1308 Gemeente Berkel en Rodenrijs 1930-1989

VHIC BV
Berkel en Rodenrijs 2003

Citeer- en aanvraaginstructie
Geautomatiseerd aanvragen

De archiefstukken kunnen in de studiezaal worden aangevraagd onder toegangsnummer: 1308

Citeren
 
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient de titel van het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.

volledig: Gemeentearchief Rotterdam, Gemeente Berkel en Rodenrijs (1930-1989), inv.nr. …
verkort: GAR,Gemeente Berkel en Rodenrijs (1930-1989), inv.nr. …

Openbaarheid
Voor de openbaarheid zie het stukje uit de verantwoordding p. 6

Inhoudsopgave pagina  
Verantwoording van de inventarisatie 6
Archief van het Gemeentebestuur van Berkel en Rodnerijs 7
1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 8
1.1 Notulen en verslagen   
1.1.1 Gemeenteraad  
1.1.2 College van burgemeester en wethouders  
1.1.3 Commissies  
1.2 Verslagen…… 9
1.3 Ingekomen en uitgaande stukken 10
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 11
2.1. Het organisme 11
2.1.1 Instelling en ontwikkeling 11
2.1.1.1 Totstandkoming en groei  
2.1.1.2 Wapen en vlag  
2.1.1.3 Grondgebied, werkingssfeer, namen en aanduidingen  
2.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen 13
2.1.2.1 Zelfbestuur en toezicht  
2.1.2.2 Samenwerking  
2.1.2.3 Financiële betrekkingen  
2.1.3 Eigendommen 13
2.1.3.1 Gebouwen  
2.1.3.2 Aankoop  
2.1.3.3 Verkoop  
2.1.3.4 Ruiling  
2.1.3.5 Schenking  
2.1.3.6 Onteigening  
2.1.3.7 Verjaring  
2.1.3.8 Zakelijke rechten  
2.1.3.9 Beheer   
2.1.4 Financiën 40
2.1.4.1 Financieel beheer  
2.1.4.2 Begrotingen en financiële plannen  
2.1.4.3 Rekeningen en verantwoordingen  
2.1.4.4 Bijlagen bij rekeningen  
2.1.4.5 Belastingen en gemeentelijke rechten  
2.1.5 Benodigdheden en hulpmiddelen 49
2.1.5.1 Automatisering  
2.1.5.2 Documenten en informatiebeheer  
2.1.6 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd 50
2.1.7 Uitoefening van de dienst… 50
2.1.8 Lichamen, instellingen en functionarissen 50
2.1.8.1 Gemeenteraad  
2.1.8.2 Commissies  
2.1.8.3 College van burgemeester en wethouders  
2.1.8.4 Wethouders  
2.1.8.5 Burgemeester  
2.1.8.6 Secretaris  
2.1.9 Diensten en bedrijven 54
2.1.9.1 Woningbedrijf  
2.1.9.2 Grondbedrijf  
2.1.9.3 Centrale Antenne Inrichting  
2.1.9.4 Electriciteitsbedrijf56  
2.1.10 Bestuurs- en beheershandelingen  
2.1.11 Personeel 56
2.1.11.1 Rechtspositie  
2.1.11.2 Georganiseerd overleg  
2.1.11.3 Medezeggenschap  
2.1.11.4 Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking  
2.1.11.5 Verlof en werktijden  
2.1.11.6 Personeelsbezetting en formatie  
2.1.11.7 Loon en bezoldiging  
2.1.11.8 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen  
2.1.11.9 Bevordering van vakbekwaamheid  
2.2 Taakuitvoering 59
2.2.1 Verschuldigde belastingen en retributies 59
2.2.2 Ruimtelijke ordening 59
2.2.2.1 Planologische ontwikkeling, streekplan, structuurplan  
2.2.2.2 Uitbreiding- en bestemmingsplannen  
2.2.2.3 Ontsluiting en exploitatie van gronden  
2.2.3 Volkshuisvesting 64
2.2.3.1 Woningbehoefte, -voorziening en voorraad  
2.2.3.2 Bouwregelgeving  
2.2.3.3 Bouwvergunningen  
2.2.3.3 Gebruik, onderhoud en verbetering van woningen en woonwagens                             
2.2.3.4 Woonruimteverdeling en doorstroming  
2.2.3.5 Stichten van woningen  
2.2.3.5.1 Overheids- en verenigingsbouw  
2.2.3.5.2 Particuliere woningbouw  
2.2.3.5.3 Bevordering eigen woningbezit  
2.2.4 Openbare orde 71
2.2.4.1 Politie en algemene plaatselijke verordening  
2.2.4.2 Toezicht op openbare gelegenheden  
2.2.4.3 Wapens en munitie  
2.2.4.4 Stand- en ligplaatsen  
2.2.5 Bevolking en verkiezingen 73
2.2.5.1 Burgerlijke stand  
2.2.5.2 Bevolkingsboekhouding  
2.2.5.3 Volkstellingen  
2.2.5.4 Verkiezingen  
2.2.5.5 Vreemdelingen  
2.2.6 Openbare zedelijkheid 77
2.2.6.1 Drank- en horeca  
2.2.6.2 Dierenbescherming  
2.2.7 Openbare gezondheidszorg 78
2.2.7.1 Gezondheidsdienst  
2.2.7.2 Voedingsmiddelen  
2.2.7.3 Drinkwatervoorziening  
2.2.7.4 Besmettelijke ziekten  
2.2.7.5 Begraven  
2.2.7.6 Milieuhygiëne  
2.2.7.6.1 Toezicht op hinderlijke inrichtingen  
2.2.7.6.2 Bodemkwaliteit  
2.2.7.6.3 Ophalen en verwerken van vuil en destructie  
2.2.7.6.4 Riolering  
2.2.8 Openbare veiligheid 83
2.2.8.1.1 Bescherming bevolking  
2.2.8.1.2 Vordering van goederen  
2.2.8.1.3 Inkwartiering van strijdkrachten  
2.2.8.2 Brand  
2.2.8.2.1 Beveiliging tegen brand  
2.2.8.3.2 Brandweergebouwen en materieel  
2.2.8.4.3 Brandweerorganisatie  
2.2.9 Waterstaat 86
2.2.10 Verkeer en vervoer  87
2.2.10.1 Aanleg en onderhoud van wegen  
2.2.10.2 Verlichting  
2.2.10.3 Bijkomende werken  
2.2.10.4 Leggers van wegen  
2.2.10.5 Personenvervoer  
2.2.10.6 Verkeersveiligheid  
2.2.10.7 Verkeersmaatregelen  
2.2.10.8 Treinvervoer  
2.2.10.9 Luchthavens  
2.2.11 Posterijen 92
2.2.12 Economische aangelegenheden 92
2.2.12.1 Land- en bosbouw  
2.2.12.2 Energievoorziening  
2.2.12.3 Handel en bedrijfsaangelegenheden  
2.2.12.4 Distributie  
2.2.13 Arbeid 94
2.2.14 Maatschappelijke zorg 95
2.2.14.1 Sociaal culturele activiteiten  
2.2.14.2 Instellingen van weldadigheid  
2.2.14.3 Kruiswerk  
2.2.14.4 Ambulancevervoer  
2.2.14.5 Gezins- en jeugdzorg  
2.2.14.6 Bejaardenzorg  
2.2.14.7 Gehandicapten  
2.2.14.8 Werklozen en zelfstandigen  
2.2.15 Onderwijs 99
2.2.15.1 Organisatie van het onderwijs  
2.2.15.2 Onderwijzend personeel  
2.2.15.3 Schoolgeld, vakken van onderwijs, schooltijden en werkplannen  
2.2.15.4 Medezeggenschap  
2.2.15.5 Schoolgebouwen en –terreinen  
2.2.15.6 Gezondheid van leerlingen  
2.2.16 Cultuur 103
2.2.16.1 Culturele vorming en ontwikkeling  
2.2.16.2 Bibliotheekvoorziening  
2.2.17 Landschaps- en natuurschoon 104
2.2.17.1 Monumenten  
2.2.17.2 Bescherming en onderhoud natuurschoon  
2.2.18 Zeden, gewoonten en eervolle onderscheidingen 105
2.2.18.1 Feesten en herdenkingen  
2.2.18.2 Eervolle onderscheidingen  
2.2.18.3 Godsdienstige instellingen  
2.2.19 Sport en recreatie 106
2.2.19.1 Sport en spel  
2.2.19.2 Recreatie  

Gedeponeerde archieven

I Archief van de Kulturele Kring Berkel en Rodenrijs, 1971 – 1979 109
II Archief van de Nederlandse Bond van gemeenteambtenaren, (onder-) afdeling Delft, later regio Zoetermeer – Delft, 1945-1982. 110
III Archief van de Wijkraad Sterrenbuurt, 1973-1981 111
IV Archief van de Stichting Muziekonderwijs Berkel en Rodenrijs 1970 – 1976 113
V Archief van de Algemene Stichting Bejaardenzorg Berkel en Rodenrijs, 1967 – 1986 114
VI Archief van de Rooms Katholieke Bouwvereniging “St.Jozef” Berkel en Rodenrijs, 1920 – 1979 116
VII Archief van Woningbouwvereniging Patrimonium en Christelijke Nationale Werkmansbond, 1927 – 1979 118
VIII Archief van de Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs 119
IX Archief van de vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een zwembad (De Windas) te Berkel, sinds 1976 Stichting Zwembad Berkel en Rodenrijs1935-1992 120


Verantwoording van de inventarisatie

Uitvoering

Conform de offerte uitgebracht door Van Heijst Information Consulting (VHIC) op 8 november 2001 is het archief van de gemeente Berkel en Rodenrijs over de periode 1930-2000 geïnventariseerd. De omvang hiervan was 73,5 meter.Het gedeelte van 1930 tot en met 1989 is in 2003 overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, te weten het Gemeentearchief Rotterdam en is in deze inventaris beschreven. Het gedeelte vanaf 1990 blijft voorlopig als semi-statisch archief bij de gemeente Berkel en Rodenrijs. De uiteindelijke omvang van het archief dat in september 2003 naar het gemeentearchief is overgedragen bedraagt 77,5 strekkende meter.

Voor de indeling van de dossiers is gebruikt gemaakt van de Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit betekent dat de dossiers zaaksgewijs, naar classificatienummer zijn gerangschikt.

De dossieromschrijvingen zijn in eerste instantie overgenomen uit PerfectView (het dossier-registratiesysteem van de gemeente) en later bewerkt ten behoeve van deze inventaris. Op sommige plaatsen in de inventaris zijn ook de tabstroken zoals die in PerfectView zijn opgenomen toegevoegd om de inhoud van het dossier te verduidelijken (bijvoorbeeld bij de aan- en verkopen). Bij de selectie voor vernietiging is gebruik gemaakt van de Gemeentelijke vernietiginslijst uit 1983 (Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden van (inter)gemeentelijke organen dagtekenende van na 1850).

Ten slotte zijn in deze inventaris ook de gedeponeerde archieven van de volgende instellingen en verenigingen opgenomen:
1. de Kulturele Kring Berkel en Rodenrijs
2. de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren (onder-)afdeling Delft, later regio Zoetermeer – Delft
3. de Wijkraad Sterrenbuurt
4. de Stichting Muziekonderwijs Berkel en Rodenrijs
5. de Algemene Stichting Bejaardenzorg Berkel en Rodenrijs
6. de R.K.Bouwvereniging St.Jozef
7. de Woningbouwvereniging Patrimonium en Christelijke Nationale Werkmansbond
8. de Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs
9. het zwembad De Windas

Openbaarheid

Het archief is voor iedereen ter inzage behalve de volgende inventarisnummers, waarvoor toestemming van B&W van Berkel en Rodenrijs nodig is:

Inventarisnummer Openbaar na
371 politierapporten 50 jaar 
372 politierapporten 50 jaar
373 politierapporten 50 jaar
703 aanvragen nederlanderschap 50 jaar
704 uitvoering vreemdelingenwet          50 jaar
1949 – 1968 archief register persoonskaarten       75 jaar


ARCHIEF
 VAN HET
 GEMEENTEBESTUUR
 VAN BERKEL EN RODENRIJS
 
(1901) 1930 – 1989 (1995)

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
 
1.1 Notulen en verslagen
 
1.1.1 Gemeenteraad
 
1434-1473, Agenda’s en notulen van gemeenteraadsvergaderingen, 1931 - 1989.
1938 1434 1 maart 1931 - 9 december 1932
1435 27 februari 1933 - 10 juli 1935
1436 2 augustus 1935 - 17 december 1937
1437 4 januari 1938 - 25 april 1940; 27 juni 1940 - 23 december 1940
1438 23 december 1940, 28 maart 1941, 23 mei 1941
1439 14 november 1945 - 27 augustus 1946 (notulen tijdelijke raad)
1938 4 september 1946 - 23 december 1947
1440 26 februari 1948 - 1 september 1950
1441 14 november 1950 - 12 augustus 1952
1442 29 september 1952 - 7 december 1954
1443 7 januari 1955 - 2 december 1955
1444 20 januari 1956 - 6 juni 1958
1445 21 juli 1958 - 12 augustus 1960
1446 17 augustus 1960 - 15 december 1961
1447 17 januari 1962 - 24 september 1963
1448 11 november 1963 - 21 december 1964
1449 15 januari 1965 - 11 juli 1966
1450 22 augustus 1966 - 18 december 1967
1451 1968
1452 1969
1453 1970
1454 1971
1455 1972
1456 1973
1457 1974
1458 6 januari 1975 - 9 juni 1975
1459 2 juni 1975 - 8 december 1975
1460 1976
1461 1977
1462 1978
1463 1979
1464 1980
1465 1981
1466 1982
1467 1983
1468 1984
1469 1985
1470 1986
1471 1987
1472 1988
1473 1989
 
1939-1940 Notulen van geheime en besloten gemeenteraadsvergaderingen, 1932 - 1965.
1939 1932 - 1940 en 1953.
1940 1951 en 1963 - 1965.
 
1.1.2 College van burgemeester en wethouders
 
1474-1494 Notulen van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1933 - 1962.
1474 22 februari 1933 - 23 januari 1936.
1475 1 februari 1936 - 24 december 1936.
1476 1937.
1477 1938.
1478 1939.
1479 1940, 1941, 1945.
1480 1946, 1947, 1948.
1481 1949.
1482 1950.
1483 1951.
1484 1952.
1485 1953.
1486 1954.
1487 1955.
1488 1956.
1489 1957.
1490 1958.
1491 1959.
1492 1960.
1493 1961.
1494 1962; incompleet.
N.B.: De notulen van 1963 t/m 1982 zijn niet aangetroffen.
 
298-299 Besluitenlijsten van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1933 - 1962.
298 1983 - 1984.
299 1989.
N.B.: De besluitenlijsten van 1985 t/m 1988 zijn niet aangetroffen!
  
1.1.3 Commissies
 
N.B. zie onder 2.1.8 Lichamen, instellingen en functionarissen. Bij aantreffen is de huidige opbouw van de dossiers in stand gelaten. Aangezien meer andere stukken dan verslagen in deze dossiers zijn gevoegd, is gekozen voor een ordening onder de betreffende paragraaf.
 
1.2 Verslagen
 
1910-1919 Verslagen van de gemeente, 1936 - 1966.
1910 1931 - 1935.
1911 1954 - 1955.
1912 1956.
1913 1957.
1914 1958.
1915 1959.
1916 1960.
1917 1961.
1918 1962.
1919 1963 - 1966.
 
1.3 Ingekomen en uitgaande stukken
 
1920 Register van afschriften van uitgaande brieven, 1931 - 1932.
N.B. met index.
 
1921-1937 Registers van ingekomen en verzonden stukken, 1931 - 1954.
1921 23 maart 1931 - 29 februari 1932.
1922 2 maart 1932 - 30 januari 1933.
1923 31 januari 1933 - 2 juni 1934.
1924 2 juni 1934 - 29 oktober 1935.
1925 30 oktober 1935 - 31 december 1936.
1926 2 januari 1937 - 6 november 1937.
1927 8 november 1937 - 27 augustus 1938.
1928 27 augustus 1938 - 19 juni 1939.
1929 19 juni 1939 - 17 juni 1940.
1930 19 juni 1940 - 17 september 1941.
1931 18 september 1941 - 21 februari 1943.
1932 23 februari 1943 - 29 september 1945.
1933 29 september 1945 - 8 november 1947.
1934 8 november 1947 - 30 december 1949.
1935 2 januari 1950 - 13 december 1951.
1936 13 december 1951 - 31 december 1953.
1937 4 januari 1954 - 30 september 1954.

2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
 
2.1 Het organisme
 
2.1.1 Instelling en ontwikkeling.
 
2.1.1.1 Totstandkoming en groei
 
1 Ontwikkeling van de gemeente, 1936 - 1968.
 
303 Geschiedenis van de gemeente, verstrekken van inlichtingen en afschriften, 1948 – 1960.
 
183 Publicatie ‘Grepen uit het oude gemeente-archief’, z.j.
N.B. 1. Het betreft hier interessante stukken over de geschiedenis van Berkel en Rodenrijs die zijn gebruikt door W. Sonneveld voor zijn boekwerk
N.B.2. Stukken die vervaardigd zijn door W. Sonneveld welke niet zijn opgenomen in het boekwerk ‘Fragmenten uit de historie van Berkel en Rodenrijs’ zijn vernietigd.
 
186 Vaststelling rapport en nota voorlichting en uitgifte boekwerk over Berkel door W.Sonneveld, 1974 - 1989.
 
6 Informatie over het mogelijke ontstaan van de naam van de gemeente, 1985.
 
2 Nota betreffende de bestuurlijke organisatie, 1971.
 
2.1.1.2 Wapen en vlag
 
7 Herziening gemeentewapen, vaststelling vorm en kleuren gemeentevlag, correspondentie met diverse personen inzake het gemeentewapen en de gemeentevlag, tekst en muziek van het gemeentelied, 1949 – 1974.
  
2.1.1.3 Grondgebied, werkingssfeer, namen en aanduidingen
 
8 Vastgesteld grondgebied van de gemeente, 1956 - 1975.
 
9 Instelling van de bebouwde kom, 1957 - 1962.
 
10 Grenswijzigingen, 1941 - 1943.
 
11-12 Grenswijziging in verband met de uitbreiding van Zoetermeer, 1979 - 1987.
11 1979 - 1982.
12 1982 - 1987.

13 Concept-ontwerp wet splitsing Zuid- Holland met verslagen van vergaderingen van de werkgroep gemeentelijke herindeling Midden- Zuid- Holland en hoorzitting, 1980 – 1982.
 
14 Concept-ontwerp wet splitsing Zuid- Holland.Reacties, enquête Vereniging Zuidhollandse gemeenten, brochure Rijnmond en afwijzing voorstel, 1980 – 1984.
 
15-16 Vaststelling en uitvoering van straatnaamgeving, 1946 - 1986.
15 1946 - 1965.
16 1966 - 1986.
 
17 Vaststelling huisnummering, 1930 - 1989.
 
693 Vernieuwing huisnummering, 1949.
 
2.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen
 
2.1.2.1 Zelfbestuur en hoger toezicht
 
18 Project D'-gemeenten betreffende deregulering en decentralisatie van provinciale taken, 1987 – 1991.
19 Stukken betreffende de toepassing van zelfbeheer binnen de gemeente, 1986 – 1987.
20 Overzicht van AROB-zaken en de wijze van behandeling van AROB-bezwaarschriften, 1977 – 1980.
32 Werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin in 1961, 1969, 1972, 1975, 1979 en 1983, 1961 - 1983.
370 Bezoek Hare Majesteit de Koningin d.d. 28-05-1968, 1968.
 
2.1.2.2 Samenwerking
 
21-23 Regio-overleg Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Pijnacker c.q. het Oostland-overleg, 1971 - 1989.
21 1971 - 1981.
22 1982 - 1987.
23 1988 - 1989.
 
24 Aansluiting gemeente bij het Instituut Contact Randgemeenten, 1965 - 1980.
25 Correspondentie met betrekking tot plannen tot provinciale herindeling en instelling commissie ad hoc, 1978 - 1979.
26-27 Indeling provincie in samenwerkingsgebieden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), 1983 - 1986.
26 1983 - 1986.
27 Behandeling concept-indeling in raadsvergadering d.d. 27-08-1984.
 28-30 Plannen tot gemeentelijke herindeling, 1982 - 1988.
28 1982 - 1986.
29 1983 - 1984.
30 1984 - 1988.
31 Vergaderstukken van regulier overleg Gedeputeerde Staten met WGR-regiogemeenten, 1987 - 1990.
  
2.1.2.3 Financiële betrekkingen
 
159 Vaststelling en verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, 1956 - 1977.
 
2.1.3 Eigendommen
 
2.1.3.1 Gebouwen
 
187 Gebruik verenigingsgebouw De Ark voor het houden van gemeenteraadsvergaderingen en voltrekken van huwelijken en gebruik voormalig postkantoorgebouw de Tol, Kerksingel 6 als vergaderruimte, 1962 - 1976.
190 Bouw van een nieuw raadhuis (plannen van architect Kropmuller), 1954 – 1971.
191-193 Gemeentehuis aan de Nieuwstraat, 1925 - 1974.
191 Bouw en andere stukken betreffende de arrestantencellen onder het gemeentehuis, 1925 - 1954.
192 Bouw nood-raadzaal c.q. vergaderlokaliteit achter het gemeentehuis, 1958.
193 Huisvesting gemeentesecretarie en omschakeling op aardgasverwarming, 1971 - 1974.
194-212, Planontwikkeling en uitvoering van de bouw van een nieuw gemeentehuis aan de Raadhuislaan, 1970 - 1990.
214 194 1970 - 1973.
195 1970 - 1972.
196 1972 - 1973.
197 Plan Postma, 1972 - 1973.
198 1973 - 1977.
199 1973 - 1977.
200 1973 - 1977.
201 Bestekken en tekeningen, 1973 - 1976.
202 Sleutelplan, 1975 - 1978.
203 Revisietekeningen elektrische installaties. Map I van II, 1977.
204 Revisietekeningen elektrische installaties. Map II van II.1977.
205 Plaatsing carillon, 1975 - 1978.
206 Opening. Map I van II, 1976.
207 Opening. Map II van II, 1976.
208 Inrichting gemeentehuis. Map I van II, 1975 - 1977.
209 Inrichting gemeentehuis. Map II van II, 1975 - 1977.
210 1973 - 1977.
211 1977.
212 1969 - 1978.
214 Algemene correspondentie, 1976 - 1990.
215 Bouw en herbouw van de ambtswoning van de burgemeester, 1932 - 1953. 
217 Bouw en aanbrengen voorzieningen aan de ambtswoning van de gemeentesecretaris, 1962 - 1984.
188-189 Gemeentewerf aan de Westersingel, 1967 - 1984.
188 (Ver)bouw, uitbreiding,1967 - 1983.
189 Uitbreiding, nieuwbouw,1982 - 1984.
218 Aanbrengen voorzieningen aan de gemeenteloods en verplaatsing van de gemeentewerf, 1984 - 1985.
 
2.1.3.2 Aankoop
 
Algemeen.
 
