom van belasting, 1778   4 stukken
326              Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland waarbij aan schout en regenten van Berkel en Rodenrijs toestemming wordt verleend om over iedere ‘mergen’ land in de droogmakerij 7 guldenbelasting te heffen, 31 mei 1779  1 stuk

V                 Beheer van onroerend goed

327              Akte van overdracht van een erf met schuur aan de oostzijde van Berkel door Johannes Kerckenringh aan Simon Jodocus Kruger,23 maart 1689     1 stuk perkament
328              Stukken betreffende de aankoop van een huis, schuur, c.a. in de Boterdorpse polder van Maartje Adriaans  Kerkhoff door Simon Jodocus Kruger, 1695,1697   3 stukken  NB. Bevat 1 perkament
329              Toestemming van Simon Jodocus Kruger aan Jakob Aerjense Bovenwater voor het steken van een hoofd aan de tiengaarde in de vaart tussen de Landscheiding tegen over de Hoekse kade voor het aan- en afvoeren van vee, 6 oktober 1697    1 stuk
330              Uittreksel uit de notulen van een vergadering van schout c.s. van Hillegersberg betreffende het verzoek van Simon Jodocus Kruger om afkoop van alle belastingen op enige in de Boterdorpse polder gelegen gronden, 1697    1 stuk
331              Akte van overdracht van een tuin en schuur aan de oostzijde van Berkel door Simon Jodocus Kruger aan Jacob van Diest, 8 februari 1701     1 stuk perkament
332              Akte van overdracht van een mergen land door Simon Jodocus Kruger aan Cornelis van Stolwijck, 8 februari 1701   2 stukken
333              Akte van overdracht van kade en kadeland genaamde de Hoekse kade naar Berkel of de ‘nieuwe weg’ in de Boterdorpse polder door Simon Jodocus Kruger aan Johan van der Hoeven, 1 mei 1706     1 stuk perkament
334              Akte van overdracht van een partijgebroken land en water in de Oosteindse polder door Pieter Leenderse Palesteijn aan Johan van der Hoeven, 12 maart 1710   1 stuk perkament
335              Stukken betreffende een overeenkomst tussen Johan van der Hoeven en Jan Cornelis Broeckhoven c.s. over het verkopen, vervenen en aandammen van een stuk land of water in de Oosteindse polder, 1714,1715      4 stukken
336              Stukken betreffende een overeenkomst tussen Johan van der Hoeven en Jan Wagemaeker over het vervenen en aandammen van land ten zuidwesten van de Hoekse kade, 1714,1715    2 stukken
337              Stukken betreffende een overeenkomst tussen Johan van der Hoeven en Cornelis van Stolwijck over het vervenen van een stuk land aan de oostzijde van de Berkelse rijweg, 1715,1716    4 stukken  NB. Bevat 1 perkament
338              Stukken betreffende een overeenkomst tussen Arij Huijberts de Leede en Johan van der Hoeven over het vervenen van land langs de Hoekse kade, 1716    2 stukken
339              Stukken betreffende de overdracht van twee partijen land in de Boterdorpse polder door Jan Wagemaecker c.s. aan Johan van der Hoeven, 6 februari 1716     3 stukken NB. Bevat 2 perkamenten
340-349        Stukken betreffende de verkoop van tiengaarden in de Boterdorpse polder door diverse personen aan Johan van der Hoeven, 1716-1717     9 omslagen
340               Maarten Janse van Cappellen, 18 november 1716    1 stuk perkament
341               Arij Groeneweg, 18 november 1716    1 stuk perkament
342               Leendert Konijn, 18 november 1716   1 stuk perkament
343               Willem Jansse de Knegt, 18 november 1716   1 stuk perkament
344               Aert van der Hoeven, 18 november 1716   1 stuk perkament
345               Jan van Lochem, 18 november 1716     1 stuk perkament
346               Willem van der Kloot, 18 november 1716     1 stuk perkament
347               Boudewijn Steur, 14 juli 1717     1 stuk perkament
348               Anna Ariens de Bruijn, 14 juli 1717      1 stuk perkament
349               Annitje Leenderts Bruijnsse,14 juli 1717   1 stuk perkament
350               Stukken betreffende een overeenkomst tussen Johan van der Hoeven en Cornelis Miggielse de Knegt over het vervenen van een stuk land en het betalen van de helft van het molengeld door Johan van der Hoeven, 1717,1732   3 stukken   NB Bevat 1 perkament
351               Akte van overdracht van een stuk land aan de oostzijde van de Berkelse rijweg door Cornelis van Stolwijck aan Jacobus van Diest, 26 juli 1717      3 stukken  NB. Bevat 2 perkamenten
352               Akte van overdracht van het veen in een stuk land of water in de Oosteindse polder door Jannitjen Ariens Schoonder aan Johan van der Hoeven, 22 mei 1720    2 stukken perkament
353               Stukken betreffende door Johan van der Hoeven afgekochte ‘wateren en landen’, 1721,1731  3 stukken
354               Stukken betreffende de overdracht van twee mergen veen gelegen achter hofstad de Tempel in Schieveen door Johan van der Hoeven aan Claes Hoogeveen en Jacobs Cornelisse, 1723   2 stukken
355               Akte van overdracht van een stuk gebroken land of water Ten noordoosten van de Kerklaan alsmede een tuin met schuur ten noordoosten van de Schoolwerf door Jacobus van Diest aan Johan van der Hoeven, 1 april 1724     2 stukken perkament
356               Akte van overdracht van 200 roeden veen aan de noordoostzijde van de Kerklaan door Johan van der Hoeven aan Andries Maarten Dros, 11 maart 1730    1 stuk
357               Akte van hypotheek met pandstelling door Geertje Jans Blonk aan Johan van der Hoeven,  5 mei 1730   1 stuk perkament
358               Kwitantie voor Johan van der Hoeven wegens de afkoop van belastingen en het molengeld op landerijen in het ambacht Berkel en Rodenrijs, 7 augustus 1731   1 stuk
359               Openbare verkoping van veen gelegen ten zuiden en noordwesten van de Berkelse rijweg, 1775     1 stuk  NB. Het veen was eigendom van de heer van Berkel
360               Kaart van de kaden in Berkel en Rodenrijs, 1597, kopie door C. Schadee, 1785    1 stuk   NB. De kaart is blijkens het opschrift bedoeld als geschenk voor Herman van Hees
361               Belastingaanslagen over het bezit van onroerend goed, 18e en 19e eeuw  1 omslag
362               Openbare verkoping van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs, 30 november 1854   1 stuk gedrukt

