1306 Ambacht Berkel en Rodenrijs 1503-1813

Thomas Baas
Berkel en Rodenrijs 2003 

Citeer- en aanvraaginstructie
Geautomatiseerd aanvragen

De archiefstukken kunnen in de studiezaal worden aangevraagd onder toegangsnummer:  1306

Citeren
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient de titel van het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
volledig:              Gemeentearchief Rotterdam, Ambacht Berkel en Rodenrijs, inv.nr. …
verkort:              GAR, Ambacht Berkel, inv.nr. …

Openbaarheid
Het archief is zonder beperkingen voor iedereen ter inzage.

Inhoudsopgave

Inleiding  
Geschiedenis van het ambacht Berkel en Rodenrijs                                        5
Verantwoording van de inventarisatie        5

I.             Archief van het ambacht Berkel en Rodenrijs 1503-1813           

7

1.            Stukken van algemene aard                                                                                        7
1.1          Notulen         7
1.2          Correspondentie        7
2.            Stukken betreffende bijzondere onderwerpen    8
2.1          Organisme         8
2.1.1       Bestuur      8
2.1.2       Reglementering   10
2.1.3       Personeel        10
2.1.4       Financiën    15
2.1.5       Eigendommen    16
2.1.6       Rechten      17
2.2          Taken   18
2.2.1        Openbare orde en veiligheid        18
2.2.1.1     Brandweer  18
2.2.1.2     Openbare orde   19
2.2.1.3     Militaire zaken   20
2.2.1.4    Overige zaken (o.a. rechtspraak)                                                 21
2.2.2       Bevolking  22
2.2.3       Belastingen     22
2.2.3.1    Plaatselijke belastingen   22
2.2.3.2    Landsbelastingen     23
2.2.3.2.1 Verponding       23
2.2.3.2.2 Personele belastingen                                    26
2.2.3.2.3 Belasting op onroerend goed,trouwen,begraven en erfenissen    27
2.2.3.4    Overige belastingen    28
2.2.4       Economische zaken, verkeer en vervoer       29
2.2.5       Onderwijs        31
2.2.6       Kerkelijke zaken      31
2.2.6.1    Nederduits gereformeerde gemeente    31
2.2.6.2    Rooms-katholieke kerk     32

II.            Archief van de Heilige Geestarmmeesters                 

33
1.                              Notulen        33
2.                              Organisatie     33
3.                              Akten van indemniteit       34
4.                              Bedeling          35
5.                              Financiën          35
6.                              Eigendommen         37

III.           Archief van de burgersociëteit ‘Eendragt maakt magt’          

38

IV.           Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt       

39

Alfabetische index op persoons- en aardrijkskundige namen         

45

INLEIDING

Geschiedenis van het ambacht Berkel en Rodenrijs

Het ambacht Berkel en Rodenrijs is te beschouwen als de voorloper van de huidige gemeente met dezelfde naam. Het ambacht is al in de middeleeuwen ontstaan; de oudste vermelding dateert uit 1303, toen graaf Jan van Henegouwen die van Berkel en Rodenrijs het privilege verleende om in bepaalde gevallen zelf recht te spreken. Dit privilege is in de daarop volgende eeuwen regelmatig aangevochten door de baljuw van Delfland.

Het bestuur van het ambacht bestond uit de schout, ambachtsbewaarders, gezworenen en secretaris. Zij waren verantwoordelijk voor tal van taken die ook nu nog deel uitmaken van de taakuitvoering van de gemeente, zoals openbare orde en veiligheid, bouw van openbare gebouwen, armenzorg en onderwijs. De schout was de plaatsvervanger van de ambachtsheer en werd bijgestaan door twee ambachtsbewaarders (te vergelijken met de huidige wethouders) en gezworenen.

Het college van schout en gezworenen vormde de zogenaamde Vierschaar. De twee oudste gezworenen waren tevens weesmannen. Samen met de schout voerden zij de administratie over de goederen van de (minderjarige) wezen. Het bestuur over de ambachts- en polderaangelegenheden lag in handen van de colleges van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen alsmede van de molenmeester “van over de Lede”. De administratie van alle ambachts- en polderzaken berustte, evenals de financiële administratie betreffende de polder, het ambacht, het dorp, de veenderijen en de drooggemaakte landen, bij de schout en de ambachtsbewaarders. Zij werden hierin bijgestaan door de secretaris. De leden van de hierboven genoemde colleges werden, evenals kerk- en armmeesters, ieder jaar door de ambachtsheer benoemd. De voordracht voor de verkiezing tot ambachtsbewaarder, achteman, kerk- en armmeester werd samengesteld door schout en gezworenen. 

Berkel en Rodenrijs was ingedeeld in vier gedeelten, de zogenaamde stocken. Berkel en Rodenrijs kenden de Molen-, Noordeindse-, Kerken- en Roodenrijse stock. Uit iedere stock werden twee achtemannen gekozen. Twee van de achtemannen werden gewoonlijk gekozen uit de zogenaamde  veertig raden van de stad Delft. Uit een voordracht van 10 personen, opgemaakt door burgemeesteren en regeerders van Delft, koos de ambachtsheer de twee achtemannen.

De molenmeester van over de Lede was eigenaar en gebruiker van een van de in de polder van Berkel en Rodenrijs gelegen huizen. De molenmeester was alleen betrokken bij polderzaken. Hij was onder andere belast met de inning van het molengeld. Ook werden jaarlijks ambtenaren als de turfmeesters benoemd. Voor de benoeming van deze en andere lage ambtenaren was geen voordracht vereist. De ambachtsheer kon deze ambtenaren naar eigen goeddunken benoemen.

Het ambacht had verschillende ambtenaren in dienst. Onder de subrubriek Personeel zijn in de inventaris stukken te vinden over de diverse functionarissen.

Over de financiën van het ambacht zijn vrij weinig stukken bewaard gebleven. Het handelen van het ambachtsbestuur is vastgelegd in een serie resolutieboeken.

Verantwoording van de inventarisatie 

Het archief van het ambacht Berkel en Rodenrijs berustte tot 2003 in het gemeentehuis van Berkel en Rodenijs. Het archief omvat de periode 1503-1813 en heeft een omvang van ruim 13 strekkende meter. Van sommige ambachtstaken is veel materiaal bewaard gebleven, van andere onderwerpen, zoals de financiën, (helaas) minder. Tot het archief behoorde oorspronkelijk ook de archiefbescheiden inzake de rechtspraak, de gaarders en de weeskamer, maar deze zijn in het verleden overgedragen aan het rijksarchief in de provincie Zuid-Holland en daar geïnventariseerd. Toen de gemeente Berkel en Rodenrijs besloot om de gemeentearchivaris van Rotterdam tot gemeentearchivaris te benoemen en de archiefbewaarplaats van het gemeentearchief Rotterdam (GAR) als de hare aan te wijzen zijn deze archieven op grond van de Archiefwet 1995 teruggekeerd naar de gemeente. Zij berusten bij het GAR en zijn toegankelijk via inventarissen[1].

Het archief van het ambacht is in de periode januari 2002 tot maart 2003 geïnventariseerd door Van Heijst Information Consulting te Rijswijk, waarbij de inventaris is beoordeeld door het Gemeentearchief Rotterdam. Het archief berust in de archiefbewaarplaats van het Gemeentearchief Rotterdam en alle bescheiden zijn openbaar.

De inventaris van het ambacht bestaat uit de archieven van het ambacht zelf en dat van de Heilige Geestarmmeesters. Het archief van het ambacht is in twee hoofdrubrieken ingedeeld, te weten stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Iedere rubriek is onderverdeeld naar de onderwerpen die er bij horen. In de rubriek “Stukken van algemene aard” vinden we de notulen en correspondentie van het ambachtsbestuur. De rubriek “Stukken betreffende bijzondere onderwerpen” is verdeeld in de subrubrieken Organisme en Taken. In de eerste rubriek vinden we stukken die te maken hebben met de administratieve organisatie van het ambachtsbestuur (reglementen, verkiezing en benoeming van ambtenaren), de financiële situatie en stukken over eigendommen en rechten.

Onder de subrubriek Personeel zijn stukken opgenomen, die betrekking hebben op allerlei beroepen die binnen en ten behoeve van het ambacht werden uitgeoefend. In deze subrubriek, die chronologisch per beroep is geordend, zijn ook stukken opgenomen over chirurgijns, omdat ze vrijwel uitsluitend handelen over de benoeming en het ontslag van chirurgijns. De subrubriek Financiën bevat stukken die handelen over de financiële situatie van het ambacht. In de rubriek Eigendommen en rechten vinden we stukken die een beeld geven van de bezittingen van het ambacht (onroerend goed maar ook schuldbekentenissen) en de rechten.

In de tweede rubriek (Taken) vinden we stukken die betrekking hebben op de taken die het ambachtsbestuur moest (laten) uitoefenen. De rubriek is onderverdeeld in de subrubrieken Openbare orde en veiligheid, Bevolking, Belastingen, Economische zaken, verkeer en vervoer, Onderwijs en Kerkelijke zaken. De subrubriek Bevolking bevat voornamelijk stukken uit het begin van de 19e eeuw toen onder invloed van de Franse overheerser een nieuwe en nauwkeurige bevolkingsadministratie werd opgezet. De subrubriek Belastingen is onderverdeeld in plaatselijke, provinciale en overige belastingen. Ook hier is gekozen voor een chronologische ordening. In de subrubriek Economische zaken, verkeer en vervoer treft u ook stukken over de jacht aan, omdat het hier stukken over broodjagers en een vogelkooihouder betreft. De subrubriek Kerkelijke zaken ten slotte is onderverdeeld in stukken betreffende de gereformeerde en katholieke kerk.

Tot het archief van het ambacht behoren ook de bescheiden van de Heilige Geestarmmeesters en de Schout en schepenen. Aangezien het hier om zelfstandige archiefvormers gaat zijn ze als afzonderlijke archieven opgenomen. Vooral het archief van de Heilige Geestarmmeesters geeft een aardig en breed beeld van de kerkelijke armenzorg door de eeuwen heen.

Aan het einde van de inventaris zijn de stukken opgenomen die geen aantoonbaar verband met het archief hebben.
Tenslotte zijn in de alfabetische index de persoons- en aardrijkskundige namen opgenomen die in de beschreven stukken voorkomen. 

