1307 Gemeente Berkel en Rodenrijs en De Tempel (1587) 1813-1930 (1937)

Thomas Baas
Berkel en Rodenrijs 2003

Citeer- en aanvraaginstructie
Geautomatiseerd aanvragen
De archiefstukken kunnen in de studiezaal worden aangevraagd onder toegangsnummer: 1307

Citeren
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient de titel van het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.

volledig:              Gemeentearchief Rotterdam, Gemeente Berkel en Rodenrijs 1813-1930 inv.nr. …
verkort:               GAR, Gemeente Berkel 1813-1930, inv.nr. …

Openbaarheid
Het archief is zonder beperkingen voor iedereen ter inzage.

Inhoudsopgave

Inleiding     5
A. Geschiedenis van het archief     
B. Verantwoording van de inventarisatie            
I.               Archief van het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs, (1587) 1813 - 1930 (1937)      
1. Stukken van algemene aard    6
1.1             Notulen     6
1.2             Akten           6     
1.3             Correspondentie   7
1.4             Publicaties        10
1.5             Verslagen 10
1.6             Verordeningen         11
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen        11
2.1             Organisme 12
2.1.1          Grondgebied  12
2.1.2          Eigendommen    14
2.1.3          Wapen 14
2.1.4          Financiën   14
2.1.5          Verkiezingen     16
2.1.6          Personeel        16
2.2.           Taken             17
2.2.1          Belastingen                 18
2.2.2          Bevolking        19
2.2.3          Burgerlijke stand      22
 2.2.4         Openbare orde    22
2.2.5          Openbare zedelijkheid    23
2.2.6          Volkshuisvesting     23
2.2.7          Openbare gezondheid     23
2.2.8          Brandweer               24
2.2.9          Verkeer en vervoer           24
2.2.10        Economische aangelegenheden         25
2.2.11        Maatschappelijke zorg    25
2.2.12        Onderwijs             25
Gedeponeerde Archieven      
II               Archieven van de hoge heerlijkheid, sinds 1795 gemeente De Tempel,  1720-1855 (1905)  
1.   Inleiding               27
2.   Archief van de hoge heerlijkheid, sinds 1795 gemeente De Tempel, 1720-1814       27
3.   Archief van de gemeente De Tempel, 1817 – 1855 (1905)    29
3.1           Bestuur             29
3.2           Correspondentie          29
3.3           Akten           29
3.4           Financiën       30
3.5           Archief               30
III            Algemeen armbestuur, 1802-1882     
1.   Stukken van algemene aard      31
1.1           Vergaderingen         31
1.2           Correspondentie        31
2.   Stukken betreffende bijzondere onderwerpen  31
2.1            Reglementen         31
2.2           Eigendommen   31
2.3           Financiën 32
2.4           Maatschappelijke zorg       33
IV            Commissie tot wering van schoolverzuim, 1921-1961 34
V             Levensmiddelenbedrijf, 1918-1921          34

Inleiding

A.         Geschiedenis van het archief

Het archief van de gemeente Berkel en Rodenrijs over de periode 1813-1930 heeft vanaf de vorming altijd berust bij de gemeente. De omvang van het bestand bedraagt 28 meter. In het verleden zijn er op het archief toegangen vervaardigd in de vorm van inventarissen. In het kader van de inventarisatie van de historische archieven van de gemeente is dit archief geïnventariseerd door Van Heijst Information Consulting en in juni 2003 overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam. Als gevolg van de benoeming van de gemeentearchivaris van Rotterdam tot gemeentearchivaris van Berkel en Rodenrijs en de aanwijzing van de archiefbewaarplaats van het Gemeentearchief Rotterdam tot gemeentelijke archiefbewaarplaats van Berkel en Rodenrijs berusten de historische archieven van Berkel en Rodenrijs daar.

B.        Verantwoording van de inventarisatie

Het archief is gevormd volgens een in de 19e eeuw gangbare wijze van structurering. De basis van het archief vormen de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de series ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. Deze correspondentie is van 1817-1850 chronologisch geordend en toegankelijk via registers. De correspondentie uit de jaren na 1850 is deels op datum, deels op rubriek geordend. Binnen iedere rubriek zijn de stukken over de bijbehorende onderwerpen beschreven en chronologisch geordend.

Behalve de correspondentie en de series notulen bevat het gemeentearchief afzonderlijk bewaarde series begrotingen en (jaar)rekeningen met bijlagen, volkstellingregisters en bevolkingsregisters en dubbelen van de door het Rijk bijgehouden kadastrale administratie (leggers). Verder zijn er enige verzamelingen ongeordende stukken aangetroffen over uiteenlopende onderwerpen zoals de benoeming van personeel..

De caesuur van het archief is bepaald op 1930 omdat omstreeks dit jaar de zaaksgewijze ordening ofwel het dossierstelsel op basis van de archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar intrede deed. De in de inventaris beschreven stukken dateren vrijwel allemaal van voor de invoering van het dossierstelsel en is ingedeeld volgens de hoofdrubrieken van de VNG-archiefcode. De inventaris bestaat uit stukken van algemene aard, waarin de notulen, correspondentie, akten, verslagen, publicaties en verordeningen zijn beschreven en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, waar archiefbescheiden inzake het organisme en de taken van de gemeente zijn opgenomen.

Een aantal archieven is vanwege hun juridische relatie tegenover het gemeentebestuur als gedeponeerd archief in de inventaris opgenomen. Het betreft de archieven van de hoge heerlijkheid (en latere gemeente) De Tempel, het algemeen armbestuur, de commissie tot wering van schoolverzuim en het levensmiddelenbedrijf.

Berkel en Rodenrijs, mei 2003 

I. Archief van het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs, (1587) 1813-1930 (1937) 

1.                Stukken van algemene aard
1.1              Notulen
1-13            Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1840-1930  13 delen
1       1840 – 1854                                                                                             1 deel
2       1855 - 1865                                                                                              1 deel
3       1866 - 1872 oktober 4                                                                                1 deel
4       1872 oktober 30 – 1892                                                                             1 deel
5       1893 - 1901 juli 17                                                                                     1 deel
6       1901 juli 24 - 1907 juli                                                                                1 deel
7       1907 – 1910                                                                                             1 deel
8       1911 - 1914 september 1                                                                           1 deel
9       1914 september 30 - 1917 december 7                                                        1 deel
10     1917 december 24 - 1924 juni                                                                     1 deel
11     1924 juli - 1926 augustus                                                                            1 deel
12     1926 oktober - 1928 april                                                                            1 deel
13     1928 juni – 1930                                                                                        1 deel
14-20          Notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1845-1933    7 banden
14     1845 – 1876                                                                                              1 band
15     1877 – 1906                                                                                              1 band
16     1907 - 1916 januari                                                                                     1 band
17     1916 maart - 1922 maart                                                                             1 band
18     1922 mei – 1926 april                                                                                  1 band
19     1926 mei – 1929 mei                                                                                   1 band
20     1929 augustus – 1933 februari 15                                                                 1 band
21               Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1855  1 stuk
22               Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1852   1 katern