VI                 Stukken van persoonlijke aard

Familie Van Oldenbarneveld

363                Stukken betreffende de nalatenschap van Johan van Oldebarneveld, 1624    1 omslag NB. 19e eeuwse afschriften

Familie Van Naeltwijck

364                Toestemming van de kerkenraad voor Johan van Naeltwijck om in de kerk een familiegraf te bouwen, 1659     1 stuk
365                Aantekening over de verplaatsing van wapenborden in de kerk, z.d., 18e eeuw     1 stuk

Familie Kruger

366                Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Simon Jodocus Kruger en Anna de Necker, 15 december 1679   1 stuk
367                Afgeloste schuldbrieven, 1685,1692,1696,1697    7 stukken
368                Stukken betreffende het testament van Johannes van der Berk, 1693,1706    3 stukken
369                Stukken betreffende een lening door Zeger Goris aan Simon Jodocus Kruger, 1700,1701 2 stukken  NB. Bevat 1 perkament (gevouwen)
370                Meerderjarigheidsverklaringen van de staten van Holland en Westfriesland voor Anthonetta en Simon Hendrik Kruger, 1707     2 stukken
371                Akte van overdracht van enige schulden door Simon Jodocus Kruger aan zijn zoon Simon Hendrik, 27 april 1706    1 stuk
372                Akte van afstand van huwelijksvoorwaarden door Anna de Necker, 27 april 1706 1 stuk
373                Ontslagbrief van de weesmeesters te Rotterdam voor Simon Jodocus Kruger als administrateur over de goederen van Thomas Vermeer, 4 december 1706    1 stuk
374                Verklaring van Simon Jodocus Kruger betreffende de ontvangst van een ‘verering’ voor zijn dochter Anthonetta, 27 januari 1708     1 stuk
375                Ingekomen brieven aan Simon Hendrik Kruger afkomstig van Johan van der Hoeven en Arent Vosmaer, 1724-1725     1 omslag