VHIC

Berkel en Rodenrijs, mei 2003

I.                      Archief van het ambacht Berkel en Rodenrijs, 1503-1813

1.                     Stukken van algemene aard

1.1                    Notulen

1-6    Besluiten ("resoluties") van de schout en andere regenten, 1612-1795. 6 delen + 2 omslagen
                       1 6 oktober 1612 - 28 september 1675 (ambachtsbewaarders en achtemannen).
                       2 25 januari 1676 - 29 juni 1712 (ambachtsbewaarders en achtemannen).
                       3 23 juli 1712 - 30 december 1714; klad (ambachtsbewaarders, achtemannen en de molenmeester van over de Leede).
                       586 juli 1712 - sept. 1712, aug. 1713 - aug. 1714; net (ambachtsbwaarders, achtemannen en de molenmeester van over de Leede). N.B. Hierbij bevinden zich enkele documenten die in de kladversie niet in hun geheel zijn opgenomen.
                       4 28 januari 1715 - 29 december 1749 (schout en wethouders, "college van de weth").
                       585 juni 1715 - aug. 1716, (juli) 1719 - april 1723 (ambachtsbewaarders, achtemannen en de molenmeester van over de Leede). N.B. De bladzijden 48-95 ontbreken.
                       5 17 november 1749 - 01 november 1782 (schout en wethouders).
                       10 7 januari 1771 - 3 april 1777 (ambachtsbewaarders, achtemannen en de molenmeester van over de Leede). N.B. Dit deel bevond zich in 1964 nog bij de heer P. van Lien, die het in 1978 heeft afgestaan in ruil voor een kist sigaren.
                       6 20 januari 1783 - 1 maart 1795 (schout en wethouders). N.B. Achterin de registratie op 2-3-1795 van het ontslag van alle regenten, de secretaris en de gerechtsbode.
          579       Afschrift (doorslag) van het resolutieboek 1771-1777 (inv.nr. 10), vervaardigd door S.C. Eldering, 1964. 1  band.
          7-9       "Besoignes", agenda's met besluitenlijsten voor de vergaderingen van schout en wethouders / schout en gezworenen, 1720-1780. 3 katernen.
                       7 11 november 1720 - 01 oktober 1750.
                       8 14 januari 1751 - 16 september 1767.
                       9 02 februari 1768 - 13 mei 1780.
11-20 Verslagen van vergaderingen van het gemeentebestuur, 1795-1812. 4 delen, 2 pakken en 4 omslagen.
                       11 02 maart 1795 - 21 februari 1798.
                       12 12 maart 1798 - 14 januari 1801.
                       13 12 maart 1798 - 14 januari 1801.
                       14 09 november 1801 en 18 januari 1802.
                       15 25 oktober 1802 en 11 januari 1803.
                       16 18 mei 1803 - 9 december 1806.
                       17 18 mei 1803 -. 9 december 1806.
                       18 23 januari 1807.
                       19 13 louwmaand 1810 en 22-24 wintermaand 1810.
                       20 29 februari 1812 - 01 november 1812.
          578       Index op de notulen van het gemeentebestuur over de periode 1795-1806, vervaardigd door A. Mulder, 1924. 1  deel.

1.2                   Correspondentie

21-53              Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1617-1813       32 omslagen
21        1617,1618
22        1620
23        1639
24        1653,1654,1655
25        1667
26        1673,1675
27        1681,1682
28        1695
29        1700,1703,1704
30        1710,1711,1712,1713,1715,1716,1718,1719
31        1720-1726
32        1730-1732,1734,1736,1737
33        1740-1741,1745-1749
34        1751-1753,1758-1759
35        1760-1766,1768-1769
36        1773-1774,1776-1779
37        1780,1782-1785,1787-1789
38        1790-1792,1795
39        1796
40        1797-1798
41        1799
42        1800
43        1801
44        1802
45        1803-1805
46        1806
47        1807
48        1808
49        1809
50        1810
51        1811
52        1812  
53        1813
54                   Register van uitgaande brieven, 1807-1809     1 deel   NB. Bevat afschriften van uitgaande brieven
55-58              Registers van ingekomen en uitgaande stukken, 1810-1814    3 katernen, 1 omslag
55        02 september 1810    –          06 december 1810
56        05 maart 1812                        –          04 februari 1814
57        05 augustus 1812      –          10 september 1812
58        23 mei 1813               –          13 november 1813

2.                   Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1                  Organisme

2.1.1               Bestuur

59                   Verzoekschrift van ambachtsbewaarders en achtemannen aan Johan van Oldenbarnevelt om het schoutambt aan Pouwel Arentsz te verpachten en hen te machtigen om na het overlijden van Arentsz het schoutambt aan iemand anders te mogen verpachten, 29 april 1604 1 stuk
60                   Stukken betreffende het houden van de vergaderingen van ambachtsbewaarders en achtemannen ten huize van de schout, 1613    1 stuk
61                   Besluit van schout en ambachtsbewaarders betreffende het vaststellen van de eed voor ambachtsbewaarders en achtemannen, 11 januari 1614    1 stuk
62                   Akte van aanstelling voor Arent Pouwelsz Conijnenburch tot schout van Berkel en Rodenrijs, 25 juni 1617    1 stuk
63                   Stukken betreffende de voordracht en verkiezing van gezworenen, 1629,1638,1640,1660-1707   1 pak
64                   Stukken betreffende een overeenkomst tussen schout en gezworenen en Adriaen van Naeldwijck over de hoogte van door hem te betalen belasting en een verering tot zijn huldiging als heer van Berkel, 1643,1647   2 stukken
65                   Stukken betreffende de voordracht en verkiezing van ambachtsbewaarders, achtemannen, brandmeesters, kerkmeesters en armmeesters, 1660-1709,1740,1747, 1750,1756    1 pak
66                   Overeenkomst tussen Dirck van Coolwijck, baljuw en dijkgraaf van Delfland en Adriaan Dircxs Uijttewaert, schout van Berkel en Rodenrijs, over het verwerven van de ban door Uijttewaert, 31 augustus 1662, afschrift     1 stuk NB.Uijttewaert mocht namens de baljuw binnen het schoutambt recht spreken over zaken betreffende wegen, wateringen en kaden
67                   Toestemming van Anna Maria van Naeldwijck voor secretaris David Coornwinder om voortaan kleine zegels te mogen ontwerpen en laten slaan voor eigen gebruik,4 december 1662     1 stuk
68                   Dagvaarding voor Dirck Dircxs van der Hove, gezworene, om op straffe van een boete mee te werken aan de verkiezing van gezworenen, 19 januari 1669   1 stuk
69                  Verzoekschrift van Jacques Ferrand, voogd van Machtelt Adrianan van Renoij, aan het Hof van Holland om Huijbert Leenderts Conijnenburgh te gelasten het ambt van gezworene uit te oefenen, 1670   1 stuk
70                  Dagvaarding van de Hoge Raad voor de heer van Berkel op verzoek van ambachtsbewaarders en achtemannen om de verkiezing van schepenen rechtvaardig te laten verlopen, 24 februari 1684   1 stuk
71                  Dagvaarding voor Arie Willemsen Robol om op straffe van een boete mee te werken aan de voordracht van andere regenten, 28 januari 1689  1 stuk
72                  Overeenkomst tussen Simon Jodocus Kruger en ambachtsbewaarders en achtemannen in een geschil over de verkiezing van Jeronimus Uitdewaert tot achteman, z.d., 17e eeuw    1 stuk
73                  Dagvaarding voor schout c.s. om de secretaris voortaan voor alle vergaderingen uit te nodigen, 1692     1 stuk
74                  Vidimus van het Hof van Holland van een akte uit 1612 waarbij Johan van Oldenbarnevelt, heer van Berkel en Rodenrijs, aan Arent Pouwels van Conijnenberch voor vijf jaar de functie van schout verpacht, 1 maart 1715   1 charter
75                  Verzoek van schout en regenten van Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, Nootdorp, Maasland en Maassluis aan het Hof van Holland om de baljuw en “welgeboren mannen”van Delfland te gelasten voortaan alleen fatsoenlijke of schildboortige mannen voor te dragen voor de functie van achteman, 1727   1 stuk
76                  Stukken betreffende de voordracht en verkiezing van leden voor de grondvergadering, 1797,1798,1801,1803     1 omslag

2.1.2              Reglementering

77                   Registers van keuren, 1623,1710-1722,1727-1805   1 deel, 1 katern  NB. 18e-eeuwse afschriften
78                   Verordeningen en publicaties, 1645-1776    1 pak
79                   Stukken betreffende (ontwerp) reglementen voor het gemeentebestuur, 1802,1803,1806     1 omslag
80                   Reglement voor het gemeentebestuur,1804     1 deel
81                   Reglement van orde voor het gemeentebestuur, 1804 1 stuk

2.1.3              Personeel

Algemeen

82                  Stukken betreffende salarissen van ambtenaren en personeel in dienst van het ambacht, 1621,1724-801   1 omslag

Belastingontvanger

83                  Instructies voor belastingontvangers van gemeentebesturen, 1811-1812     1 omslag                                

Chirurgijn

84-89       Stukken betreffende chirurgijns, 1723-1788     6 omslagen
84           Hendrik Nicolaas Dupelius, 1723     1 omslag
85           Arij de Boer, 1756     1 omslag
86           Elias Blom, 1767,1768   1 omslag
87           Simon van Veen, 1772    1 omslag
88           Jacobus van Zwigt, 1772   1 stuk
89           Willem van Sittert, 1788    1 omslag           

Deurwaarder

90           Stukken betreffende de salarissen van deurwaarders, z.d. 17e eeuw     1 omslag

Gerechtsbode en waagmeester

91-97       Stukken betreffende gerechtsbode en waagmeesters, 1717-1806     7 omslagen
91           Pieter Joppen van Dijk, 1717     1 omslag          
92           Huijg van der Meer, 1731     1 omslag      
93           Andries  en Maarten Dros, 1731,1772    2 stukken        
94           Dirk Ooijkaas, 1773      1 omslag        
95           Hendrik Gerritse, 1780     1 omslag        
96           Cornelis van der Linden, 1787    1 stuk          
97           Gerrit Bubbert, 1806    1 stuk          

Klapwaker 

98-110   Stukken betreffende klapwakers, 1718-1796      12 omslagen
98         Jan Patist, 1718       1 omslag        
99         Johan George Kambach, 1720,1724    1 omslag          
100       Anthonij van Sonhoven, 1723       1 omslag          
101       Claes Melchior Kuijer, 1726       1 omsla          
102       Jan van Conijnenburg,1740,1756    1 omslag          
103       Paulus Jans de Groot, 1750      1 omslag          
104       Gerrit Roggeveen,1754    1 omslag                      
105       Leendert Dirks Roskam, 1754     1 stuk          
106       Pieter Maakop,1766    1 omslag          
107       Jan van Wijngerden, 1767     1 omslag          
108       Klaas Sebel, 1780        1 omslag        
109       Hendrik Kerkhoven, 1796        1 stuk
110       Anthony van Lint, 1796     1 stuk