1.2                   Akten

23-29          Repertoria van geregistreerde akten, bijgehouden door burgemeester en secretaris, 1832-1917  7 katernen
23     06-01-1832 – 08-04-1843
24     30-03-1847 - 11-11-1870
25     12-11-1870 – 03-04-1877
26     04-04-1877 – 06-01-1883
27     08-01-1883 – 07-07-1894
28     09-07-1894 – 04-01-1904
29     03-01-1904 – 10-04-1917

1.3              Correspondentie

30-80          Registers houdende afschriften van verzonden brieven en minuten van uitgaande stukken, 1813-1932   52 delen
30     1813 – 1817, december 4                                                                                
31     1817 december 4 – 1926 maart 8
32     1826 maart 13 – 1833 februari 27
33     1833 februari 28 – 1840 april 14
34     1840 april 22 – 1846 oktober 8
35     1843                                                                                                                  
36     1844
37     1845
38     1846 – 1848
39     1846 oktober – 1852
40     1853 – 1857 augustus 22, nr. 238
41     1857 augustus 22, nr. 239 – 1862 oktober 11, nr. 293
42     1862 oktober 11, nr. 294 - 1870
43     1871 - 1878                                                                                                        
44     1879 – 1886 februari 10, nr. 36
45     1886 februari 10, nr. 37 – 1889
46     1890 – 1894 februari 1
47     1894 februari 1 – 1896 maart 25
48     1896 maart 27 – 1898 mei 16, nr. 113
49     1898 mei 16, nr. 114 – 1900 maart 7
50     1900 maart 12 – 1902 maart 29, nr. 84
51     1902 maart 29, nr. 85 – 1903 mei 15, nr. 158
52     1903 mei 15, nr. 159 – 1904 juni 13, nr. 157
53     1904 juni 13, nr. 158 – 1905 juli 18, nr. 194
54     1905 juli 18, nr. 195 – 1906 juli 4, nr. 220
55     1906 juli 4, nr. 221 – 1907 juli 30
56     1907 juli 31 – 1908 juli 31
57     1908 augustus 5 – 1908 december 31
58     1909                                                                                                                  
59     1910 januari – 1910 november 17
60     1910 november 18 – 1911 november 29
61     1911 november 30 – 1913 februari 11
62     1913 februari 12 – 1914 april
63     1914 mei – 1915 augustus 15
64     1915 augustus 19 – 1916 oktober 25, nr. 326
65     1916 oktober 25, nr. 327 – 1917 juni 14
66     1917 juni 15 – 1917 december 21, nr. 790
67     1917 december 21, nr. 791 – 1919 juni 28
68     1919 juni 30 – 1920 april 20
69     1920 april 22 – 1921 april 23
70     1921 april 25 – 1922 maart 14, nr. 141
71     1922 maart 14, nr. 142 – 1922 december 21
72     1922 december 22 – 1923 december 31
73     1924
74     1925
75     1926
76     1927 januari – 1927 december 6
77     1927 december 7 – 1928 oktober 12
78     1928 oktober 13 – 1929 juli 16, nr. 325
79     1929 juli 16, nr. 326 – 1930 juli 10
80     1930 juli 12 – 1931 juni
81-123        Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken,  1817-1850   39 pakken, 1 omsla
81     1814
82     1815
83     1816
84     1817
85     1818
86     1819
87     1820, 1e halfjaar
88     1820, 2e halfjaar
89     1821, 1e halfjaar
90     1821, 2e halfjaar
91     1822
92     1823, 1e halfjaar
93     1823, 2e halfjaar
94     1824, 1e halfjaar
95     1824, 2e halfjaar
96     1825, 1e halfjaar
97     1825, 2e halfjaar
98     1826, 1e halfjaar
99     1826, 2e halfjaar
100   1827
101   1828
102   1829
103   1830
104   1831
105   1832
106   1833
107   1834
108   1835
109   1836
110   1837
111   1838
112   1839
113   1840
114   1841
115   1842
116   1843
117   1844
118   1845
119   1846
120   1847
121   1848
122   1849
123   1850
124-131      Registers van ingekomen stukken, 1814-1816, 1822-1836    2 delen, 6 omslagen
124    1814 (ontbreekt)
125    1815 (ontbreekt)
126    1816 (ontbreekt)
127   1822 januari – 1826 juni 2
128   1825
129   1826 juni 6 – 1831 maart 4
130   1831 februari 19 – 1836 juni
131   1833 – 1836 kladregisters
132-171     Registers van ingekomen en verzonden stukken, 1836-1931    41 delen, 1 omslag
132   1836 juli – 1841 juli 15
133   1841 juni 25 – 1844 oktober 5
134   1845 – 1848 mei, kladregisters   1 omslag
135   1844 oktober 15 – 1847 mei 24
136   1847 mei 19 – 1849
137   1850 - 1851
138   1857 – 1864
139   1865 – 1870 april 27
140   1870 april 28 – 1875 juli 15, nr. 133
141   1875 juli 15, nr. 134 – 1880
142   1881 – 1885
143   1886 – 1889
144   1890 – 1893 oktober 3
145   1893 oktober 4 – 1898 januari 31, nr. 20
146   1898 januari 31, nr. 21 – 1903 augustus 11, nr. 189
147   1903 augustus 11, nr. 190 – 1908 april 19
148   1908 april 25 – 1909
149   1910 – 1912 januari 15
150   1912 januari 16 – 1914 maart 27
151   1914 maart 28 – 1915 september 23
152   1915 september 224 – 1916 september 13
153   1916 september 14 – 1917 februari 13, nr. 232
154   1917 februari 13, nr. 233 – 1917 juni 23, nr. 1075
155   1917 juni 23, nr. 1076 - 1917 november 7 nr. 1989
156   1917 november 7, nr. – 1918
157   1918( distributie)
158   1919 – 1920 maart 19
159   1920 (distributie)
160   1920 maart 20 – 1921 maart 9
161   1921 maart 10 – 1922 april 3, nr. 252
162   1922 nr. 253 – 1923 mei 26
163   1922 – 1923  februari (arbeidsbemiddeling)
164   1923 mei 28 – 1924 augustus
165   1924 september – 1925 oktober 17
166   1925 oktober 19 – 1926 oktober 25
167   1926 oktober 29 – 1927 oktober 26 nr. 845
168   1927 oktober 26, nr. 846 – 1928 augustus 1, nr. 773
169   1928 augustus 1, nr. 774 – 1929  mei 29, nr. 499
170   1929 mei 29, nr. 500 – 1930 april 8, nr. 348
171   1930 april 8, nr. 349 – 1931 maart 25, nr. 248
172-179       Ingekomen stukken,  1852-1930 NB. Blijkbaar is uit de correspondentie na 1851 fors vernietigd. Het overgeblevene is deels aangetroffen als bundels met onderwerpsaanduiding, deels op datum geordend.    7 omslagen
172             Ingekomen stukken 1860-1869 betreffende: artsen, gratie, burgerlijke stand, onderstand, RK-kerk, kadaster, tolheffing, kleding veldwachter, posterij, lening panden, bevolking, pacht, vee, brandweer, wegen, verordeningen, vermakelijkheden, declaraties, opgaven van Es, hoofdelijke omslag, plankier, broodprijzen, schuld, bestuursleden, Commissie Berkel en Rodenrijs, bezwaarschrift en Zetters
173             Ingekomen stukken 1855-1865 betreffende: armenzorg, belastingen, dienstplicht, droogmakingen, eredienst, onderwijs, politie, aankoop en verkoop, polder, benoemingen, bomen rooien, markten, NH-kerk, scholen, strafzaken, militaire zaken, begroting, loterij, rekening, gevangenisstraf en subsidie
174             Ingekomen stukken 1855-1930 (vooral 19e eeuw) betreffende: belastingen,bezwaarschriften daartegen, voogdij, Nederlanderschap, gratie, drankwet, artsen, begraafplaatsen, vleeskeuringsdienst, vrijwillige burgerwacht, brandweer, woningbouw, polder, droogmakingen, wegen, posterijen, veeteelt, verlichting, gas, arbeid, familie van der Burg, dienstplicht, onderwijs, openbare lagere school, schoolgeld, rijksvergoedingen onderwijs, statistieken, NH-kerk, Gereformeerde kerk, bomen planten en rooien, gevonden en verloren voorwerpen, moord, strafzaken, de tempel, gemeenteontvanger, burgemeesterswoning, secretariswoning, raadhuis, legaten, verkoop, verhuur, raadsleden, wethouders, verordeningen, koninklijk huis     1 pak
175             Ingekomen stukken 1855-1930 (vooral 20e eeuw) betreffende: commissie tot wering van schoolverzuim, begrotingen, rekeningen, bouwvergunningen, drinkwaterleiding, personeel, grensscheidingen, politie, predikanten, onvermogen, godsdienst, rechtszaken, grond, raadsbesluiten, militaire zaken, schuldvordering, demping, geldleningen, afnemen van eden, borgstelling, instellingen van weldadigheid, opheffing ambachten, schadeloosstellingen, hoofdelijke omslag
176             Ingekomen stukken 1852-1854
177             Ingekomen stukken 1866-1870 en raadsbesluiten
178             Ingekomen stukken 1869-1870
179             Ingekomen stukken 1871-1877 en raadsbesluiten                       