33 Aan- en verkoop en verzoeken om recht van overpad met betrekking tot het gemeente-eigendom sectie C nr.1317 in recreatieplan 'Westersingel’, 1931 - 1962.
1423 Aankoop grond van A.van Veen in verband met rooiing van de Rodenrijseweg, 1935.
34-35 Aankopen van diverse personen in verband met reconstructie van de Rodenrijseweg, 1972 - 1979.
34 1972 - 1979.
- Voorbereiding.
- Raadsbesluit d.d. 10-07-1972 tot aankoop van grond ten behoeve van de verbetering en reconstructie van de Rodenrijseweg.
- Voorlopige koopcontracten behorend bij raadsbesluit d.d. 10-07-1972.
- Fa. P. Boer en Zn.
- H.M. Adriaansz.
- Algemeen bureau voor de Bouwnijverheid (A.B.B.)
- J.C. van der Arend
- A. van den Baard
- L. Bazuin
- L.A. van Beek
- M. van Blankenstein
- C. van der Breggen
- D. van der Breggen
- P.C. Bulsing
- C.A. en C.S. van der Burg
- H. van der Drift
- C.K. Duivendijk
- J.R. Engels
- M. Kingma, weduwe van J.J.A. van Erp
- Gereformeerde Kerk
- M. de Heer
- A.C. van Herk
- Gebr. A.A.en P.G. Hermes
- P. Hoogerbrugge
- G. Hordijk B.V.
- H. de Jong
- P.J. de Jong
- K. van der Kaaden
- L.A. van der Kaaden
- A.G. Kerklaan
- C.L. Kleijer
- J. de Koning
- M. de Kroes
- H.G. Lacet
- N.V. In- en verkoopkantoor van de land- en tuinbouw
- J. Lamens (Fa.S. Lamens)
- P. van Leeuwen
- J. Leezer
- H.J. van Lien
- M.F.Th.B.M. Lier
- J. van der Lugt
- H. van Malde
- W.B.H. Meiners
- C.A. van der Pelt
- A.J. van Rijn sr.
- A.J. van Rijn
- Fa. Gebr.van Rijn
- J.J. van Rijn
- L.H.M. van Rijn
- R.L. van Rijn (eerdere pogingen; H. Groeneveld)
- A.M.G. Schmidt
- F.Th. van Steenderen
- Fa. Gebr. van Steenderen
- W. Timmerman
- A.G. van der Torre
- W.A. van der Torre
- P.C. Treurniet
- A. Troost
- W.K. van der Veen
- J.A. de Veld
- R.W. de Veld
- C.A. Verhoef- Timmerman
- A. de Vogel
- P. de Vogel en Zn.
- J. Vollebregt
- M.F.C. Vollebregt- Wenneker
- O.J.J. van der Vorm
- W. Vos
- R. de Vries- Hansen
- C.J. de Vrij
- N.W.C. Waaijer
- G. Wierda
- A.G. van Winden
- A. Zeeuw
- Concept-akte van aankoop grond.
35 1972 - 1974.
- Overdrachtskosten notaris.
- Raadsbesluit d.d. .30-10-1972 aankoop van pand Rodenrijseweg 59 van G.de Lange met bijbehorende grond.
- Raadsbesluit d.d. 30-10-1972 aankoop van grond van diverse personen.
- Raadsbesluit d.d. 02-07-1973 aankoop gronden P.van Leeuwen, Rodenrijseweg 349 en A.G.de Veld, Rodenrijseweg 307.
- Raadsbesluit d.d. 10-12-1973 aankoop grond M.de Heer, Rodenrijseweg 355.
- Raadsbesluit d.d. 07-01-1974 aankoop grond A.v.d.Torre, Rodenrijseweg 49 en ruiling grond met de Provincie Zuid- Holland.
- Weigering verkoop grond aan de gemeente door G.de Jong, Rodenrijseweg 287.
- Raadsbesluit d.d. 19-08-1974 aankoop gronden (aanvullend raadsbesluit).
- Raadsbesluit d.d. 19-08-1974 aankoop grond van Bouwbedrijf Binckhorst en A.J.Vijverberg, Rodenrijseweg 319.
- Raadsbesluit d.d. 07-10-1974 aankoop grond G.de Jong, Rodenrijseweg 287.
- Raadsbesluit d.d. 04-12-1974 aankoop grond van De Polder Berkel.
36 Aankopen in de periode 1940 t/m 1955, 1940 - 1955.
- M. Bos- Konijnendijk en W.A.J. Bos; perceel grond sectie A nrs.699, 700, 701, 1485, 1874 en 1875; raadsbesluit d.d. 21-08-1940.
- A.A. Huisman-van Aalst; 2 huizen en schuur (Van Oldenbarneveltplein 11, 12 en 13) alsmede erven en open grond; raadsbesluit d.d. 24-08-1949.
- Zedelijk Lichaam tot verzorging van de armen van de Familie v.d.Burg; huis, schuur en erf (Van Oldenbarneveltplein 5 - tolhuis); raadsbesluit d.d. 27-02-1950.
- B.F.Miltenburg, Rodenrijseweg 181; perceel grond ten behoeve van verbreding Rodenrijseweg; raadsbesluit d.d. 24-11-1950.
- J.P.A.Olsthoorn, Klapwijkseweg 34; 3 huizen met schuur, erf en tuin ten behoeve van verbreding Rodenrijseweg en verbetering oprit naar de Klapwijkseweg; raadsbesluit d.d. 03-12-1960.
- W.Treurniet, Zuidersingel 88; overname gedeelte Molenweg en langs die weg gelegen stroken grond; raadsbesluit d.d. 19-02-1951.
- G.M.L.v.d.Arend, Klapwijkseweg 18; perceel grond hoek Westersingel- Klapwijkseweg; raadsbesluit d.d. 29-05-1951.
- P.M.E.H.Jansen; perceeltje grond hoek Westersingel - Klapwijkseweg; raadsbesluit d.d. 29-05-1951.
- F.G.P.C.Verveen, R.K.Kerkbestuur v.d.Parochie O.L.Vrouwe Geboorte; grond ten behoeve van bouw 2 transformatorhuisjes aan de Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 29-06-1951.
- C.C.Longayroux; perceel grond ten behoeve van wegverbreding Rodenrijseweg; raadsbesluit d.d. 28-09-1951.
- N.V.Nederlandse Spoorwegen; overname Zwarteweg en gedeelte Rodenrijseweg; raadsbesluit d.d. 29-11-1952.
- Polder Berkel; grond aan de Herenstraat waarop transformatorhuisje annex urinoir is geplaatst; raadsbesluit d.d. 28-09-1951.
- J.P.van Aalst, Van Oldenbarneveltplein 8; perceel tuingrond en huis en koetshuis (Van Oldenbarneveltplein 7, 8 en 9); raadsbesluit d.d. 23-12-1952.
- Polder Berkel; perceeltje grond, alsmede dam met duiker en water ten behoeve van reconstructie Molenweg; raadsbesluit d.d. 10-03-1953.
- P.N.van Herk, Molenweg 2; 1) perceeltje voortuin ten behoeve van reconstructie Molenweg 2) perceeltje weg, deel uitmakend van de Molenweg; raadsbesluit d.d. 24-07-1953.
- Mevr.Huisman-van Aalst; pand Van Oldenbarneveltplein 10; raadsbesluit d.d. 24-09-1954.
- Vrijgemaakte school; strook grond gelegen langs Westersingel/Klapwijkseweg; raadsbesluit d.d. 30-09-1955.
37 Aankopen in de periode 1962 t/m 1976, 1962 - 1976.
- A.J.A.van der Burg; bouwmanswoning met aanhorigheden Achterom 8; raadsbesluit d.d. 30-11-1962.
- Cooperatieve Groentenveiling Ver.Pijnacker e.o./ A.P.Westerman / J.Eekhout; grond ten behoeve van doortrekking Kleihoogt; raadsbesluit d.d. 14-10-1968.
- Aankoop grond van de Provincie Zuid- Holland ten behoeve van doorverkoop aan A.M.Lexmond aan de Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 27-01-1969.
- A.A.Bijnsdorp, Strikkade 32; grond ten behoeve van doortrekking Kleihoogt; raadsbesluit d.d. 24-03-1969.
- J.A.van Dijk, Strikkade 34; grond ten behoeve van doortrekking Kleihoogt; raadsbesluit d.d. 23-06-1969.
- M.en W.J.Woutersen, Noordeindseweg 32 en 34; grond sectie A nr.2544; raadsbesluit d.d. 12-05-1970.
- M.N.Schippers-v.d.Wel / A.v.d.Wel; grond ten behoeve van verruiming bocht Krugerlaan- Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 15-05-1972.
- M.N.Schippers-v.d.Wel / A.v.d.Wel; grond langs de Noordeindseweg, hoek Krugerlaan ten behoeve van de verkeersveiligheid; raadsbesluit d.d. 12-01-1976.
- C.Hoogerbrugge, Sportlaan 4; grond ten behoeve van aanleg nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie nabij de Sportlaan; raadsbesluit d.d. 07-01-1974.
38 Aankopen in de periode 1977 t/m 1982, 1976 - 1984.
- Gemeente Bergschenhoek; grond ten behoeve van aanleg nieuw zwembad; raadsbesluit d.d. 19-12-1977.
- Overpad voor Dhr.v.d.Waal.
- IJ.J.v.d.Beukel; grond ten behoeve van uitbreiding sportpark; raadsbesluit d.d. 02-04-1979.
- C.L.Vollebregt; grond ten behoeve van uitbreiding sportpark Het Hoge Land; raadsbesluit d.d. 14-04-1980.
- Gebr.de Groot; perceel grond Munnikenweg; raadsbesluit d.d. 01-11-1982.
39 Aankoop grond van G.Hordijk en A.van Leeuwen ten behoeve van voorzieningen aan het electriciteitsnet, 1939 – 1941.
40 Aankoop gronden, 1978 - 1980.
- A.J.A.v.d.Burg; gronden langs de Berkelseweg ten behoeve van trace Boterdorpseweg- Oostersingel; raadsbesluit d.d. 24-09-1979.
- Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet in verband met grondaankopen ten behoeve van aanleg landscheidingsweg; raadsbesluit d.d. 15-12-1980.
41-43 Aankoop grond ten behoeve van aanleg fietspad en reconstructie Noordeindseweg, 1986 – 1990.
41 Voorbereidende stukken voor raadsbesluit d.d. 23-01-1989, 24-04-1989, 04-09-1989, 18-12-1989, 26-09-1991 en aankoop gronden van N.van Wijk, 1986 - 1988.
42 Aankoop stroken grond van 50 eigenaren, te weten T.J.M.Lexmond en 49 anderen; raadsbesluit d.d. 23-01-1989, 1988 - 1989.
43 1988 - 1990.
- Aankoop stroken grond van L.C.Heinerman/E.S.V.van Deursen, H.Th.H.van Es/M.L.C.van Es/J.S.Hijdra, Electriciteitsbedrijf Delfland en Hoogheemraadschap van Delfland; raadsbesluit d.d. 24-04-1989.
- Aankoop stroken grond van J.M.M.Kerklaan, E.C.Vernooij, B.H.Kennepohl, P.G.Gouweleeuw en A.Molenaar; raadsbesluit d.d. 04-09-1989.
- Aankoop stroken grond van A.C.M.Vermeer en J.A.M.van der Burg; raadsbesluit d.d. 18-12-1989.
70 Aankoop gebouwen door de gemeente,1968 - 1978.
- A.M.Bross; aankoop woning Stationsweg 7; raadsbesluit d.d. 24-04-1978.
- Staatsbedrijf van de Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT); aankoop (oude) bestelkantoor achter het gemeentehuis; raadsbesluit d.d. 21-02-1972. 

Aankoop onroerend goed in bestemmingsplan Berkel- Centrum.
 
44 Aankoop percelen sectie A nr.2166, 2168, 2169 en sectie B nr.2693 (ged.) en 2694 (ged.) van A.van der Voort, 1959 - 1963.
 
45 Aankopen in de periode 1961 t/m 1966, 1960 - 1966.
- Kerkvoogdij N.H.Gemeente; aankoop Ds.van Koetsveldstraat 2 met bijbehorende opstallen; raadsbesluit d.d. 27-05-1963.
- R.K.Kerkbestuur / A.de Haan-de Jong; percelen Kerkstraat 19 en 25; raadsbesluit d.d. 10-03-1961.
- Polder Berkel; tweetal percelen watering sectie A nrs.1374 en 2171; raadsbesluit d.d. 15-12-1961.
- W.Lagendijk; perceel grond sectie A nr.2174; raadsbesluit d.d. 19-01-1962.
- W.Verhoeff; overname huis en erf van mw. M.J.Rodenburg-de Vogel, Kerkstraat 22; raadsbesluit d.d. 06-09-1966.
 
46 Aankopen in de periode 1962 t/m 1966, 1962 - 1967.
- W.Luiten; aankoop perceel Herenstraat 11; raadsbesluit d.d. 11-07-1966.
- B.M.Olree; aankoop perceel Herenstraat 7; raadsbesluit d.d. 28-02-1966.
- W.Verhoeff; aankoop percelen Kerkstraat 1 en Herenstraat 15 en 17; raadsbesluit d.d. 26-04-1965.
- Erven S.Hagers; aankoop perceel Kerkstraat 27; raadsbesluit d.d. 19-10-1964.
- Kerkvoogdij der N.H.Gemeente; aankoop perceel Kerkstraat 29; raadsbesluit d.d. 31-05-1965.
- A.J.van Velzen; aankoop perceel Nieuwstraat 2; raadsbesluit d.d. 24-09-1963.
- F.de Wit; aankoop perceel Kerkstraat 31; raadsbesluit d.d. 20-01-1964.
- M.de Wit; aankoop perceel Van Oldenbarneveltplein 14; raadsbesluit d.d. 20-01-1964.
- Erven G.van Bruggen; aankoop perceel Nieuwstraat 6; raadsbesluit d.d. 19-04-1963.
- W.Kaastra; aankoop perceel Kerkstraat 4; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
 
47 Aankopen in de periode 1964 t/m 1973, 1964 - 1973.
- Polder Berkel; aankoop gedeelte sloot 'De Wildert'; raadsbesluit d.d. 19-10-1964.
- A.van der Voort; aankoop grond sectie B nrs.3370, 2863 en 2184 ten behoeve van wegomlegging Provinciale weg 19; raadsbesluit d.d. 22-03-1965.
- J.C., J.J.en M.E.Buitendijk; aankoop percelen Rodenrijseweg 43 en 45 ten behoeve van wegomlegging Provinciale weg 19; raadsbesluit d.d. 08-02-1965.
- G.v.d.Torre; aankoop perceel sectie A nr.2165 ten behoeve van wegomlegging Provinciale weg 19; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- Provincie Zuid- Holland; overname gedeelte Provinciale weg 19 en verkoop aan M.Stout; raadsbesluit d.d. 11-07-1966.
- Provincie Zuid- Holland; grond om niet ten behoeve van doorverkoop aan Nationaal Grondbezit N.V.in verband met bouw 36 woningen en garages Willem Alexanderlaan; raadsbesluit d.d. 16-09-1968.
- Ver.voor Chr.Nat.Onderwijs; grond ten behoeve van aanleg Terpstraat; raadsbesluit d.d. 12-07-1971.

48 Aankoop perceel Herenstraat 19 van de erven Treurniet, 1963 – 1967.
 
49 Aankopen in de periode 1971 t/m 1975 in verband met uitbreiding sportpark 'Het Hoge Land', 1970 – 1975.
- Voorbereiding.
- Taxatie-rapporten.
- Financiering.
- J.G.en L.C.v.d.Arend; aankoop grond; raadsbesluit d.d. 12-06- 1972.
- Erven J.Krijgsman; aankoop grond; raadsbesluit d.d. 12-06-1972.
- J.G.en L.C.v.d.Arend en erven J.Krijgsman; aankoop grond; raadsbesluit d.d. 27-11-1972.

50 Aankopen in de periode 1974 t/m 1976, 1973 - 1976.
- Ver.voor Chr.Nat.Onderwijs; aankoop woning en vm.schoolgebouw; raadsbesluit d.d. 24-06-1974.
H.van der Drift; aankoop grond ten behoeve van een verlenging groenstrook achter woning Willem Alexanderlaan; raadsbesluit d.d. 07-10-1974.
- Stichting Bejaardenzorg Hergerborch; aankoop grond Raadhuislaan ten behoeve van terreinafwerking rondom het nieuwe gemeentehuis; raadsbesluit d.d. 12-01-1976.
- Ver. voor Chr.Nat.Onderwijs; aankoop grond ten behoeve van bouw Rabobank, winkels en woningen aan de Kerksingel; raadsbesluit d.d. 16-08-1976.(Verwijzing)
 
Aankoop onroerend goed in bestemmingsplan Dorp.
 
51 Aankopen in de periode 1940 t/m 1955, 1940 - 1955.
- Algemene stukken aankoop gronden omgeving Gereformeerde School.
Ver.tot stichting en instandhouding christelijke lagere school / Gereformeerde Kerk; aankoop grond sectie A nr.1856 en 1857; raadsbesluit d.d. 12-04-1940.
- A.Schipper; aankoop grond sectie A nr.1865; raadsbesluit d.d. 20-12-1949.
- A.Schipper; aankoop grond sectie A nrs.2023 en 1596; raadsbesluit d.d. 29-07-1954.
- P.Schipper; aankoop grond sectie A nrs.1860 en 1861; raadsbesluit d.d. 12-04-1940.
- P.Schipper; aankoop tuingrond sectie A nr.1544 (ged.) ten behoeve van doortrekking Prins Bernhardlaan naar de Ds van Koetsveldstraat; raadsbesluit d.d. 22-12-1953.
- M.C.Monne-van Stolk; aankoop grond sectie A nrs.689, 691, 692, 693, 695, 697, 1148, 1149, 1482, 1597 en 1636; raadsbesluit d.d. 03-10-1947.
- P.Schipper; aankoop grond sectie A nr.1544 (ged.); raadsbesluit d.d. 18-02-1955.
- Polder Berkel; aankoop poldereigendom 'de Wildert' sectie A nrs.1860 en 1861 (ged.); raadsbesluit d.d. 12-04-1940.
- Polder Berkel; aankoop twee percelen water sectie A nrs.1973 en 1861 'de Wildert'; raadsbesluit d.d. 20-12-1949.
- Polder Berkel; aankoop gedeelte zgn.'Wildert'-sloot sectie A nrs.1974 en 2026 (ged.); raadsbesluit d.d. 02-12-1955.
- Fa.H.Oosterwijk en Zn.; perceel Noordeindseweg 20 ten behoeve van doortrekking Oranjestraat en verkrijgen noodzakelijke 2e aansluiting op de Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 18-02-1955.
 
52 Aankopen in 1957, 1955 - 1980.
- P.N.van Herk; aankoop grond sectie A nr.1846; raadsbesluit d.d. 26-02-1957.
- A.G.de Veld; aankoop grond sectie A nr.2010; raadsbesluit d.d. 16-05-1957.
- Th.de Veld; aankoop grond sectie A nr.1487; raadsbesluit d.d. 16-05-1957.
- Maatschap Wed.J.Mostert; aankoop grond sectie A nr.1845 (ged.); raadsbesluit d.d. 26-02-1957.
- Familie van der Voort; aankopen sectie A nrs.1410, 679, 667, 663, 1408, 670, 1934; raadsbesluit d.d. 16-05-1957.
- Schadevergoeding aan A.van der Voort.
- W.P.v.d.Wel; aankoop grond sectie A nr.1935; raadsbesluit d.d. 13-09-1957.
 
53 Aankopen in de periode 1957 t/m 1958, 1955 - 1960.
- J.v.d.Berg/wed.C.v.d.Tas- Rodenburg; aankoop grond sectie A nrs.687 en 1483; raadsbesluit d.d. 18-04-1958.
- Schadevergoeding aan N.Olieman.
- Polder Berkel; aankoop grond sectie A nr.2022; raadsbesluit d.d. 13-09-1957.
- F.P.Blok e.a.; aankoop tuingrond sectie A nr.2044; raadsbesluit d.d. 28-09-1956.
- Schadevergoeding aan L.van Loon.
- Schadevergoeding aan C.W.Koppert.
 
54 Aankopen in 1960, 1956 - 1962.
- B.H.van de Poel; gedeelte perceel sectie A nr.1486; raadsbesluit d.d. 29-01-1960.
- M.van Rosmalen; gedeelte perceel sectie A nr.1486; raadsbesluit d.d. 29-01-1960.
- A., C., D., J.C.en H.v.d.Voort; aankoop grond sectie A nr.1934; raadsbesluit d.d. 18-03-1960.
- R.K.Kerkbestuur van de Parochie O.L.Vrouwe Geboorte; aankoop percelen sectie A nrs.1932, 1933, 1960 (ged.) en verkoop percelen sectie A nrs.1932 en 1933 (ged.); raadsbesluit d.d. 01-07-1960.
- Zedelijk Lichaam Vereniging van Vrouwen tot het geven van onderwijs; aankoop grond sectie A nr.1959 (ged.); raadsbesluit d.d. 01-07-1960.
 
55 Aankopen in de periode 1972 t/m 1980, 1970 - 1980.
- Staat der Nederlanden; aankoop grond sectie A nr.2730 ten behoeve van aanleg Terpstraat; raadsbesluit d.d. 12-06-1972.
- C.Olieman; aankoop grond sectie A nr.2193; raadsbesluit d.d. 20-12-1976.
- Ingebruikgeving aan Dhr.Olieman.
- Staat der Nederlanden; aankoop grond sectie A nr.4049 ten behoeve van doortrekking Terpstraat; raadsbesluit d.d. 25-04-1977.
- Th.L.de Groot; aankoop grond met molenstomp en opstallen sectie A nr.2052; raadsbesluit d.d. 27-08-1979.
- Th.L.de Groot; aankoop watering sectie A nr.776; raadsbesluit d.d. 11-02-1980.
 
Aankoop grond in bestemmingsplan Landelijk Gebied.
 
64 Aankoop grond van J.A.Havenaar, sectie B nr.2145, ten behoeve van doortrekking Molenweg via de Zuidersingel naar de Rodenrijseweg, 1956 - 1960.
 
325 Aankoop grond van A.W.van Herk, sectie B nr.5200, ten behoeve van reconstructie van de Molenweg, 1988.
 
Aankoop gronden in bestemmingsplan Noordeindseweg.
 
68 Taxatierapporten inzake aankoop grond in het saneringsplan Noordeindseweg, 1955 – 1958.
- Algemeen (taxatie door Centrale Onteigeningscommissie te Rotterdam).
- Wed.A.C.Vermeulen-van Wijk, Noordeindseweg 45.
- A.F.J.Olsthoorn, Noordeindseweg 49 en 51.
- A.v.d.Torre, Noordeindseweg 33 t/m 43.
- H.J.Kennepohl, Noordeindseweg 398, 400, 402.
- A.C: Wijsman (J.B.Buitendijk), Noordeindseweg 266.
- Jac.Boers, Noordeindseweg 18.
- Wed.H.Spronse- Dobbe, Noordeindseweg 54 t/m 58.
- A.G.M.Overmeer, Noordeindseweg 178 t/m 188.
- C.L.Schinkel, Noordeindseweg 216 en 218.
- M.Molenaar, Noordeindseweg 130 en 132.
- F.G.v.d.Burg, Noordeindseweg 268, 272 en 274.
- Th.F.van Es, Noordeindseweg 32, 314, 316, 378 en 380.
- J.C.Wijsman, Noordeindseweg 254, 256, 258 en 260.
- J.C.v.d.Arend, Klapwijkseweg 34.
- R.C.Soeterbroek, Noordeindseweg 246./ P.en J.Gouweleeuw, Noordeindseweg 248.
- C.Molenaar, Noordeindseweg 318./ F.H.C.v.d.Burg, Noordeindseweg 111.
- J.van Wijk, Noordeindseweg 362.
- A.van den Burg, Noordeindseweg 81./ Joh.Greeve, Noordeindseweg 95./ A.Overdevest, Noordersingel 125./ A.Hulst, Noordeindseweg 113-115.
- P.A.Brabander, Noordeindseweg 224.
- A.C.Hijdra e.c., Pastoor Verburghweg 10./ F.P.Smit, Noordeindseweg 382.
- G.van Tilburg, Noordeindseweg 3.
- J.Verhoeff, Noordeindseweg 25./ W.van Leeuwen, Noordeindseweg 59./ R.K.Kerkbestuur, Noordeindseweg 106.
- W.Verwoerd, Noordeindseweg 26./ A.G.de Veld, Rodenrijseweg 38.
- C.G.Schilte, Noordeindseweg 29.
- A.Hulst, Noordeindseweg 97.
- P.N.van Herk, Noordeindseweg 68-70./ A.P.Westerman, Noordeindseweg 125./ C.J.v.d.Meer, Noordeindseweg 99.
- A.C.P.v.d.Handel- Treurniet, Noordeindseweg 390, 392, 394 en 396./ Erven Wed.Vonk, Noordeindseweg 80.
 
69 Aankopen in de periode 1959 t/m 1962, 1956 - 1964.
- Algemeen.
- J.Boere; aankoop perceel Noordeindseweg 18; raadsbesluit d.d. 18-03-1960.
- A.G.M.Overmeer; aankoop panden Noordeindseweg 178, 180 en 180a en gedeelte van perceel sectie A nr.1948; raadsbesluit d.d. 15-12-1961.
- J.B.Buitendijk; aankoop grond sectie A nrs.2295, 2296 en 1447; raadsbesluit d.d. 15-12-1961.
- P.A.Brabander; aankoop grond sectie A nrs.1568, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284 en 1283; raadsbesluit d.d. 31-08-1962.
- J.Verhoeff; aankoop grond sectie C nr.2350; raadsbesluit d.d. 01-06-1962.
- C.Molenaar; aankoop percelen Noordeindseweg 320 t/m 326; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
 
Aankoop onroerend goed in bestemmingsplan Noordpolder.
 
56 Aankopen in de periode 1964 t/m 1970, 1963 - 1970.
- M.Molenaar; aankoop weiland, bouwland en watering sectie A nrs.638, 647, 648, 654, 655, 660, 1739, 1741, 1746, 1738, 635, 636, 649, 1745, 1908, 1909, 2682 en 2683; raadsbesluit d.d. 20-01-1964.
- A.van der Voort; aankoop weiland sectie A nrs.661, 668, 669, 680, 681, 685, 686, 1409, 2431 en 1412; raadsbesluit d.d. 09-10-1967 (incl.raadsbesluiten vanaf 1964 waaraan goedkeuring werd onthouden door GS)
- Raadsbesluit d.d. 22-12-1969 tot wijziging raadsbesluit d.d. 09-10-1967 en 29-04-1968 grondaankoop A.v.d.Voort.
- Raadsbesluit d.d. 29-09-1969 tot wijziging raadsbesluit d.d. 09-10-1967 en 29-04-1968 grondaankoop A.v.d.Voort.
- Raadsbesluit d.d. 25-05-1970 tot wijziging raadsbesluit d.d. 09-10-1967 en 29-04-1968 grondaankoop A.v.d.Voort.
- R.K.Kerkbestuur; aankoop grond sectie A nr.2684.
- J.P.A.van der Burg; aankoop grond sectie A nr.1958; raadsbesluit d.d. 22-03-1965.
- A.van der Torre; aankoop bouw- en weiland en watering sectie A nrs.1742, 1907, 1740 en 633; raadsbesluit d.d. 22-03- 1965.