Marktschipper

111-132 Stukken betreffende marktschippers, 1718-1804    22 omslagen
111      Leendert Dirks Noordemeer, 1718     1 omslag          
112      Jan Cornelis Berkel, 1718     1 omslag
113      Reglement voor de vrachtschippers van Berkel en Rodenrijs, 1723     1 omslag                                                                                                                  
114      Cornelis Dirks van der Horst, 1726      1 omslag          
115      Jan Broeckhuijsen, 1737    1 omslag
116      Jacobus van Waarde, 1737      1 stuk          
117      Jan Koeling, 1752,1753      1 omslag          
118      Pieter Jans van der Berg, 1759     1 omslag          
119      Cornelis van der Sman, 1761     1 stuk                      
120      Claes Willem Zebel, 1763    1 stuk          
121      Cors Jans van der Chijs, 1763      2 stukken          
122      Pieter van Meel, 1775      1 omslag          
123      Pieter Zijderlaan, 1775    2 stukken          
124      Jacobus van Dijk, 1781,1782    1 omslag          
125      Instructie voor de marktschippers van Berkel en Rodenrijs varende op Schiedam, 1792    1 stuk
126      Gerrit Abrahams van der Krans, z.d., 18e eeuw   1 stuk
127      Cornelis Claes van der Ende, z.d., 18e eeuw      1 stuk          
128      Pieter Freriks van der Scheer, z.d., 18e eeuw     2 stukken                    
129      Gabriël Crijnen van der Meer, z.d., 18e eeuw    1 stuk        
130      Huijg Huijgen van der Meer, z.d., 18e eeuw    1 stuk
131      Steven Willeborts Verburg, z.d., 18e eeuw   2 stukken
132      Dirk van der Veen,1804    1 omslag

Onderwijzer

133-146 Stukken betreffende onderwijzers en onderwijzeressen, 1628-1779    14 omslag
133      Abraham Jans, 1628,1659    1 omslag
134      Cornelis Maan, 1662     1 omslag
135      Pieter Adriaens van der Schilde, 1666      1 stuk
136      Leendert Versteeg, 1714     1 omslag
137      Stukken betreffende een instructie voor de schoolmeester, koster, voorlezer en voorzanger, 1714, 1717   1 omslag
138      Aris van Winkel , 1717      1 omslag          
139      Aaltje Joosten van der Stam, 1723    1 omslag          
140      Catharina Nieuweveen, 1726   1 stuk          
141      Jacobus van Winkel, 1749    1 omslag          
142      Metje de Gans, 1757     1 omslag          
143      Grietje de Vroom, 1772     1 omslag
144      Jan de Wilde, 1778   1 stuk        
145      Jan Scheurkogel, 1778,1779    1 omslag                      
146      Elisabeth Gerrits Starreveld, z.d., 18e eeuw     1 omslag

Turftonder

147-148 Stukken betreffende de turftonder, 1657,1722    2 omslagen
147      Arent Janse Conijnenburch, 26 december 1657     1 stuk          
148      Johan George Kambach en Aaltje Jacobs, 1722     1 omslag 

Vroedvrouw

149-151 Stukken betreffende vroedvrouwen, 1687-1794     3 omslagen
149      Francijntge Frans, 1687      1 stuk
150      Ariaantje van der Boon, 1709,1716    1 omslag          
151      Jannetje Post, 1794   1 omslag

2.1.4             Financiën

152                Lijst van belastingen en tienden waarmee het ambacht is bezwaard, 1583     1 stuk
153                Schuldbekentenis door schout en gezworenen van Berkel ten behoeve van de Staten van Holland wegens een lening van 293 ponden, 21 januari 1592    1 stuk
154                Overzicht van op de ambachts- en polderrekening voorkomende posten, 1612    1 stuk
155-161          Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1663,1668,1723-1794     7 delen
155      1663
156      1668
157      1723-1778    
158      1730-1744
159      1745-1755
160      1756-1775
161      1776-1794
162                Schuldbekentenis door Cornelis Leenderts Roodenrijs ten behoeve van het ambacht wegens een geldlening van 1000 gulden, 1672    1 stuk

163-166          Bijlagen bij de rekeningen, 1681-1810    4 omslagen
163      1681-1682
164      1707-1710,1717-1720,1752
165      1760,1763,1765,1769,1770,1771,1774,1775,1778-1779
166      1781-1782,1792,1800-1810
167                Overzichten van schuldbekentenissen ten laste van het ambacht, 1687,1688    3 stukken
168                 Bezwaarschrift van Simon Jodocus Kruger, heer van Berkel, tegen het sluiten van de ambachts- en polderrekening over het jaar 1698, 1700     2 stukken
169                 Jaarrekening van het sluis, ambachts- en poldergeld over 1699 en 1751, 1701,1752        2 stukken
170                 Begroting van inkomsten en uitgaven, 1714, 1715, 1811   1 omslag
171                 Overzichten van schuldbekentenissen van het ambacht ten laste van de Staten van Holland en Westfriesland, 1716,1718-1720     1 omslag
172                 Notulen van de commissie van onderzoek naar de geforceerde geldlening, 1795-1796    1 omslag 

2.1.5                Eigendommen 

173                  Vidimus van de raden van Holland, Zeeland en Friesland van de originele akte uit 1296 waarbij Floris,graaf van Holland, verklaart dat het ambacht Rodenrijs voortaan is vrijgesteld van alle onderhoud van dijken tussen de Schie en de Gouwe in ruil voor het land in “Cole’ en de daarbij behorende dijk, 14 december 1556   1 charter
174                  Uittreksel uit het “margenbouck” van Zoetermeer betreffende aan het ambacht  toebehorende landerijen, 7 maart 1590   1 stuk
175                  Inventarissen van documenten berustende in de ambachtskist, 1669,1723    2 stukken
176                  Stukken betreffende een verzoekschrift van Simon Jodocus Kruger aan het Hof van Holland om schout c.s. te gelasten het secretariearchief over te dragen aan secretaris Bijlaer, 1698     1 omslag
177                  Lijsten van door de secretaris uit het secretariearchief gelichte documenten, z.d.,17e-18e eeuw    1 omslag
178                  Inventaris van het secretariearchief, 30 april 1723    1 stuk   NB. Met bijlage
179                  Verklaring van secretaris Pieter Rosemond dat de weduwe van Arent Vosmaer onder haar berustende archiefstukken van de secretarie aan hem heeft overgedragen, 30 augustus1748    1 stuk
180                  Inventaris van documenten uit de loketkast over de periode 1800-1806, z.d., ca. 1810     1 stuK          
181                  Inventarissen van registers en boeken in de loketkast, 1846,1862  1 omslag
182                  Inventarissen van het oud- archief van de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1905,1947   2 katernen
183                  Stukken betreffende de verhuur van de “verlooren acker”door de ambachtsbewaarders aan Pieter Cornelis Puts, 1613    2 stukken
184                  Akte van uitgifte in erfpacht van een perceel grond door het ambachtsbestuur van Berkel en Rodenrijs aan Cornelis Adriaensz Versijden, 26 juli 1614  1 charter
185                  Akte van overdracht van een partij gebroken land of water in het ambacht van Berkel door Jacob Janse Robol aan het ambacht Berkel, 25 mei 1647; afschrift, 1717    1 stuk
186                  Openbare aanbesteding voor de verhuur van de ambachtslanden door schout, ambachtsbewaarders en achtemannen,1712     1 stuk
187                 Akte van overdracht van een gedeelte van de Hofweg in Schieveen door schout en ambachtsbewaarders van Berkel en Rodenrijs aan schout en ambachtsbewaarders van Schieveen, 4 augustus 1787  1 stuk
188                 Lijst van te veilen hout langs de wegen, z.d., begin 19e eeuw    1 stuk

2.1.6              Rechten 

189                 Overeenkomst tussen Aelbrecht, hertog van Beieren, en Heijlwich, vrouwe van Vianden, waarbij Heijlwich afstand doet van alle rechten die zij heeft in de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs ten gunste van Arend, heer van Egmond en IJsselstein, Sint Mattheus dag 1394 (21 september), afschrift, 16e eeuw     1 stuk
190                 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen het ambachtsbestuur van Berkel en de baljuw van Delfland, 1506-1518    1 omslag          
191                 Stukken betreffende een proces tussen schout c.s. uit naam van de inwoners van Berkel en de baljuw van Delfland over de competentie van keurwonden en andere delicten, 1532-1533   1 omslag
192                 Verklaring van schout c.s. ten behoeve van Dirk Willems te Pijnacker en Jan Douwe Klaas betreffende het privilege van het ambacht dat inwoners niet door andere rechters berecht kunnen worden, 28 maart 1572   1 stuk
193                 Verklaring van Job Jacobs, secretaris van Berkel, betreffende de bevoegdheid van schout c.s. tot het (laten) afbreken van de gebouwen van Willem en Ariens Lenaerts in de jurisdictie van Pijnacker aan de Ambachtsweg, 1589   2 stukken
194                 Uitspraak van Johan van Oldenbarnevelt in een geschil tussen de ambachtsbewaarders van Berkel en de ambachtsbewaarders van Schieveen en Ackersdijk over het verzwaren van kaden en bemalen van de Schie, 12 januari 1616   1 stuk
195                 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland  tussen Dirck van Coolwijck, baljuw van Delfland en Jacob Snoeckaert,  heer van Berkel, betreffende het recht op een derde deel van de inkomsten uit breuken en boeten in het ambacht Berkel, 1685,1712-1716    1 omslag
196                 Vidimus van deken en kapittel van de St.Pancras kerk te Leiden betreffende het charter van graaf Jan van Henegouwen uit 1303 voor de inwoners van het ambacht Berkel en Rodenrijs, 2 januari 1414; afschrift, 1713  1 stuk
197                 Vidimus van het Hof van Holland van het authentieke afschrift van de akte uit 1515 waarbij koning Karel van Spanje verklaart de bekrachtiging door zijn vader aartshertog Filips de Schone van het privilege van graaf Jan van Henegouwen voor Berkel en Rodenrijs uit 1303 op zijn beurt te bekrachtigen, evenals het privilege uit 1303 zelf, 1 maart 1715,26 juli 1515   1 charter en 1 stuk   NB. Met retroacta en afhangend zegel in rode was
198                 Vidimus van het Hof van Holland van het authentieke afschrift van de akte uit 1494 waarbij aartshertog Filips de Schone verklaart het privilege van graaf Jan van Henegouwen uit 1303 te bekrachtigen,  1 maart 1715,  1 charter
199                 Stukken betreffende een proces van de baljuw van Delfland tegen de officier, schout c.s. betreffende de competentie van de hoge en criminele jurisdictie in het ambacht, 1715,1716    1 omslag
200                 Stukken betreffende een geschil tussen de baljuw van Delfland en schout en officier van Berkel betreffende de uitlevering van Pieter Janse van der Stal, 1716    1 omslag
201                 Stukken betreffende een geschil tussen de officier en schout van Berkel en Rodenrijs en de baljuw van Delfland over de competentie bij fraude en overtredingen in belastingzaken, 1750-1751   1 omslag