Familie Van der Hoeven 

376               Stukken betreffende onderhoud en uitbreiding van het familiegraf, 1706,1707,1710,1736,1737   1 omslag
                    N.B. Zie voor ontwerptekening graftombe inv.nr. 6.
377               Verklaring van boekhouder Leeflang over het aandelenbezit van Johan van der Hoeven, 1733     1 stuk
378               Reglement op de ‘uitvaart’ naar Berkel, z.d., 18e eeuw    1 stuk
                    NB. draaiboek voor begrafenissen van leden van de familie Van der Hoeven

Familie Van Hees

379               Verklaring van boekhouder Leeflang over het aandelenbezit van Hendrik van Hees, 1744  1 stuk
380               Uittreksels uit overlijdensregisters betreffende leden van de familie van Hees, 1761,1767,1768       3 stukken
381               Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Anna Maria Dierquens, 1783,1784   1 omslag
382               Stukken betreffende de begrafenis van Ignatius Johan van Hees, 1785  1 omslag
383               Stukken betreffende de begrafenis van Barbara Henriette van Hees, 1789   1 omslag
384               Overlijdensbericht van Jacoba Catharina Vermeulen, 1813   1 stuk   NB.Zij was de echtgenote van J. van Hees
385               Briefwisseling tussen J.J. van Hees en F. van Hees, 1828    6 stukken

VII                Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt

386               Stukken betreffende overeenkomsten tussen dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland over de inning en verdeling van inkomsten uit boeten in het hoogheemraadschap, 1536,1563   2 stukken  NB. 18e eeuwse afschriften
387               Vonnis van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland waarbij het ambacht Berkel wordt gelast voortaan mee te werken aan het onderhoud van de Hofweg in Schieveen naast de Gaag, 1612    1 stuk
388               Plan van David Coornwinder voor de droogmaking van het Oostmeer in de polder van Berkel, 1641   1 stuk
389               Openbare verkoping van water en land gelegen aan de Hoekse kade in de Oosteindse polder, 1679    1 stuk
390               Loterijbriefje van de “Paasch pronk lotery” te Oudewater, 1708    1 stuk
391               Akte van afkoop door Jacobus van Diest van alle belastingen behalve banwerken en ‘monnikegeld’  op een mergen land nabij de Kerklaan, 1719    1 stuk
392               Openbare verkoping van ambachten en tienden door de staten van Holland en Westfriesland, 1721 1 stuk gedrukt
393               Stukken betreffende de verhuur van een bouwhuis c.a. in het Noordeinde van Berkel door Simon Hendrik Kruger en Andries Dros aan Leendert Jans in’t Hout, 1730  3 stukken
394               Vonnis van de rechtbank te Batavia tegen Petrus Vuijst, gewezen gouverneur van Ceylon, 1732  1 stuk  NB. Afschrift
395               Aanmaning voor Willem Gouwe Lewe wegens achterstallige betaling van de belasting op zeep en zout, 1748  1 stuk
396               Stukken betreffende een geschil tussen de baljuw van Grijsoort en de baljuw van Brielle over de competentie van de middelbare jurisdictie, 1748    1 omslag
397               Beschrijving van de goederen behorende bij boerderij de Vogelenzangh, 1772    1 stuk
398               Openbare bekendmaking van de schouw op het slagturven, 1774     1 stuk gedrukt
399               Akte van overdracht van een huis, schuur en erf te Bergschenhoek door Willem van der Horst aan Johannes Koot, 28 maart 1831   1 stuk
400               Voorwaarden voor de openbare verkoping van zaadgewas en dekriet door het polderbestuur, 1847  1 stuk