1.4              Publicaties

180             Bekendmakingen van de maire, 1812 – 1813  1 omslag   NB. Kladversies en afschriften
181-187       Bekendmakingen, publicaties en afkondigingen vanwege het gemeentebestuur, 1813-1935   5 delen  1 omslag
181   1813 – 1830
182   1848 juni 13 – 1864 juni 27, nummer 42
183   1864 juni 27, nummer 42 – 1870 juli 23
184   1870 juli 28 - 1875 maart 14
185   1875 maart 21 – 1881 maart 13
186   1881 maart 28 – 1887
187   1901-1930                                                                                                         

1.5              Verslagen

188-198      Verslagen van de toestand van de gemeente, 1871-1930; met hiaten     11 omslagen
188   1871, 1875-1879
189   1880-1882, 1884
190   1886-1890
191   1892-1895
192   1896-1900
193   1901-1905
194   1906-1910
195   1911-1915
196   1916-1920
197   1921-1925
198   1926-1930

1.6              Verordeningen

199             Verzameling van gemeentelijke verordeningen, 1832-1930  1 omslag
200             Register van plaatselijke verordeningen en instructies, 1851-1886  1 katern
201-202       Registers van verordeningen waarop bij overtredingen straffen staan, 1866-1877   2 katernen
201   1866-1873
202   1877

2.                Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1              Organisme

2.1.1           Grondgebied
833              Register van eigendomsovergang van landerijen (“ongebouwde eigendommen”), 1812-1832 1 deel
203              Proces verbaal van grensbepalingen der gemeente,1824    1 katern
204              Registers van huisnummering, z.j.  2 delen
205-206        Registers van huisnummering van de wijken A en B, 1839, 1848    ONTBREKEN  2 delen
205   1839
206   1848
207              Staten van ongebouwde eigendommen (grond), 1817, 1818, 1829- 1831  4 katernen
208-218        Kadastrale registers, 1832-1973   11 delen
208              Oorspronkelijke aanwijzende tafel van grondeigenaren, 1832
209              Oorspronkelijke aanwijzende tafel van grondeigenaren, 1832   NB. Langer bijgehouden dan nr. 208
210              Aanvullende aanwijzende tafel van grondeigenaren, ca. 1834-1863
211              Oorspronkelijke kadastrale legger, deel I, nrs. 1-187 1832  NB. Met alfabetische lijst van grondeigenaren
212              Kadastrale legger van grondeigenaren, deel II, nrs. 188-319  ca. 1832-1860
213              Kadastrale legger van grondeigenaren,deel III, nrs. 320-549 ca. 1860-1871
214              Kadastrale legger van grondeigenaren, deel IV, nrs. 550-708 ca. 1872-1914
215              Register op de perceelnummers voorkomende in de perceelsgewijze kadastrale legger, sectie A-C ca. 1864-1914
216              Register op de perceelnummers voorkomende in de perceelsgewijze kadastrale legger, sectie A-D ca. 1915-1967
217              Register op de perceelsnummers voorkomende in de perceelsgewijze kadastrale legger, sectie  A-C ca. 1967-1973
218              Alfabetische naamlijst op de perceelsgewijze kadastrale leggers, z.d. 19e eeuw                
219-228        Perceelsgewijze kadastrale legger,   10 delen 1886-1967
219              Deel I, nrs. 396-709  ca. 1886-1966
220              Deel II, nrs. 710-969 ca. 1886-1966
221              Deel III, nrs. 970-1265 ca. 1910-1966
222              Deel IV, nrs. 1266-1576 ca. 1927-1943
223              Deel V, nrs. 1577-1893 ca. 1943-1956
224              Deel VI, nrs. 1894-2252 ca. 1957-1967
225              Deel VII, nrs.2253-2613 ca. 1957-1967
226              Deel VIII, nrs. 2614-2973 ca. 1957-1967
227              Deel IX, nrs. 2974-3228 ca. 1957-1967
228              Deel X, nrs.3229-3530 ca. 1957-1967
229              Kaart van het Leeblok (Klapwijkseweg) en de Wildert, 1703, kopie door A.W. van Gils, 1847  1 kaart
230              Kaart van de Negenhoovense tiende (Noordeinde), 1703, kopie door A.W. van Gils, 1847   1 kaart
231              Kadastrale kaart van de Droogmakerij achter het dorp (tussen Klapwijkseweg en Meerweg), sectie C, 1851  1 kaart
232              Kadastrale kaart van de Droogmakerij genaamd Het Meer (tussen Meerweg en Pastoor Verburchweg), sectie C,1851 1 kaart
233              Kadastrale kaart van de Leepolder en gedeelte Rodenrijs voor droogmaking, sectie B blad 1,z.d., [1832?]   1 kaart
234              Kadastrale kaart van de Leepolder en gedeelte Rodenrijs, sectie B blad 1, 1890     1 kaart
235              Kadastrale kaart van de Zuidpolder (zuidelijk gedeelte), sectie B blad 4, 1890 1 kaart
236              Kadastrale verzamelkaart met overzicht der secties, 1896   1 kaart
237              Kadastrale kaart van De Tempel, sectie D, 1896   1 kaart 