57 Aankopen in de periode 1966 t/m 1971, 1965 - 1973.
- J.Slootweg- Kaiser; aankoop weiland en watering sectie A nrs.622 en 1903; raadsbesluit d.d. 31-01-1966.
- J.Krijgsman; aankoop bouwland en watering sectie A nrs.624 en 1906; raadsbesluit d.d. 31-01-1966.
- J.van den Beukel; aankoop weiland en watering sectie A nrs.625, 1735 (ged.) en 1905; raadsbesluit d.d. 31-01-1966.
- I.Havenaar/A.M.Apperloo- Havenaar; aankoop bouwland en watering sectie A nrs.623 en 1904; raadsbesluit d.d. 31-01- 1966 / 22-08-1966.
- Kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte; aankoop grond sectie A nr.3052; raadsbesluit d.d. 18-04-1966.
- Kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte; aankoop strook grond tussen de Van Naeldwijcklaan en de r.k.begraafplaats sectie A nr.3051; raadsbesluit d.d. 06-06-1966.
- M.Molenaar; aankoop grond en opstallen Noordeindseweg 120 en 122; raadsbesluit d.d. 25-11-1968.
- Kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte; aankoop grond sectie A nr.3140; raadsbesluit d.d. 02-02-1970.
- Eurowoningen N.V.; aankoop grond sectie A nrs.3569, 3571 en 3600 ten behoeve van bouw woningen in de sociale sector; raadsbesluit d.d. 26-04-1971.
- Aankoop 2e fase.
 
58 Aankopen in de periode 1972 t/m 1985, 1972 - 1985.
- Polder Berkel; aankoop grond sectie A nr.3565 ten behoeve van aanleg weg in verband met bouw experimentele woningen, aansluiting op de Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 20-03-1972 / 30-10-1972.
- Eurowoningen B.V.; aankoop grond sectie A nr.3571 ten behoeve van stichting gecombineerde lagere school en kleuterschool in de Noordpolder; raadsbesluit d.d. 12-11-1973.
- Polder Bleiswijk c.a.; aankoop grond Berkelseweg ten behoeve van aanleg landscheidingsweg deels voor aanleg parallelweg van deze weg en deels in verband met het reeds bestrate ged.van het verlengde van de Oostersingel; raadsbesluit d.d. 07-01-1974.
- Eurowoningen B.V.; aankoop grond Mercuriusstraat en Oostersingel; raadsbesluit d.d. 18-10-1976.
- R.K.Kerkbestuur van de Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte; aankoop grond Schoolpad ten behoeve van vervanging huidige semi-permanente gebouw van ´t Fluitketeltje, Pastoor Velthuijsestraat 10; raadsbesluit d.d. 18-08-1980.
- Vereniging tot exploitatie van een gemeenschappelijke antenne-inrichting 'De Planeet'; overname om niet grond Edelsteenweg; raadsbesluit d.d. 12-12-1983.
- Stichting voor katholiek onderwijs in Delft e.o.; overname om niet grond Pastoor Velthuijsestraat / Schoolpad; raadsbesluit d.d. 23-09-1985.
 
59 Aankoop aantal percelen grond aan het Schoolpad, van het R.K.Kerkbestuur Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte en grondverwerving Stichting Katholiek Onderwijs (S.K.O.), 1987 - 1991.
- Voorbereidende stukken over toekomstige ontwikkeling van het Schoolpad.
- Raadsbesluit d.d. 18-12-1989 aankoop aantal percelen gelegen aan het Schoolpad en verkoop aantal percelen gelegen aan de Anjerdreef en verlengen recht van opstal.
- Aansprakelijkheidsstelling voor schade in verband met de aanwezigheid van een gasleiding in de grond gekocht aan de Anjerdreef.
Aankoop onroerend goed in bestemmingsplan Rodenrijs.

60 Aankopen in de periode 1955 t/m 1960, 1955 - 1960.
- Fa.G.Hordijk/A.Klapwijk/E.M.Vollebregt/C.O.Vollebregt; aankoop bouwterrein, tuinland en weiland sectie B nrs.2759, 2548, 2985, 2986, 2808, 1070, 1071, 1074, 2981, 2772 en 2416; raadsbesluit d.d. 30-09-1955.
- C.J.Hooyman; aankoop dijk-boshakhout, weiland, water, watering, hooiland en huis, erf en schuren sectie B nrs.1243, 1244, 1245, 2916, 2023, 2024, 2025, 2035, 2036, 2039, 2071, 2973; raadsbesluit d.d. 05-10-1956.
- Polder Berkel; aankoop grond sectie B nr.2001; raadsbesluit d.d. 21-10-1957.
- Fa.Fr.Willemse; aankoop grond Veldhof; raadsbesluit d.d. 06-05-1960.
- F.Jacobs; aankoop grond sectie B nr.3177; raadsbesluit d.d. 01-07-1960.
 
61 Aankopen in de periode 1967 t/m 1972, 1965 - 1988.
- J.Th.de Veld; aankoop grond sectie B nr.3032; raadsbesluit d.d. 20-03-1967.
- W.J.J.de Veld; aankoop grond sectie B nr.3058; raadsbesluit d.d. 26-06-1967.
- N.V.Nederlandse Spoorwegen; aankoop grond sectie B nr.2879; raadsbesluit d.d. 26-06-1967.
- Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw; aankoop grond Rozenoord; raadsbesluit d.d. 02-10-1972.
- N.Steenwijk/J.P.A.Olsthoorn/H.Snijders; aankoop grond sectie B nrs.3633, 3039 en 3366 ten behoeve van wegaanleg; raadsbesluit d.d. 14-10-1968.(Incl.correspondentie met N.Steenwijk inzake afrastering Papaverweg)
 
62 Aankopen in de periode 1974 t/m 1983, 1974 - 1984.
- Electriciteitsbedrijf Delfland; aankoop grond sectie B nr.3811 ten behoeve van aanleg voetpad; raadsbesluit d.d. 27-05-1974.
- C.Vogelaar; aankoop tuinland met glasopstallen tussen de Rodenrijseweg en Westersingel; raadsbesluit d.d. 09-10-1978.
- J.L.A.M.Vollebregt; aankoop grond nabij Penninghlaan ten behoeve van aanleg fietspad; raadsbesluit d.d. 22-10-1979.
- Aankoop percelen grond aan het Rozenoord van bewoners Rozenoord 9 en 26 t/m 46 (even) ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 17-10-1983.
 
Aankoop grond in bestemmingsplan Veiling- en Industrieterrein.
 
66 Aankopen in de periode 1959 t/m 1964, 1956 - 1965.
- Algemeen.
- Fa.N.en P.Rodenburg; aankoop grond sectie B nr.1355; raadsbesluit d.d. 30-10-1959.
- Pachtvergoeding J.Poot.
- S.G.van Leeuwen; aankoop grond sectie B nr.3001; raadsbesluit d.d. 29-01-1960.
- Pachtersvergoeding; raadsbesluit d.d. 01-06-1962.
- Wed.M.A.Schinkel-van Leeuwen; aankoop grond sectie B nr.2898; raadsbesluit d.d. 06-05-1960.
- C.a.van Pelt Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V.; aankoop grond sectie B nr.2801; raadsbesluit d.d. 19-10-1964.
 
67 Aankoop en onteigening gronden N.van Leeuwen en Erven van Leeuwen, sectie B nrs.3002, 2799 en 2801; raadsbesluit d.d. 19-01-1962, 1959 - 1961.
 
Aankoop onroerend goed in bestemmingsplan Westersingel.
 
428 Aankopen in de periode 1972 t/m 1985, 1971 - 1985.
- M.den Hoed; aankoop grond sectie C nr.2804 ten behoeve van uitbreiding sportpark; raadsbesluit d.d. 30-10-1972.
- L.v.d.Heiden; aankoop grond en opstallen sectie C nr.2803; raadsbesluit d.d. 07-05-1973.
- Provincie Zuid- Holland; aankoop grond ten behoeve van uitbreiding school Westersingel 2; raadsbesluit d.d. 21-06-1982.
- J.C.M.van der Arend; aankoop grond Westersingel; raadsbesluit d.d. 07-01-1985.
 
Aankoop grond in bestemmingsplan Westpolder.
 
63 Aankopen in de periode 1977 t/m 1981, 1976 - 1983.
- Algemene correspondentie inzake grondverwerving.
- C.J.M.van der Arend; aankoop tocht met een daaraan grenzende strook grond sectie B nrs.902 en 4453 ten behoeve van persleiding Westpolder; raadsbesluit d.d. 13-04-1981.

Aankoop onroerend goed in bestemmingsplan De Wildert.
 
65 Aankopen in de periode 1961 t/m 1962, 1956 - 1963.
- Algemene stukken.
- J.C.van der Arend; onteigening huis, koetshuis, schuur, erf, tuin en water sectie A nr.2229.
- Erven H.T.van Spronse- Dobbe; aankoop grond sectie A nr.2228; raadsbesluit d.d. 10-11-1961.
- Provincie Zuid- Holland (A.v.d.Torre); aankoop grond sectie A nr.2009 (ged.); raadsbesluit d.d. 21-12-1962.
- Gebr.van Wijk; aankoop grond sectie A nrs.2546 en 2547; raadsbesluit d.d. 30-06-1961.
  
2.1.3.3 Verkoop
 
Algemeen.

-- Aan- en verkoop en verzoeken om recht van overpad met betrekking tot het gemeente-eigendom sectie C nr.1317 in recreatieplan 'Westersingel’, 1931 - 1962.
N.B. zie inventarisnummer 33
 
71 Verkoop van gemeentegebouwen en gemeentewoningen in de periode 1960 t/m 1977, 1960 – 1983.
- R.K.Kerkbestuur O.L.Vrouw Geboorte; verkoop oude jongensschool, Noordeindseweg 114; raadsbesluit d.d. 06-05-1960.
- E.Springer, verkoop woningen Noordeindseweg 378 en 380.
- Verkoop woningen Gemeentelijk Woningbedrijf aan de bewoners (Oranjestraat 32, Irenestraat 1 en 3, Margrietstraat 2, Marijkestraat 2 en 3, Beatrixstraat 6); raadsbesluit d.d. 06-04-1962.
- Ontheffing van het bepaalde in art.1506 Burgerlijk Wetboek ten behoeve van G.J.Brand zulks in verband met aankoop pand Beatrixstraat 6.
- Verkoop woningen Prins Bernhardlaan 1, 3 en 5 en Julianastraat 37.
- M.Th.v.d.Bulk/A.van Ditmarsch; verkoop woningen Oranjestraat 42 en Irenestraat 2; raadsbesluit d.d. 10-09-1963.
- D.F.de Schepper; verkoop woning Oranjestraat 44; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- J.G.Hulst/T.Bergwerff/H.J.v.d.Berg; verkoop woningen Beatrixstraat 2 en 3, Julianastraat 25; raadsbesluit d.d. 18-12-1967.
- P.J.J.Steentjes; verkoop woning Vogelaarstraat 2; raadsbesluit d.d. 29-11-1965.
- Discussienota m.b.t.de eventuele verkoop van huurwoningen.
- Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Berkel en Rodenrijs; verkoop gebouw 'De Tol' met het woonhuis, erf, tuin en stenen schuurtje, Kerksingel 6 en 7; raadsbesluit d.d. 15-08-1977.

72 Verkoop van woningwetwoningen Wilhelminastraat 10 t/m 24 (even) van Woningbouwvereniging 'Sint Jozef', 1962 - 1967.
 
73 Grondprijzenbeleid, 1949 - 1985.
 
74 Verkoop van onroerend goed niet in een bepaald uitbreidingsplan gelegen,1935 - 1980.
- P.van Ede van der Pals; verkoop grond Zwetkade in Pijnacker; raadsbesluit d.d. 21-12-1951.
- Vereniging tot Stichting en Instandhouding eener Christelijke School; verkoop gronden ten behoeve van bouw school en tuin ten behoeve van woning schoolhoofd; raadsbesluit d.d. 21-08-1940 / 12-12-1941.
- Kerkeraad der Gereformeerde Kerk; verkoop grond sectie A nrs.1973 en 1975; raadsbesluit d.d. 24-08-1949 / 01-09-1950.
- G.A.Treurniet; verkoop grond Rodenrijseweg tegenover Klapwijksebrug (met onbewoonbaar verklaarde woningen Rodenrijseweg 47, 49 en 51); raadsbesluit d.d. 28-11-1957.
- Verkoop eigendommen vm.electriciteitsbedrijf.
- Gemeente Rotterdam; verkoop grond Berkelseweg te Bergschenhoek ten behoeve van plaatsing hoogspanningskast; raadsbesluit d.d. 27-08-1979.
- H.van der Breggen; verkoop strook grond sectie A nr.2066 (ged.); raadsbesluit d.d. 29-11-1965.
- C.Molenaar; verkoop grond sectie A nr.2003; raadsbesluit d.d. 24-02-1969.
- Provincie Zuid- Holland: sectie C nr.1812.
 
216 Verkoop ambtswoning burgemeester, Rodenrijseweg 177, 1987 - 1988.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Berkel- Centrum.

75 Verkopen in de periode 1963 t/m 1964, 1963 - 1973.
- Elektriciteitsbedrijf 'Delfland'; verkoop bouwgrond sectie A nr.2053 (ged.) ten behoeve van bouw transformatorstation; raadsbesluit d.d. 19-04-1963.
- Verkoop grond aan diverse personen sectie A nrs.2166 (ged.) en 2168 (ged.) ten behoeve van bouw 16 premiewoningen; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- Woningbouwvereniging 'St.Jozef'; verkoop bouwgrond sectie A nr.2166 (ged.) ten behoeve van bouw 47 woningwetwoningen; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- P.J.Verhoef; verkoop bouwterrein sectie A nr.2168 (ged.) ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 20-01-1964.
- Benzine en Petroleum Handel Maatschappij N.V.; verkoop grond sectie A nr.2168 (ged.) ten behoeve van bouw quick-service station; raadsbesluit d.d. 20-01-1964.
- M.Molenaar; verkoop bouwterrein sectie A nr.2166 (ged.) ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- J.J.I.Buisman; verkoop bouwterrein sectie A nr.2168 (ged.) ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Staat der Nederlanden; verkoop bouwterrein sectie A nr.2170 (ged.) ten behoeve van bouw groeps- en rayonbureau der Rijkspolitie; raadsbesluit d.d. 06-07-1964.
 
76 Verkopen in de periode 1964 t/m 1968, 1962 - 1970.
- Staat der Nederlanden; verkoop grond sectie A nr.2170 (ged.) ten behoeve van bouw groeps- en rayonbureau der Rijkspolitie met twee woningen; raadsbesluit d.d. 31-05-1965.
- Staat der Nederlanden; verkoop grond sectie A nr.3128 (ged.) ten behoeve van bouw groeps- en rayonbureau der Rijkspolitie met twee woningen; raadsbesluit d.d. 12-02-1968.
- J.C.Smit; verkoop bouwterrein sectie A nr.2166 (ged.) ten behoeve van bouw bungalow; raadsbesluit d.d. 06-07-1964.
- Boerenleenbank; verkoop bouwterrein sectie A nr.2053 (ged.) ten behoeve van bouw bankgebouw met bovenwoning; raadsbesluit d.d. 08-02-1965.
- Stichting Protestants Christelijke Bejaardenzorg; verkoop grond sectie A nr.2168 (ged.) ten behoeve van bouw bejaardentehuis; raadsbesluit d.d. 08-02-1965.
- Bouwbedrijf Rijnbeek; verkoop grond sectie A nr.2166 (ged.); raadsbesluit d.d. 22-03-1965.
- Winkeliersvereniging 'Berkel- Centrum'; verkoop bouwterrein ten behoeve van bouw complex winkels met bovenwoningen; raadsbesluit d.d. 31-05-1965.
- M.Stout; verkoop provinciale weg 19 sectie A nr.2168 (ged); raadsbesluit d.d. 11-07-1966.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium en Christelijke Nationale Werkmansbond'; verkoop grond sectie A nrs.2168 (ged.) en 2170 (ged.) ten behoeve van bouw 26 bejaarden woningen; raadsbesluit d.d. 18-10-1965.
- Cooperatieve Raiffeisenbank; verkoop bouwterrein sectie A nr.3012 (ged.) ten behoeve van stichting bankgebouw; raadsbesluit d.d. 29-11-1965.
- W.F.G.Brabander/P.G.Hermes/A.A.M.Tousain/J.P.Hermes; verkoop grond sectie A nr.2166 (ged.); raadsbesluit d.d. 28-02-1966.
 
77 Verkoop grond sectie A nrs.2165 en 2166 aan Nationaal Grondbezit N.V.ten behoeve van bouw 36 woningen met bergingen en 14 garages, 1966 - 1969.
 
78 Verkopen in de periode 1968 t/m 1970, 1966 - 1973.
- J.de Vogel; verkoop grond sectie A nr.2195 (ged.); raadsbesluit d.d. 12-02-1968.
- A.Rodenburg; verkoop grond sectie A nr.2195 (ged.); raadsbesluit d.d. 29-04-1968.
- A.C.Woutersen; verkoop grond sectie A nr.3240 (ged.); raadsbesluit d.d. 25-11-1968.
- Boerenleenbank; verkoop grond sectie A nr.3240 (ged.); raadsbesluit d.d. 25-11-1968.
- Winkeliersvereniging 'Berkel- Centrum'; verkoop bouwterrein; raadsbesluit d.d. 12-05-1969.
- Electriciteitsbedrijf 'Delfland'; verkoop grond sectie A nr.2195; raadsbesluit d.d. 23-06-1969.
- E.J.C.A.van der Welle; verkoop grond sectie A nrs.3419 (ged.) en 3424 (ged.); raadsbesluit d.d. 02-02-1970.
- Staat der Nederlanden; verkoop grond sectie A nrs.3424 (ged.) en 3518 (ged.); raadsbesluit d.d. 02-02-1970.
- Aannemersbedrijf P.G.Hermes; verkoop grond sectie A nrs.3419 en 3424; raadsbesluit d.d. 16-03-1970.
- P.G.Hermes/A.A.M.Toussain; verkoop grond achter Van der Hoevenlaan 5 en 7; raadsbesluit d.d. 16-03-1970.
- J.M.Maas; verkoop grond sectie A nr.3424; raadsbesluit d.d. 16-03-1970.
- Provincie Zuid- Holland; verkoop grond sectie A nrs.2172 (ged.), 3008 (ged.), 3224 (ged.) en 3518 (ged.); raadsbesluit d.d. 02-02-1970.
- Provincie Zuid- Holland; verkoop grond Laan van Romen - hoek Terpstraat; raadsbesluit d.d. 03-08-1970.
- D.Sonneveld; verkoop grond sectie A nrs.3424 (ged.) en 3175 (ged.); raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- M.Vieijra; verkoop grond sectie A nr.3424 (ged.); raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- A.W.C.Alders; verkoop grond sectie A nrs.3422 (ged.) en 3424 (ged.); raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- A.Reedijk; verkoop grond sectie A nr.3424; raadsbesluit d.d. 28-09-1970.
- F.M.en J.de Vogel; verkoop grond achter woningen Westersingel 16 en 18; raadsbesluit d.d. 26-10-1970.

79 Verkopen in de periode 1970 t/m 1973, 1963 - 1975.
- Bouwbedrijf Wilrij N.V.; verkoop grond Laan van Romen ten behoeve van bouw woningen en garages; raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- Cometon N.V.; verkoop grond hoek Herenstraat / Kerkstraat ten behoeve van bouw 5 winkels met 3 bovenwoningen, een autoshop en een quick-service station; raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- Benzine- en Petroleum Handel Maatschappij N.V.; verkoop grond sectie A nr.3518 (ged.) ten behoeve van bouw quick-service station; raadsbesluit d.d. 25-01-1971.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium en chr.nat.werkmansbond'; verkoop grond Van der Hoevenlaan / Johan van Oldenbarneveltlaan ten behoeve van bouw 12 woningen; raadsbesluit d.d. 22-03-1971.
- J.R.C.van Rijn; verkoop grond sectie A nrs.3665 en 3632; raadsbesluit d.d. 19-04-1971.
- H.J.B.Voorberg; verkoop grond hoek Laan van Romen / Johan van Oldenbarneveltlaan; raadsbesluit d.d. 27-09-1971.
- D.Sonneveld; verkoop grond Raadhuislaan ten behoeve van uitbreiding garagebedrijf; raadsbesluit d.d. 22-11-1971.
- Bouwkombinatie Hermes N.V.; verkoop bouwterrein Kerkstraat ten behoeve van bouw 4 winkels met 7 bovenwoningen; raadsbesluit d.d. 06-01-1972.
- Fa.P.Boer en Zn.; verkoop grond nabij de Willem- Alexanderlaan ten behoeve van bouw loods; raadsbesluit d.d. 21-02-1972.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium en chr.nat.werkmansbond'; verkoop grond nabij Johan van Oldenbarneveltlaan ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 24-04-1972.
- L.T.B.van Kampen; verkoop grond sectie A nr.3419; raadsbesluit d.d. 15-05-1972.
- Bouwkombinatie Hermes N.V.; verkoop grond sectie A nr.3961 (ged.) ten behoeve van bouw dagwinkel; raadsbesluit d.d. 07-05-1973.
 
80 Verkopen in de periode 1974 t/m 1975, 1974 - 1976.
- P.G.Hermes; verkoop bouwterrein Laan van Romen - hoek Johan van Oldenbarneveltlaan ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 01-04-1974.
- P.van den Berg; verkoop grond Ds van Koetsveldstraat, hoek Kerksingel ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 24-06-1974.
- W.Wessel-van Rijn; verkoop grond naast woning Johan van Oldenbarneveltlaan 67 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 19-08-1974.
- Overdracht gronden bestemd voor het nieuwe gemeentehuis met bijbehorende parkeerterreinen van het grondbedrijf naar de algemene dienst; raadsbesluit d.d. 18-08-1975.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Dorp.
 
81 Verkopen in de periode 1949 t/m 1958, 1949 - 1960.
- N.H.Gemeente; verkoop grond Ds van Koetsveldstraat ten behoeve van verenigingsgebouw Rehoboth; raadsbesluit d.d. 24-08-1949.
- B.H.Kennepohl; verkoop grond hoek Wilhelminastraat / Julianalaan ten behoeve van bouw woning / zuivelwinkel; raadsbesluit d.d. 08-12-1950.
- R.K.Bouwvereniging 'St.Jozef'; verkoop grond achter het gemeentehuis ten behoeve van bouw 21 arbeiderswoningen; raadsbesluit d.d. 30-11-1951.
- S.v.d.Linden / N.Rodenburg; verkoop grond Wilhelminastraat ten behoeve van bouw 2 woningen; raadsbesluit d.d. 23-12-1952.
- H.G.Oosterwijk; verkoop grond Wilhelminastraat ten behoeve van bouw woning met winkel; raadsbesluit d.d. 02-12-1955.
- R.K.Woningbouwvereniging 'St.Jozef'; verkoop grond Wethouder Schipperstraat ten behoeve van bouw 20 premiewoningen, raadsbesluit d.d. 02-12-1955.
- F.Tetteroo; verkoop grond Burg.Grundemannstraat, Emmastraat en Beatrixstraat ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 02-12-1955.
- Nationaal Grondbezit N.V.; verkoop grond Wilhelminastraat ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 24-02-1956.
- F.Tetteroo; verkoop grond Burg.Grundemannstraat en Beatrixstraat ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 28-09-1956.
- R.K.Woningbouwvereniging 'St.Jozef'; verkoop grond Luytensstraat en de Ruyterstraat ten behoeve van bouw 41 en 62 woningen; raadsbesluit d.d. 16-05-1957.
- Fa.Willemse en de Vroedt; verkoop grond Huygenslaan ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 22-06-1956.
- Fa.Willemse en de Vroedt; verkoop grond Coornwinderlaan / Florisstraat ten behoeve van bouw 2 garages; raadsbesluit d.d. 05-07-1957.
- J.L.Bots; verkoop grond Beatrixstraat, ten noord- westen van de Emmastraat ten behoeve van bouw woonhuis, praktijkruimte en garage; raadsbesluit d.d. 18-12-1956.
- A.Brandwijk; verkoop grond Wilhelminastraat ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 22-06-1956 en 05-07-1957.
 