VIII               Documentatie

401              “Remonstrantie aen de hooghe ende moghende heeren staten van de landen van Hollandt en West-Vrieslandt van heer Johan van Oldebarnevelt, ridder, advocaet van den selven lande”, Den Haag, 1618    1 deel gedrukt
402              “De heerlijkheid Berkel en Rodenrijs”, 1799   1 katern gedrukt NB. Uit “De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijvingen”, L. v. Ollefen, Amsterdam 1799
403               Zie bij inv.nr. 6.
404-408         Zie bij inv.nr. 3.
409               Zie bij inv.nr. 1.
410               Zie bij inv.nr. 231.
411               Zie bij inv.nr. 1
412               Zie bij inv.nr. 231.
413-415         Zie bij inv.nr. 1
416               Zie bij inv.nr. 7.

IX                 Lijst van charters betreffende de belening van de heerlijkheid

Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Machtelt Adriana van Renoij,
2 januari 1669
NB Zegel ontbreekt. Achterop een aantekening d.d. 7 september 1684 betreffende de verheffing van Jacob Snoeckaert tot heer van de heerlijkheid wegens zijn huwelijk met Machtelt Adriana van Renoij
Behoort bij inv.nr. 23

Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Simon Jodocus Kruger, predikant te Berkel,
15 juli 1687
NB. Zegel ontbreekt
Behoort bij inv.nr. 24

Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Johan van der Hoeven,
28 april 1706
NB. Zegel ontbreekt
Behoort bij inv.nr. 25

Akte van de staten van Holland en Westfriesland waarbij Johan van der Hoeven wordt gemachtigd om volledig te mogen  beschikken over zijn roerende en onroerende goederen,
29 november 1708
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 26

Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westriesland aan Barbara Johanna van der Hoeven en Hendrik van Hees,
23 december 1744
NB. Met zegel in rode was. Achterop aantekening d.d. 12 juli 1756 betreffende de leenverheffing van hun zoon Anthonie Hendrik van Hees
Behoort bij inv.nr. 27

Akte van de staten van Holland van Friesland waarbij Barbara Johanna van der Hoeven en Hendrik van Hees worden gemachtigd volledig over hun roerende en onroerende te kunnen beschikken,
23 juni 1745
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 27

Akte van herstel van verzuim voor Barbara Johanna van der Hoeven door de staten van Holland en Westfriesland wegens het niet tijdig laten verheffen van de heerlijkheid na de dood van haar man,
2 juli 1756
NB. Zegel ontbreekt              
Behoort bij inv. 28 

Akte van leenverheffing van de helft van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Barbara Johanna van der Hoeven,
12 juli 1756
NB. Zegel ontbreekt
Behoort bij inv.nr. 28 

Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Anthonie Hendrik van Hees,
24 mei 1758
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 29 

Akte van herstel van verzuim voor Herman van Hees en Ignatius Johan van Hees wegens het niet tijdig laten verheffen van de heerlijkheid na de dood van hun Anthonie Hendrik van Hees,
30 augustus 1769
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 30 

Akte van leenverheffing van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Herman en Ignatius Johan van Hees,
7 september 1769
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 30

Akte van de staten van Holland en Westfriesland waarbij Herman van Hees wordt gemachtigd om volledig te kunnen beschikken over zijn roerende en onroerende goederen,
27 september 1780  
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 30 

Akte van leenverheffing van de helft van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Johan van Hees, Francois van Hees, Henrietta Catharina van Hees, Johanna Claudina van Hees en Barbara Henrietta van Hees,
31 augustus 1786
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 32

Akte van leenverheffing van een vijfde deel van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs door de staten van Holland en Westfriesland aan Johan van Hees,
28 januari 1790          
NB. Met zegel in rode was
Behoort bij inv.nr. 32                                                                                                               