2.2                 Taken 

2.2.1               Openbare orde en veiligheid

2.2.1.1              Brandweer 

202                  Besluit van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen betreffende het maken van een verordening op de brandschouwerij, 16 januari 1651     1 stuk                      
203                  Verzoek van de inwoners van Berkel en Rodenrijs aan de schout c.s. om een nachtwaker te benoemen en de inwoners te verplichten tot het aanschaffen van brandbestrijdingsgereedschap, 1653   1 stuk          
204                  Lijst van personen in de brandschouwerij van Berkel  die moeten bijdragen in de kosten voor het aanstellen van een klapwaker, 1653,1659    1 omslag
205                  Verordeningen op de brandschouwerij, 1653,1667,1689,1713,1785,1805   1 omslag
206                  Verzoekschrift van de inwoners aan ambachtsbewaarders en achtemannen om maatregelen ten behoeve van de brandschouwerij te bevorderen, 1665    1 stuk
207                  Reglementen van de buurtwacht, 1670,1672,1717,1718,1740,1787   1 omslag208                 Verslag van een inspectie op brandbestrijdingsgereedschap en waterputten in de  brandschouwerij, 10 april 1671   1 stuk
209                  Stukken betreffende een verzoek van de inwoners aan schout en brandheemraden tot het aanstellen van een wacht in verband met het gerucht over brandstichtende Franse soldaten, 1689-1690    1 omslag
210                  Stukken betreffende aanschaf, onderhoud en bediening van de brandspuit, 1702,1716-1723,1727,1743-1744,1771-1813   1 paK
211                  Lijst van huizen in de brandschouwerij met opgave van de brandblusmiddelen en de maandelijkse bijdrage in het ‘waakgeld’, 1713,1741,19e eeuw   1 omslag
212                  Lijst van personen die de brandspuit moeten bedienen maar afwezig waren tijdens de brand in het Zuideinde, 1719    1 stuk
213                  Lijst van personen die aan de buurtwacht deelnemen en van hen die daarvan zijn vrijgesteld, 1719,1787-1789,1810   1 stuk
214                  Stukken betreffende het houden van gieters bij de huizen die buiten de brandschouwerij staan, 1720,1742     1 stuk 

2.2.1.2                Openbare orde 

215                  Verzoekschrift van schout, gezworenen en secretaris aan Johan van Oldenbarnevelt om de oude en nieuwe verordeningen op het handhaven van de orde te bevestigen, z.d, begin 17e eeuw     2 stukken
216                  Verzoek van de kerkenraad aan de schout om het dansspel te verbieden, 1605   1 stuk
217                  Verzoekschrift van ambachtsbewaarders en achtemannen aan het Hof van Holland om de door schout en predikant vastgestelde en gepubliceerde verordening tegen het samenscholen bij de kerk te herroepen, 1623   2 stukken
218                  Register opgemaakt door het Hof van Holland van alle door het hof bekrachtigde keuren en verordeningen van het ambacht Berkel en Rodenrijs, 1 december 1623     1 stuk perkament
219                  Stukken betreffende hernieuwing van de verordening uit 1674 betreffende begravingen in de kerk en op het kerkhof, 1713   1 omslag
220                  Hernieuwing van verordeningen betreffende weeskinderen, dansspelen en maten en gewichten, 1713  1 stuk
221                  Bestek voor de openbare aanbesteding voor het maken van een gevangenis in de kerktoren, 1734    1 stuk
222                  Openbare aanbesteding voor de verpachting van het onderhoud en aansteken van lantaarns, 1737,1738   2 stukken
223                  Stukken betreffende de verbanning uit het ambacht van Neeltje Claes van Reijs wegens “quaad en ergerlijk gedrag“, 1738-1739    1 omslag
224                  Vonnis van het Hof van Holland tegen Klaas Pieterse van der Laan wegens belediging van schout en ambachtsbewaarders van Berkel, 1740     1 omslag
225                  Stukken betreffende openbare aanbesteding voor de verpachting van het ophalen van as en vuilnis, 1770,1780,19e eeuw   1 omslag                      
226                  Kasboek van uitgaven aan de asman, 1812-1817     1 katern
227                  Lijsten van ingezamelde astonnen, 1812-1817   1 omslag                      
228                  Stukken betreffende de bouw van een asschuur, 1812-1817   1 omslag
229                  Processen-verbaal van aangiften van misdrijven, 1812-1813    1 omslag

2.2.1.3                  Militaire zaken

230                  Stukken betreffende een geschil tussen schout en gezworenen van Berkel en de baljuw van Delfland over het onderhoud van soldaten, 1579    1 omslag
231                  Stukken betreffende inkwartiering van officieren, manschappen en paarden, 1748, 1795-1801    1 omslag
232                  Stukken betreffende een plan van gecommitteerde raden tot het bewapenen van de ingezeten van Holland en Westfriesland, 1794   1 omslag
233                  Stukken betreffende het vervoer van  militaire vrachten door inwoners van Berkel en Rodenrijs naar andere plaatsen in Nederland, 1795,1799      1 omslag
234                  Overeenkomst tussen de maires van Rotteban, Hillegersberg, Bleiswijk en Berkel over de levering van manschappen voor de zeedienst, 19 april 1811   1 stuk

2.2.1.4                  Overige zaken (o.a. rechtspraak) 

235                  Uittreksels uit het vierschaarboek van Berkel en Rodenrijs, z.d.,16e – 18e eeuw    1 omslag  
                       NB. 18e eeuwse afschriften
236                  Vonnis van de vierschaar van Delfland in een proces tegen Jan Dircks uit Berkel wegens het toebrengen van letsel aan Jacop Pieters, poorter van de stad Delft, 7 juli 1516   1 stuk
237                  Stukken betreffende een verzoek van Lenart Cornelis en de schout c.s. aan het Hof van Holland om de baljuw van Delfland te gelasten tot het schutten en afhalen van een paard, 1563    3 stukken                                              
238                  Aantekening betreffende het omheinen van land om beesten te laten grazen op de gemeenschappelijke weidegronden, z.d., 16e eeuw    1 stuk     NB. “van de scharinge van Delfflant”
239                  Stukken betreffende processen van de baljuw van Delfland tegen Wolfert Pieters op te Lee wegens het bleken van kleding op Onze Lieve Vrouwendag en Neel Jaep Leuwen wegens drinken tijdens de mis, 1563    2 stukken
240                  Aanmaningen van de baljuw van Delfland tegen inwoners van Berkel en Rodenrijs om boeten te betalen wegens het toebrengen van letsel, 1569,1570    4 stukken
241                  Stukken betreffende de oprichting en financiering van een tuchthuis te Delft, 1664-1669    1 stuk  NB. Met bijlage
242                  Uittreksels uit de vierschaarboeken van Overschie en Zegwaard betreffende zaken tegen inwoners van Berkel, 1664,1671  2 stukken
243                  Vonnis van schepenen van Delft betreffende een boete voor Evert Storm, belastingontvanger, wegens onjuiste opgave van het gezin van Cornelis de Ridder voor de belasting op het gemaal, 1717    1 stuk
244                  Stukken betreffende een geschil tussen Jan Buijteweg c.s. en de heer van Berkel over de uitleg van het reglement van 1714, 1724    1 omslag
245                  Stukken betreffende een onderzoek tegen Klaas Ariense Swemkoop wegens fraude en meineed, 1749   1 omslag

2.2.2                Bevolking

246                  Lijst van huisnummers en namen van bewoners van huizen in de wijken A en B, z.d., ca. 1800    1 stuk                     247                  Opgave van de kerkelijke gezindheid in het Noordeinde, Zuideinde en het Dorp, z.d., ca.1798   1 stuk
248                  Bevolkingsregister, 1811    1 stuk                      
249                  Lijst van huisnummers in de wijken A, B, C en Ruijven, Ca. 1811   1 stuk                      
250                  Verklaringen betreffende het in leven zijn van Pieter Patroon, 1811,1812      2 stukken

2.2.3                Belastingen

2.2.3.1             Plaatselijke belastingen

251                   Stukken betreffende processen tussen het klooster van St. Bernardus te IJsselstein en grondeigenaren en -gebruikers te Berkel over 100 gouden Engelse nobels, 16e – 17e eeuw  1 omslag
                        NB. De 100 nobels moesten jaarlijks worden opgebracht uit de erfhuren.                      
252                   Uittreksel uit een verordening van Karel V betreffende het heffen van een dorpsbelasting over binnen het dorp gelegen onroerende goederen, 6 juli 1515. Afschrift     1 stuk   NB. Zie ook inventarisnummer 196                                      
253                   Stukken betreffende aanmaningen tot betaling van de belasting op de kaden door schout en ambachtsbewaarders van Pijnacker, 1643,1644   1 omslag                        
254                   Stukken betreffende betaling van achterstallige dorpsbelasting, 1718,1721-1724,1726,1730,1746     1 omslag        
255-262             Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van het dorpsgeld, 1724-1732, 1758-1805    7 omslagen en 1 pak
255      1724-1732
256      1758-1764
257      1765-1769
258      1770-1775
259      1776-1780
260      1781-1788
261      1789-1798
262      1799-1807
263-271            Ontvangstregisters van betaald dorpsgeld, 1766-1809   9 omslagen
263      1766-1770
264      1771-1775
265      1776-1780
266      1781-1785
267      1786-1790
268      1791-1795
269      1796-1800
270      1801-1805
271      1806-1809
272                  Stukken betreffende het heffen van een belasting voor de gereformeerde en remonstrantse inwoners van Berkel en Rodenrijs om de achterstallige schulden en het jaarlijkse tekort van de armenzorg te bestrijden, 1804-1810    1 omslag
273                  Belastingverordeningen voor Berkel en Rodenrijs, 1806,1810    2 stukken