82 Verkopen in de periode 1958 t/m 1961, 1958 - 1961.
- Gebr.Lalleman; verkoop grond Swemcoperlaan ten behoeve van bouw 6 woningen; raadsbesluit d.d. 03-10-1958.
- Fa.Brandwijk; verkoop grond Swemcoperlaan en Krugerlaan ten behoeve van bouw 31 woningen; raadsbesluit d.d. 13-02-1959.
- Diverse personen; verkoop grond Krugerlaan, v.d.Voortstraat, Erberveldstraat, Langeveldstraat, van Aalststraat en Verveenstraat ten behoeve van bouw 79 eigenbezitswoningen; raadsbesluit d.d. 13-02-1959.
- Fa.Willemse; verkoop grond Rippingstraat, Noordeindseweg en Krugerlaan ten behoeve van bouw 20 woningen; raadsbesluit d.d. 24-04-1959.
- Fa.Lalleman, verkoop grond Huygenslaan en Swemcoperlaan ten behoeve van bouw 9 woningen; raadsbesluit d.d. 24-04-1959.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium'; verkoop grond Verveenstraat, Van Aalststraat en Langeveldstraat ten behoeve van bouw 21 woningwetwoningen; raadsbesluit d.d. 20-08-1959.
- Diverse personen; verkoop grond Montignyplein en Erberveltplein ten behoeve van bouw 40 eigenbezitswoningen; raadsbesluit d.d. 06-05-1960.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium'; verkoop grond Van Naeldwijcklaan / Van der Voortstraat ten behoeve van bouw 24 bejaardenwoningen en 4 eengezinswoningen; raadsbesluit d.d. 12-08-1960.
- N.V.Bouwbedrijf 'Brandwijk'; verkoop grond Van Naeldwijcklaan / Vlamingtraat ten behoeve van bouw 19 woningen; raadsbesluit d.d. 12-08-1960.
- L.Bontebal; verkoop grond Langeveldstraat / Van Naeldwijcklaan ten behoeve van bouw 21 woningen en 5 garages; raadsbesluit d.d. 02-12-1960.
- C.M.Lalleman; verkoop grond Milliadeplein ten behoeve van bouw 22 woningen; raadsbesluit d.d. 02-12-1960.
- Fa.Willemse; verkoop grond Milliadeplein / Van Naeldwijcklaan ten behoeve van bouw 16 woningen; raadsbesluit d.d. 02-12-1960.
 
83 Verkopen in de periode 1960 t/m 1964, 1960 - 1965.
- H.G.Krijnen; verkoop grond Wilhelminastraat ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 03-02-1961.
- J.M.Maas / A.Balm; verkoop grond achter woningen Wilhelminastraat 60 en 62; raadsbesluit d.d. 03-02-1961.
- Makelaarskantoor Hopman; verkoop grond Wilhelminastraat / Kerksingel ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 19-05-1961.
- Diverse personen; verkoop grond achter woningen Wilhelminastraat 53 t/m 81; raadsbesluit d.d. 29-06-1961.
- Gereformeerde Kerk; verkoop grond Oranjestraat; raadsbesluit d.d. 30-06-1961.
- Prot.Chr.Schoolvereniging; verkoop grond Julianastraat ten behoeve van bouw gymnastieklokaal; raadsbesluit d.d. 19-01-1962.
- B.M.Faber; verkoop grond sectie A nrs.2026 en 2027; raadsbesluit d.d. 06-04-1962.
- M.Spaas; verkoop grond sectie A nrs.2528 (ged.); raadsbesluit d.d. 06-04-1962.
- W.Haak; verkoop grond Weth.Schipperstraat ten behoeve van bouw garage en vergroten tuin; raadsbesluit d.d. 19-05-1964.
- G.C.Maat; verkoop grond Burg.Grundemannstraat ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 19-05-1964.
 
84 Verkopen in de periode 1961 t/m 1964, 1961 - 1968.
- Fa.Lalleman; verkoop grond Krugerlaan ten behoeve van bouw 5 winkels en 10 bovenwoningen; raadsbesluit d.d. 10-03-1961.
- Electriciteitsbedrijf Delfland; verkoop grond sectie A nr.2528 (ged.) ten behoeve van bouw hoogspanningsstation; raadsbesluit d.d. 19-05-1961.
- Fa.Lalleman; verkoop grond Krugerlaan ten behoeve van bouw 12 garages achter winkels; raadsbesluit d.d. 10-11-1961.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium'; verkoop grond Van Naeldwijcklaan / Van der Voortstraat ten behoeve van bouw 17 woningen; raadsbesluit d.d. 15-12-1961.
- D.v.d.breggen; verkoop grond Erberveltstraat ten behoeve van bouw 2 woningen; raadsbesluit d.d. 23-02-1962.
- P.en J.Gouweleeuw; verkoop grond Erberveltstraat ten behoeve van bouw 4 woningen; raadsbesluit d.d. 23-02-1962.
- Fa.Willemse; verkoop grond Van Naeldwijcklaan ten behoeve van bouw 10 garages en 5 bergingen; raadsbesluit d.d. 26-10-1962.
- A.Hofland; verkoop grond sectie A nr.2712 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 19-04-1962.
- A.J.M.Ledeboer / P.Roodnat / L.P.v.Lelyveld / J.Maarschalk; verkoop grond nabij de Rippingstraat; raadsbesluit d.d. 19-04-1963.
- H.L.Luijken; verkoop grond achter Krugerlaan 19 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 24-09-1963.
- D.van Winden; verkoop grond naast Verveenstraat 26 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 06-07-1964.
- F.C.Huiberts / J.Blom / G.H.de Vries / E.J.v.d.Lek / H.G.Fetter / P.J.Mostert; verkoop grond Milliadeplein 10 t/m 15 ten behoeve van tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 06-07-1964.
- C.J.J.van Luin / M.T.Neef / N.V.Drankenindustrie 'Raak' / J.v.d.Zijpp / W.Verhoeff; verkoop grond Dr.Vlamingstraat 2 t/m 10 (even) ten behoeve van tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 06-07-1964.
- P.M.Loeffen / M.G.Molenwijk / A.J.Olthaar / L.Versteeg; verkoop grond achter woningen Krugerlaan 31 t/m 39 (oneven) ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 07-09- 1964.
- J.F.A.J.Berkhout / E.Jansen / A.P.Schilthuis / A.P.H.M.Lempers / J.J.van Wijk; verkoop grond achter woningen Van Naeldwijcklaan hoek Langeveldstraat ten behoeve van bouw 5 garages; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
 
85 Verkopen in de periode 1965 t/m 1966, 1965 - 1968.
- H.de Jong; verkoop tuingrond naast Van Naeldwijcklaan 12 ; raadsbesluit d.d. 08-12-1965.
- G.D.Koorneef; verkoop grond achter winkelpand Krugerlaan 9; raadsbesluit d.d. 18-04-1966.
- Bewoners Langeveldstraat 1 t/m 13 (oneven); verkoop grond ten behoeve van bouw schuur; raadsbesluit d.d. 06-06-1966.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium'; verkoop grond Langeveldstraat 17 t/m 39 ten behoeve van bouw 12 bergingen; raadsbesluit d.d. 24-10-1966.
- Bewoners Erberveltplein 13 t/m 20; verkoop grond ten behoeve van bouw schuurtjes; raadsbesluit d.d. 24-10-1966.
- Woningbouwvereniging 'Patrimonium'; verkoop grond achter de woningen Van der Voortstraat 2 t/m 18 (even) , ten behoeve van tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 24-10-1966.
- Bewoners Van Naeldwijcklaan 38 t/m 50 (even); verkoop grond ten behoeve van tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 24-10-1966.
 
86 Verkopen in de periode 1967 t/m 1971, 1962- 1973.
- C.Loeffen; verkoop grond nabij het Montignyplein ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 20-03-1967.
- P.W.Hoft; verkoop grond Noordeindseweg 74 ten behoeve van verbetering toegangstrap naar de woning; raadsbesluit d.d. 20-11-1967.
- Bewoners Erberveltplein 1 t/m 8 en Montignyplein 13 t/m 20; verkoop grond ten behoeve van bouw 16 bergingen; raadsbesluit d.d. 20-11-1967.
- Sub Tecto N.V.; verkoop grond Van Naeldwijcklaan ten behoeve van bouw berging; raadsbesluit d.d. 18-03-1968.
- Electriciteitsbedrijf Delfland; verkoop grond Huygenslaan ten behoeve van bouw hoogspanningsruimte; raadsbesluit d.d. 29-04-1968.
- M.A.v.d.Burg; verkoop tuingrond bij Van der Voortstraat 15; raadsbesluit d.d. 29-07-1968.
- C.v.d.Kaaden / C.A.Horters; verkoop grond achter woningen Montignyplein 4 en 5 ten behoeve van bouw schuur; raadsbesluit d.d. 12-05-1969.
- G.J.Brand; verkoop grond Beatrixstraat 6 ten behoeve van bouw garage en vergroting tuin; raadsbesluit d.d. 22-12-1969.
- P.Crezee; verkoop grond Erberveltstraat 15 ten behoeve van bouw garage / tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 22-06-1970.
- Bewoners Erberveltstraat 7, 11 en 13; verkoop grond ten behoeve van bouw berging; raadsbesluit d.d. 26-04-1971.
- Eigenaren/bewoners Van Naeldwijcklaan 81 t/m 95 (oneven); verkoop grond ten behoeve van vergroting achtertuinen; raadsbesluit d.d. 12-07-1971.
 
 
87 Verkopen in de periode 1974 t/m 1976, 1972 - 1978.
- Sint Petrus Stichting; verkoop vm.Sint Petrusschool, Noordeindseweg 98; raadsbesluit d.d. 07-01-1974.
- P.Crezee; grondruil perceel sectie A nr.2595 tegen perceel sectie A nr.3724; raadsbesluit d.d. 19-08-1974.
- Woningbouwvereniging Patrimonium; verkoop grond Johan van Oldenbarneveltlaan ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 02-06-1975.
- J.C.Claessen; verkoop grond westzijde woning Erberveltplein 9 ten behoeve van tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 02-06-1975.
- J.A.van Leeuwen; verkoop grond Van Naeldwijcklaan 65 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 13-10-1975.
- Aannemingsbedrijf Hermes en Roepman; verkoop grond hoek Laan van Romen / Herenstraat ten behoeve van bouw 13 woningen; raadsbesluit d.d. 03-05-1976.
 
88 Verkoop grond nabij de Kerksingel aan Aannemings bedrijf Hermes en Roepman ten behoeve van bouw Rabobank, woningen en winkels (incl.diverse gebruiks-toestemmingen), 1973 - 1988.
 
89 Verkopen in de periode 1977, 1976 - 1978.
- Woningbouwvereniging Patrimonium; verkoop grond achter woningen Van der Voortstraat 17 t/m 27 ten behoeve van bouw schuren; raadsbesluit d.d. 21-02-1977.
- Bewoners Langeveldstraat 22 t/m 48 (even); verkoop grond; raadsbesluit d.d. 25-04-1977.
- H.Noordermeer / G.P.Roos / G.M.J.van Adrichem / G.J.van Rossum; verkoop grond sectie A nrs.2969, 3620, 4061 en 4063 ten behoeve van tuinvergroting; raadsbesluit d.d. 12-09-1977.
 
90 Verkopen in de periode 1978 – 1981, 1976 - 1984.
- Th.P.Schotte; verkoop tuingrond achter woning Erberveltstraat 3; raadsbesluit d.d. 11-12-1978.
- M.A.Veenman; verkoop tuingrond naast woning Noordeindseweg 14; raadsbesluit d.d. 02-05-1979.
- R.A.Hoogervorst; verkoop tuingrond naast woning Montignyplein 20; raadsbesluit d.d. 28-05-1979.
- J.C.Stigt; verkoop tuingrond naast woning Krugerlaan 31, raadsbesluit d.d. 16-02-1981.
- Raadsbesluit d.d. 14-09-1981 tot verkoop van verspreid liggende gronden in het plan Dorp.
- L.F.Lans, Van Naeldwijcklaan 65.
 
91 Verkopen in de periode 1983 – 1986, 1982 - 1987.
- G.J.B.v.d.Poel; verkoop tuingrond naast woning Van Naeldwijcklaan 8; raadsbesluit d.d. 07-02-1983.
- Raadsbesluit d.d. 16-05-1983 tot aan- en verkoop van tuinen en achterpaden van en aan de Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs.
- W.A.v.d.Torre; verkoop tuingrond naast woning Wilhelminastraat 21; raadsbesluit d.d. 22-08-1983.
- C.A.M.van Rossen; verkoop tuingrond achter woning Van Naeldwijcklaan 34; raadsbesluit d.d. 07-05-1984.
- A.v.d.Torre-v.d.Slik / L.M.Luyt; verkoop grond nabij woningen Terpstraat 2 en Herenstraat 11 ten behoeve van terrasvergroting; raadsbesluit d.d. 17-03-1986.
- G.J.de Rooij; verkoop grond naast slagerij Rodenrijseweg 5; raadsbesluit d.d. 27-10-1986.
 
92 Verkopen in de periode 1987, 1987 - 1990.
- Raadsbesluit d.d. 21-09-1987 tot verkoop van tuingrond aan de heer R.C.Sedee en mevr.M.Wetzels, Van Naeldwijcklaan 71, ten behoeve van tuinvergroting.
- Raadsbesluit d.d. 14-12-1987 tot verkoop van grond aan de Van der Hoevenlaan aan mevrouw C.Bree.
- Verkoop grond aan Van Naeldwijcklaan aan woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Noordpolder.
 
93 Verkopen in de periode 1965 t/m 1967, 1965 - 1969.
- St.Petrusstichting; verkoop grond Van Naeldwijcklaan; raadsbesluit d.d. 29-11-1965.
- G.S.van den IJssel N.V.; verkoop grond sectie A nrs.633 en 638 ten behoeve van uitbreiding bedrijf; raadsbesluit d.d. 18-04- 1966.
- Kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte; verkoop grond sectie A nrs.638, 1738 en 2682 ten behoeve van uitbreiding r.k.begraafplaats; raadsbesluit d.d. 06-06-1966.
- Boerenleenbank; verkoop grond zuidzijde Noordeindseweg 134 ten behoeve van betere bereikbaarheid achtererf voor auto's; raadsbesluit d.d. 06-06-1966.
- Eurowoningen N.V.; verkoop grond sectie A nrs.638, 647, 1738, 1739 en 2682 ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. , 06-06-1966.
- R.k.Woningbouwvereniging St.Jozef; verkoop grond sectie A nrs.647,2682 en 3052 ten behoeve van bouw 72 woning wetwoningen; raadsbesluit d.d. 12-12-1966.
- Woningbouwvereniging Patrimonium; verkoop grond sectie A nrs.647,2682 en 3052 ten behoeve van bouw 48 woning wetwoningen; raadsbesluit d.d. 13-02-1967.
- Eurowoningen N.V.; verkoop grond sectie A nrs.647, 1741 en 1742 ten behoeve van bouw 72 woningen (vrije sector en premie); raadsbesluit d.d. 13-02-1967.
- Aannemersbedrijf A.Borsje N.V.; verkoop grond sectie A nrs.647, 2682 en 3052 (allen ged.) ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 29-05-1967.
 
94 Verkopen in de periode 1968 t/m 1969, 1968 - 1971.
- J.van Mourik-ter Haar / J.J.Donkers / G.H.de Jong / , W.den Hartog / F.H.C.v.d.Burg; verkoop grond naast woningen Ribesstraat 1, Spiraeastraat 11, Magnoliastraat 11, Lindenlaan 32, Rhododendronstraat 11.
- G.J.Meij / N.van Duuren; verkoop tuingrond achter Forsythiastraat 17/ 19; raadsbesluit d.d. 25-11-1968.
- J.T.Minnigh / A.C.Kilian; verkoop tuingrond naast woningen Lindenlaan 34 en 48; raadsbesluit d.d. 25-11-1968.
- M.A.Linthorst; verkoop grond Berkenlaan ten behoeve van bouw woonhuis annex praktijkruimte; raadsbesluit d.d. 27-01-1969.
- C.J.Overdevest; verkoop grond sectie A nrs.1368 (ged.) en 1737 (ged.); raadsbesluit d.d. 23-06-1969.
- Woningbouwvereniging Patrimonium; verkoop grond sectie A nr.3052 (ged.) met daarop het ketelhuis voor de blokverwarming van 48 woningwetwoningen; raadsbesluit d.d. 23-06-1969.
- Eurowoningen N.V.; verkoop grond sectie A nrs.648, 649, 654, 655, 660 en 661 ten behoeve van bouw 146 drive-in woningen; raadsbesluit d.d. 29-09-1969 (goedkeuring door GS onthouden !).
 
95 Verkopen in de periode 1970 t/m 1972, 1967 - 1975.
- Eurowoningen N.V.; verkoop grond sectie A nr.3525 ten behoeve van bouw 168 drive-in woningen; raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- Van der Vorm's Aannemingsbedrijf N.V.; verkoop grond sectie A nr.3525 ten behoeve van bouw 42 woningen; raadsbesluit d.d. 25-05-1970.
- R.k.Woningbouwvereniging St.Jozef; verkoop grond sectie A nrs.3569, 3571, 3600 en 3635 ten behoeve van bouw 291 woningen in de sociale sector; raadsbesluit d.d. 26-04-1971.
- Electriciteitsbedrijf Delfland; verkoop grond sectie A nr.3569 ten behoeve van bouw hoogspanningsstation; raadsbesluit d.d. 22-11-1971 (ingetrokken) / 15-05-1972.
 
96 Verkopen in de periode 1972 t/m 1973, 1971 - 1976.
- R.k.Woningbouwvereniging St.Jozef; verkoop grond sectie A nrs.575, 580, 589, 592, 3565, 3566, 3567 en 3569 ten behoeve van bouw 316 woningen; raadsbesluit d.d. 25-05-1972.
- Vereniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs; verkoop grond nabij de Wilgenlaan ten behoeve van bouw school; raadsbesluit d.d. 30-10-1972.
- Groep 'Eldorado'; verkoop grond sectie A nrs.3949 en 3555 ten behoeve van bouw eigen bezitswoningen; raadsbesluit d.d. 02-07-1973.
- F.Mostert / J.G.van den Bighelaar; verkoop grond Wagnerstraat ten behoeve van bouw dubbel woonhuis met 2 garages; raadsbesluit d.d. 27-11-1973.
- P.J.Mahieu / C.van der Nat / E.Roerade; verkoop grond Oostersingel ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 04-12-1973.
 
97 Verkopen in de periode 1974 t/m 1975, 1973 - 1976.
- H.F.X.M.Verbeek; verkoop grond nabij de Oostersingel ten behoeve van bouw artsenpraktijk met woning; raadsbesluit d.d. 08-01-1974.
- Doorverkoop gronden J.G.v.d.Bighelaar en F. Mostert aan H.F.X.M.Verbeek en A.J.I.Hulst.
- Doorverkoop grond P.J.Mahieu aan A.W.v.d.Stel.
- J.A.van Ommeren; verkoop grond tussen woning Andriessenstraat 10 en voetpad langs de Oostersingel ten behoeve van vergroting zij- en achtertuin; raadsbesluit d.d. 19-08-1974
- J.van Silfhout; verkoop grond ten behoeve van aanleg in- en uitrit naar de tuin van de woning Lindenlaan 18; raadsbesluit d.d. 02-06-1975.
- A.J.Hulst; verkoop grond Wagnerstraat ten behoeve van uitbreiding tuin; raadsbesluit d.d. 30-06-1975.
- H.P.Vlietstra; verkoop grond nabij Andriessenstraat; raadsbesluit d.d. 30-06-1975.
 
98 Verkopen in de periode 1976, 1975 - 1982.
- J.Th.Minnigh; verkoop grond ten behoeve van aanleg in- en uitrit naar de tuin van de woning Lindenlaan 34; raadsbesluit d.d. 12-01-1976.
- F.A.Verkade; verkoop grond ten behoeve van uitbouw woning Lindenlaan 2 en vergroting zijtuin; raadsbesluit d.d. 24-06-1976.
- J.A.Spaan; verkoop grond sectie A nr.4077; raadsbesluit d.d. 20-09-1976.
- C.Verspuy; verkoop grond naast woning Spireastraat 1; raadsbesluit d.d. 18-10-1976.
- S.S.N.Bouwmaatschappij Noordzij B.V.; verkoop grond Wilgenlaan ten behoeve van bouw 30 premie-koopwoningen; raadsbesluit d.d. 08-03-1976.
- S.S.N.Bouwmaatschappij Noordzij B.V.; verkoop grond Wilgenlaan ten behoeve van bouw drietal panden voor de detailhandel; raadsbesluit d.d. 05-04-1976.(incl.opgave vestigingen)
- Eurowoningen B.V.;grondruil, aankoop grond Mercuriusstraat en Oostersingel, verkoop grond sectie A nrs.4258 en 4259 ten behoeve van bouw 47 bungalows; raadsbesluit d.d. 18-10-1976.
 
99 Verkopen in de periode 1977 t/m 1978, 1977 - 1979.
- J.J.Donkers; verkoop grond naast onlangs door hem gebouwde garage ten behoeve van aanleg pad; raadsbesluit d.d. 15-08-1977.
- Bouw- en aannemingsbedrijf De Vroedt B.V.; verkoop grond Wilgenlaan en ruiling grond Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 24-04-1978.
- A.C.Kilian; verkoop grond naast woning Lindenlaan 48; raadsbesluit d.d. 24-04-1978.
- Eigenaren/toekomstige bewoners Marshof 27, 29 en 31, verkoop grond; raadsbesluit d.d. 19-06-1978.
- J.D.H.van As; verkoop grond naast woning Marshof 33; raadsbesluit d.d. 21-08-1978.
 
100 Verkopen in de periode 1980 t/m 1986, 1979 - 1990.
- Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs; verkoop grond nabij de Orionstraat ten behoeve van uitbreiding Prins Mauritsschool met 2 lokalen; raadsbesluit d.d. 12-05-1980.
- Stichting voor katholiek onderwijs in Delft e.o.; verkoop grond ten behoeve van uitbreiding St.Jozefschool; raadsbesluit d.d. 04-02-1985.
- Grondtransacties ten behoeve van bouw 18 bejaardenwoningen (Ruiling grond Pastoor Velthuijsestraat met de Sint Petrus Stichting; verkoop grond sectie A nr.4205 aan Woningbouwver.Berkel en Rodenrijs); raadsbesluit d.d. 29-04-1985.
- C.P.F.van IJssel; verkoop grond naast Prunusweg 1; raadsbesluit d.d. 17-03-1986.
- Diverse bewoners; verkoop grond achter Mercuriusstraat 17 en 23 t/m 37; raadsbesluit d.d. 18-08-1986.
- J.M.J.Baijer; verkoop grond Oostersingel 1 (gebouw Rotonde) ten behoeve van vestiging notariskantoor; raadsbesluit d.d. 22-09- 1986.
 
101 Verkopen in de periode 1987 t/m 1989, 1985 - 1990.
- Raadsbesluit d.d. 27-04-1987 tot verkoop grond aan de heer H.L.Cleton, Schubertplein 1.
- Raadsbesluit d.d. 06-07-1987 tot verkoop strook grond aan bewoners Prunusweg 1 t/m 19.
- Raadsbesluit d.d. 29-08-1988 tot verkoop grond aan de heer L.A.Montfoort aan de Sweelinckstraat.
- J.P.van der Wal; verkoop grond naast Noordeindseweg 126; raadsbesluit d.d. 20-03-1989.
- Raadsbesluit d.d. 18-12-1989 6 bouwkavels aan de Esdoornlaan aan SSN Bouw B.V.
- Raadsbesluit d.d. 18-12-1989 verkoop van een aantal percelen grond gelegen aan de Anjerdreef aan het R.K.Kerkbestuur Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte voor de bouw van een kerk.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Rodenrijs I.
 
102 Verkopen in de periode 1957 t/m 1959, 1955 - 1989.
- Fa.Willemse en de Vroedt; verkoop bouwterrein sectie B nr.2808 ten behoeve van bouw enkele woonhuizen; raadsbesluit d.d. 26-02-1957.
- P.Ponsen; verkoop bouwterrein sectie B nrs.2772, 2416 (ged.), 2985 (ged.) en 2986 (ged.) ten behoeve van bouw enkele woonhuizen; raadsbesluit d.d. 26-02-1957 (raadsbesluit gedeeltelijk ingetrokken).
- J.P.Spierenburg; verkoop bouwterrein sectie B nrs.1070, 1071 en 1074 ten behoeve van bouw 28 woningen; raadsbesluit d.d. 28-11-1957.
- P.H.G.Hogervorst; verkoop grond sectie B nr.1074 ten behoeve van bouw dubbele bungalow; raadsbesluit d.d. 13-09-1957.
- M.C.J.Thoen/E.W.v.d.Burg/J.P.Koppert/J.de Hoog/ J.A.Kennepohl/S.Feenstra/F.Jacobs/J.M.C.van Velzen/Th.Heezen/W.Hoogerbrugge; verkoop bouwterrein Vosmaerstraat ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 28-11-1957.
- W.Havenaar; verkoop bouwterrein sectie B nr.2808 ten behoeve van bouw woonhuis met garage; raadsbesluit d.d. 31-01-1958.
- Verkoop bouwterrein aan een twintigtal personen sectie B nr.2808 ten behoeve van bouw eigen woningen; raadsbesluit d.d. 06-06-1958.
- Fa.A.Brandwijk; verkoop grond Penninghlaan ten behoeve van bouw 16 woningen; raadsbesluit d.d. 06-06-1958.
- J.Pinster; verkoop grond Penninghlaan ten behoeve van bouw bungalow; raadsbesluit d.d. 02-09-1958.
- Fa.A.Brandwijk; verkoop grond Penninghlaan ten behoeve van bouw 6 woningen; raadsbesluit d.d. 02-09-1958.
- Fa.G.Hordijk; verkoop industrieterrein sectie B nr.2772 (ged.) ten behoeve van bouw 3 woningen; raadsbesluit d.d. 24-04-1959.
- Fa.A.Brandwijk; verkoop grond Penninghlaan ten behoeve van bouw 4 woningen; raadsbesluit d.d. 24-04-1959.
- Correspondentie inzake Penninghlaan 17.
 