2.1.2            Eigendommen

238-243      Stukken betreffende de aankoop, verkoop, ruiling, (ver)huur en verpachting van diverse roerende en onroerende goederen en diverse aanbestedingen, geordend op jaartal en nummer, 1814-1933    6 omslagen
238   1814-1850
239   1851-1864
240   1865-1872
241   1873-1881
242   1882-1893
243   1894-1933
244             Stukken betreffende de bouw, verbouw en het onderhoud van de burgemeesterswoning en onderzoek naar de verbouwing van de secretarie tot burgemeesterswoning en de openbare school tot secretarie, 1872-1910   1 omslag
245             Stukken betreffende de huur van de bovenkamer boven de stal van het huis, vanouds genaamd Het Gemeentehuis van Berkel, gelegen aan de Heerenstraat van A.M.A. van der Burg, 1903-1921  1 omslag
246             Stukken betreffende de bouw van een raadhuis annex veldwachterswoning en arrestantenlokaal en de verkoop van het voormalige gemeentehuis, 1925-1927    1 omslag

2.1.3           Wapen

247             Wapendiploma door de Hoge Raad van Adel voor de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1816   1 stuk

2.1.4           Financiën

248-263      Begrotingen, met memories van toelichting en wijzigingen, 1814-1930 16 pakken                
248   1814 – 1852
249   1853 – 1860
250   1861 – 1868
251   1870 – 1880
252   1881 – 1890
253   1891 – 1900
254   1901 – 1905
255   1906 – 1910
256   1911 – 1915
257   1916 – 1920
258   1921 – 1923
259   1924 – 1925
260   1926 – 1927
261   1928
262   1929
263   1930
264 - 380      Gemeenterekeningen, met bijlagen, 1814–1930  57 omslagen 
264   1814
265   1815
266   1816
267   1817
268   1818
269   1819
270   1820
271   1821
272   1822
273   1823
274   1824
275   1825
276   1826
277   1827
278   1828
279   1829
280   1830
281   1831
282   1832
283   1833
284   1834
285   1835
286   1836
287   1837
288   1838
289   1839
290   1840
291   1841
292   1842
293   1843
294   1844
295   1845
296   1846
297   1847
298   1848
299   1849
300   1850
301   1851
302   1852
303   1853
304   1854
305   1855
306   1856
307   1857
308   1858
309   1859
310   1860
311   1861
312   1862
313   1863
314   1864
315   1865
316   1866
317   1867
318   1868
319   1869
320   1870
321   1871
322   1872
323   1873
325   1875
326   1876
327   1877
328   1878
329   1879
330   1880
331   1881
332   1882
333   1883
334   1884
335   1885
336   1886
337   1887
338   1888
339   1889
340   1890
341   1891
342   1892
343   1893
344   1894
345   1895
346   1896
347   1897
348   1898
349   1899
350   1900
351   1901
353   1903
354   1904
355   1905
356   1906
357   1907
358   1908
359   1909
360   1910
361   1911
362   1912
363   1913
364   1914
365   1915
366   1916
367   1917
368   1918
369   1919
370   1920
371   1921
372   1922
373   1923
374   1924
375   1925
376   1926
377   1927
378   1928
379   1929
380   1930                
381             Staat van inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1812 - 1813   1 katern
382-433       Grootboeken en secretarieregisters, 1884, 1887-1930   2 banden
382   1884
383   1887
384   1888
385   1889
386   1890
387   1891
388   1892
389   1893
390   1894
391   1895
392   1896
393   1897
394   1898
395   1899
396   1900
397   1901
398   1902
399   1903
400   1904
401   1905
402   1906
403   1907
404   1908
405   1909
406   1910
407   1911
408   1912
409   1913
410   1914
411   1915
412   1916
413   1917
414   1918
415   1919
416   1920
417   1921
418   1922
419   1923
420   1924, inkomsten
421   1924, uitgaven
422   1925, inkomsten
423   1925, uitgaven
424   1926, inkomsten
425   1926, uitgaven
426   1927, inkomsten
427   1927, uitgaven
428   1928, inkomsten
429   1928, uitgaven
430   1929, inkomsten
431   1929, uitgaven
432   1930, inkomsten
433   1930, uitgaven

2.1.5           Verkiezingen

434             Stukken houdende opgave van de kiesgerechtigden en door hen belegde vergaderingen, 1817-1840  1 omslag
435             Proces-verbaal van de zitting van de stembureaus voor de verkiezingen van de gemeenteraad in 1906 en 1919 en van de provinciale staten in 1919, 1906-1919    1 omslag 