2.2.3.2             Landsbelastingen

2.2.3.2.1          Verponding

274                   Stukken betreffende de openbare aanbesteding inzake het heffen en innen van belastingen, 1589,1600,1612,1638,1670-1713    1 pak
275                   Uittreksel uit een belastingregister betreffende de heffing van de 10e penning op onroerende goederen in het ambacht Berkel, 1597   2 stukken   NB. Bevat een instructie voor de belastingontvanger
276                   Registers en overzichten van getaxeerde huizen, schuren en andere gebouwen, 1597, 1632, 1654, 1655, 1673, 1680, 1681, 1688, 1719, 1733, 1806    1 omslag
277-280            Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de heffing van belasting op onroerende goederen, 1612 – 1777    4 omslagen
277      1612    -           1680
278      1701    -           1730
279      1731    -           1759
280      1760    -           1777
281                  Instructies voor wijkmeesters en taxateurs betreffende het taxeren van onroerende goederen, 1627,1730. Gedrukt   3 stukken
282                  Stukken betreffende herziening van de belasting op onroerende goederen in het ambacht Berkel, 1628,1633,1637   1 omslag
283                  Aanmaning van de Staten van Holland en Westfriesland voor de schout c.s. tot betaling van de herziene belastingheffing over de onroerende goederen, 1631  1 stuk
284                  Verzoekschrift van Adriaen Roscam, pachter van de verponding in 1630, aan de gecommitteerde raden van de Staten van Holland, om het ambachtsbestuur op te dragen zijn gijzeling in Den Haag als mede het beslag op zijn goederen op te heffen en hem rekening en verantwoording te laten afleggen over de gecollecteerde gelden, 1631    1 stuk   NB. Met bijlagen
285                  Lijst van inwoners van Berkel en Rodenrijs die belasting moeten betalen op huizen, 1633  1 stuk
286                  Aanmaning van de Staten van Holland en Westfriesland voor de schout c.s. tot betaling van de belasting op het “nieuwe getimmerte” betreffende de jaren1654,1656 en 1657, 1657    1 stuk ONTBREEKT
287                  Stukken betreffende publicaties van de Staten van Holland en Westfriesland  inzake betaling van belastingen, 1659-1751   1 pak
288                  Belastingregisters en aantekeningen van de belastingontvanger betreffende de heffing van belasting op landerijen, 1667,1675,1680,1696,1698-1699,1719   1 omslag                                                      
289                  Lijsten van landerijen waarover de 200e penning is betaald, 1667,1720,1721,1751   1 omslag
290                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de heffing van de 200e penning op onroerende goederen, 1672,1674,1678,1679,1680-1682    1 omslag
291                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de “halve verponding”, 1672,1674,1680,1687,1688  1 omslag
292                  Lijst van personen die een hypotheek hebben op onroerende goederen, 1673   1 stuk    Met bijlage
293                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de heffing van de 1000e penning op onroerende goederen, 1673-1675,1679,,z.d. 1 omslag
294                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de heffing van de 400e penning op onroerende goederen, 1675,1676,1680   1 omslag
295-298            Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de heffing van een buitengewone belasting op onroerende goederen, 1673,1680,1689-1773   4 pakken
295      1673,1680,1689-1699
296      1700-1720
297      1721-1745
298      1746-1773
299                  Overzicht van landerijen onder Berkel en Rodenrijs die zijn vrijgesteld van betaling van de 200e penning, 1688-1713,1787     1 omslag
300                  Stukken betreffende ontvangsten en uitgaven van de belasting op de 100e penning, 1690-1696,1709,1713-1714   1 omslag
301                  Kwitanties van betaalde belasting over de “nieuw getimmerde huizen”, de gewone belasting en de (halve) extra belasting op onroerend goed, 1710-1711,1778-1807,1710-1807     1 pak
302                  Stukken betreffende een geschil tussen Andries Dros, belastingontvanger, en Beijer Pieters van der Marel over de betaling van de 400e penning op twee morgen land, 1713-1714 1 omslag
303                  Uittreksels uit de belastingregisters op onroerend goed, 1713-1714,1726-1727    1 omslag
304                  Lijst van belastingontvangers en hun borgen tijdens de periode 1688-1713, z.d., na 1713    1 stuk   NB. Met bijlage
305                 Stukken betreffende aanmaningen tot betaling van de belasting op onroerend goed, 1714-1762   1 omslag
306                 Stukken betreffende betaling van de belasting op onroerende goederen door de erfgenamen van Dirk Uijtdewaert, 1715,1717,1723    1 omslag
307                  Besluit van de gecommitteerde raden van Holland en Westfriesland tot teruggave vanteveel betaalde onroerend goed belasting, 1720   1 stuk
308                  Stukken betreffende bezwaarschriften tegen en vrijstellingen van belastingaanslagen, 1732-1741  1 omslag
309                  Aanmaningen van de Staten van Holland en Westfriesland voor de schout c.s. tot betaling van de belasting op onroerende goederen, 1736-1805   1 pak
310                  Uittreksels uit de besluiten van de Staten van Holland en Westfriesland betreffende inning van de 50e penning op onroerende goederen, 1747-1748   1 omslag
311                  Stukken betreffende een geschil tussen Cornelis van de Rotte en Arij van Velsen en schout en ambachtsbewaarders betreffende het heffen van belasting op een gesloopte woning aan het Noordeinde, 1754-1755    1 omslag
312-321           Belastingregisters betreffende de heffing van een extra 100e penning op huizen en gebouwen, 1786-1803,1806   10 delen
312      1786-1787
313      1788-1789
314      1790-1791
315      1792-1793
316      1794-1795
317      1796-1797
318      1798-1799
319      1800-1801
320      1802-1803
321      1806
322-332           Belastingregisters betreffende de heffing van de 100e penning op huizen en gebouwen, 1792-1806  8 delen
322      1792-1793
323      1794-1795
324      1796-1797
325      1798-1799
326      1800-1801
327      1802-1803
328      1804-1805
329      1806

2.2.3.2.2         Personele belastingen

330-333           Registers van personen en huishoudens, opgemaakt ten behoeve van de personele belasting, Ca. 1620, 1674, 1680,1715   7 katernen
330      1620
331      1674
332      1680
333      1715
334                  Afrekening van de 200e penning op de personele belasting, 1673      1 stuk
335                  Lijsten van ontvangen penningen op de personele belasting, 1673,1693  1 omslag
336                  Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven betreffende het familiegeld, 1717   1 omslag
337                  Registers van personen opgemaakt ten behoeve van de belasting op het “familiegeld”, 1742,1744   1 omslag
338                  Stukken betreffende publicaties van de Staten van Holland en Westfriesland inzake personele belasting,1742-1760  1 omslag
339                  Registers betreffende voor de personele belasting getaxeerde personen en huishoudens, 1745-1748  1 omslag
340                  Stukken betreffende bezwaarschriften tegen de aanslagen personele belasting, 1745-1751   1 omslag
341                  Stukken betreffende de invoering van een voorlopige belasting in plaats van de afgeschafte pachten op de “gemene middelen”, 1748-1756     1 omslag
342                  Blanco aanslagbiljetten voor het “familiegelt”, z.d., 18e eeuw   1 omslag
343                  Blanco aangiftebiljet voor het “familiegelt”, z.d., 18e eeuw      1 stuk
344                  Rekening en verantwoording van belastingontvanger Langeveld betreffende  een heffing van 3% op het persoonlijk inkomen, 1801-1805   1 omslag

2.2.3.2.3         Belasting op onroerend goed,trouwen,begraven en erfenissen

345                  Biljetten van aangeving  wegens het middel van trouwen en begraven, 1696-1786    1 omslag
346                  Stukken betreffende het heffen van de 40e en 80e penning, 1718-1803    1 omslag
347-352            Staten van de 20e,40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, de boeten van de ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven, 1719-1736   6 omslagen
347      april 1719        -           september 1719
348      april  1721       -           september 1721
349      oktober 1727   -           maart 1728
350      februari 1734  -           maart 1734
351      oktober 1734   -           september 1736
352      april 1736        -           september 1736
353-376           Staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven, 1779 – 1805    24 omslagen
353      1779
354      1780
355      1781
356      1782
357      1783
358      1784
359      1785
360      1786
361      1787
362      1788
363      1789
364      1790
365      1791
366      1792
367      1793
368      1794
369      1795
370      1796
371      1797
372      1798
373      1799
374      1800
375      1805
376      1805 (restant)
377                 Memorie van ontvangsten door secretaris Jan Langeveld wegens de collaterale successie, 1794  2 stukken
378-380           Staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven, 1801 – 1803   3 omslagen
378      1801
379      1802
380      1803
381                  Extract uit de notulen van de extraordinaire vergadering van de municipaliteit, ambachtsbewaarders en schepenen, 8 juni 1803  1 omslag
382                  Machtiging voor Gerard Erbervelt van het gemeentebestuur wegens het aangeven der lijken  en het afgeven van zgn. permissie-biljetten, 25 december 1805      1 stuk
383                  Lijsten van het aantal deuren en vensters in gebouwen, 1812     1 omslag
384                  Lijst van gebouwde eigendommen met opgaaf van het aantal deuren en vensters, 1812     4 katernen
385                  Legger voor de belasting op bebouwde eigendommen, 1812   1 katern
386                  Opgave van de onroerende eigendommen in de gemeente Berkel, 1812  1 katern 

2.2.3.4             Overige belastingen

387                   Verklaring van de deurwaarder van het belastingkantoor van Noord-Holland betreffende overhandiging van een verzoek tot betaling van de “riemtaele” aan de schout van Berkel en Benthuizen, 1600     1 stuk
388                  Stukken betreffende de belasting op zout,zeep,koffie en thee, 1680,1715,1721,1728-1743  1 omslag
389                  Stukken betreffende de belasting op het gemaal, 1692,1736     2 stukken
390                  Akte van aanstelling voor Willem Cornelisse Clercq door de burgemeesters van Delft tot ontvanger van het tolgeld over de bruggen van de Berkelse meren, 1704. Afschrift   1 stuk
391                  Verzoek van inwoners van het ambacht Berkel aan schout,ambachtsbewaarders en achtemannen om de pachter van de belasting op het karos- en veergeld in Delfland te weerhouden van zijn voornemen om belasting te vorderen op hun voertuigen, 1712    1 stuk
392                  Dagvaarding voor Laurens Buijtewech wegens achterstallige betaling van wijn en jenever, 1713   1 stuk
393                  Stukken betreffende inkomsten en uitgaven inzake belasting op de turf,  1694-1702,1715-1741, 1780,1783,1785,1800-1805   1 omslag  1 deel
394                  Stukken betreffende heffing en betaling van de 25e penning op vermogens vanaf 2500 gulden, 1788,1790 1 omslag
395                  Stukken betreffende een extra belastingheffing wegens herstel van de Zanddijk nabij s’ Gravezande, 1791  1 omslag
396                  Stukken betreffende de heffing van de 200e penning over vermogens van 2500 gulden, 1793,1794    1 omslag
397                  Lijsten met bijdragen van inwoners van Berkel en Rodenrijs ten behoeve van een vrijwillige geldlening, 1795-1797  1 omslag
398                  Stukken betreffende betaling door de inwoners van Berkel en Rodenrijs van hun aanslag in een landelijke belasting van 3 miljoen gulden, 1808,1809    1 omslag
399                  Rapport van de belastingontvanger aan de onderprefect van het arrondissement Rotterdam over de opbrengst van de belasting op personeel en meubilair, 1812     1 stuk