103 Verkopen in de periode 1960 t/m 1977, 1960 - 1978.
- Fa.A.Brandwijk; verkoop bouwgrond Penninghlaan ten behoeve van bouw woning; raadsbesluit d.d. 18-03-1960.
- G.C.Sundermeijer / M.C.J.Thoen / C.Th.van Rijn; verkoop grond sectie B nr.3177 (ged.) ten behoeve van bouw 10 garages; raadsbesluit d.d. 21-10-1960.
- G.J.van der Meer / Th.Heezen; verkoop grond sectie B nr.3177 (ged.) ten behoeve van bouw 14 garages; raadsbesluit d.d. 06-04-1962.
- D.Handbeuckers; verkoop grond sectie B nr.3177 (ged.) ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 21-12-1962.
- P.van Boven Mzn.; verkoop bouwgrond sectie B nr.3177; raadsbesluit d.d. 19-04-1963.
- M.C.J.Thoen; verkoop grond sectie B nr.3612; raadsbesluit d.d. 10-12-1973.
- A.J.Hofland; verkoop grond Van Heesplein; raadsbesluit d.d. 25-04-1977.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Rodenrijs II.
 
104 Verkopen in de periode 1965 t/m 1969, 1965 - 1973.
- Woningbouwvereniging Patrimonium en Chr.Nat.Werkmansbond; verkoop bouwgrond sectie B nr.3033 (ged.) ten behoeve van bouw 61 woningwetwoningen; raadsbesluit d.d. 13-09-1965.
- Bouwbedrijf Rijnbeek; verkoop grond sectie B nr.3033 (ged.) ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 18-10-1965.
- Woningbouwvereniging Patrimonium en Chr.Nat.Werkmansbond; verkoop grond sectie B nr.3033 (ged.) ten behoeve van bouw 2 ketelhuizen ten behoeve van blokverwarming van de 61 te bouwen woningen; raadsbesluit d.d. 13-02-1967.
- Kok Bouwontwikkeling N.V.; verkoop grond sectie B nrs.2879, 3033, 3616 en 3618 ten behoeve van bouw 123 woningen en 48 garages; raadsbesluit d.d. 29-07-1968.
- Algemene Stichting Bejaardenzorg; verkoop grond Anjerdreef ten behoeve van bouw 33 woningen voor valide oudere echtparen, 18 garages, algemene berging, ketelhuis en regelruimte; raadsbesluit d.d. 16-09-1968.
- G.W.van Engelen Aannemersbedrijf N.V.; verkoop grond sectie B nrs.3033, 3616, 3618 en 3622 ten behoeve van bouw 61 woningen en 37 garages; raadsbesluit d.d. 16-09-1968.
- Fa.Joh.Kijzerwaard en Zn.; verkoop grond sectie B nr.3033 ten behoeve van bouw 8 bungalows; raadsbesluit d.d. 24-03-1969.
 
105 Verkopen in de periode 1970 t/m 1972, 1970 - 1982.
- Woningbouwvereniging Patrimonium en Chr.Nat.Werkmansbond; verkoop grond Rozenoord; raadsbesluit d.d. 22-06-1970.
- Bouwkombinatie Hoek en Kijzerwaard; verkoop grond nabij de Anjerdreef ten behoeve van bouw 2 bungalows; raadsbesluit d.d. 22-11-1971.
- G.W.van Engelen Aannemersbedrijf N.V.; verkoop grond Anjerdreef ten behoeve van bouw 15 bungalows; raadsbesluit d.d. 10-07-1972.
- Woningbouwvereniging Patrimonium en Chr.Nat. Werkmansbond; verkoop grond Rozenoord ten behoeve van bouw garages; raadsbesluit d.d. 15-05-1972.
- C.M.van den Braak / G.van Dijk / Th.M.Hijdra / , A.J.M.Oprinsen / J.H.M.Vloedgraven / R.J.W.van der Zanden; verkoop grond Anjerdreef ten behoeve van bouw woningen; raadsbesluit d.d. 18-12-1972.
 
106 Verkopen in de periode 1973 t/m 1976, 1972 - 1979.
- H.J.P.van Essen; verkoop grond naast woning Anjerdreef 44 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 07-05-1973.
- B.M.B.Beleggingsmaatschappij voor bedrijfsobjecten B.V.; verkoop grond Anjerdreef / hoek Gerberasingel ten behoeve van bouw supermarkt en een aantal woningen met garages; raadsbesluit d.d. 10-12-1973.
- A.C.Krijgsman/W.C.Tintel/A.W.Mourer/C.D.van den Vijver; verkoop grond Freesiastraat ten behoeve van uitbreiding achtertuinen; raadsbesluit d.d. 01-04-1974.
- M.Goedemans; verkoop tuingrond achter Freesiastraat 12; raadsbesluit d.d. 27-05-1974.
- J.J.Olsthoorn / C.de Gelder / L.Neelis; verkoop tuingrond achter Van Heesplein; raadsbesluit d.d. 03-02-1975.
- G.Uitermark; verkoop tuingrond acjhter Van Heesplein 4 ten behoeve; raadsbesluit d.d. 08-03-1976.
- Bewoners Anjerdreef 18 t/m 44 (even); verkoop grond ten behoeve van vergroten achtertuinen; raadsbesluit d.d. 20-12-1976.
 
107 Verkopen in de periode 1977 t/m 1980, 1975 - 1981.
- Stichting 'Dit Koningskind'; verkoop grond Anjerdreef ten behoeve van bouw gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten; raadsbesluit d.d. 23-05-1977.
- Vereniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs/ Stichting voor katholiek onderwijs; verkoop grond Anjerdreef / Chrysantenhof ten behoeve van bouw twee kleuterscholen; raadsbesluit d.d. 28-03-1977.
- P.C.S.Appelman; verkoop tuingrond bij Vosmaerstraat 14; raadsbesluit d.d. 11-12-1978.
- Fa.Joh.Kijzerwaard en Zonen; verkoop grond Freesiastraat ten behoeve van bouw 4 premiekoopwoningen; raadsbesluit d.d. 06-02-1978.
- H.Q.Heinsbroek; verkoop grond naast woning Anjerdreef 3; raadsbesluit d.d. 28-05-1979.
- W.A.M.van Dijk; verkoop grond voor de woning Rosemondsingel 14c ten behoeve van vergroten tuin; raadsbesluit d.d. 22-10-1979.
- J.J.Olsthoorn; verkoop tuingrond achter woning Van Heesplein 6; raadsbesluit d.d. 16-06-1980.
- Doorverkoop van grond aan toekomstige bewoners.
- Verkoop grond aan R.Brundel.
- Voorwaarden hypotheek van C.G.M.Lexmond (koper woning aan de Freesiastraat).
- Verkoop grond aan J.A.M.Olsthoorn.
- Verkoop grond aan F.J.M.Kennepohl.

Verkoop grond in bestemmingsplan Veiling- en Industrieterrein.
 
108 Verkopen in de periode 1963 t/m 1965, 1961 - 1967.
- Algemeen.
- Verrekening koopsom industrieterrein aan diverse personen.
- N.V.Technische Maatschappij Bergmann; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- W.Elderkamp Jr.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- Embama/A.M.Reyns; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- Gebr.Haubrich; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- Gebr.Haubrich; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 22-03-1965.
- Linatex (Nederland) N.V.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- C.A.van Pelt; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.
- Fa.W.Struys (Piedro Verkooporganisatie); verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 16-12-1963.

109 Verkopen in de periode 1964 t/m 1984, 1962 - 1984.
- Cooperatieve.Groenten- en Bloemenveiling Vereniging 'Berkel en Rodenrijs'; verkoop tweetal percelen industrieterrein; raadsbesluit d.d. 20-01-1964.
- Cooperatieve.Bloemenveiling 'Berkel en omstreken'; verkoop grond sectie B nr.3525 (ged.); raadsbesluit d.d. 06-02-1984.
- Fa.van Duym (eigenaar P.H.J.Timmermans); verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Confectiebedrijf A.C.van Dijk; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Eerste Rotterdamse Bitumen Industrie; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- VOF Drukkerij K.Haak; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Handelsonderneming J.Stiemsma; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Techno- Import N.V.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Van Veen´s Machinefabriek; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Zweihorn Holland N.V.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 13-04-1964.
- Fa.Gebr.van Wijk; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 19-05-1964.
- Fa.Rozendaal en v.d.Kaaden; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 19-05-1964.
 
110 Verkopen in de periode 1964 t/m 1966, 1964 - 1990.
- Handelsonderneming R.v.d.Linden en Zn.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- N.V.Meubelfabriek Lohmann en Co.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- H.L.Noordermeer; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 08-02-1965.
- H.v.d.Ree Jr.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- Carrosserie-fabriek W.G.van Steenis; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- E.M.van ´t Westende N.V.; verkoop gedeelte industrieterrein; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- Gebr.H.C.en C.J.in ´t Veen; verkoop tweetal percelen industrieterrein; raadsbesluit d.d. 08-02-1965.
- Terrein Bood en Co doorverkocht naar aanleiding van faillisement aan Fa.A.H.A.de Man B.V.
- Elektriciteitsbedrijf 'Delfland'; verkoop grond ten behoeve van bouw transformatorstation; raadsbesluit d.d. 22-03-1965.
- Gasbedrijf Delfland; verkoop grond ten behoeve van bouw aardgasstation; raadsbesluit d.d. 18-04-1966.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Westersingel.
 
111 Verkoop perceeltje grond Westersingel aan A.A. Hermes; raadsbesluit d.d. 19-04-1963, 1962 - 1963.

112 Verkopen in de periode 1984 t/m 1986, 1982 - 1989.
N.B. Twee mappen!
- Ver.tot stichting en instandhouding van scholen naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); verkoop grond sectie A nrs.4325/5063 ten behoeve van uitbreiding Koningin Beatrixschool en Kleuterborch.
- B.V.Aannemingsbedrijf W.A.Waayer; verkoop grond Rodenrijsevaart; raadsbesluit d.d. 02-07-1984.
- Gedogen aanleg kabels en leidingen H.Erkelens.
- C.M.Lalleman en Zonen B.V.; verkoop grond tussen Westersingel, Rodenrijseweg, Klapwijkseweg en Gemeentewerf ten behoeve van bouw 48 H.P.A.T.-woningen, 22 ongesubsidieerde bejaardenwoningen en 40 koopwoningen.
- J.Steentjes; verkoop tuingrond naast woning Westersingel 117 raadsesluit d.d. 27-08-1984.
- Aannemingsbedrijf Hermes en Roepman B.V.; verkoop grond sectie A nr.5063 ten behoeve van bouw 6 woningen; raadsbesluit d.d. 12-11-1984.
- Erven Van den Beukel/Fa.Van der Burg; aankoop, ruiling en verkoop van grond sectie C nrs.2549, 2194 en 2196; raadsbesluit d.d. 23-06-1986.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan Westpolder.
 
113 Verkopen in de periode 1980 t/m 1984, 1980 - 1985.
- Muys en De Winter´s Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.; verkoop bouwrijpe kavels ten behoeve van bouw 138 premiekoopwoningen; raadsbesluit d.d. 18-08-1980.
- Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; verkoop bouwrijpe kavels ten behoeve van bouw 60 woningwet- woningen; raadsbesluit d.d. 19-01-1981.
- Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs/ MUWI B.V.; verkoop percelen bouwterrein ten behoeve van bouw 23 premie A- , en 18 ongesubsidieerde eengezinswoningen; raadsbesluit d.d. 17-10-1983.
- Raadsbesluit d.d. 10-12-1984 tot definitieve vaststelling grondprijs voor de 60 woningwetwoningen in de eerste fase plan Westpolder.
 
114 Verkoop grond aan Muys en Winter´s Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.(MUWI) en Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs ten behoeve van bouw 32 en 16 en 27 woningen; raadsbesluit d.d. 26-05-1986. 1986 – 1987.
 
115 Verkopen in de periode 1987, 1986 - 1987.
- Noorlander Bouw B.V.; verkoop percelen bouwterrein ten behoeve van bouw 39 premiekoopwoningen; raadsbesluit d.d. 23-02-1987.
- grondtransactie aan kopers derde fase.
- Noorlander Bouw B.V./ Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; verkoop bouwrijpe kavels ten behoeve van bouw 20 en 12 en 14 woningen; raadsbesluit d.d. 21-09-1987.
 
116 Verkopen in de periode 1988 t/m 1989, 1988 - 1989.
- Raadsbesluit d.d. 26-09-1988 tot verkoop van kavels bouwgrond aan Noorlander B.V., respectievelijk de Woningbouwvereniging.
- Raadsbesluit d.d. 08-09-1989 tot verkoop van kavels bouwgrond aan Noorlander B.V., respectievelijk de Woningbouwvereniging.
 
Verkoop grond in bestemmingsplan De Wildert.
 
117 Verkopen in de periode 1961 t/m 1974, 1961 - 1978.
- St.Samenwerkende Verenigingen ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs; verkoop grond sectie A nrs.2528 (ged.) en 2022 (ged.) ten behoeve van bouw vier-klassige kleuterschool; raadsbesluit d.d. 19-01-1962.
- Woningbouwvereniging Patrimonium en Chr.Nationale Werkmansbond; verkoop grond sectie A nrs.2229 (ged.), 2022 (ged.) en 2528 (ged.) ten behoeve van bouw 20 woningwetwoningen; raadsbesluit d.d. 15-12-1961.
- Diverse personen; verkoop grond sectie A nrs.2528 (ged.) en 2229 (ged.) ten behoeve van bouw eigenbezitswoningen; raadsbesluit d.d. 10-11-1961.
- N.V.Bouwbureau Brandwijk; verkoop grond sectie A nrs.2545 (ged.), 2228 (ged.) en 2543 (ged.) ten behoeve van bouw eengezinswoningen; raadsbesluit d.d. 21-12-1962.
- J.C.Nelisse / H.F.Verschoor / J.L.van Balkom / B.Pannekoek; verkoop grond voor de woningen De Wildert 28 t/m 34 (even) ten behoeve van vergroten tuinen; raadsbesluit d.d. 07-09-1964.
- A.M.Lexmond; verkoop grond sectie A nrs.2926, 3065 (ged.), 2949 (ged.) en 2950 (ged.) ten behoeve van bouw garagebedrijf met woning; raadsbesluit d.d. 27-01-1969.
- B.W.Koldewijn; verkoop grond naast woning De Vaert 8 ten behoeve van bouw garage; raadsbesluit d.d. 27-01-1969.
- W.J.Woutersen; verkoop grond naast woning Noordeindseweg 34 ten behoeve van het verkrijgen van een bredere uitweg; raadsbesluit d.d. 27-01-1969.
- B.V.Bouwbedrijf W.A.Waaijer; verkoop grond hoek Coornwinderlaan / Noordeindseweg ten behoeve van bouw vrijstaand landhuis; raadsbesluit d.d. 01-04-1974.

 
2.1.3.4 Ruiling
 
118 Ruiling van grond in de periode 1958 t/m 1970, 1958 - 1973.
- Overname van G.van Walbeek perceel bouwgrond sectie B nr.2772 in uitbreidingsplan Rodenrijs I en overdracht perceel bouwgrond sectie B nr.2985 ten behoeve van bouw bungalow; raadsbesluit d.d. 06-06-1958.
- Overname van Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente ged.perceel sectie A nr.1545 en overdracht ged.perceel sectie A nr.2140; raadsbesluit d.d. 30-10-1959.(Van Oldenbarneveltplein / Ds.van Koetsveldstraat)
- Overname van Staatsbedrijf der P.T.T.perceel sectie A nr.2172 en overdracht perceel sectie A nr.2174 (ged.); raadsbesluit d.d. 26-10-1962.
- Overname van N.C.en J.E.M.Treurniet perceel sectie A nr.2176 (ged.) en overdracht perceel sectie A nr.2174 (ged.); raadsbesluit d.d. 26-10-1962.
- Grondruil met Kerkvoogdij der hervormde gemeente ten behoeve van uitvoering bestemmingsplan 'Berkel- Centrum':, dempen sloot en aanleg ringweg om de kerk; raadsbesluit d.d. 29-05-1967.
- Overname van P.J.Mostert gedeelte vijver en overdracht strook grond bij woning Milliadeplein 15; raadsbesluit d.d. 25-04-1967.
- Overname van Cooperatieve Raiffeisenbank ged.perceel sectie A nr.3058 en overdracht ander ged.perceel sectie A nr.3058; raadsbesluit d.d. 29-05-1967.
- Overname van Gebr.G.A.en P.G.Treurniet ged.perceel sectie A nr.3479 en 3480 en overdracht ged.perceel sectie A nr.3424; raadsbesluit d.d. 21-12-1970.
 
119 Ruiling van grond in de periode 1971 t/m 1978, 1970 - 1978.
- Grondruil met G.W.van Engelen Aannemersbedrijf B.V.gronden Anjerdreef; raadsbesluit d.d. 12-07-1971.
- Overname van Eurowoningen N.V.percelen sectie A nrs.575, 580, 589, 592, 596, 599, 604, 607, 3565, 3566, 3567, 3569, 3570, 3571 (ged) en overdracht ged.percelen sectie A nrs.3555, 3576; raadsbesluit d.d. 20-03-1972.
- Ruiling met L.van den Beukel gronden nabij woning Nieuwstraat 16; raadsbesluit d.d. 10-07-1972.
- P.Crezee; grondruil perceel sectie A nr.2595 tegen perceel sectie A nr.3724; raadsbesluit d.d. 19-08-1974.Verwijzing: zie dossier nr.87.
- Eurowoningen B.V., grondruil, aankoop grond Mercuriusstraat en Oostersingel, verkoop grond sectie A nrs.4258 en 4259 ten behoeve van bouw 47 bungalows; raadsbesluit d.d. 18-10-1976.Verwijzing: zie dossier.nr.98.
- Bouw- en aannemingsbedrijf De Vroedt B.V.; verkoop grond Wilgenlaan en ruiling grond Noordeindseweg; raadsbesluit d.d. 24-04-1978.Verwijzing: zie dossier nr.99.
 
120 Ruiling van grond in de periode 1985 t/m 1986, 1985 - 1990.
- Raadsbesluit d.d. 15-12-1986 tot grondruil met Sint Petrus Stichting en bestuur R.K. Kerk in verband met aanleg voetpad tussen Past.Velthuijsestraat en de Noordeindseweg.
- Grondtransacties met Sint Petrus Stichting ten behoeve van bouw 18 bejaardenwoningen aan Pastoor Velthuijsestraat; verkoop grond sectie A nr.4205 aan Woningbouwvereniging B&R); raadsbesluit d.d. 29-04-1985.(Zie ook dossier nr.100)
- Erven Van den Beukel/Fa.Van der Burg; aankoop, ruiling en verkoop van grond sectie C nrs.2549, 2194 en 2196; raadsbesluit d.d. 23-06-1986. (Zie ook dossier nr.112)

 
2.1.3.5 Schenking
 
121 Schenkingen, 1959 - 1985.
 
122 Vaststelling erfdienstbaarheden en erfafscheidingen, 1989 - 1990.
- W.van Lienden, Westersingel 89, pompput
- N.J.Zondag, Smaragd 1
- A.M.J.Greeve, Smaragd 23
- A.J.Koot, Smaragd 33
- J.T.J.Tonino, Smaragd 45
- Nederlandse Hervormde Kerk, terreinafscheiding Kerksingel
 
1330 Publicatie ontvangen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Muziekvereniging "Helicon", 1985.


2.1.3.6 Onteigening
 
123 Onteigening ten behoeve van aanleg weg Berkel Nieuwe Rijksweg Rijswijk- Rotterdam, 1937.
 
124 Onteigening grond van A.G.v.d.Torre, Rodenrijseweg 103, ten behoeve van realisatie rioolwaterzuiverings-installatie, 1972 - 1979.
 
125-130 Onteigening in plan "Berkel- Centrum", 1962 - 1977.
125 Voorbereidingen, besluitvorming en rijksbijdrage, 1963 - 1977.
126 1962 - 1970.
127 1963 - 1968.
128 1963 - 1968.
129 1963 - 1969.
130 Perceel Rodenrijseweg 1 van J.L. van Velzen, 1963 - 1968.
 
131 Onteigening in plan "Rodenrijs II", 1965 - 1968.
 
132 Onteigening in plan "Dorp", 1957 - 1958.
 
133-134 Onteigening in plan Westersingel, 1954 - 1961.
133 Voorbereidingen en besluitvorming, 1954 - 1958.
134 Uitvoering, 1954 - 1961.
 
135-136 Onteigening van mevr. Van der Burg- Agterof voor oprichting van het woonwagencentrum Meerweg, 1984 - 1988.
135 1984 - 1987.
136 1988.
 
2.1.3.7 Verjaring
 
137 Verklaringen van eigendomsoverdracht door verjaring, 1970 - 1974.
  
2.1.3.8 Zakelijke rechten
 
138-151 Vestiging zakelijke rechten ten behoeve van aanleg onrendabele riolering, 1980 - 1986.
138 Raadsbesluit d.d. 13-04-1981, 1980 - 1981.
N.B. Bestaat uit twee mappen
139 Raadsbesluit d.d. 18-05-1981 en 17-08-1981, 1981 - 1982.
140 Raadsbesluit d.d. 15-02-1982, 19-04-1982, 17-05-1982, 21-06-1982 en 01-11-1982, 1982.
141 Raadsbesluit d.d. 27-09-1982, Map 1, 1982.
142 Raadsbesluit d.d. 27-09-1982, Map 2, 1982.
143 Raadsbesluit d.d. 06-12-1982, 1982.
144 Raadsbesluit d.d. 07-02-1983, 1982 - 1983.
N.B. Bestaat uit twee mappen
145 Raadsbesluit d.d. 16-05-1983 en 17-10-1983, 1983 - 1984.
146 Raadsbesluit d.d. 20-06-1983, 1983.
147 Raadsbesluit d.d. 09-01-1984, 1983 - 1984.
148 Raadsbesluit d.d. 02-04-1984, 24-09-1984 en 12-11-1984, 1984 - 1985.
149 Raadsbesluit d.d. 07-01-1985 en 03-06-1985, 1984 - 1985.
150 Raadsbesluit d.d. 17-02-1986, 1985 - 1986.
151 Bezwaar hr. Bazuin tegen opleggen gedoogplicht onrendabele riolering, 1980 - 1983.
 
152 Vestiging zakelijke recht ten behoeve van twee rioleringsputten Lisztstraat 4; raadsbesluit d.d. 07-02-1983, 1979 - 1983.
 
153 Zakelijke rechten, 1978 - 1982.
- Raadsbesluit d.d. 06-11-1978 vestigen zakelijk recht op diverse percelen voor de aanleg van een riool ten behoeve van de panden Rodenrijseweg 431 t/m 447.
- Raadsbesluit d.d. 05-03-1979 vestiging zakelijk recht voor aanleg riolering naar Rodenrijseweg 431 t/m 447.
- Raadsbesluit d.d. 18-05-1981 vestiging zakelijk recht op zeven percelen ten behoeve van aanleg rioolwaterpersleiding in bestemmingsplan Westpolder.

154 Akten van vestiging zakelijke rechten (in hoofdzaak ten behoeve van afvalwaterleiding en persleiding), 1981 - 1986.
 
155 Zakelijke rechten, 1984 - 1987.
- Raadsbesluit d.d. 09-12-1985 vestiging zakelijk recht ten behoeve van voedingskabel voor de centrale antenne-inrichting van Centabero, perceel Klapwijkseweg 4, K.de Jong.
- Zakelijkrecht overeenkomst eigenaar met gebruiker (gebruikersovereenkomsten) Leeweg, Klapwijkseweg en Klapwijkselaantje.
- Raadsbesluit d.d. 13-01-1986 vestiging zakelijk recht ten behoeve van legging riolering Westersingel (C.Olieman).
- Raadsbesluit d.d. 26-05-1986 vestiging zakelijk recht ten behoeve van basisrioleringsplannen onrendabele gebieden (Noordeindseweg, Noordersingel, Past. Verburghweg en Rodenrijseweg).
- Raadsbesluit d.d. 27-10-1986 vestiging zakelijk recht ten behoeve van infiltratieleiding in uitbreidingsplan Westersingel (W.Vogelaar, Rodenrijseweg 6).
- Raadsbesluit d.d. 26-05-1986 vestiging zakelijk recht ten behoeve van basisrioleringsplannen onrendabele gebieden (J.van Schaik, Meerweg 20).
 
156 Vestiging en verlenging erfpachtsrecht en recht van opstal ten behoeve van de voormalige tuinbouwschool aan het Milliadeplein, 1973 - 1987.