2.1.6           Personeel         

436             Stukken betreffende de waarborgstelling van de diverse gemeenteontvangers, 1816-1936  1 omslag NB. Zwaar beschadigd
437             Overzicht van het bestuur, de leden van de raad en het personeel van de gemeente, 1818-1916   1 pak 
438             Akten van aanstelling van Jacob Tillens en Hijmen Verhoeff als tegenschatter voor de personele belasting, 830,1833    2 stukken  
439             Stukken betreffende de voordracht en benoeming van zetters der directe belastngen, 1843-1908   1 omslag
440             Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van de gemeentesecretaris, 1848-1916  1 omslag
441             Stukken betreffende de benoeming door het college van B&W van tijdelijke nachtwakers, 1849-1904   1 omslag
442             Stukken betreffende de vaststelling van diverse instructies voor de secretaris,de gemeenteontvanger, de brandmeester en commandeurs,de nachtwaker,de as - en vuilnisophaler en de klokkenist en klokluider, 1854-1911    1 omslag
443             Stukken betreffende de aanstelling van diverse ambtenaren van de burgerlijke stand, 1855-1937   1 omslag
444             Stukken betreffende de eedsaflegging door de ambtenaar der plaatselijke belastingen, later commies-deurwaarder der directe belastingen,1860-1893   1 omslag
445             Stukken betreffende de eedsaflegging door de geneeskundige belast met de doodschouw, 1872-1904  1 omslag 

2.2             Taken

2.2.1           Belastingen 

446             Kohier voor de belasting op dienstboden, 1814 1 katern
447             Legger voor de belastingen op het paarden-, plaisier- en passagegeld, 1814  1 katern
448             Register van eigendomsovergang voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen, opengesteld door de burgemeester van Berkel op 9 juni 1819 en bijgehouden tot april 1830, 1819-1830   1 band
449             Registers van verleende patenten aan inwoners van de gemeente, 1820-1865   1 omslag
450             Stukken betreffende de veranderingen aan eigendommen in verband met grondbelasting, 1820-1870   1 omslag
451             Staat der gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters voor de belasting der eigenaren of vruchtgebruikers, 1824, 1825   1 katern
452             Staten houdende het overzicht van generale proef voor de berekening van grondbelasting,    z.j., 19e eeuw      2 stukken            
453             Legger voor het kohier der belastingen op de gebouwde en ongebouwde eigendommen 1832    1 katern
454             Kohier der grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen over 1843, 1843-1844    1 katern
455             Besluit van de raad tot het heffen van een belasting op honden, 1865       1 omslag
456             Lijst van de belastingschulden voorkomende op de kohieren der directe belastingen in 1886, 1887   2 katernen
457             Vaststelling, goedkeuring en wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een hoofdelijke omslag, 1901-1921  1 omslag
458             Vaststelling en goedkeuring van de verordening op de heffing en invordering van een plaatselijke inkomstenbelasting, 1921-1924  1 omslag

2.2.2           Bevolking

459-476      Vervallen
477-478      Bevolkingsregister, met afschrift,. 1839-1844  2 delen
479-480      Bevolkingsregister, met afschrift, 1845-1852   2 delen
481-482      Bevolkingsregisters, 1851-1861  2 delen
481            Bevolking op adres
482            Dienstbodenregister, met index
483-484      Bevolkingsregisters, 1861-1874  2 delen
483            A-Z
484            Dienstbodenregister, met index
485-487      Bevolkingsregisters, 1874-1885  3 delen
485            A-L
486            L-Z
487            Dienstbodenregister, met index
488-490      Bevolkingsregisters, 1884-1895  3 delen
488            A-L
489            L-Z
490            Dienstbodenregister, met index
491-497      Bevolkingsregisters, 1895-1924  7 delen
491   1895-1924, deel I
492   1895-1924, deel II
493   1895-1924, deel III, Dienstbodenregister
494   1905-1924, deel IV
495   1905-1924, deel V
496   1905-1924, deel VI, Dienstbodenregister
497   1905-1924, deel VII
498-499      Alfabetische index op bevolkingregisters, z.j.    2 delen
498   deel I t/m VI
499   deel I t/m VII
500-509      Bevolkingsregisters, 1922-1937  10 delen
500   Deel I
501   Deel II
502   Deel III
503   Deel IV
504   Deel V
505   Deel VI
506   Deel VII
507   Deel VIII
508   Deel IX
509   Dienstbodenregister
510-511      Alfabetische index op bevolkingsregisters, 1922-1937  2 delen
510   deel I t/m VIII + D
511   deel I t/m IX + D

2.2.3           Burgerlijke stand  

Retroacta van de burgerlijke stand

512-516      Doop- en trouwboeken van de Nederduits gereformeerde gemeente, 1587-1811 5 delen                
512   Doop- en trouwboek, 1587-1648
513   Doop- en trouwboek, 1649-1682
514   Doop- en trouwboek, 1683-1727
515   Doopboek, 1728-1811
516   Trouwboek, 1728-1811
517-518      Registers van ontvangsten wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1714-1791  2 delen
517   1714-1747 NB. Bevat staten van collecteopbrengsten
518   1767-1791
519             Doopboek van de Remonstrantse gemeente, juni 1737-juli 1811   1 deel N.B. Doopboeken vanaf 1660 bevinden zich in het archief van de remonstrantse gemeente
520-523       Doop- en trouwboeken van de rooms-katholieke kerk, 1644-1812    4 delen
520   Doop- en trouwboek, 1644-1724; met aantekening van overledenen, 1800-1809
Dopen: april 1644-1650 (folio 1-46)
Trouwen: maart 1657-februari 1724 (folio 96-112, 126-129)
N.B. bevat verder:
- Lijst van pastoors: 1656-1800 (folio 64)
- Lijst van personen aan wie het Heilig Oliesel is toegediend 1659-1723 (folio 75-78)
- Lijst van personen die tijdens de pestepidemie zijn overleden (voorin)
521   Doop- en trouwboek,1724-10 maart 1763
Dopen: 1724-10 maart 1763
Trouwen: 24 februari 1726-3 juli 1739, 20 januari 1750-13 april 1755
522   Doopboek, 9 mei 1763-januari 1812
523   Trouwboek, 30 oktober 1763-1811
524-525      Bijlagen bij de trouwakten, opgemaakt door schout en gezworenen, 1677-1753  2 pakken
524   1677-1726
525   1727-1753
526        Register van overledenen, 1806-1811    1 deel
527        Register van overledenen, 1809  1 stuk
528        Register van aangegeven lijken, 1806-1811   1 deel
             Burgerlijke Stand
529-537      Registers van geboorten, 1811-1930   12 delen
529   1811-1820
530   1821-1830
531   1831-1840
532   1841-1850
533   1851-1860
534   1861-1870
535   1871-1880
536   1881-1890                                                                                                        
537   1891-1900
538   1901-1910   nog bij Burgerzaken tot 2011
539   1911-1920   nog bij Burgerzaken tot 2021
540   1921-1930   nog bij Burgerzaken tot 2031                                                        +
541-553      Registers van overlijden, 1811-1930  13 delen
541   1811-1820
542   1821-1830
543   1831-1840
544   1841-1850
545   1851-1860
546   1861-1870
547   1871-1880
548   1881-1890
549   1891-1900
550   1901-1910
551   1911-1920
552   1921-1925
553   1926-1930                
554-564      Registers van huwelijken, 1811-1920    11 delen
554   1811-1820
555   1821-1830
556   1831-1840                                                                                                        
557   1841-1850
558   1851-1860
559   1861-1870
560   1871-1880
561   1881-1890
562   1891-1900
563   1901-1910
564   1911-1920
565-596      Huwelijksbijlagen, 1811-1842   286 omslagen
565   1811  7 omslagen
566   1812  10 omslagen
567   1813      ontbreekt
568   1814  18 omslagen
569   1815   8 omslagen
570   1816   6 omslagen
571   1817      ontbreekt
572   1818  10 omslagen
573   1819  10 omslagen
574   1820   7 omslagen
575   1821  10 omslagen
576   1822   9 omslagen
577   1823  14 omslagen
578   1824   9 omslagen
579   1825  13 omslagen
580   1826  12 omslagen
581   1827    6 omslagen
582   1828   7 omslagen
583   1829  11 omslagen
584   1830  10 omslagen
585   1831   7 omslagen
586   1832   9 omslagen
587   1833   5 omslagen
588   1834  11 omslagen
589   1835   6 omslagen
590   1836  11 omslageN
591   1837   9 omslagen
592   1838   5 omslagen
593   1839  11 omslagen
594   1840  13 omslagen
595   1841  14 omslagen
596   1842    8 omslagen
597             Tienjarige tafels op de geboorte, huwelijks en overlijdensakten, 1813-1902  1 band 