2.2.4                Economische zaken, verkeer en vervoer

400                  Verslag van de ambachtsbewaarders van Berkel en Rodenrijs aan de Staten van Holland en Westfriesland over de sociale en economische toestand van het ambacht, z.d., 16e eeuw    1 stuk
401                  Stukken betreffende de inspectie op de ijk van maten en gewichten, 1620,1725,1776,1812     1 omslag
402                  Stukken betreffende het oprichten van een vogelkooi door Gerrit Joris Tas in het Noordeinde van Berkel, 1662  1 omslag
403                  Stukken betreffende het aanvragen van vergunningen voor het uitoefenen van bepaalde beroepen, 1669, 1682, 1689, 1709, 1749-1782,1805 1 pak  NB. Bevat voornamelijk aanvragen voor de (belastbare) verkoop van koffie, thee, chocolade, drank, zout, zeep, vlees en de verhuur van paarden, rijtuigen en vaartuigen
404                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende afkooppenningen, 1693-1698,1700,1704,1715   1 omslag
405                  Verzoek van de baljuw van Delfland aan het Hof van Holland om een datum vast te stellen om zijn zaak tegen de bakkers van Berkel te bepleiten, 1712   1 stuk
406                  Stukken betreffende een geschil tussen de baljuw van Delfland en de secretaris over het weigeren van toestemming tot publicatie van de verordening tegen het inbrengen van rundvee, 1713,1714,1716    1 omslag
407                  Gezondheidsbrieven met beschrijvingen van de naar Berkel vervoerde runderen, 1713-1714,1745-1746,1750-1752   1 pak
408                  Akte van bekendheid van het Hof van Holland betreffende de overeenkomst tussen Johan van der Hoeven en Andries Dros over het herstellen en openen van de rijweg naar Bergschenhoek en het bouwen van een rechthuis, 1714   1 stuk
409                  Stukken betreffende het verzoek van Pieter Frans van der Scheer aan de gecommitteerde raden van Holland en Westfriesland om zich als bakker te mogen vestigen in Berkel en Rodenrijs, 1741   1 omslag
410                  Stukken betreffende besmette, gestorven en genezen runderen, 1769-1789   1 pak
411                  Stukken betreffende de paardenmarkt te Berkel, 1795,1796    1 omslag
412                  Stukken betreffende het jagen op vogels en vissen, 1799-1802       1 omslag  NB. Bevat een lijst van jachtvergunninghouders en verklaringen van particulieren dat op hun land gejaagd mag worden
413                  Lijst van vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank, z.d., 18e eeuw       1 stuk
414-415            Registers van verleende patenten tot beroepsuitoefening, 1806-1809, 1806-1811   1 deel, 1 katern
414      1806-1809
415      1806-1811
416                  Verleende patenten en aanvragen tot afgifte van een patent, 1806-1811  1 omslag
417                  Numerieke index op in 1810 verleende patenten, 1811      1 stuk
418                  Notitie over de kosten, wijze van verbouwen en opbrengsten van rogge, gerst, vlas en haver, 1811,1813   1 omslag
419                  Lijst van patentplichtige inwoners, 1812     1 stuk

2.2.5                Onderwijs

420                  Stukken betreffende de openbare aanbesteding voor verbouwing en uitbreiding van de school, 1732,1740,1743    1 omslag 

2.2.6                Kerkelijke zaken

2.2.6.1            Nederduits gereformeerde gemeente

421                  Stukken betreffende onkosten gemaakt bij het beroepen van een nieuwe predikant, z.d., 17e eeuw     1 omslag
422                  Stukken betreffende een verzoek van schout c.s. aan de Staten van Holland en Westfriesland om het salaris van de predikant met 100 gulden te verhogen, 1618,1620    1 omslag
423                  Stukken betreffende het beroepen van een nieuwe predikant, 1619     1 omslag
424                  Akte van opmeting van een perceel hooiland, de Oelkamp genaamd, door  Landmeter Johan van Beesd, 1647  1 stuk
425                  Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven door de kerkmeesters, 1651-1675   1 deel
426                  Verslagen van vergaderingen van schout, gezworenen en kerkmeesters, 1713-1722,1732-1768,1772-1774  1 omslag
427                  Uittreksels van de diaconierekeningen, 1716-1777   1 omslag
428                  Lijst van kapitalen ten laste van de diaconie waarover in de periode 1715-1718 belasting is betaald (100e en 200e penning),1718   1 stuk
429                  Stukken betreffende het houden van dank-, vasten-, en bededagen, 1719-1795,1802-1811 1 pak
430                  Stukken betreffende reparaties aan het predikantshuis en metingen aan de oude kerk, 1721,1722,1724,1775,1779 1 omslag
431                  Stukken betreffende verzoeken van schout c.s. en kerkmeesters aan de Staten van Holland en Westfriesland om vrijstelling van belastingbetaling wegens de hoge kosten voor nieuwbouw van de kerk, 1728,1756-1757   1 omslag
432                   Stukken betreffende geldleningen door schout, gezworenen en kerkmeesters wegens de bouw van een nieuwe kerk, 1732,1733  1 omslag
433                  Stukken betreffende verhuur van zitplaatsen in de kerk, 1732,1751  1 stuk
434                  Memoriaal van schuldbekentenissen voor de nieuwgebouwde kerk, 8 september 1732 – 20 augustus 1769    1 katern
435                  Stukken betreffende de verkoop van oud hout, afkomstig van de oude kerk en het predikantshuis,  1732,1769   2 stukken
436                  Stukken betreffende het beroepen van Jacobus Engel tot predikant,1733-1734  1 omslag
437                  Overeenkomst tussen schout en kerkmeesters en Maria Jans Croeser betreffende de afkoop van op twee partijen land gelegen renten, 11 mei 1746    1 stuk   NB. De renten werden oorspronkelijk aan de kerk betaald
438                  Lijst van uit de boedel van de weduwe Verboon verkochte bijbels, 1775   1 stuk
439                  Lijsten van kerkmeesters uit de periode 1700-1722, z.d., 18e eeuw   1 omslag
440                  Stukken betreffende de verkoop van een graf op het hoogkoor door de kerkmeesters aan Arij de Jong, z.d., 18e eeuw     2 stukken
441                   Rapport van de commissie van advies aan het gemeentebestuur over de scheiding van kerk en staat, 1797  1 omslag NB. Met bijlagen
442                   Overeenkomst tussen de hervormde, remonstrantse en rooms-katholieke kerkbesturen over de verdeling en eigendom van de kerk, pastorie en kerkhof, 29 april1799    1 stuk

2.2.6.2             Rooms-katholieke kerk

443                   Betalingsbewijzen van de pastoor van Overschie voor kerkmeesters en ambachtsbewaarders van Berkel , 1534  1 omslag 444                   Besluit van de Staten van Holland en Westfriesland inzake het vertrek van de jezuïeten buiten het grondgebied van de Verenigde Nederlanden, 1720   1 stuk
445                   Stukken betreffende een geschil tussen enige rooms-katholieke inwoners en pastoor Johan Baptista van Elsacker, 1730-1731  1 omslag
446                   Besluit van de Staten van Holland en Westfriesland dat kerk- en armmeesters van roomse gemeenten voortaan erfenissen en legaten mogen aanvaarden,  1783   1 stuk
447                   Legaat van Jan Clingh aan de armen van de rooms-katholieke gemeente, 1783     1 stuk
448                  Verzoek van pastoor en kerkmeesters aan het staatsbewind der Bataafse Republiek om vrijstelling van belastingbetaling wegens herbouw van de pastorie, z.d., eind 18e eeuw, afschrift    1 stuk
449                  Stukken betreffende een verzoek van de armmeesters van de rooms-katholieke kerk aan de landdrost van het departement Maasland om een bijdrage uit het fonds van de Heilige Geestarmen, 1808-1809   1 omslag

II.                     Archief van de Heilige Geest armmeesters

1.                     Notulen

450-453            Notulen van schout, gezworenen en heilige geest armmeesters, 1710-1794    3 delen, 1 omslag
450      1710,1713,1715,1718
451      1718 – 1742
452      1743 – 1766
453      1767 – 1794

2.                     Organisatie

454                  Verklaring van Dirk Uijtdewaert voor het Hof van Holland over het weren van armen uit het ambacht, 1684    1 omslag
455                  Verordening van schout, gezworenen en armmeesters betreffende het weigeren van onderstand aan dronkaards en werkonwilligen, 1715,1718     2 stukken  NB. Met bijlage
456                  Lijst van personen die toestemming hebben gekregen om tijdelijk in Berkel te wonen, 1717    1 stuk
457                  Reglement voor de heilige geestarmen, 1718     1 omslag
458                  Ingekomen stukken, 1721,1754-1762   1 omslag
459                  Verordening van de heer van Berkel betreffende het dragen van de letters BR door “buitenarmen en geestarmen” op de linkerarm van hun kleding, 1780    1 stuk gedrukt
460                  Modelreglement voor een armhuis, 1800      1 katern
461                  Reglement van het werkhuis te Berkel, 1800   1 katern  NB. Met bijlagen
462                  Verzoek van de remonstrantse gemeente aan de landdrost van het departement Maasland om een lid van de remonstrantse gemeente te benoemen tot armmeester, 1809   1 stuk

3.                     Akten van indemniteit

463-467            Registers van ingekomen en afschriften van uitgaande akten van indemniteit, 1686-1731, 1734-1837  5 delen  NB. Bevat alfabetisch register op voornamen
463      1686-1731
464      1731-1749
465      1749-1763
466      1763-1777
467      1777-1837
468-471          Ingekomen akten van indemniteit, 1691-1836    4 pakken
468      1691-1735
469      1736-1770
470      1771-1790
471      1791-1836
472                  Verzoek van Rachel Sijdenbos, vrouw van Dirk Jans Kruijt, om een akte van indemniteit, 1721    1 stuk
473                  Stukken betreffende een overeenkomst tussen schout en heilige geest armmeesters van Berkel en Rodenrijs en Overschie en Hoogenban over de status van afgegeven akten van indemniteit, 1750  2 stukken
474                  Overeenkomst tussen schout c.s., heilige geest armmeesters en de schout en armmeesters van Hillegersberg en Rotteban over de uitgifte van akten van readmissie of indemniteit, 20 december 1790   1 stuk

4.                     Bedeling

475                   Stukken betreffende de uitbesteding van armen door de heilige geest armmeesters, 1647-1653,1668,1669,1696,1721-1723,1768   1 omslag
476                    Overeenkomst tussen schout, gezworenen, armmeesters en Barbara Pieters van Kempen betreffende het voorgoed verlaten van het ambacht tegen betaling van een afkoopsom, 26 juli 1668   1 stuk
477                    Bevelschrift van het Hof van Holland waarbij de burgemeester van Rotterdam wordt gesommeerd te stoppen met het opdringen van het onderhoud van de kinderen van Franck Leenderts aan de armmeesters van Berkel en Rodenrijs, 19 juli 1672  1 charter  NB. Met bijlage
478                   Overeenkomst tussen armmeesters en Michiel en Jans Bouwman over het onderhoud van de nagelaten kinderen van Dirck Aerts Wensveen, 1694    1 stuk
479                   Dagvaarding van het Hof van Holland voor schout en armmeesters van Berkel om op straffe van een boete zorg te dragen voor het onderhoud van Ariaantje Verduijn, 1701  1 stuk
480                   Stukken betreffende de uitzetting van Jan Ariens Kruijt uit het ambacht, 1720,1721       2 stukken
481                   Verzoeken van chirurgijns aan schout, gezworenen en heilige geest armmeesters om de armen te mogen bedienen, 1723,1725,1732,1756,1767,1771,1772,1788,1805  1 omslag
482                   Lijsten van personen die door de heilige geest armmeesters worden bedeeld, 1745-1748,1754,1758-1766,1778 1 omslag
483                   Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen de remonstrantse gemeente en de heilige geest armmeesters over het onderhoud van Arij Kout, 21 augustus 1761  1 stuk
484                   Overeenkomst tussen schout, gezworenen en armmeesters van Berkel en Rodenrijs en de armmeesters van Stompwijk over het onderhoud van ongehuwde jongeren, z.d., 18e eeuw   1 stuk