157 Vestiging recht van opstal voor een perceel grond aan de Anjerdreef ten behoeve van bouw houten noodkerk en school (Don Bosco) ten behoeve van het R.K.Kerkbestuur Onze Lieve Vrouwe Parochie en de Stichting Katholiek Onderwijs, 1958 - 1989.
 
158 Vestiging recht van opstal voor de plaatsing van een porto-cabine (tijdelijke huisartsenpraktijk) door mevr.N.A. Hagesteijn - Pezie, ten noorden van de woningen voor ouderen aan de Anjerdreef / Freesiastraat, 1988 - 1989.

2.1.3.9 Beheer

N.B. Het bouw- en woonrijp maken van gronden is geordend onder ontsluiting van gronden.
 
160 Huurreglement voor het gemeentelijk woningbedrijf, 1974.

161 Gemeentelijk beleid inzake verhuur gemeente-eigendommen, 1973 - 1989.

1415-1416 Verhuur gemeente-eigendommen Sportvelden "Het Hoge Land". 1973 - 1987.
1415 Huurverhoging: bezwaren, comissie ad hoc, 1973 - 1986.
1416 Huurverhoging: Rapport huren sportpark Het Hoge Land,1986 - 1987.

162 Instelling fonds voor groot onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen, 1972 - 1989.

163-170 Eigendomsbewijzen, 1930 - 1982.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de betrokken partij
163 Algemeen,1940 - 1956.
164 A- B, 1930 - 1987.
165 C- K, 1932 - 1985.
166 L- O, 1941 - 1981.
167 P- Q, 1950 - 1984.
168 R, 1932 - 1981.
169 S, 1932 - 1985.
170 T– Z, 1935 - 1982.

2.1.4 Financiën
 
2.1.4.1 Financieel beheer
 
171 Deelname door de gemeente aan de Fraude Onderlinge van Gemeenten (FOG), 1937 - 1954.
 
255 Vaststelling notitie van de werkgroep bezuinigingen, 1985 - 1986.

172-173 Vergelijkend Budget Analyse (VBA), 1985 - 1989.
172 Rapporten Verificatiebureau VNG 1985-1987.
173 Rapporten Verificatiebureau VNG 1988-1989.

180 Overeenkomst met Verificatiebureau VNG voor financiële controle, 1927 - 1940
 
2.1.4.2 Begrotingen en financiële plannen
 
1495-1623 Vaststelling begrotingen en wijzigingen, 1931 - 1992.
1495 1931.
1496 1932.
1497 1933.
1498 1934.
1499 1935.
1500 1936.
1501 1937.
1502 1938.
1503 1939.
1504 1940.
1505 1941.
1570 1942.
1571 1943.
1506 1944.
1507 1945.
1508 1946.
1509 1947.
1510 1948.
1511 1949.
1512 1950.
1513 1951.
1514 1952.
1515 1953.
1516 1954.
1517 1955.
1518 1956.
1519 1957.
1520 1958.
1521 1959.
1522 1960.
1523 1961.
1524 1962.
1525 1963.
1526 Vaststelling begroting 1964.
1527 Wijzigingen begroting 1964.
1528 Vaststelling begroting 1965.
1529 Wijzigingen begroting 1965.
1530 Vaststelling begroting 1966.
1531 Wijzigingen begroting 1966.
1532 Vaststelling begroting 1967.
1533 Wijzigingen begroting 1967.
1534 Vaststelling begroting 1968.
1535 Wijzigingen begroting 1968.
1536 Vaststelling begroting 1969.
1537 Wijzigingen begroting 1969.
1538 Vaststelling begroting 1970.
1539 Wijzigingen begroting 1970.
1540 Vastgestelde begroting 1971.
1541 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1971.
1542 Staten behorend bij de begroting 1971.
1543 Wijzigingen begroting 1971.
1544 Vastgestelde begroting 1972.
1545 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1972.
1546 Staten behorend bij de begroting 1972.
1547 Wijzigingen begroting 1972.
1548 Vastgestelde begroting 1973.
1549 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1973.
1550 Staten behorend bij de begroting 1973.
1551 1e t/m 57e wijziging begroting 1973.
1552 58e t/m 84e wijziging begroting 1973.
1553 Vastgestelde begroting 1974.
1554 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1974.
1555 Staten behorend bij de begroting 1974.
1556 1e t/m 55e wijziging begroting 1974.
1557 56e t/m 92e wijziging begroting 1974.
1558 Vastgestelde begroting 1975.
1559 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1975.
1560 Wijzigingen begroting 1975.
1561 Vastgestelde begroting 1976.
1562 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1976.
1563 Wijzigingen begroting 1976.
1564 Meerjarenbegroting 1976 - 1980.
1565 Vastgestelde begroting 1977.
1566 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1977.
1567 Staten behorend bij de begroting 1977.
1568 Wijzigingen begroting 1977.
1569 Meerjarenbegroting 1977 - 1981.
1572 Vastgestelde begroting 1978.
1573 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1978.
1574 1e t/m 47e wijziging begroting 1978.
1575 48e t/m 57e wijziging begroting 1978.
1576 Meerjarenbegroting 1978 - 1982.
1577 Vastgestelde begroting 1979.
1578 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1979.
1579 Wijzigingen begroting 1979.
1580 Meerjarenbegroting 1979 - 1983.
1581 Vastgestelde begroting 1980.
1582 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1980.
1583 Wijzigingen begroting 1980.
1584 Meerjarenbegroting 1980 - 1984.
1585 Vastgestelde begroting 1981.
1586 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1981.
1587 Wijzigingen begroting 1981.
1588 Meerjarenbegroting 1981 - 1985.
1589 Vastgestelde begroting 1982.
1590 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1982.
1591 Wijzigingen begroting 1982.
1592 Meerjarenbegroting 1982 - 1986.
1593 Vastgestelde begroting 1983.
1594 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1983.
1595 1e t/m 70e wijziging begroting 1983.
1596 71e t/m 87e wijziging begroting 1983.
1597 Meerjarenbegroting 1983 - 1987.
1598 Vastgestelde begroting 1984.
1599 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1984.
1600 Wijzigingen begroting 1984.
1601 Meerjarenbegroting 1984 - 1988.
1602 Vastgestelde begroting 1985.
1603 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1985.
1604 1e t/m 41e wijziging begroting 1985.
1605 42e t/m 72e wijziging begroting 1985.
1606 Meerjarenbegroting 1985 - 1989.
1607 Vastgestelde begroting 1986.
1608 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1986.
1609 1e t/m 46e wijziging begroting 1986.
1610 47e t/m 85e wijziging begroting 1986.
1611 Meerjarenbegroting 1986 - 1989.
1612 Vastgestelde begroting 1987.
1613 Correspondentie rondom vaststelling begroting1987.
1614 Wijzigingen begroting 1987.
1615 Meerjarenbegroting 1987 - 1990.
1616 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1988, deel I.
1617 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1988, deel II.
1618 1e t/m 35e wijziging begroting 1988.
1619 36e t/m 72e wijziging begroting 1988.
1620 Vastgestelde begroting 1989.
1621 Correspondentie rondom vaststelling begroting 1989.
1622 1e t/m 40e wijziging begroting 1989.
1623 41e t/m 71e wijziging begroting 1989.
1624 Meerjarenbegroting 1989-1992.
 
2.1.4.3 Rekeningen en verantwoordingen
 
1627-1869 Vastgestelde gemeenterekeningen met bijbehorende staten over de periode 1931 t/m 1989, 1931 - 1990.
N.B. Rekeningen 1976 en 1977 niet aangetroffen.
1627 1931.
1630 1932.
1633 1933.
1636 1934.
1639 1935.
1641 1936.
1643 1937.
1645 1938.
1647 1939.
1649 1940.
1651 1941.
1653 1942.
1656 1943.
1659 1944.
1661 1945.
1663 1946.
1665 1947.
1667 1948.
1669 1949.
1671 1950.
1674 1951.
1677 1952.
1681 1953.
1684 1954.
1686 1955.
1690 1956.
1693 1957.
1696 1958.
1699 1959.
1702 1960.
1705 1961.
1708 1962.
1712 1963.
1716 1964.
1722 1965.
1728 1966.
1734 1967.
1742 1968.
1748 1969.
1755 1970.
1762 1971.
1770 1972.
1771 Staten behorend bij de rekening 1972.
1779 1973.
1786 1974.Deel 1.
1787 1974.Deel 2.
1795 1975.
1796 Staten behorend bij de rekening 1975.
1817 1978.
1818 Staten behorend bij de rekening 1978.
1825 1979.
1826 Staten behorend bij de rekening 1979.
1833 1980.
1834 Staten behorend bij de rekening 1980.
1841 1981.
1842 Staten behorend bij de rekening 1981.
1850 1982.
1851 Staten behorend bij de rekening 1982.
1859 1983.
1860 Staten behorend bij de rekening 1983.
1868 1984.
1869 Staten behorend bij de rekening 1984.
174 1985.
175 1986.
176 1987.
177 1988.
178 1989.
179 Voorbereiding en besluit aangaande de controle van de gemeenterekening door de gemeenteraad, 1986.
 
2.1.4.4 Bijlagen bij de rekening
 
1625-1909. Grootboeken over de periode 1931 t/m 1989, 1931 - 1989.
1625 Grootboek van inkomsten 1931.
1626 Grootboek van uitgaven 1931.
1628 Grootboek van inkomsten 1932.
1629 Grootboek van uitgaven 1932.
1631 Grootboek van inkomsten 1933.
1632 Grootboek van uitgaven 1933.
1634 Grootboek van inkomsten 1934.
1635 Grootboek van uitgaven 1934.
1637 Grootboek van inkomsten 1935.
1638 Grootboek van uitgaven 1935.
1640 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1936.
1642 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1937.
1644 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1938.
1646 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1939.
1648 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1940.
1650 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1941.
1652 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1942.
1654 Grootboek van inkomsten 1943.(Afwijkend formaat)
1655 Grootboek van uitgaven 1943.(Afwijkend formaat)
1657 Grootboek van inkomsten 1944-1945.(Afwijkend formaat)
1658 Grootboek van uitgaven 1944.(Afwijkend formaat)
1660 Grootboek van uitgaven 1945.(Afwijkend formaat)
1662 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1946.(Afwijkend formaat)
1664 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1947.(Afwijkend formaat)
1666 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1948.(Afwijkend formaat)
1668 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1949.(Afwijkend formaat)
1670 Grootboek van inkomsten en uitgaven 1950.(Afwijkend formaat)
1672 Grootboek van inkomsten 1951.(Afwijkend formaat)
1673 Grootboek van uitgaven 1951.
1675 Grootboek van inkomsten 1952.
1676 Grootboek van uitgaven 1952.
1678 Grootboek van inkomsten 1953-1955.
1679 Grootboek van uitgaven 1953, nr.2 t/m 300.
1680 Grootboek van uitgaven 1953, nr.302 t/m K 526.
1682 Grootboek van uitgaven 1954, nr.2 t/m 288.
1683 Grootboek van uitgaven 1954, nr.290 t/m K 522.
1685 Grootboek van uitgaven 1955.
1687 Grootboek van inkomsten 1956.
1688 Grootboek van uitgaven 1956, nr.2 t/m 290.
1689 Grootboek van uitgaven 1956, nr.292 t/m K 566.
1691 Grootboek van inkomsten 1957.
1692 Grootboek van uitgaven 1957.
1694 Grootboek van inkomsten 1958.
1695 Grootboek van uitgaven 1958.
1697 Grootboek van inkomsten 1959.
1698 Grootboek van uitgaven 1959.
1700 Grootboek van inkomsten 1960.
1701 Grootboek van uitgaven 1960.
1703 Grootboek van inkomsten 1961.
1704 Grootboek van uitgaven 1961.
1706 Grootboek van inkomsten 1962.
1707 Grootboek van uitgaven 1962.
1709 Grootboek van inkomsten 1963.
1710 Grootboek van uitgaven 1963, nr.2 t/m 332b.
1711 Grootboek van uitgaven 1963, nr.332e t/m K 658a.
1713 Grootboek van inkomsten 1964.
1714 Grootboek van uitgaven 1964, nr.2 t/m 318.
1715 Grootboek van uitgaven 1964, nr.320 t/m K 654.
1717 Grootboek van inkomsten 1965, nr.1 t/m 193b.
1718 Grootboek van inkomsten 1965, nr.197 t/m 383.
1719 Grootboek van uitgaven 1965, nr.2 t/m 232.
1720 Grootboek van uitgaven 1965, nr.234 t/m 470a.
1721 Grootboek van uitgaven 1965, nr.480 t/m 680.
1723 Grootboek van inkomsten 1966, nr.1 t/m 193a.
1724 Grootboek van inkomsten 1966, nr.195 t/m 391.
1725 Grootboek van uitgaven 1966, nr.2 t/m 300.
1726 Grootboek van uitgaven 1966, nr.302 t/m 496a.
1727 Grootboek van uitgaven 1966, nr.498 t/m 720.
1729 Grootboek van inkomsten 1967, nr.1 t/m 211.
1730 Grootboek van inkomsten 1967, nr.213 t/m 413.
1731 Grootboek van uitgaven 1967, nr.2 t/m 234.
1732 Grootboek van uitgaven 1967, nr.236 t/m 442.
1733 Grootboek van uitgaven 1967, nr.444 t/m 734.
1735 Grootboek van inkomsten 1968, nr.1 t/m 169.
1736 Grootboek van inkomsten 1968, nr.171 t/m 305.
1737 Grootboek van inkomsten 1968, nr.307 t/m 407.
1738 Grootboek van uitgaven 1968, nr.2 t/m 230.
1739 Grootboek van uitgaven 1968, nr.232 t/m 440.
1740 Grootboek van uitgaven 1968, nr.442 t/m 624.
1741 Grootboek van uitgaven 1968, nr.626 t/m 732.
1743 Grootboek van inkomsten 1969, nr.1 t/m 187.
1744 Grootboek van inkomsten 1969, nr.189 t/m 443.
1745 Grootboek van uitgaven 1969, nr.2 t/m 244.
1746 Grootboek van uitgaven 1969, nr.246 t/m 456a.
1747 Grootboek van uitgaven 1969, nr.458 t/m 750.
1749 Grootboek van inkomsten 1970, nr.1 t/m 197.
1750 Grootboek van inkomsten 1970, nr.199 t/m 443.
1751 Grootboek van uitgaven 1970, nr.2 t/m 154.
1752 Grootboek van uitgaven 1970, nr.156 t/m 362.
1753 Grootboek van uitgaven 1970, nr.364 t/m 518.
1754 Grootboek van uitgaven 1970, nr.520 t/m 718.
1756 Grootboek van inkomsten 1971, nr.1 t/m 179a.
1757 Grootboek van inkomsten 1971, nr.181 t/m 447.
1758 Grootboek van uitgaven 1971, nr.2 t/m 244a.
1759 Grootboek van uitgaven 1971, nr.246 t/m 460c.
1760 Grootboek van uitgaven 1971, nr.462 t/m 648a.
1761 Grootboek van uitgaven 1971, nr.650 t/m 724.
1763 Grootboek van inkomsten 1972, nr.1 t/m 187.
1764 Grootboek van inkomsten 1972, nr.189 t/m 459.
1765 Grootboek van uitgaven 1972, nr.2 t/m 100.
1766 Grootboek van uitgaven 1972, nr.102 t/m 304b.
1767 Grootboek van uitgaven 1972, nr.306 t/m 462b.
1768 Grootboek van uitgaven 1972, nr.464 t/m 592.
1769 Grootboek van uitgaven 1972, nr.594 t/m 774.
1772 Grootboek van inkomsten 1973, nr.1 t/m 183a.
1773 Grootboek van inkomsten 1973, nr.185 t/m 469.
1774 Grootboek van uitgaven 1973, nr.2 t/m 160.
1775 Grootboek van uitgaven 1973, nr.162 t/m 314.
1776 Grootboek van uitgaven 1973, nr.316 t/m 484c.
1777 Grootboek van uitgaven 1973, nr.486 t/m 606.
1778 Grootboek van uitgaven 1973, nr.608 t/m 782.
1780 Grootboek van inkomsten 1974.
1781 Grootboek van uitgaven 1974, nr.1 t/m 98.
1782 Grootboek van uitgaven 1974, nr.100 t/m 298.05.
1783 Grootboek van uitgaven 1974, nr.300.01 t/m 448.
1784 Grootboek van uitgaven 1974, nr.450.01 t/m 598.03.
1785 Grootboek van uitgaven 1974, nr.600 t/m 766.
1788 Grootboek van inkomsten 1975.
1789 Grootboek van uitgaven 1975, nr.2 t/m 198.
1790 Grootboek van uitgaven 1975, nr.200 t/m 398.07.
1791 Grootboek van uitgaven 1975, nr.400 t/m 598.
1792 Grootboek van uitgaven 1975, nr.600 t/m 798.
1793 Grootboek van uitgaven 1975, nr.800 t/m 998.
1794 Balanskaarten 1975.
1797 Grootboek van inkomsten 1976.
1798 Grootboek van uitgaven 1976, nr. 2 t/m 198.
1799 Grootboek van uitgaven 1976, nr.200 t/m 336.
1800 Grootboek van uitgaven 1976, nr.340 t/m 598.
1801 Grootboek van uitgaven 1976, nr.600 t/m 798.
1802 Grootboek van uitgaven 1976, nr.800 t/m 998.
1803 Balanskaarten 1976.
1804 Grootboek van inkomsten 1977.
1805 Grootboek van uitgaven 1977, nr. 2 t/m 198.
1806 Grootboek van uitgaven 1977, nr.200 t/m 398.
1807 Grootboek van uitgaven 1977, nr.400 t/m 498.05.
1808 Grootboek van uitgaven 1977, nr.500 t/m 598.
1809 Grootboek van uitgaven 1977, nr.600 t/m 998.
1810 Balanskaarten 1977.
1811 Grootboek van inkomsten 1978.
1812 Grootboek van uitgaven 1978, nr. 2 t/m 198.
1813 Grootboek van uitgaven 1978, nr.200 t/m 398.
1814 Grootboek van uitgaven 1978, nr.400 t/m 596.
1815 Grootboek van uitgaven 1978, nr.600.01 t/m 998.
1816 Balanskaarten 1978.
1819 Grootboek van inkomsten 1979.
1820 Grootboek van uitgaven 1979, nr. 2 t/m 198.
1821 Grootboek van uitgaven 1979, nr.200 t/m 398.
1822 Grootboek van uitgaven 1979, nr.400 t/m 598.
1823 Grootboek van uitgaven 1979, nr.600 t/m 998.
1824 Balanskaarten 1979.
1827 Grootboek van inkomsten 1980.
1828 Grootboek van uitgaven 1980, nr. 2 t/m 198.
1829 Grootboek van uitgaven 1980, nr.200 t/m 398.
1830 Grootboek van uitgaven 1980, nr.400.03 t/m 596.
1831 Grootboek van uitgaven 1980, nr.604 t/m 998.
1832 Balanskaarten 1980.
1835 Grootboek van inkomsten 1981.
1836 Grootboek van uitgaven 1981, nr. 2 t/m 198.
1837 Grootboek van uitgaven 1981, nr.200 t/m 398.
1838 Grootboek van uitgaven 1981, nr.400 t/m 598.
1839 Grootboek van uitgaven 1981, nr.600.04 t/m 998.
1840 Balanskaarten 1981.
1843 Grootboek van inkomsten 1982.
1844 Grootboek van uitgaven 1982, nr. 2 t/m 198.
1845 Grootboek van uitgaven 1982, nr.200 t/m 396.
1846 Grootboek van uitgaven 1982, nr.400.01 t/m 598.04.
1847 Grootboek van uitgaven 1982, nr.600.01 t/m 798.11.
1848 Grootboek van uitgaven 1982, nr.800 t/m 998.01.
1849 Balanskaarten 1982.
1852 Grootboek van inkomsten 1983.
1853 Grootboek van uitgaven 1983, nr. 2 t/m 198.05.
1854 Grootboek van uitgaven 1983, nr.200 t/m 398.
1855 Grootboek van uitgaven 1983, nr.400.03 t/m 580.03.
1856 Grootboek van uitgaven 1983, nr.602.01 t/m 798.
1857 Grootboek van uitgaven 1983, nr.800 t/m 998.
1858 Balanskaarten 1983.
1861 Grootboek van inkomsten 1984.
1862 Grootboek van uitgaven 1984, nr. 2 t/m 194.03.
1863 Grootboek van uitgaven 1984, nr.202 t/m 398.
1864 Grootboek van uitgaven 1984, nr.400 t/m 598.03.
1865 Grootboek van uitgaven 1984, nr.600 t/m 798.
1866 Grootboek van uitgaven 1984, nr.800 t/m 998.
1867 Balanskaarten 1984.
1870 Computeruitdraai grootboek 1985, rubriek 0.000.0000 - 1.384.0000.
1871 Computeruitdraai grootboek 1985, rubriek 1.385.0000 - 3.120.0000.
1872 Computeruitdraai grootboek 1985, rubriek 5.
1873 Computeruitdraai grootboek 1985, rubriek 6.
1874 Computeruitdraai grootboek 1985, rubriek 7.
1875 Computeruitdraai grootboek 1985, rubriek 8.
1876 Computeruitdraai grootboek 1986, rubriek 0 en 1.
1877 Computeruitdraai grootboek 1986, rubriek 2 en 3.
1878 Computeruitdraai grootboek 1986, rubriek 5.
1879 Computeruitdraai grootboek 1986, rubriek 6.
1880 Computeruitdraai grootboek 1986, rubriek 7.
1881 Computeruitdraai grootboek 1986, rubriek 8.
1882 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 0.000.000.0000-1.140.000.0000.
1883 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 1.500.000.0000-1.522.716.2100.
1884 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 1.522.906.1000-1.535.702.4600.
1885 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 1.535.721.7667-1.550.034.3802.
1886 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 1.550.035.1902-1.598.551.4000.
1887 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 1.600.000.0000-1.999.999.9999.
1888 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 2 en 3.
1889 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 5.
1890 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 6.
1891 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 7.
1892 Computeruitdraai grootboek 1987, rubriek 8.
1893 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 0.000.000.0000-1.320.000.0000.
1894 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 1.400.000.0000-1.536.111.3722.
1895 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 1.536.210.7505-1.599.000.0000.
1896 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 1.600.000.0000-1.920.000.0000.
1897 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 2 en 3.
1898 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 5.
1899 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 6.000.000.0000-6.341.002.4200.
1900 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 6.420.101.1000-6.992.001.6000.
1901 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 7.
1902 Computeruitdraai grootboek 1988, rubriek 8.
1903 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 0.002.1001 - 0.561.1083.
1904 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 0.610.3001 - 0.911.8082.
1905 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 1.100.0000 - 1.420.0000.
1906 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 1.500.0000 - 1.930.0000.
1907 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 2 en 3.
1908 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 4.
1909 Computeruitdraai grootboek 1989, rubriek 5, 6 en 7.
 
2.1.4.5 Belastingen en gemeentelijke rechten
 
383 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van een wegaanlegbelasting in verband met het verbeteren van de Kleihoogt, Pastoor Verburghweg en Middelweg, 1965 - 1970.
 
384 Vaststelling van de verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1943 - 1971.
 
385 Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heffing van een straatbelasting / wegenbelasting, 1930 - 1976.
 
386 Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heffing en invordering van opcenten op de personele belasting, 1932 - 1976.
 
387 Vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing van een vermakelijkhedenbelasting 1948 en de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op heffing en invordering belasting op toneelvertoningen en andere vermakelijkheden, 1948 - 1975.
 
389 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van het vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein en de jaarlijkse vaststelling van vergunnings- en verlofsrechten, 1932 - 1965.
 
378-379 Vaststelling van de verordening onroerend goedbelastingen, 1975 - 1986.
378 1975 / 1978 en wijzigingen.1975 - 1984.
379 1983 en wijzigingen.1983 - 1986.
 
380 Vaststelling en wijzigingen van de verordening Bouwgrondbelasting Sterrenweg, 1971 - 1988.
 
381-382 Vaststelling van de verordening hondenbelasting, 1930 - 1984.
381 1930, 1932 en wijziging, 1946 en wijzigingen, 1930 - 1974.
382 1975 en wijzigingen, 1975 - 1984.
 
390-394 Vaststelling van de legesverordening, 1935 - 1991.
390 1935 - 1965.
391 1965 en wijzigingen, 1972 en wijzigingen, 1975, 1977, 1978, 1979 en wijziging, 1965 - 1979.
392 1980 en wijziging, 1981, 1982 en wijziging, 1983, 1984, 1979 - 1984.
393 1985 en wijziging, 1986 en wijzigingen, 1987 en wijzigingen, 1984 - 1987.
394 1988 en wijzigingen.1987 - 1991.
 
395 Besluitvorming over betaling onroerend goedbelasting door Gereformeerde Kerk "De Ark", 1987 - 1989.
 
757 Vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten, 1960 - 1985.
N.B. zie tevens voor andere jaren de samengestelde dossiers onder 2.2.7.5 begraven
 
795-796 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten, 1956 - 1977.
795 1956 - 1969.
796 1969 - 1977.