X           Alfabetische index op persoons- en aardrijkskundige namen

Naam        Inventarisnummer
Van Aalst, P.J      39
Van Aalst, Petrus Egbertus     135,136
Ackersdijk          206
Adriaens, Reimbrant     249
Adriaens, Roel    63
Beelaerts     253
Van Belois, Adriaen Bogaart 183
Van den Berch, Pieter Jans 77
Bergwerf, Arij   262
Van den Berg, Willem  122
Van den Berk, Johannes 368
Berkel, Boudewijn Arent  64
Berkel, Jan Cornelis   73
Bleiswijck, Cornelis Adriaen                                                181
Blom, Elias  47
Blonk, G.J. 357
Boer, Cornelis  157,160
Boer, Dirk 314 
Boer, Jan 160,161
De Boer, Arij  46
Van Borssele, Jacob   16
Bovewater, Jakob Aerjense                             329
Broeckhuijsen,  Jan    80
Broeckhijsen, Jan Cornelis   335
Broeckhuijsen, W.P.   263
De Bruijn, Anna Ariens   348
Bruijnsse, Annitje Leenderts  349
Buijteweg, Catharina  118
Buijteweg, Jan    4
Van Bijlaer, Johan     10
Van der Burg, Gabriël   214
Van Cappellen, Maarten Jansse  340
Van der Chijs, Cors Jans     86
Claesz, Jan     152
Clercq, Willem Cornelis     276
Coornwinder, Adriaen   124,130
Coornwinder, Adriaen Davids   127
Coornwinder, David  388
Coornwinder, David Ariens    125
Cornelisse, Jacob    354
Deckhuijsen, Pieter Cornelis      256
Dekker, Gerrit  318
Dekker, Krijn                 318
Dergiant, Gijsbert  144
Dierquens, Anna Maria  381
Van Diest, Jacob       37,331,351,355,391
Van Dijk, Jacobus     89
Dros, Andries   58,356,393
Dros, Maarten    208,211
Dukerus, Johannaes Wilhelmus 220
Dupelius, Hendrik Nicolaas   43
Dwinglo, Bernardus     215
Egmond, graaf van    16,152
Van Eijck, Cornelis    68
Van Eijck, Maria Joris  201
Van der Ende, Hendrik Cornelis     70
Van Enekin, Dirk     45
Engel, Jacobus  223
Erbervelt, Gerard  134
Ferran, Jacques  154
Fiool, Jacob   40,56
Frans, Cornelis  153
De Gans, Metje Wouters   147
Van Gelder, Hendrik   41,242
Van de Genugten, Daniël   69
Gerritse, Hendrik   61
Goedereede, Clara   165
Van der Goes, Simon  264
Goris, Zeger   369
Gouwelewe, Willem    395
De Graaff, Jan   42
Greve, Wilhelmus    226
Groeneweg, Arij    341
De Groot, Cornelis Hendriks   92
Van Hees, Anthonij Hendrik   29,261,263
Van Hees, Barbara Henriëtte   383
Van Hees, Catharina Barbara    33
Van Hees, David     33
Van Hees, F.    385
Van Hees, Hendrik  27,59,259-260
Van Hees, Henri Edouard  34
Van Hees, Herman                    171,208
Van Hees, Ignatius Johan 30,33,34
Van Hees, Johan  32,33,161,253
Van Hees, J.J.     93,136,176,281,385
Van Henegouwen, Jan     191
Ter Hoeven, Adolph  36
Van der Hoeven, Barbara Johanna    28
Van der Hoeven, Aert  344
Van der Hoeven, Johan  4,25,26,243-245
Hoogeveen, Claes  354
Hooreweg, Magdaleentje    260
Van der Horst, Cornelis Dirk   79
Huijzers, Cornelis   52
Van IJssel Groothuijs, Henricus    229
Van der Jacht, Jacob     145
Joseph, Jacob      139
Kaaskooper, Mees Andries     211,212
Kambach, Johan George   66
Van Katwijk, Cornelis    242
Kerckenringh, Johannes    327 
Kerkhoff, Maartje Adriaans   328
Van der Kloot, Willem     346
De Knegt, Cornelis Miggielse           350
De Knegt, Willem Jansse        343
Koeling, Jan            84
Konijn, Leendert        342
Koot, Johannes    399
Korenwinder, David   126