5.                    Financiën

485                  Akte van schenking van een derde deel van anderhalf morgen land en een vierde deel “houts” gelegen in het ambacht Berkel door Eggert Gheritsoen en zijn vrouw Geertruyt aan de kerk van Zegwaard en Zoetermeer, 1488, afschrift, 22-2-1621  1 stuk Blijkens een aantekening ontvangt de “H. Geest tot Berckel” ieder jaar een bedrag van “twee pont hollants”
486                   Schuldbekentenis door de armmeesters ten behoeve van de kerkmeesters wegens de koop van een woning voor de kapelaan, 29 november 1503  1 stuk
487                   Lijst van grondeigenaren en de belasting die zij over het grondbezit moeten betalen aan de heilige geest armmeesters, 9 augustus 1583    1 stuk
488-501             Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven door de armmeesters, 1584-1812    8 delen, 6 omslagen
488      1584-1612
489      1613-1628
490      1623
491      1628-1650
492      1635-1640,1642,1644,1646-1647,1649
493      1651,1655,1657
494      1662-1673
495      1674,1679,1682
496      1684-1705
497      1686,1688,1694,1696
498      1709-1736
499      1744-1773
500      1774-1806
501      1811-1812
502-513           Bijlagen bij de rekeningen, 1655, 1695,1701-1812    12 pakken
502      1655,1695,1701-1703,1706
503      1711,1712,1714,1716-1717
504      1723-1729
505      1730-1739
506      1740-1749
507      1750-1759
508      1760-1769
509      1770-1779
510      1780-1789
511      1790-1799
512      1800-1809
513      1810-1812
514                  Stukken betreffende de verdeling van inkomsten uit de “oortiens” en nalatenschappen van bedeelden, 1621,1628 2 stukken
515                  Verzoek van de heilige geest armmeesters aan de gecommitteerde raden van Holland en Westfriesland om een korting van de 8e penning op de belasting van de verhuur van landerijen, 1651     1 stuk
516                  Aanslagbiljetten voor de betaling van de 100e penning voor het gebruik van de heilige geestlanden, 1673    1 omslag
517                  Overzichten van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de heilige geest armen, 1713-1721, 1745-1802,1804-1812    1 pak
518                  Lijst van personen die uit de periode 1691-1713 kwitanties en andere documenten moeten overleggen aan de armmeesters wegens het vaststellen van de rekening, z.d., na 1713  1 stuk
519                  Overeenkomst tussen de heer van Berkel, schout c.s., armmeesters en de diaconie over de verdeling van een derde deel uit. de opbrengst van boeten ten behoeve van de armen, 8 juli 1714      1 stuk
520                  Stukken betreffende de financiële afwikkeling door de heilige geest armmeesters van de nagelaten boedel van Maria Hendriks Schuurman, 1717,1727,1745,1761-1763  1 omslag
521                  Lijst van schuldbekentenissen ten laste van de Staten van Holland en Westfriesland,1724  1 stuk
522                  Schuldbekentenis van Job Abrahams de Heij, soldaat op het schip de “Bevalligheijt”, voor de armmeesters van Berkel en Rodenrijs, 1747   2 stukken  NB. De kinderen van de Heij werden door de armmeesters onderhouden
523                  Register van schuldbekentenissen van kerk, heilige geest armen en diaconie van Berkel en Rodenrijs, 1752   1 deel
524                  Testament van Hermanis Wennekers, baas der smeden op de scheepswerf te Batavia, waarbij hij 300 gulden aan de armen van Berkel wordt vermaakt, 1755    1 stuk
525                  Overeenkomst tussen schout c.s., de heilige geest armmeesters en de kerkenraad  betreffende het verdelen van de kosten van onderstand voor armen, 1757   1 stuk
526                  Verklaringen van de kerk- en Heilige Geest armmeesters betreffende het lichten van schuldbekentenissen uit de “kerkekist” om de verschuldigde rente te kunnen ontvangen, 1766,1805,1808  1 omslag
527                  Lijsten van ontbrekende kwitanties en onbetaalde rekeningen, 1801-1805, 1809, 1810-1811  1 omslag
528-530            Kasboeken van inkomsten en uitgaven voor bedeelden, 1810-1818, 1810-1814, 1811-1814    2 delen, 1 katern
528      1810-1814
529      1810-1818
530      1811-1814
531                  Lijst van goederen die uit de nalatenschap van Neeltje Gijteman ten behoeve van de algemene armen zijn verkocht, 1812   1 omslag

6.                     Eigendommen

532                  Akten van opmeting van strekweren door Johan van Beesd op verzoek van de heilige geest armmeesters, 1635  2 stukken
533                  Register van verhuurde de ‘armlanden’, 1707-1722  1 deel
534                  Overeenkomst tussen Cinadenis van Wassenburg en Jacob Ariens Bovewater en de heilige geest armmeesters betreffende de overdracht van door Bovewater ingebrachte goederen aan de armmeesters na zijn overlijden, 1716   1 stuk

IV.                   Archief van de Burgersociëteit ‘Eendragt maakt magt’ 1795-1797

535                  Notulen van vergaderingen van de burgersociëteit ‘Eendragt maakt magt’, 9 februari1795 – 8 november 1797  1 deel
536                  Provisioneel reglement van burgersociëteit ‘Eendragt maakt magt’, 3 april 1795    1 deel

V.                    Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt

537                  Dagvaarding voor Dirk Lenerts, 1590    1 stuk
538                  Brieven van Cornelis de Keijser aan Vedastius Coornwinder, predikant te Berkel en Rodenrijs, 1598,1599    2 stukken  NB. De brieven zijn geschreven in Yarmouth (Engeland)
539                  Onleesbaar stuk perkament, z.d.,16e eeuw  1 stuk
540                  Onleesbaar stuk perkament, 16e eeuw  1 charter
541                  Onleesbaar stuk perkament, 2 maart 1633    1 stuk
542                  Kwitantie voor Adriaen Coornwinder wegens van Leendert Willems gehuurd land, 1654     1 stuk
543                  Aantekeningen van financiële aard, 1660, z.d.  3 stukken
544                  Uittreksel uit het “kerckregister” betreffende begrafeniskosten voor Johan Reinier van Naeldwiijck en zijn zoon, 1665 1 stuk
545                  Vonnis van de baljuw van Delfland tegen Adriaen Leenderts Swemcoop, 12 december 1672  1 stuk
546                  Inventaris van stukken in een proces tussen de schout c.s. en Jan en Maritje Jans Berghman, 1675  1 stuk
547                  Akte van boedelscheiding van Dirk van den Mierop en Maria Traudenius, 1677 1 stuk NB. Afschrift d.d. 20 december 1721
548                  Akte van overdracht van een huis en erf in het Noordeinde van Berkel door Jacob Jans Westerwout aan Maerten Pieters Stolwijck, 6 juni 1689  1 charter
549                  Verklaring van Adriaen Coornwinder betreffende de aanvaarding van de nagelaten boedel van David Coornwinder door zijn weduwe Adriana Schrevels Versijden, 1693  1 stuk
550                  Aantekening betreffende de verdeling van landerijen uit de boedel van Cornelis Claes Smijth, z.d., 17e eeuw  1 stuk
551                  Inventaris van stukken betreffende een proces tussen Franchois de Coninck en Pieter Borre, z.d., 17e eeuw    1 stuk
552                  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Jan Cornelis van der Beijl en Dirk Uijtdewaert over achterstallige betaling van door Uijtdewaert gekocht onroerend goed, 1705   1 pak
553                  Akte van overdracht van een huis en erf in de Kerkstraat en een partij land in het Noordeinde van Berkel door Jeronimus Uytdewaert aan Hendrik Willems Dullens, 18 mei 1705  1 charter NB. Met uithangend zegel
554                  Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Willem Jacobs Witt en Magteltie Jans van Cappelle, 1716 1 stuk
555                  Testament van Reijer Jacobs Verheul, 28 september 1717   1 stuk
556                   Overeenkomst tussen Jan Jacobs Croeser en Maritie Simons van Wijk c.s. betreffende het recht van over- en uitpad rustende op grond langs de Leeweg en de Korfwatering, 18 december 1734   1 stuk
557                   Uittreksel uit de boedelscheiding  betreffende de nagelaten goederen van Andries Dros, 1750  1 stuk
558                  Akte van giftwinning voor Catharina Pieters van der Juijst wegens onroerend goed haar na overlijden van haar man Paulus Jacobs Ammerlaan toebedeeld,  6 mei 1752  1 stuk
559                  Overeenkomst tussen Miggiel Kerkhof en Arij Schoonhooven betreffende de verdeling van een partij land in het Noordeinde van Berkel, 1 mei 1754 1 stuk
560                   Akte van overdracht van een huis en erf in het Noordeinde van Berkel door Mees Kaaskooper aan Leendert Jans Stappert, 20 mei 1754  2 charters
561                  Akte van overdracht van een hypotheekakte door de erfgenamen van Arij Dros aan Pieter Rosemond, 26 mei 1755    1 stuk perkament
562                  Akte van giftwinning voor HilletjeTeunis Berkel c.s. wegens onroerend goed haar na overlijden van haar man Pieter Gabriëls Brouwer toebedeeld, 25 juni 1756   2 stukken
563                  Akte van giftwinning voor Ariaantje Verduijn c.s. wegens onroerend goed haar na overlijden van haar man Joris Cornelis van Wijk toebedeeld, 25 juni 1756    2 stukken
564                  Akte van overdracht van een bouwhuis en erf in het Noordeinde van Berkel door Paulus Kerkhoff en Gerrit Oly, als executeurs van het testament van wijlen Pieter Cornelis van Warmond, aan Leendert Cornelis van Wijk, 6 mei 1758 2 charters
565                  Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de verhuur van een woning door Abraham Penning, Lot Fiot en Pieter Rosemond, 1758,1762-1775,1778  1 omslag
566                  Vonnis van de gecommitteerde raden van Holland en Westfriesland voor Laurens van der Meer, belastingontvanger te Rotterdam, wegens verduistering van belastinggeld, 1762   1 stuk
567                  Akte van overdracht van een huis en erf aan de Korenmarkt te Delft door de erfgenamen van Maria Kok, weduwe van Adriaan Vincent, aan Christoffel Raesel, 27 maart 1762  1 charter NB. Met twee afhangende en doorgestoken zegels
568                  Stukken betreffende de verhuur van een woning door Pieter Rosemond aan  Pieter van Meel, 1775-1778 1 omslag
569                  Akte van overdracht van een kavel drooggemaakt land in de Noordpolder door secretaris en gezworenen van Berkel aan Leendert van Wijk, 4 november 1777   2 charters
570                  Akte van overdracht van een partij kleiland in het Noordeinde van Berkel door Mees van der Sman, Paulus van der Meijden en Cornelis van Buijzen als executeurs van het testament van Paulus Kerkhoff aan Willem van Vreeswijk, 15 mei 1781  2 charters NB. Met bijlage
571                  Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Gijsbert Jan van Helden door Jan Langeveld, 1781-1787 1 omslag
572                  Akte van overdracht van een huis en erf in het Noordeinde door Jan en Pieter Stappert aan Leendert van Wijk, 5 juli 1782    2 charters NB. Met bijlage
573                  Schuldbekentenisdoor Arnoldus Hoolboom ten behoeve van Arie Baggerman, 15 juli 1789. Perkament  1 stuk
574                  Overeenkomst tussen Leendert van Wijk en Cornelis Molenaar betreffende de verdeling van een partij land, 1 oktober 1792  1 stuk
575                  Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Sijmon Berkhout en Marijtje Cornelis de Hoog, 1794. Afschrift    1 stuk
576                  Akte van volmacht voor Gerard Erbervelt om namens Carel baron van Boetzelaer het beheer te voeren over een bouwmanshuis met landerijen te Schiebroek, 18 augustus 1803    1 stuk
577                  Akte van voorwaarden voor de openbare verkoping door F.W.A. Pouwels van enige huizen en erven in de Kerkstraat te Berkel en Rodenrijs, 8 juni 1813   1 stuk