856-857 Verordening op de heffing van rechten wegens aansluiting van riolen op het gemeentelijk hoofdriool, 1947 - 1984.
856 1947; Voorbereiding, vaststelling, goedkeuring en wijziging, 1947 - 1952.
857 1956, 1961, 1966; Voorbereiding, vaststelling, goedkeuring en wijziging, 1956 - 1984.

858-859 Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht, 1961 - 1995.
858 1961, 1966; Voorbereiding, vaststelling en wijzigingen, 1961 - 1974.
859 1972; Voorbereiding, vaststelling en wijzigingen, 1972 - 1995.

1425 Vaststelling van de verordening tot vervanging van belastingbedragen, voorkomende in de Wet op de personele belasting 1896, door andere belastingbedragen, 1930 - 1938.
 
1431 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van opcenten op de vermogensbelasting, 1932 - 1937
  
2.1.5 Benodigdheden en hulpmiddelen
 
2.1.5.1 Automatisering
 
222 Vaststelling informatieplan / automatiseringsplan, 1986 - 1987.
 
223 Instelling, voortgang, ontwikkeling en uittreding van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Samenwerking Automatisering (G.C.A.te 's- Gravenhage), 1986 - 1988.
 
224 Automatisering van werkzaamheden op de afdeling sociale zaken, 1982 - 1983
 
225 Instelling, ontwikkeling en opheffing gemeenschappelijke regelingen van het Centrum voor automatisering Midden West- Nederland, 1970 - 1987.
 
226 Overeenkomsten met N. Samsom NV en N.V. D.O.A., ten behoeve van bevolkings- en salarisadministratie, 1952 - 1988. 
 
2.1.5.2 Documenten en informatiebeheer
 
181 Aansluiting van de gemeente bij het Registratuurbureau van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten per 01-01-1940, 1939 - 1945.
 
182 Stukken betreffende de uitwisseling van archiefstukken met Polderbestuur Berkel en met derden, inspectieverslag betreffende het archief 1921-1925, overdracht archieven aan het Rijksarchief, 1921 - 1960.
 
184 Opslag van archieven, alsmede vernietiging en overdracht van archiefbescheiden, tevens verstrekking inlichtingen uit archieven, 1941 - 1989.
 
185 Verstrekking van opdrachten aan derden tot het laten maken van luchtfoto’s, 1970 - 1988.
 
2.1.6 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd
 
N.B. De dossiers betreffende dienstgebouwen in gemeentelijk bezit zijn geplaatst onder $ eigendommen, gebouwen.
 
2.1.7 Uitoefening van de dienst
 
219 Vaststelling administratieve organisatie gemeentesecretarie, 1979 - 1988.
 
3-5 Onderzoek naar het functioneren van de ambtelijke organisatie, 1987 – 1991.
3 1987 - 1988.
4 1988 - 1989.
5 1989 - 1991.
 
220 Taak- en functie afbakening afdeling sociale zaken, 1989.
 
221 Werkplannen; planning bijzondere projecten en spitsprojecten, 1988 - 1989.
 
328 Toetreding tot en wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden, 1941 - 1983. 
 
2.1.8 Lichamen, instellingen en functionarissen
 
2.1.8.1 Gemeenteraad
 
227 Regeling presentiegeld bij verkiezingen voor leden stembureau, 1956 - 1981.
228 Vaststelling beleid voor het plaatsen van aanplakborden tijdens de verkiezingen, 1984 - 1986 
229 Aanwijzing kieskringen, stemdistricten en lokalen, 1976 - 1989.
230 Aanwijzing gemeentelijke stemdistricten, vernietiging verkiezingsstukken, overzichten verkiezingsuitslagen vanaf 1952), 1948 - 1982.
236 Verkiezing gemeenteraad 1931, 1935, 1931 - 1935.
233 Verkiezing tijdelijke gemeenteraad, 1945.
234 Verkiezing gemeenteraad 1946, 1949, 1953, 1958, 1962, 1946 - 1962.
241 Verkiezing gemeenteraad 1970, 1970.
242 Verkiezing gemeenteraad 1974, 1978, 1982, 1986, 1974 - 1986.
246 Verzameling van algemene correspondentie aan, van en over de Gemeenteraad, 1956 - 1987.
247 Reglementen van orde voor de gemeenteraad, 1946 - 1990.
248 Beantwoording vragen van in raadsvergaderingen gestelde vragen, alsmede Reglement van Orde, 1981 - 1988.
249 Raadwijzer, informatiebulletin voor raadsleden, 1976 - 1989.
296 Vervulling tussentijdse vacature gemeenteraad zittingsperiode 1970-1974, 1970.
297 Vaststelling van de verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden, 1946 - 1974.
 
2.1.8.2 Commissies
 
251 Instelling, samenstelling en opheffing commissie voor strafverordeningen, 1953 - 1966.
250, 252 Commissie ad-hoc ter bestudering van mogelijkheden tot verbetering van het contact tussen overheid en burgers, 1970 - 1976.
252 Instelling, samenstelling en vergadering(en), 1970 - 1971.
250 Interim-rapport, 1972 - 1976.
253 Commissie ad-hoc ter bestudering invoering burger rondvraag en openbaarheid van commissievergaderingen, 1978 - 1981.
254 Instelling en samenstelling commissie ad-hoc ter voorbereiding van het door de raad uit te brengen advies betreffende de toekomstige provinciale indeling, 1978 - 1982.
256 Instelling en opheffing adviescommissie voor Maatschappelijke en Sociale Zorg, 1962 - 1964.
257 Agenda’s en notulen van de commissie voor de beroepschriften, 1979 - 1989.
258 Instelling en samenstelling van de Adviescommissie voor Culturele Zaken, alsmede een nota subsidieverlening met motie, 1962 - 1971.
259 Verslagen van gaderingen van Adviescommissie voor Culturele Zaken, 1962 - 1971.
260 Instelling en samenstelling Commissies van Bijstand en Commissie voor de Bedrijven, 1953 - 1970.
261 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de bedrijvencommissie, 1960 - 1971.
262-268 Agenda’s en notulen van de Financiële commissie, 1971 - 1989.
262 17-06-1971 t/m 08-07-1975.
263 27-08-1975 t/m 18-12-1978.
264 15-01-1979 t/m 09-08-1982.
265 14-09-1982 t/m 17-12-1985.
266 16-01-1986 t/m 22-12-1987.
267 02-02-1988 t/m 21-12-1989.
268 Instelling, samenstelling, regeling openbaarheid van stukken en handelwijze in vergaderingen van de Financiële commissie, 1971-1989.
269-273 Agenda’s en notulen van de Onderwijscommissie, 1971 - 1989.
269 08-09-1971 t/m 15-12-1975.
270 26-01-1976 t/m 16-12-1980.
271 27-01-1981 t/m 01-10-1984.
272 19-11-1984 t/m 20-12-1989.
273 Instelling, samenstelling en adviesrapportages van de Onderwijscommissie, 1971 - 1989.
274 Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 15-02-1983 t/m 18-12-1989, 1983 - 1989.
277 Instelling en samenstelling van de Commissie Maatschappelijke Aangelegenheden en Volksgezondheid, 1983 - 1990.
275-276 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Commissie Maatschappelijke Aangelegenheden en Volksgezondheid, 1984 - 1990.
275 Vergaderingen 12-01-1984 t/m 30-11-1987.
276 Vergaderingen 07-01-1988 t/m 04-04-1990.
278 Instelling, samenstelling en vergaderingen van de Commissie van voorbereiding uitbreidings-plannen en Commissie Ruimtelijke Ordening, 1960 - 1970.
279-284 Commissie Ruimtelijke Ordening, 1970 - 1990.
279 Vergaderingen 13-10-1970 t/m 19-12-1979.
280 Vergaderingen 07-01-1980 t/m 20-12-1982.
281 Vergaderingen 21-02-1983 t/m 18-12-1985.
282 Vergaderingen 27-01-1986 t/m 21-12-1987.
283 Vergaderingen 20-01-1988 t/m 29-05-1990.
284 Instelling en samenstelling.
285-286 (Voorlopige) Commissie Sociaal- Culturele Activiteiten, 1980 - 1989.
285 Vergaderingen 17-02-1981 t/m 26-08-1987.
286 Instelling en samenstelling.
287-290 Commissie voor het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk zwembad De Windas, 1979 - 1989.
287 Vergaderingen 04-01-1979 t/m 08-12-1980.
288 Vergaderingen 12-01-1981 t/m 19-12-1984.
289 Vergaderingen 09-01-1985 t/m 01-12-1986.
290 Vergaderingen 14-01-1987 t/m 13-12-1989.
291-292 Vaste commissie van advies en bijstand voor de sport en de sportieve recreatie c.q. de Sportraad, 1980 - 1989.
291 Vergaderingen 27-10-1981 t/m 09-01-1989.
292 Instelling, ontwikkeling en opheffing.
293 Instelling, samenstelling en opheffing van de Commissie terzake van eventuele vestiging van industrieën en in het aanwijzen en voorbereiden van industrieterrein, 1953 - 1980.
294 Instelling, samenstelling, verordening en vergaderingen van de Welzijnscommissie, 1989.
295 Vergaderingen van de beheerscommissie Wijkcentrum Rodenrijs van 16-06-1977 t/m 07-12-1989, 1977 - 1989.
 
2.1.8.3 College van burgemeester en wethouders

300 Portefeuilleverdeling voor het College van Burgemeester en Wethouders, 1979 - 1989.
 
2.1.8.4 Wethouders
 
301-302 Wethouders, 1944 - 1986.
301 Vaststelling jaarwedde en uitkerings- en pensioenverordeningen, 1944 - 1968.
302 Benoemingen, 1962 - 1986.
 
2.1.8.5 Burgemeester
 
304 Aanwijzing waarnemend c.q plaatsvervangend burgemeester, 1931 - 1982.
 
2.1.8.6 Secretaris
 
1944 Brief aan W.A. van Essen, waarin het gemeentebestuur aankondigt dat hij als eerste op de lijst van aanbeveling voor de benoeming tot gemeentesecretaris staat, 1940

2.1.9 Diensten. Bedrijven
 
2.1.9.1 Woningbedrijf
 
305 Vaststelling beheersverordeningen van het Grond- en Woningbedrijf, 1960 - 1977.
306-313 Woningbedrijf, Begrotingen 1955 t/m 1981, 1955 - 1983.
306 Begrotingen 1955 t/m 1967
307 Begrotingen 1968 t/m 1981
308 Rekeningen 1955 t/m 1960
309 Rekeningen 1961 t/m 1965
310 Rekeningen 1966 t/m 1969
311 Rekeningen 1970 t/m 1974
312 Rekeningen 1975 t/m 1981
313 Inbrenging woning Kerksingel 7 in het gemeentelijk woningbedrijf en overdracht bezittingen en schulden aan Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs, 1972 - 1983.
 
2.1.9.2 Grondbedrijf
 
-- Vaststelling beheersverordeningen van het Grond- en Woningbedrijf, 1960 - 1977.
N.B. zie inventarisnummer 305
 
314-324 Grondbedrijf, 1954 - 1990.
1426 314 Instelling, inbreng van gronden, beheersverordening en verordening regelende de schattingen bedoeld in art.13 van de beheersverordening, 1954 - 1955.
315 Begrotingen 1955 t/m 1967
316 Begrotingen 1968 t/m 1972
317 Begrotingen 1973 t/m 1979
318 Begrotingen 1980 t/m 1989
1426 Begrotingen 1981 t/m 1989; begrotingswijzigingen, 1981 - 1989.
319 Rekeningen 1955 t/m 1960
320 Rekeningen 1961 t/m 1964
321 Rekeningen 1965 t/m 1973
322 Rekeningen 1974 t/m 1981
323 Rekeningen 1982 t/m 1985
324 Rekeningen 1986 t/m 1989
 
549 Nota betreffende de vaststelling van bedragen voor het al dan niet afschrijven van grondkosten bij de ontsluiting en exploitatie van terreinen, 1984 - 1985.
 
2.1.9.3 Centrale Antenne Inrichting
 
1066-1070 Aanleg, beheer en exploitatie van de Centrale Antenne Inrichting, 1977 - 1993.
1072-1074 1066 Voorbereiding, 1977 - 1979.
1067 Kredietverlening, aanbesteding en gunning, 1979 - 1983.
1068 Aanleg intergemeentelijke verbinding, noodontvangststation, 1981 - 1983.
1069 Aanleg kabels in de Westpolder, Componistenwijk en de Esdoornlaan, 1981 - 1982.
1070 Aanleg kabels in de Westpolder, 1983.
 
1072 Inrichting Noordpolder II ten behoeve van de aansluiting van 218 woningen in de Noordpolder, 1981 - 1983.
1073 Aanleg kabels en aansluiting woningen, 1983 - 1993.
1074 Aanleg kabels en aansluiting woningen, 1986 - 1991.

1071 Overname en renovatie van het C.A.I.systeem van vereniging De Planeet, 1981 - 1983.

1075-1084 Centrale antennebedrijf Berkel en Rodenrijs (Centabero), 1981 - 1991.
1075 Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Centabero, 1981 - 1988.
1076 Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Centabero, 1989.
1077 Aanwijzing C.A.I. als tak van gemeentelijke dienst en vaststelling van de beheersverordening, 1981 - 1991.
1078 Begrotingen 1983 – 1989
1079 Rekeningen 1982 – 1985
1080 Jaarrekeningen 1985 t/m 1988
1081 Voorwaarden en overeenkomsten inzake collectieve abonnementen, 1985.
1082 Programmapakket en contracten inzake de ontvangst en distributie van radio- en televisieprogramma's, 1983 - 1989.
1083 Kanaaluitbreiding, wijziging programmapakket, 1986 - 1989.
1084 Enquête gebruik en waardering zenderaanbod, 1988 - 1989.

1086 Oprichting en opheffing stichting inzake uitzending over de braderie, 1984.

1087 Instemming met oprichting Stichting Lokale Omroep Berkel – Lobero, alsmede verlening vergunning voor het doen van uitzendactiviteiten en de verlening van een bijdrage in aansluitkosten, 1984 - 1990.

2.1.9.4 Elektriciteitsbedrijf

1118 Oprichting van het elektriciteitsbedrijf en overname van het net van Delft in 1939, 1934-1957.
 
1119 Rapporten, statistieken en informatie, 1942 - 1963.
 
1120 Vaststelling beheers- en bedrijfsverordening van het elektriciteitsbedrijf, 1939 - 1954.
 
1121 Verslagen van vergaderingen met de elektriciteits- en bedrijvencommissie, 1939 - 1959.
 
1122 Sluiten van stroomleveringsovereenkomsten met Delft, 1932 - 1957.

1123 Verkrijging van electriciteitslevering van bedrijven van andere gemeenten, alsmede levering aan percelen in omliggende gemeenten, 1941 - 1959.
 
1124 Levering elektriciteit aan bedrijven en bewoners, 1946 - 1958.

1125-1126 Begrotingen, 1940 - 1959.
1125 1940 - 1951.
1126 1951 - 1959.

1127-1129 Jaarrekeningen 1939-1961.
1127 1939 t/m 1950
1128 1951 t/m 1956
1129 1957 t/m 1961

1130 Instructies voor de administrateur en de meteropnemer / incasseerder, 1947 - 1958.

1131 Bezoldiging van het personeel, 1939 - 1959.

1132 Vaststelling personeelsbezetting en formatie, tevens opheffing van functies, 1939 - 1959.
 
2.1.10 Bestuurs- en beheershandelingen
 
1093 Staten houdende een overzicht van de bodemstatistiek, 1958 - 1975.

326 Vaststelling nota inzake voor- en nadelen van privatisering overheidstaken, eventueel overdragen gemeentelijke accommodaties aan gebruikers en toepassing profijtbeginsel, 1982
 
2.1.11 Personeel
 
2.1.11.1 Rechtspositie
 
329 Vaststelling rechtspositieregelingen (o.a. Algemeen Ambtenarenreglement, Arbeidsovereenkomstenverordening, Wachtgeldregeling, Uitkeringsverordening, Kindertoelageverordening), 1931 - 1967.
 
330 Vaststelling rechtspositieregelingen (o.a. Algemeen Ambtenarenreglement, Arbeidsovereenkomstenverordening, Wachtgeldregeling, Uitkeringsverordening, Verplaatsingskostenverordening), 1968 - 1973.
 
331 Vaststelling rechtspositieregelingen (o.a. Wijzigingen Algemeen Ambtenarenreglement, Verplaatsingskostenverordening, Wachtgeldverordening, Uitkeringsverordening, Arbeidsovereenkomstenverordening, Overlegverordening), 1973 - 1978.
 
332 Vaststelling rechtspositieregelingen (wijzigingen Algemeen Ambtenarenreglement, verordening tegemoetkoming bovenmatige ziektekosten IZA-deelnemers, Uitkeringsverordening, Wachtgeldverordening, VUT), 1979 - 1981.
 
333 Vaststelling rechtspositieregelingen (wijzigingen Algemeen Ambtenarenreglement, Verplaatsingskostenverordening, Uitkeringsverordening, verordening Studiefaciliteiten), 1982 - 1984. 
 
2.1.11.2 Georganiseerd overleg
 
334-337 Vergaderingen van het Georganiseerd overleg, 1975 - 1989.
334 1975 - 1981.
335 1982 - 1985.
336 1986 - 1987.
337 1988 - 1989.
  
2.1.11.3 Medezeggenschap
 
338 Invoering Arbowet en aanwijzing Arbo-vertegenwoordiger, tevens verslagen van overlegvergaderingen tussen de Medezeggenschapscommissie en het hoofd van dienst, 1986 - 1990.
 
339 Adviezen van de medezeggenschapscommissie, 1987 - 1991.
  
2.1.11.4 Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking
 
341 Aanwijzing functies, waarvan het benoemingsrecht door de Raad wordt voorbehouden, 1955 - 1991.
734 Benoeming van gemeentelijke geneesheren, 1962 - 1982.
712 Benoemingen en ontslag van onbezoldigd ambtenaren Korps Rijkspolitie, reservepolitie, gemeente-veldwachters, 1934 - 1989.

1250 Benoeming W.B.W. Zwaard als leerplichtambtenaar, 1980.

2.1.11.5 Verlof en werktijden
 
342 Vaststelling regelingen inzake (extra) verlof, 1953 - 1986.
343 Invoering variabele werktijden ter gemeentesecretarie, 1973 - 1979.
 
2.1.11.6 Formatie
 
244 Vervulling van vacatures en vaststelling van de personeelsbezetting, 1956 - 1990.
 
2.1.11.7 Loon en bezoldiging
 
345-348 Bezoldiging gemeentepersoneel, 1941 - 1960.
345 1941 - 1948.
346 1948 - 1952.
347 1947 - 1954.
348 1955 - 1960.

349-351 Vaststelling van de salaris- en loonverordening, 1961 - 1963.
349 1961
350 1962
351 1963
 
352-360 Vaststelling van de bezoldigingsverordening, 1964 - 1981.
352 1964
353 1965
354 1968
355 1969
356 1971
357 1973
358 1975
359 1979
360 1981
 
361 Vaststelling, uitvoering en aanpassing van de nota beloningbeleid, 1983 - 1990.
 
27 Verlening van een goeding aan personeel in dienst als aansteker van de straatlantaarns, alsmede opheffing van de functie in verband met automatisering van de lantaarns, 1942-1948
  
2.1.11.8 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen
 
340 Toepassing Wet rechtsherstel overheidspersoneel bij personeelsleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ondergedoken, 1947 - 1948.
 
362 Vergoedingen en toelagen aan het personeel, 1977 - 1990.
363 Vaststelling en wijziging werkkledingreglement 1955 en 1980, 1955 - 1987.
364 Vaststelling spaarverordening (premiespaarregeling) 1961, 1965 en 1969, 1960 - 1969.
365 Vaststelling financieringsregeling voor het bouwen, verbouwen of kopen van woningen door gemeenteambtenaren (bouwkredietregeling), 1966.
 
2.1.1.1.9 Bevordering van vakbekwaamheid
 
366 Invoering pc-privéproject, 1988 - 1989.
367 Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling “Bestuursschool Zuid-Holland", 1963 - 1968.
368 Toetreding tot en opheffing van de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst (CIVOB), 1976 - 1989.

2.2 Taakuitvoering
 
2.2.1 Verschuldigde belastingen en retributies

N.B. Gemeentelijke belastingen zijn te vinden onder $ 2.1.4.5
 
388 Vaststelling van de verordening op de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting, 1932 - 1940.
 
2.2.2 Ruimtelijke ordening
 
2.2.2.1 Planologische ontwikkeling, streekplan, structuurplan
 
396 Reactie van de gemeente op het rapport van de studiegroep Hofpleinspoorlijn, 1975.
397 Vaststelling gemeentelijk planologisch beleid voor de toepassing van art. 19 Wro, 1986 - 1990.
398 Vaststelling van de planschadevergoedingsverordening, 1957.
399 Resultaten van onderzoek naar alternatieven voor gebruik van dijkpercelen, 1987 - 1990.
400-404, Structuurschets Berkel en Rodenrijs, 1971 - 1986.
407 400 Voorbereiding; o.m beschikbaarstelling kredieten, 1971 - 1973.
401 Voorbereiding; discussienota en inspraakprocedure, 1973 - 1974.
402 Voorbereiding; inspraak en doelstellingennota, 1974 - 1977.
N.B. Bestaat uit twee mappen
403 Voorbereiding; ontwerp-plan en reacties, 1976 - 1978.
404 Vaststelling structuurplan bij raadsbesluit d.d. 28-08-1978, 1976 - 1980.
407 Evaluatienota 1986 van het in 1978 vastgestelde structuurplan, 1986.
 
405 Plaatskeuze eerstkomende dorpsuitbreiding, 1974 - 1979.
406 Verslagen van vergaderingen over de ontwikkeling van het intergemeentelijk structuurplan voor de tuinbouw, 1978 - 1980.
 
516 Reactie van gemeente op het Integraal Plan Noordrand Rotterdam, 1986 - 1988.
 
517-518 Studie aanleg plassengebied binnen Intermediaire Zone B-driehoek- Rotterdam, 1988 - 1990.
517 Algemeen, 1988 - 1990.
518 Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Zandputten, 1988 - 1989
519 Reactie van de gemeente op het Streekplan Zuid- Holland West, 1977 - 1978  

2.2.2.2 Uitbreidings- en bestemmingsplannen

Algemeen.
 
451 Herziening partiële uitbreidingsplannen Noordeinde Rodenrijs, Kern Berkel (raadsbesluit d.d. 24-07-1953); voorlopige vaststelling uitbreidingsplan in hoofdzaak (niet doorgegaan) en intrekking van alle vigerende partiële uitbreidingsplannen, 1953 - 1966.
 
423 Planning inzake procedures herziening gemeentelijke bestemmingsplannen, 1980 - 1989.
 
Uitbreidingsplan / bestemmingsplan Berkel- Centrum.

418-419 Uitbreidingsplan Berkel- Centrum. 1960 - 1966.
418 Vaststelling (raadsbesluit d.d. 30-06-1961), 1960 - 1964.
419 Herziening 1963 (raadsbesluit d.d. 16-12-1963), 1963 - 1966.

420-422 Bestemmingsplan Berkel- Centrum, 1966 - 1975.
420 Herziening 1966 (raadsbesluit d.d. 13-02-1967), 1966 - 1968.
421 Herziening 1971 (raadsbesluit d.d. 20-12-1971), 1970 - 1975.
422 Toestemming gebruik bovenverdieping Raadhuislaan 6 als kantoorruimte, 1975.
 
Bestemmingsplan Dorp.
 
424-427 Bestemmingsplan Dorp, 1956 - 1975.
424 Herziening (raadsbesluit d.d. 27-04-1956), 1956.
425 Herziening (raadsbesluit d.d. 29-01-1960), 1959 - 1964.
426 Partiële herziening 1963, 1963 – 1964.
427 Herziening 1971, 1971 - 1975.
N.B. Zie ook dossier 417 met betrekking tot Uitbreidingsplan De Wildert. Dit is een partiële herziening van Bestemmingsplan Dorp.
 
Uitbreidingsplan in Hoofdzaak.
 
408 Vaststelling Uitbreidingsplan in Hoofdzaken en Onderdelen, 1935 - 1937.
 
415 Herziening Uitbreidingsplan in Hoofdzaak. 1965 - 1966.
 
409-414 Uitbreidingsplan van bestemming in hoofdzaak van het landelijk gebied der gemeente (raadsbesluit d.d. 28-08-1959), 1954 - 1968.
409 Vaststelling, 1954 - 1961.
410 Herziening (raadsbesluit d.d. 18-12-1959), 1959 - 1961.
411 Bezwaarschriften.1959 - 1960.
412 Partiële herziening 1961, 1961 - 1965.
413 Aanpassing rooilijnbepalingen, 1962 - 1968.
414 Vaststelling tuinbouwplan, 1962 - 1964.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied.

429-430 Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 1966 - 1973.
429 Vaststelling en beroepszaak, 1966 - 1973.
430 Voorschriften en kaarten (tevens het plan waaraan goedkeuring is onthouden door GS), 1968.
 