Kraan, Catharina Pieters  117
Van der Krans, Gerrit Abrahams    83
Kroeser, Jan Jacobs     200
Kruger, Anthonetta      370,374,
Kruger, Simon Hendrik   129,370,375
Kruger, Simon Jodocus    10,24,26,156, 157,165,217, 240-244,251,254,327-331
Kruijt, Nicolaas     255
De Laek, Maria Margaretha    151
Landscheiding  157
Langeveld, Jan    133
De Lede, Arij Huijberts    338
De Lede, Huijbrechts Adriaen     154,155
Leenderse, Abraham    71
Van der Linden, Cornelis         62,212
Van der Linden, Johanna Adriana    213
Van der Linden, Josje    213
Lintenaar, Johanna           149
Van Lochem, Jans      345
Loherder, Willem  160
Maan, Kornelis    105
Van der Meer, Gabriël Crijnen  76
Van der Meer, Huijg   57
Van Meel, Pieter   87
De Munnick, Maria 150
Van Naeltwijck, Anna Maria   21,126
Van Naeltwijck, Johan   19,364
De Necker, Anna    366,372
De Necker, Johan    128
Nederou, Barbara   112
De Neef, Geertje Jans    148
Nieuweveen, Catharina      114
Npprdermeer, Leendert Dirk   74
Van Oldenbarneveld, Johan      363
Olij, Claes       188
Ooijkaas, Dirk         60
Van Oosten, Jan        318
Van Oosten, Mathijs   265
Ouweneel, Willem Cornelis 185
Palesteijn, Pieter Leenderse 334
Peije, Arij Willems      245
Pel, Pieter   44
Penning      311
Prijn, notaris   315
De Raade, Barbara      107
Van Renoij, Maghtelt Adriana     23,154,155
Van Renoij, Boudewijn    104
Rosemond, Pieter   131
Van Santen, Johannes      106,242
Schaap, Jan           213,214
Schadee, Cornelis 132
Scheepmaecker, Harrick Jacobs     153
Van der Scheer, Huijg Huijgens        72
Van der Scheer, Pieter Frans 82
Scheurkogel, Jan    121
Schoonder, Jannitje Ariens     352
Schouten, Willem    16
Sebel, Claes   67
Seijdenbos, Jan    264
Sijmons, Lenert     179
Van Sittert, Willem    51
Smit, J.C.   281
Van der Stam, Aaltie Joosten      113
Starreveld, Elisabeth Gerrits       116
Van der Sterre, Dirck Wouters      91
Steur, Boudewijn,    347
Stevens, Jan Pieter    153
Van Stolck, Cornelis   143
Van Stolwijck, Cornelis     332,337,351
Van Stompwijk, Leendert Jans          55
Swaan, Gerardus Johannes      225
Swalmio, Theodoro     216
Swemkoop, Claes Ariens 203
Van Swigt, Jacob   50
Taaij, Barent  228
Van den Toorn, Maarten                           123
Treurniet, Trijntje Cornelis    115
Van Veen, Simon    48
Van der Velde, Claes Jacobs 200
Van Velsen, Gerrit        318
Van Velsen, Johan                      53
Verburg, Maria Stevens        189
Verburg, Steven Willeborts          75
Verburgh, Steeven Francoo    318
Vermeer, Thomas     373
Vermeulen, Jacoba Catharina   384
Versijden, Jacob    35
Vermeij, Jan   259
Versteeg, Leendert      108
Vink, Floris Aelbregt    49
Van Vliet, Dirk    140
Vos, Cornelis        249
Vos, Henricus     219
Vosmaer, Arent     375
Vrijenhoek, Arij Jacobs    142
Vrijmoet, Hendrik        138
Van Waarde, Jacobus       81
Vuijst, Pieter      394
Wagemaeker, Jan    336,339
Van Warmond, Jacob Hercules 156
Wennekers, A.     187
Wensveen, Jan  261
Westerwout, Cornelia Jans      55
De Wilde, Jan     120
Willems,Adriaen       11
Van Winkel, Aris        109
Van Winkel, Jacobus   119,262
De Wit, Jacobus     54
De With, Cornelis Willems    38
Wolpherts, Simon    11
Zebel, Claes Willems        85