2.2.4           Openbare orde

598-601      Aantekenboeken van ontvangen aanschrijvingen, 1812-1815    4 katernen
598   17-09-1812 – 22-05-1813
599   24-11-1813 – 28-02-1814
600   03-03-1814 – 30-08-1814
601   01-09-1814 – 30-03-1815
602             Processen-verbaal van aangiften van misdrijven en hierover afgelegde verklaringen en overige stukken over strafzaken door P.E. van Aalst, president, later burgemeester van de gemeente, 1815-1840   1 omslag
603             Proces-verbaal voor de vrederechter van het kanton Hillegersberg van de benoeming van een toeziend voogd voor de kinderen van Anthony van der Horst, 1818   1 stuk
604             Processen-verbaal van onderzoeken naar illegale huisslachtingen, 1840,1909   1 omslag
605             Processen-verbaal van aangiften van misdrijven en hierover afgelegde verklaringen en overige stukken over strafzaken voor P.E. van Aalst, burgemeester van de gemeente, 1850-1863  1 omslag
606             Statistische opgaven van de sterkte van het politiepersoneel en het aantal door hen geconstateerde misdaden en overtredingen in de gemeente, 1850-1919  1 omslag
607             Registers van processen-verbaal van misdaden en overtredingen in de gemeente, opgemaakt door de politie, 1865-1879  2 katernen
608             Register van namen van personen, hun leeftijd, beroep en het door hen gepleegde misdrijf, 1876-1882  1 katern
609             Processen-verbaal van een overtreding tegen bedelarij en tegen ongemuilkorfde honden te Berkel, 1892   2 stukken
610             Processen-verbaal van een onderzoek naar het doodgeboren kind van Alida Simons, 1898   1 omslag
611             Stukken betreffende het onderzoek naar de moord op M. Ripping en zijn huishoudster G. Vrieling in de nacht van 16 op 17 januari 1899, 1899   1 omslag
612             Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de algemene politieverordening, 1887-1939  1 omslag

2.2.5           Openbare zedelijkheid 

613             Vaststelling van de reglementen en het tarief op het houden van kermissen door de raad, 1846,1848    2 stukken
614             Register van verleende vergunningen en verloven voor de verkoop van sterke drank over de jaren 1882-1896 en afschriften van de verleende vergunningen en verloven over de jaren 1882-1906, 1882-1906    1 omslag 

2.2.6           Volkshuisvesting

615             Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en wijziging van de verordening regelende de volkshuisvesting, 1904-1930 1 omslag
616             Beredeneerde verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering van de volkshuisvesting Berkel is verricht, 1905-1907
3 stukken
617             Besluiten van het college van B&W om de huurcommissie van de gemeente Hillegersberg in te stellen voor de gemeente Berkel en Rodenrijs, eerst voor een jaar, later voor onbepaalde tijd, 1920-1921    2 stukken
618             Stukken betreffende het sluiten en wijzigen van contracten tussen de gemeente en de plaatselijke woningbouwverenigingen inzake het verlenen van geldleningen voor de bouw van woningen, 1921-1948   1 omslag

2.2.7           Openbare gezondheid

619             Lijst der personen die aan kinderziekten hebben geleden in 1864,   1865      2 katernen
620             Lijst der verrichte koepokinentingen in 1861, 1865  3 katernen
621             Stukken betreffende de verlening van hinderwetvergunningen, 1863-1930  1 omslag
622             Stukken betreffende het aangaan en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling voor de stichting en exploitatie van een (drink)waterleiding in diverse gemeenten, 1924-1934  1 omslag  NB. Het betreft Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten
623             Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de verordening betreffende de beschikbaarheid van drinkwater in woningen, 1928-1936  1 omslag

2.2.8           Brandweer

624-627       Lijsten van personen behorend tot de brandspuiten (brandweerpersoneel), 1814-1925   4 omslagen Met hiaten
624   1814-1847
625   1849-1874
626   1876-1886
627   1890-1925
628             Bekendmaking van schout en brandheemraden van de geconstateerde overtredingen tijdens de schouw, 1821 1 stuk
629             Stukken betreffende gehouden brandweeroefeningen, 1849-1855  1 omslag
630             Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en wijziging van de brandweerverordening, 1854-1926 1 omslag
631             Stukken betreffende de bouw en financiering van een brandspuithuisje in het Noordeinde, 1857  1 omslag Met tekening
632             Overzichten van bijzonderheden rond diverse branden in de gemeente, opgemaakt door het college van B&W, 1877-1931  1 omslag
633             Instructie voor de brandmeesters en commandeurs van de brandweer, 1911   2 stukken