Alfabetische index op persoons- en aardrijkskundige namen

Naam

 

Inventarisnummer

Ackersdijk

 

194

Ammerlaan,

Pieter Jacobs                                     

558

Arents,

Pouwel

59

Baggerman,

Arij

573

Batavia

 

523

Van Beesd,

Johan

421,531

Benthuizen

 

385

Van der Berg,

Pieter Jans

118

Berghman,

Jan

546

Berghman,

Maritje Jans

546

Berkel,

Hilletje Teunis

562

Berkel,

Jan Cornelis

112

Berkhout,

Simon

575

Van den Beijl,

Jan Cornelis

552

Bleiswijk

 

235

Blom,

Elias

86

De Boer,

Arij

85

Van Boetzelaer,

Carel

576

Borre,

Pieter

551

Bouwman,

Jochem Jans

475

Bouwman,

Michiel

475

Bovewater,

Jacob Ariens

533

Broeckhuijsen

Jan

115

Brouwer,

Pieter Gabriëls

562

Bubbert,

Gerrit

97

Buijtewech,

Laurens

390

Buijteweg,

Jan

 

Van Bijlaer,

Johan

176

Van Cappelle,

Magteltie Jans

554

Van der Chijs,

Cors Jans

121

Clercq,

Willem Cornelisse                            388

De Coninck,

Franchois

 

551

Conijnenburch,

Arent Janse

 

147

Conijnenburch,

Arent Pouwels

 

62

Conijnenburg,

Jan

 

102

Conijnenburgh,

Huijbert Leenderts                            69

Van Coolwijck,

Dirck

 

66,195

Coornwinder,

Adriaen

 

542,549

Coornwinder,

David

 

67

Coornwinder,

Vedastius

 

538

Clingh,

Jan

 

447

Croeser,

Jan Jacobs

 

556

Croeser,

Maria Jans

 

437

Delft

 

 

236,241,243,390,567

Dircks,

Jan

 

236

Dros,

Andries

 

92,302,408,557

Dros,

Arij

 

561

Dros,

Maarten

 

92

Van Dijk,

Jacobus

 

124

Van Dijk,

Pieter Joppen

 

91

Dullens,

Hendrik Willems

553

Dupelius,

Hendrik Nicolaas

84

Van Egmond,

heer Arend

189

Van Elsacker,

Johan Baptista

445

Van der Ende,

Cornelis Claes

127

Engel,

Jacobus

436

Erbervelt,

Gerard

381,576

Ferrand,

Jacques

69

Fiot,

Lot

565

Frans,

Francijntge

149

De Gans,

Metje

142

Gerritse,

Hendrik

95

De Groot,

Paulus Jans

103

Gijteman,

Neeltje

531

Van Helden,

Gijsbert Jan

571

De Heij,

Job Abraham

522

Hillegersberg

 

234,474

Van der Hoeven,

Johan

408

Hofweg

 

187

De Hoog,

Marijtje Cornelis

575

Hoogenban

 

473

Hoolboom,

Arnoldus

573

Van der Horst,

Cornelis Dirks

114

Van der Hove,

Dirck Dircks

68

Jacobs,

Aaltje

148

Jacobs,

Job

193

Jans,

Abraham

133

De Jong,

Arij

440

Van der Juijst,

Catharina Pieters

558

Kambach,

Johan George

99,148

Karel V

 

197,252

Van Kempen,

Barbara Pieters

476

Kerkhof,

Miggiel

559

Kerkhoven,

Hendrik

109

Kerkstraat

 

553,577

De Keijser,

Cornelis

538

Koeling,

Jan

117

Korfwatering

 

556

Kout,

Arij

483

Van der Krans,

Gerrit Abrahams

126

Kruger,

Simon Jodocus

70,168,176

Kruijt,

Dirk Jans

472

Kruijt,

Jan Ariens

480

Kuijer,

Claes Melchior

101

Van der Laan,

Klaas Pieterse

224

Langeveld,

Jan

344,377,571

Leenderts,

Ariaantje

 

Leeweg

 

556

Leiden

 

196

Lenaerts,

Ariens

193

Lenaerts,

Willem

193

Leuwen,

Neel Jaap

239

Van der Linden,

Cornelis

96

Maakop,

Pieter

106

Maan,

Cornelis

134

Van Meel,

Pieter

122,568

Van der Meer,

Gabriël Crijnen

129

Van der Meer,

Huijg

92

Van der Meer,

Huijg Huijgen

130

Van der Meer,

Laurens

566

Van den Mierop,

Dirk

547

Molenaar,

Cornelis

574

Van Naeldwijck,

Adriaen

64

Van Naeldwijck,

Anna Maria

67

Nieuweveen,

Catharina

140

Noordeinde

 

247,311,402,548,553,559,560,564,570,572

Noordermeer,

Leendert Dirks

111

Oelkamp

 

424

Van Oldenbarnevelt,

Johan

59,74,194,215

Ooijkaas,

Dirk

94

Overschie

 

242,443,472

Patist,

Jan

98

Patroon,

Pieter

250

Penning,

Abraham

565

Pieters,

Jacob

236

Pieters,

Wolfert

239

Post,

Jannetje

151

Pouwels,

F.W.A.

577

Puts,

Pieter Cornelis

183

Pijnacker

 

75,192,193,253

Van Renoij,

Machtelt Adriana

69

Van Reijs,

Neeltje Claes

223

De Ridder,

Cornelis

243

Robol,

Arie Willemsen

71

Robol,

Jacob Janse

185

Roggeveen,

Gerrit

104

Roodenrijs,

Cornelis Leenderts                           162

Rosemond,

Pieter                    

 

179,561,565,568

Roskam,

Leendert Dirks

 

105

Van de Rotte,

Cornelis

 

311

Rotteban

 

 

234,474

Van der Scheer,

Pieter Frans

 

409

Van der Scheer,

Pieter Freriks

 

128

Scheurkogel,

Jan

 

145

Schie

 

 

173,194

Schieveen

 

 

187,194

Van der Schilde,

Pieter Adriaens

 

135

Schuurman,

Maria Hendriks

 

520

Sebel,

Klaas

 

108

Van Sittert,

Willem

 

89

Van der Sman,

Cornelis

 

119

Snoeckaert,

Jacob

 

195

Van Sonhoven,

Anthonij

 

100

Van der Stal,

Pieter Janse

 

200

Van der Stam,

Aaltie Joosten

 

139

Starreveld,

Elisabeth Gerrits

 

146

Stolwjck,

Maerten Pieters

 

549

Stompwijk

 

 

482

Storm,

Evert

 

244

Suiker,

Cornelis Ariens

 

 

Swemcoop,

Adriaen Leenderts                            546

Swemkoop,

Klaas Ariense

 

246

Sijdenbos,

Rachel

 

470

De la Taille,

Bernard

 

 

Tas,

Gerrit Joris

 

400

Traudenius,

Maria

 

548

Uijtdewaert,

Dirk

 

452,553

Uijtdewaert,

Jeronimus

 

72,554

Uijttewaert,

Adriaan Dirck

 

66

Van Veen,

Simon

 

87

Van der Veen,

Dirk

 

132

Van Velsen,

Arij

 

314

Verboon,

Ariaantje

 

150

Verboon,

Weduwe

 

436

Verburg,

Steven Willeborts                             131

Verduijn,

Ariaantje

 

477,564

Verheul,

Reijer Jacobs

 

556

Versteeg,

Leendert

 

136

Versijden,

Adriana Schrevels                             550

Van Vianden,

vrouwe Heijlwich                               189

 

Vosmaer,

Arent

 

179

De Vroom,

Grietje

 

143

Van Wassenburg,

Cinadenis

 

534

Wennekers,

Hermanis

 

524

Wensveen,

Dirck Aerts

 

476

Westerwout,

Jacob Jans

 

549

De Wilde,

Jan

 

144

Willems,

Dirck

 

192

Willems,

Leendert

 

543

Van Winkel,

Aris

 

138

Van Winkel,

Jacobus

 

141

Witt,

Willem Jacobs

 

555

Van Wijk,

Joris Cornelis

 

564

Van Wijk,

Leendert

 

565,570,573,575

Van Wijk,

Maritie Simons

 

557

Van Wijngerden,

Jan

 

107

Yarmouth

 

 

538

Zanddijk

 

 

395

Zebel,

Claes Willem

 

120

Zegwaard

 

 

243,485

Zoetermeer

 

 

174,485

Zijderlaan,

Pieter

 

123

Van Zwigt,

Jacobus

 

88

[1] Inventaris van het rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, 1551-1811. Inventaris van het archief van de Weeskamer te Berkel en Rodenrijs 1609-1810. Inventaris van het Gaardersarchief Berkel en Rodenrijs,1696-1805