2.2.9           Verkeer en vervoer

634             Stukken betreffende de heffing van tol binnen de gemeente, te weten op de weg tussen Berkel en Bergschenhoek door het Zedelijk Lichaam der Armenverzorging van de familie Van der Burg en op de Klapwijkse weg, 1847-1932  1 omslag
635             Stukken betreffende het verrichten van onderhoud en het verbeteren van de wegen in de gemeente, 1852-1870 1 omslag
636-637      Leggers der wegen en voetpaden, 1852,1873    2 katernen
632   1852
633   1873
638             Verslagen van de staat van de wegen in de gemeente opgemaakt door het college van B&W, 1871-1875   1 omslag
639             Stukken betreffende de aanleg van spoor- en tramwegen op het grondgebied van de gemeente, 1986-1903   1 omslag Met 2 kaarten
640             Stukken betreffende de aanleg en het doortrekken van de Nieuwstraat, 1912-1926   1 omslag

2.2.10         Economische aangelegenheden

641             Stukken betreffende de sluiting en aanvulling van de overeenkomst met de gemeente Delft inzake de levering van stroom en de overname van het elektriciteitsbedrijf door de gemeente in 1938, 1913-1938  1 omslag 

2.2.11         Maatschappelijke zorg

642             Register der akten van broodzetting te Berkel en Rodenrijs, 1843    1 katern
643             Stukken betreffende de zorg voor armen, 1855-1856   1 omslag
644-645      Statistieken van bedeelden in de gemeente door de diverse instellingen van weldadigheid over de jaren 1900-1905, 1900 1905   2 pakken
644   1900-1902
645   1903-1905

2.2.12         Onderwijs

646             Stukken betreffende de verbouwingen en reparaties aan het gebouw van de openbare lagere school, 1817-1864  1 omslag
647             Stukken betreffende de wijziging van het schoolreglement van de openbare lagere school,
                  1872     1 omslag NB. Beschadigd
648             Leerplannen van de openbare scholen, 1891, 1893, 1894 en 1896               4 delen
649             Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld, 1899-1937   1 omslag
650             Stukken betreffende de instelling van een commissie tot wering van schoolverzuim en de vaststelling van het huishoudelijk reglement, 1901  2 stukken
651             Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs en van het vervolgonderwijs, 1902,1922  2 stukken
652             Stukken betreffende de goedkeuring en wijziging van het leerplan van de openbare school, 1903-1911   1 omslag
653             Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en wijziging van de verordening regelende de jaarwedde van het hoofd en de onderwijzers van de openbare lagere school, 1906-1929   1 omslag
654             Reglement voor de toelating van leerlingen uit Berkel en Rodenrijs op de openbare lagere school te Bergschenhoek, vastgesteld door de beide raden van deze gemeenten, 1920-1921     1 stuk
655             Stukken betreffende het besluit van de raad tot opheffing en sluiting van de openbare lagere school en de verlening van de toestemming hiervoor door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1920-1921   1 omslag
656             Stukken betreffende de vaststelling van de verordening regelende de inrichting en samenstelling van de commissie van plaatselijk toezicht op het openbaar lager onderwijs, 1921    2 stukken

Gedeponeerde archieven

II.         Archief van de hoge heerlijkheid, sinds 1795  gemeente De Tempel, 1720 – 1855 (1905) 

1.         Inleiding

In het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs bevond zich tot 1 januari 2003 het archief van de heerlijkheid later gemeente De Tempel over de periode 1720 -1856. Het archief bestaat voornamelijk uit bescheiden uit de periode 1787 – 1855 en is gescheiden in een gedeelte voor 1815 en een gedeelte 1817 – 1856.

De gemeente De Tempel werd op 11 juli 1855 officieel opgeheven en samengevoegd met de gemeente Berkel en Rodenrijs.

In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich ook enkele archiefstukken van de Hoge Heerlijkheid De Tempel, die in 1906 door de Algemeen Rijksarchivaris zijn ontvangen van de heer P.N. van Doornick te Bennebroek en in 1990 werden overgedragen aan het Gemeentearchief. Dit archiefje bestaat uit 8 inventarisnummers (toegang nr. 118.01). Uit nummer 1 blijkt dat het archief van De Tempel in 1715 veel meer omvatte (“12 pakketten”) dan de in 1906 overgedragen bescheiden. Welke stukken dat waren, blijkt nu nog slechts uit de beschrijving in nummer 1.

De omvang van het archief bedraagt 2.2 strekkende meter. Alle archiefbescheiden zijn openbaar.

2.                Archief van de hoge heerlijkheid, sinds 1795 gemeente De Tempel,  1720 - 1814 

657-662      Ingekomen stukken bij schout en het gerecht van de hoge heerlijkheid, later gemeentebestuur van De Tempel, 1720-1814; met hiaten  6 omslagen
657   1720,1726 en 1778
658   1787-1792
659   1798-1800
660   1804,1806-1808
661   1809-1810
662   1811-1814
834               Stukken betreffende vrijdom van grafelijkheidsbelastingen, 1522-1545; afschriften, 16e eeuw   4 stukken  N.B. Behoorde tot pakket 4 van het heerlijkheidsarchief, dat verder nagenoeg geheel verloren is gegaan (zie inv.nr. 692, waarin deze stukken zijn aangetroffen).
663             Aanschrijvingen van de ontvanger-generaal van Holland aan schout en gerecht van de hoge heerlijkheid, later gemeente De Tempel, tot betaling van de verpondingen, met antwoord van mr. J.W. van Hees, eigenaar van de hoge heerlijkheid,1779-1805    1 omslag
664             Ontvangstbewijzen voor de ordinaire en extra-ordinaire verpondingen, afgegeven door de ontvanger-generaal van Holland, 1776-1805   1 omslag
665             Aanschrijvingen van de Staten van Holland en Westfriesland aan de secretaris als ontvanger van de collaterale successie, 1778-1798   4 stukken
--                 Inventaris van het archief van de gemeente De Tempel over de periode 1720-1856, opgemaakt door P. van Meurs,                   1905    1 deel   NB. Zie inv.nr. 691.

3.                Archief van de gemeente De Tempel, 1817-1855 (1905) 

3.1.             Bestuur 

666             Notulen van de gecombineerde vergadering van de gemeenteraad van De Tempel en de eigenaar van de landen van De Tempel, 9 juni 1847  1 stuk
667             Notulenboek van de vergaderingen van de gemeenteraad van De Tempel, 21 juni 1848 tot 3 januari 1854, tevens kopieboek van de uitgaande correspondentie van schout, later burgemeester en gemeenteraad, 6 mei 1817-17 maart 1856   1 deel 

3.2              Correspondentie

668-682      Ingekomen stukken, 1817-1856   15 omslagen
668   1817
669   1818
670   1819
671   1820
672   1821
673   1822
674   1823
675   1824
676   1825
677   1826
678   1827
679   1828-1830
680   1831-1845
681   1846-1850
682   1851-1855
683-684      Registers van uitgaande correspondentie, 1817-1847   2 katernen
683   6 mei 1817 – oktober 1828
684   17 oktober 1828 – 9 juni 1847
N.B. Zie ook inventarisnummer 667

3.3              Akten 

685             Registers van de secretaris voor het registreren van akten van bestuur, 1844-1855   2 stukken
686             Akte betreffende de eedsaflegging door J.C. Sterrenburg als secretaris van de gemeente, 1848   1 stuk 

3.4              Financiën

687             Brief van de ontvanger der registratie te Delft aan de gemeenteontvanger van De Tempel met het verzoek om hem te berichten of de gemeenteontvanger gezegelde registers voor de boeking van ontvangsten en uitgaven bijhoudt, 1830    1 stuk
688             Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en eigendommen volgens het kadaster, 1832  1 deel
689             Kadastrale legger der grondeigenaren met eigendommen, 1832-1897   1 deel
690             Vervallen – zie nr. 669.

3.5              Archief

691             Inventaris van het archief van de gemeente De Tempel over de periode 1720-1856, opgemaakt door P. van Meurs, 1905   1 deel  N.B. In deze inventaris zijn de archiefstukken met de huidige nrs. 657-685 beschreven, alsmede staten van de 40e penning enz. en het recht van successie (1776-1805) waarvan de vindplaats inmiddels onbekend is.
692              Vervallen; bevatte fotokopieën (originelen in archief Heerlijkheid De Tempel, toegang nr. 118.01) en enkele archivalia, nu inv.nr. 834.

iii.               Algemeen Armbestuur, 1802-1882

1.                Stukken van algemene aard

1.1              Vergaderingen

693-695       Notulen met bijlagen van de vergaderingen van het Algemeen armbestuur, 1856-1858         3 omslagen
693   1856
694   1857
695   1858                                                                                                                  

1.2              Correspondentie

696             Register van verzonden brieven, 1865-1872    1 deel
697             Register van ingekomen stukken, 1865-1870     1 deel

2.               Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1              Reglementen

698             Reglementen voor de schout van Berkel en Rodenrijs als opperarmmeester van de algemeene armen, 1824    1 omslag
699             Reglement voor het toezicht en regelmatig beheer van het Algemene of Heilige Geest Armbestuur der gemeente Berkel c.a. zijnde ene Burgerlijke instelling volgens de onderscheiding van het Armwezen, 1856  1 katern
700             Reglement omtrent het verlenen van onderstand aan behoeftigen door het algemeen burgerlijk Armbestuur der gemeente Berkel en Rodenrijs, 1865   1 katern

2.2              Eigendommen

701             Stukken betreffende de verpachting van het ophalen van haardas ten behoeve van de armen, 1811-1854  1 omslag
702             Voorstel van de schout betreffende de sloop van het armenhuis, de verkoop van de grond en de onderbrenging van de betrokkenen bij particulieren, 1819  1 stuk

2.3              Financiën

703-764       Jaarrekeningen, 1802, 1811, 1814-1816, 1818-1856, 1858-1877    63 omslagen, 1 stuk  
703   1802
704   1811
705   1813
706   1814
707   1815
708   1816
709   1818
710   1819
711   1820
712   1821
713   1822
714   1823
715   1824
716   1825
717   1826
718   1827
719   1828
720   1829
721   1830
722   1831
723   1832
724   1833
725   1834
726   1835
727   1836
728   1837
729   1838
730   1839
731   1840
732   1841
733   1842
734   1843
735   1844
736   1845
737   1846
738   1847
739   1848
740   1849
741   1850
742   1851
743   1852
744   1853
745   1854
746   1855
747   1859  1 stuk
748   1860
749   1861
750   1862
751   1863
752   1864
753   1865
754   1866
755   1867
756   1868
757   1869
758   1870
759   1871
760   1872
761   1873
762   1874
763   1875
764   1876
765   1877                
766-808      Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1810-1868; met hiaten  61 omslagen
766   1810
767   1812
768   1813
769   1814
770   1815
771   1817
772   1819
773   1820
774   1821
775   1822
776   1823
777   1824
778   1825
779   1826
780   1827
781   1828
782   1829
783   1830
784   1832
785   1833
786   1835
787   1838
788   1839
789   1840
790   1841
791   1842
792   1843
793   1844
794   1845
795   1846
796   1848
797   1849
798   1852
799   1853
800   1854
801   1855
802   1856
803   1857
804   1858
805   1862
806   1864
807   1865
808   1868
809-810      Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1814-1829  2 delen
809   1814-1817
810   1818-1829
811             Begrotingen, 1852-1853   2 stukken                  
812             Stukken betreffende de comptabiliteit der armen, 1855-1856   1 omslag 

2.4              Maatschappelijke zorg

Zie voor de akten van indemniteit tot en met 1837 het archief van het ambacht Berkel en Rodenrijs 1503-1813,
inventarisnummers 434-445
813             Register van intekenaren voor het fonds van verminkte krijgslieden en weduwen en wezen, van in de strijd gesneuvelden, 1816    1 omslag
814             Lijst van behoeftige personen waaraan gedurende de winter brood zal worden verschaft, met inschrijfbiljetten, 1816 1 omslag
815             Lijsten van hetgeen door de Commissie tot ondersteuning van behoeftigen in de winter is uitgedeeld, 1817    1 omslag
816             Staat der huiszittende armen,1818, 1845-1853    1 stuk
817-823      Stukken betreffende de verlening van onderstand aan armlastigen, 1857-1863   6 omslagen
817   1857
818   1858
819   1859
820   1860
821   1861
822   1862
823   1863

IV.              Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1921-1961 

824             Notulen van de vergaderingen van de plaatselijke commissie, alsmede roosters van aftreden, 1921-1936   1 deel
825             Verslagen van de toestand van het onderwijs van de Commissie, z.j        1 omslag
826             Register der schoolplichtige kinderen van Berkel, 1961   1 deel

V.               Levensmiddelenbedrijf, 1918-1921 

827              Afschriften van uitgaande brieven, 1918     1 deel
828-832        Grootboeken van inkomsten en uitgaven, met bijlagen, 1919-1921   5 banden
828      1919
829      1920, ontvangsten
830      1920, uitgaven
831      1920, ontvangsten en uitgaven
832      1921, uitgaven
833      Zie bij nr. 203.
834      Zie bij nr. 663.