Bestemmingsplan / saneringsplan Noordeindseweg.
 
472-473 Saneringsplan Noordeindseweg, 1955 - 1963.
472 Vaststelling, 1955 - 1958.
473 Vaststelling, 1959 - 1963.

431-434 Bestemmingsplan Noordeindseweg, 1957 - 1978.
431 Vaststelling bij raadsbesluit d.d. 21-07-1958, 1958 - 1959.
432 Wijziging bebouwingsvoorschriften bij raadsbesluit d.d. 18-12-1959, 1959.
433 Wijziging bebouwingsvoorschriften bij raadsbesluit d.d. 02-12-1960, 1960 - 1961.
434 Vaststelling bij raadsbesluit d.d. 26-02-1957 en verzoeken tot wijziging, 1957 - 1978.
 
Bestemmingsplan Noordpolder I.
 
435 Vaststelling van bestemmingsplan Noordpolder I bij raadsbesluit d.d. 20-01-1964, 1963 - 1964.
 
Bestemmingsplan Noordpolder II.

436-450 Bestemmingsplan Noordpolder II, 1965 - 1985.
1413-1414 436 Voorbereiding en bezwaren, 1965 - 1974.
437 Bezwaar, beroep, goedkeuring door G.S. en vrijstellingen, 1972 - 1983.
438 Voorschriften en plankaart vastgesteld bestemmingsplan, 1972.
439 Uitwerking UC gebied (bouw twee scholen en sportzaal). 1974.
440 Uitwerking UW- I gebied, 1975 -1976.
441 Uitwerking UW- II gebied, 1971 - 1975.
442 Uitwerking UW- II gebied, 1977 - 1982.
1413 Uitwerking UW- III gebied, 1978 - 1979.
443 Uitwerking UW- IV gebied, 1980 - 1983.
444 Uitwerking UW- V gebied, 1976 - 1977.
445 Voorbereiding 1e herziening, 1973 - 1975.
446 1e herziening, 1975 - 1976.
447 Voorbereiding 2e herziening, 1974 - 1981.
448 2e herziening, 1973 - 1982.
1414 Herziening UW- III gebied, 1979 - 1981.
449 Toepassing art.11 WRO ten behoeve van Sociëteit Rotonde, 1980 - 1982.
450 Uitvoeringsbepalingen, 1973 - 1985.
 
Uitbreidingsplan Rodenrijs I.
 
452-453 Uitbreidingsplan Rodenrijs I, 1956 - 1960.
452 Partiële herziening 1958, 1956 - 1958.
453 Partiële herziening 1959, 1959 - 1960.
 
Uitbreidingsplan Rodenrijs II.
 
454-455 Uitbreidingsplan Rodenrijs II, 1956 - 1968.
454 Voorbereiding, 1956 - 1964.
455 Vaststelling bij raadsbesluit d.d. 30-11-1964, 1964 - 1968.
 
Uitbreidingsplan / bestemmingsplan Rodenrijseweg.
 
456 Vaststelling en beroep inzake gedeeltelijke goedkeuring door G.S. van Uitbreidingsplan Rodenrijseweg, 1963 - 1967.
 
457-469 Bestemmingsplan Rodenrijseweg, 1968 - 1987.
457 Voorbereiding, 1968 - 1970.
458 Voorbereiding, 1970 - 1971.
459 Vaststelling en wijzigingen, 1971 - 1980.
460 1e en 2e herziening; voorwaarden en kaarten, 1975 - 1976.
461 1e en 2e herziening; voorbereiding, 1972 - 1979.
462 1e en 2e herziening; vaststelling en bezwaar tegen gedeeltelijke goedkeuring door G.S., 1975 - 1981.
463 3e herziening; voorbereiding, 1972 - 1979.
464 3e herziening, 1980 - 1986.
465 3e herziening, 1981 - 1987.
466 3e herziening; verzoeken van overige gegadigden eerdere herzieningen, 1974 - 1984.
467 4e herziening, 1982 - 1984.
468 Uitvoeringsbepalingen, 1972 - 1985.
469 Aanschrijvingen strijdig gebruik panden Industrieweg, 1982 - 1984.
470 Vaststelling en beroep inzake Bestemmingsplan Bedrijfsterrein Rodenrijseweg, 1966 - 1972.
 
Uitbreidingsplan Veiling- en Industrieterrein.
 
416 Vaststelling Uitbreidingsplan Veiling- en Industrieterrein, 1938 - 1960.
 
Uitbreidingsplan Westersingel.
 
471 Vaststelling Uitbreidingsplan Westersingel, 1955 - 1958.
 
Uitbreidingsplan De Wildert.

417 Vaststelling en herzieningen Uitbreidingsplan De Wildert, 1960 - 1974.
N.B. Dit is een partiële herziening van bestemmingsplan Dorp
 
2.2.2.3 Ontsluiting en exploitatie van gronden
 
Bestemmingsplan Berkel- Centrum.
 
539-540 Exploitatieopzet en bouwrijpmaken van gronden in Berkel- Centrum, 1963 - 1977.
539 1963 - 1969.
540 1969 - 1977.
 
Bestemmingsplan Dorp.
 
1017 Bouw- en woonrijpmaken van gronden in uitbreidingsplan Dorp I, 1950 - 1958.
1018 Bouw- en woonrijpmaken van gronden in uitbreidingsplan Dorp II, 1958 - 1964.
 
Bestemmingsplan Noordpolder.
 
520 Exploitatieopzet bestemmingsplan Noordpolder I, 1968 - 1987.
 
521-525 Overeenkomsten met Eurowoningen ten behoeve van exploitatie van gronden in bestemmingsplan Noordpolder II, 1975 - 1985
521 Uitwerkingsplan I, 1975 - 1981.
522 1e herziening Noordpolder- Oost, 1975 - 1985.
523 Uitwerkingsplan II, 1975 - 1982.
524 Uitwerkingsplan III, 1981 - 1983.
525 Uitwerkingsplan IV, 1979 - 1985.
 
526-528 Bouwrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Noordpolder, 1965 - 1974.
526 1965 - 1969.
527 1971 - 1974.
528 Aanleg straten en riolering door C.A.van Pelt, deel 1 t/m 5, 1965 - 1971.
 
530 Bouwrijpmaken van gronden in plan Noordpolder- Oost, 1976 - 1978.
N.B. Met bestekken 1976-2 en 1978-3,
 
529, 531- Bouwrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Noordpolder II, 1971 - 1984.
534 529 1971 - 1978.
531 UW II, 1973 - 1975.
532 UW III, 1978 - 1982.
533 UW IV, 1982 - 1984.
534 UW V, bestek 1976-3: uitgevoerd door B.V.C.A.van Pelt Bouw- en Aannemingsbedrijf, 76 - 1977.
 
535-538 Woonrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Noordpolder, 1977 - 1985.
535 1977 - 1980.
536 1978 - 1983.
537 1982 - 1983.
538 1983 - 1985.
 
Uitbreidingsplan Rodenrijs.

1016 Bouw- en woonrijpmaken van gronden in uitbreidingsplan Rodenrijs I, 1956 - 1957.
 
543-544 Bouwrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Rodenrijs II, 1964 - 1975.
543 1964 - 1975.
544 Uitvoering werk door C.A.van Pelt Bouw- en Aannemingsbedrijf (bestekken 1965-2 en 1968-3), 1965 - 1970.
 
545 Exploitatie van grond tussen Rodenrijsevaart en Zuidersingel door N.V.Bouwbedrijf W.A.Waaijer (bestek 1972-2). 1972 - 1975.
546 Exploitatieopzet voor gronden bestemmingsplan Rodenrijs II, 1962 - 1977.
 
Bestemmingsplan Veiling en Industrieterrein.

541 Bouwrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Veiling- en Industrieterrein, 1962 - 1965.
542 Bouwrijpmaken van grond aan de Industrieweg door Rozendaal & v.d.Kaaden B.V., 1971 - 1977.
 
Bestemmingsplan Westersingel.
 
547 Exploitatieopzet van gronden in bestemmingsplan Westersingel, 1980 - 1984.
548 Bouw- en woonrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Westersingel, 1984 - 1990.
 
Bestemmingsplan Westpolder.

550-559 Exploitatie, bouw- en woonrijpmaken van gronden in bestemmingsplan Westpolder, 1977 - 1990.
550 Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst met MUWI B.V., 1977 - 1980.
551 Samenwerkingsovereenkomst met MUWI B.V., 1980 - 1981.
552 Bouwrijpmaken Zoute Kwel, 1978 - 1983.
553 Woonrijpmaken plandeel I, 1e fase.1980 - 1986.
554 Bouw- en woonrijpmaken plandeel II, 1e fase, 1982 - 1984.
555 Bouw- en woonrijpmaken plandeel II, 2e fase, 1985 - 1987.
556 Samenwerkingsovereenkomst ter realisatie fase 3 woningbouw, 1982 - 1983.
557 Exploitatie-opzet, 1976 - 1988.
558 Bouw- en woonrijpmaken plandeel III, 1e fase., 1986 - 1989.
559 Bouw- en woonrijpmaken plandeel III, 2e t/m 4e fase, 1988 - 1990.

2.2.3 Volkshuisvesting
 
2.2.3.1 Woningbehoefte, voorziening en voorraad
 
560 Verkrijging rijkssteun en woningbouwcontingent van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor binnengemeentelijke nieuwbouw, 1951 - 1980.
561 Vaststelling planningslijsten nieuwbouw, verbouw en verbetering 1984/1985; woningcontingenten 1984 t/m 1986, 1984 - 1986.
562 Vaststelling planningslijsten nieuwbouw, verbouw en verbetering 1986/1987; woningcontingenten, 1986 - 1987.
563 Vaststelling planningslijsten nieuwbouw, verbouw en verbetering 1988/1989, 1988 - 1989.
564 Benutting en herverdeling en verdeling rijkssteun ten behoeve van woningcontingenten, 1987 - 1989.
565 Instelling regionale volkshuisvestingscommissies door de Provincie, 1986 - 1987.
566 Bepaling van de woningvoorraad, de registratie en de telling van woningen, 1955 - 1979.
567 Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1931 - 1937 

1113-1117 Woningstatistiek, 1957 - 1992.
1113 1957 - 1965.
1114 1966 - 1972.
1115 1973 - 1978.
1116 1979 - 1985.
1117 1986 - 1992.
 
2.2.3.2 Bouwregelgeving
 
1424 Vaststelling van verordening betreffende indiening van beroep, bedoeld in art.7 en 9 der Woningwet, 1931.
 
568-573 Bouwverordening, 1934 - 1986.
568 Vaststelling 1937 en wijzigingen, 1934 - 1964.
569 Vaststelling 1968 en wijzigingen, 1967 - 1970.
570 Wijzigingen van de verordening 1968, 1971 - 1976.
571 Wijzigingen van de verordening 1968, 1977 - 1985.
572 Toepassing specifieke gevallen, 1965 - 1973.
573 Toepassing specifieke gevallen, 1974 - 1986.
574 Toepassing bouwvoorschriften, 1976 - 1984. 
 
2.2.3.3 Bouwvergunningen
 
N.B. De bouwvergunningen worden (vooralsnog) als afzonderlijke serie bij de gemeente Berkel en Rodenrijs bewaard.
 
575-579 Register van aanvragen om bouwvergunning, 1955 - 1990.
575 1955 - 1975.
576 1976 - 1980.
577 1981 - 1984.
578 1984 - 1990.
579 1990.
 
2.2.3.4 Gebruik, onderhoud en verbetering van woningen en woonwagens
 
474 Vaststelling verordening doorstroming woningen en vaststelling van de verordening krotontruiming en wijzigingen, 1963 - 1975.
475 Vaststelling van de verordening, regelende het verlenen van bijdrage bij woningverbetering en krotontruiming en wijzigingen, 1975 - 1988.
 
476 Aanschaf, brand en verkoop van de woonwagen van A.Massing, 1981 - 1988.
 
478-479 Onbewoonbaar verklaren van woningen, 1955 - 1987.
479 1955 - 1979.
478 1985 - 1987.

480 Verlening van sloopvergunningen voor bouwwerken, 1967 - 1989.
484 Herstel oorlogsschade aan diverse percelen, 1941 - 1958.
483 Beschikbaarstelling kredieten voor het renoveren en isoleren van gemeenteeigendommen, 1979 - 1984.
485 Wijziging woonkamerkozijnen bejaardenwoningen Oranjestraat 3 t/m 21, 1981.
 
1410 Verbetering 20 woningen Vogelaarstraat 19 t/m 37 en Zuidersingel 68 t/m 86, afbraak 5 woningen Complex- I V 3226 Vogelaarstraat 29 t/m 37 door Patrimonium, 1965 - 1969.
1411 Verbetering 10 woningen complex II; V 10680 Julianastraat 4 t/m 22 door Patrimonium, 1977 - 1983.
1412 Verbetering woningen complex I, II en II; V 2616, V 3223 en V 3459 Zuidersingel 34 t/m 50, Noordersingel 48 t/m 54 en 67 t/m 109 door Woningbouwvereniging St.Josef, 1957 - 1986.
 
496 Vaststelling Inspraakverordening Stads- en Dorpsvernieuwing, 1985 - 1987.
 
1417 Verbetering 12 woningen Langeveldstraat 17 t/m 39 oneven met bestek, inschrijving, aansluiting gas, licht, water, 1979 - 1985
 
589 Onderhoud / verbeteringen (instandhouding) 19 woningen Noordersingel en Zuidersingel; Woningbouwvereniging St.Jozef; complexen I, II en III; V 2616, V 3223, V 3459, 1976 - 1986.
 
2.2.3.4 Woonruimteverdeling en doorstroming
 
481 Vaststelling van de verordening verhuis- en herinrichtingskosten bejaarden 1975 en wijzigingen, 1975 - 1982.
 
482 Vaststelling van de verordening geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1978, 1978.
 
486-489 Woonruimte-adviescommissie, later Woonruimtecommissie, 1947 - 1989.
486 Vergaderingen, 1985 - 1986.
487 Vergaderingen, 1987 - 1989.
488 Instelling, (her)benoeming en presentiegelden, 1947 - 1967.
489 (Her)benoeming, 1968 - 1986.
 
490 Vaststelling verordening op de aangifte van woongelegenheid, verordening woonruimtetoewijzing en nota woonruimtetoewijzing, 1947 - 1973.
491 Vaststelling regeling aangaande het verlenen van een vergoeding bij vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte, 1958.
492 Vaststelling van de verordening bijdragen aan ouderen bij verhuizing 1986 en de intrekking per 01-01-1988, 1986 - 1987.
493 Vaststelling Nota Volkshuisvestingsbeleid waarin opgenomen verordening woonruimtevergunningen met wijziging, verordening aangifte woonruimte en verordening inschrijving en toewijzing huurwoningen met wijziging, 1974 - 1986.
494 Totstandkoming en vaststelling huisvestingsbeleid voor buitenlanders en andere etnische minderheden, 1981 - 1982.
495 Totstandkoming en vaststelling verdeelbeleid voor woonruimte, 1984 - 1989.
497 Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening bijdragen ineens verhuis- en herinrichtingskosten bij stadsvernieuwingsactiviteiten 1985, 1984 - 1986. 
  
2.2.3.5 Stichten van woningen
 
2.2.3.5.1 Overheids- en verenigingsbouw
 
498 Bestedingsverslagen, declaratie en volume- en sectorbesluiten, 1985 - 1989.
 
499 Instelling en samenstelling besturen van bouwvereniging Patrimonium en St.Jozef, alsmede de fusie met Woning bouwvereniging Berkel en Rodenrijs, 1920 - 1981.
 
500-501 Bouwvereniging Patrimonium, 1928 - 1979.
503-506 500 Voorzieningen en onderhoud van woningwetwoningen, 1968 - 1979.
501 Beleid, vergaderingen en spreekuur, 1975 - 1979.
503 Vaststelling jaarrekeningen 1928 t/m 1949/1950, 1928 - 1950.
504 Vaststelling jaarrekeningen 1950/1951 t/m 1963/1964, 1951 - 1966.
505 Vaststelling jaarrekeningen 1964/1965 t/m 1971/1972, 1966 - 1973.
506 Vaststelling jaarrekeningen 1972/1973 t/m 1977/1978, 1974 - 1979.
 
502 Bouwvereniging St.Jozef, 1933 - 1979.
507-510 502 Vaststelling onderhoudsbegrotingen 1978 en 1979, 1977 - 1979.
507 Vaststelling jaarrekeningen 1933 t/m 1949/1950, 1933 - 1950.
508 Vaststelling jaarrekeningen 1950/1951 t/m 1963/1964, 1951 - 1965.
509 Vaststelling jaarrekeningen 1964/1965 t/m 1971/1972, 1966 - 1973.
510 Vaststelling jaarrekeningen 1972/1973 t/m 1977/1978, 1974 - 1979.
 
511-515, Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs, 1980 - 1990.
580 511 Vaststelling jaarrekeningen 1979 t/m 1982, 1980 - 1983.
512 Vaststelling jaarrekeningen 1983 t/m 1985, 1984 - 1987.
513 Vaststelling jaarrekeningen 1986 t/m 1989, 1987 - 1990.
514 Vaststelling onderhoudsbegrotingen 1981 t/m 1989 , 1980 - 1989.
N.B. voor 1989 tevens begroting interne bedrijfskosten.
515 Verslagen van het overleg tussen het gemeentebestuur en de woningbouwvereniging, 1978 - 1985.
580 Correspondentie over financiën en vervangende kantoorruimte, 1980 - 1987.
 
581 Bouw 42 woningen Julianastraat 23 t/m 53 en 26 t/m 56, Prins Bernhardlaan 1 t/m 10; complex I; V 10902, 1950 - 1955.
582 Bouw 46 woningen Oranjestraat 24 t/m 54 en 31 t/m 53, Beatrixstraat 1 t/m 6, Irenestraat 1 t/m 4, Margrietstraat 1 t/m 4, Marijkestraat 1 t/m 4; complexen II, III en IV; P 21148, 1953 - 1955.
583 Bouw 2 woningen aan Sportpark Het Hoge Land Westersingel 59a en 59b; HV 1891, 1963 - 1981.
584 Bouw 3 woningen aan Gemeentewerf 2 t/m 6; HV 2515, 1965 - 1981.
585 Bouw 6 woningen voor alleenstaanden aan Ds.van Koetsveldstraat 7 t/m 17); HV 2955, 1969 - 1983.
586 Bouw 12 woningen Noordersingel 87 t/m 109 door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex I; V 2616, 1920 - 1977.
587 Bouw 14 woningen Noordersingel 48 t/m 54, Zuidersingel 34 t/m 44, Noordersingel 67 t/m 85) door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex II; V 3223, 1926 - 1980.
588 Bouw 13 woningen (Noordersingel 67 t/m 85, Zuidersingel 46 t/m 50) door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex III; V 3459, 1930 - 1979.
590 Bouw 21 woningen Julianastraat 9 t/m 21, Wilhelminastraat 7 t/m 19, Oranjestraat 10 t/m 22 door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex IV; V 8560, 1944 - 1983.
591 Bouw 20 woningen Wethouder Schipperstraat 1 t/m 20 door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex V;HP 1510, 1954 - 1973.
592 Bouw 41 woningen Wethouder Schipperstraat 21 t/m 41 en 22 t/m 34, Coornwinderlaan 12 t/m 20, Oranjestraat 3 t/m 21, Wilhelminastraat 10 t/m 24 door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex VI; HV 504/HSV 726, 1955 - 1967.
593 Bouw 62 woningen Ruyterstraat 1 t/m 32, Luijtensstraat 1 t/m 30 door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex VII; HV 660 (HSV 726), 1956 - 1975.
594 Bouw 47 woningen Johan van Oldenbarneveltstraat 1 t/m 41 en 2 t/m 32, Van der Hoevenlaan 2 t/m 20 door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex VIII; HV 1875, 1963 - 1980.
595 Bouw 18 bejaardenwoningen (Pastoor Velthuysestraat 1 t/m 35) door Woningbouwvereniging St.Jozef; complex IX; HV 2012, 1964 - 1975.
596-602, Bouw 535 experimentele woningen in Noordpolder (Sterrenwijk) door
627-629 Woningbouwvereniging St.Jozef; HV 3087 596 waarondervoorbereiding, voorlichting, 1969 – 1980, 1986 - 1991.
596 Verklaring, 1969 - 1973.
597 Bestek en tekeningen, 1970 - 1971.
598 Financiering centrale verwarming, meerwerk, terreininrichting, 1971 - 1979.
599 Huren, leningen en bewonersonderzoek, 1972 - 1980.
600 Begeleiding door H.de Boer-d'Ancona en M.de Hond, 1971 - 1977.
601 Rapporten Wonen in een "experiment", 1973.
602 Rapport Experimenteren in woningbouw, z.j.
627 Onderzoeksresultaten van Universiteit van Amsterdam naar woonwaardering.1986 - 1989.
628 Onderzoeksrapporten van de Universiteit van Amsterdam over de woonwaardering.1987.
629 Groot onderhoud complex HRVH 846, 1988 - 1991.

603-605 Bouw 120 woningen, waarvan Wilgenlaan 2 t/m 8, Berkenlaan 1 t/m 43, Beukensingel 2 t/m 48, Kastanjestraat 1 t/m 11 en 2 t/m 8, Kastanjeplein 1 t/m 15 en 2 t/m 24, Lindenlaan 1 t/m 39 en 82 t/m 88 door Woningbouwvereniging St.Jozef en Patrimonium; HV 2317, 1966 - 1981.
603 1966 - 1981.
604 1967 - 1974.
605 Aanleg centrale verwaming, 1966 - 1976.
 
606 Samenvoeging complexen VI en VII tot HSV 726, 95 woningen en IX en X tot HSV 2062, 90 woningen, 1973 - 1980.
607 Samenvoeging complexen III en IV tot HSV 727, 33 woningen, V, I, VII en VIII tot HSV 728, 65 woningen en complexen IX, X en XI tot HSV 2061, 135 woningen, 1973 - 1981.
 
608 Bouw 20 woningen (Vogelaarstraat 19 t/m 37, Zuidersingel 68 t/m 86) en afbraak 5 woningen (Vogelaarstraat 29 t/m 37) door Patrimonium; complex I; V 3226, 1926 - 1977.
609 Bouw 10 woningen (Julianastraat 4 t/m 22) door Patrimonium; complex II; V 10680, 1950 - 1961.
610 Bouw 33 woningen (Verveenstraat 1 t/m 21, Van Aalststraat 1 t/m 19, Langeveldstraat 17 t/m 39) door Patrimonium; complex III en IV; HV 1069 en HV 1107, 1959 - 1966.
611 Bouw 24 bejaardenwoningen (Van Naeldwijcklaan 7 t/m 53) door Patrimonium; complex V; HV 1325, 1960 - 1971.
612 Bouw 4 woningen (Van der Voortstraat 14 t/m 20) door Patrimonium; complex VI; HV 1326, 1960 - 1965.
613 Bouw 20 woningen (De Wildert 1 t/m 19 en 4 t/m 14, Oranjestraat 1a t/m 1d) door Patrimonium; complex VII; HV 1528, 1961 - 1969. 

614 Bouw 17 woningen (Van der Voortstraat 2 t/m 12 en 7 t/m 27, Van Naeldwijcklaan 14 t/m 22) door Patrimonium; complex VIII; HV 1420, 1961 - 1970.
615-616 Bouw 61 woningen (Gerberasingel 2 t/m 110, Rozenoord 1 t/m 11) door Patrimonium; complex IX; HV 2081 / HSV 2061, 1964 - 1976.
615 1964 - 1976.
616 Aanleg centrale verwarming.1966 - 1968.
 
617 Bouw 26 bejaardenwoningen (Raadhuislaan 9 t/m59) door atrimonium; complex X; HV 2064, 1964 - 1969
618 Bouw 12 woningen (Johan van Oldenbarneveltlaan 43 t/m 53, Van der Hoevenlaan 19 t/m 29) door Patrimonium; HV 2995, 1970 - 1981.

619 Bouw 60 woningen (Arendshof 1 t/m 19, Buizerdhof 2 t/m 30, Condorweg 1 t/m 9, Sperwerhof 25 t/m 41, Valkenhof 1 t/m 37 en 2 t/m 14) door Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HV 4107, 1977 - 1985.

620 Bouw 36 woningen Westpolder 2e fase (Grutto 2 t/m 12, Leeuwerik 2 t/m 34, Watersnip 1 t/m 25); HV 4438, 1983 - 1988.
 
621-623 Bouw 27 woningen Westpolder fase 2b (Grutto 14 t/m 50 en 17 t/m 31) door Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HV 4905, 1985 - 1988.
621 1985 - 1988.
622 1985 - 1988.
623 1985 - 1986.

624 Bouw 79 (36 woningwet-, 16 vrije sector-, 27 premie A-) woningen Westpolder 2e fase door MUWI, 1981 - 1986.
625 Bouw 20 bejaardenwoningen (Pastoor Velthuysestraat 41 t/m 79) door Hermes en Roepman in opdracht van Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HV 4849, 1985 - 1990.
626 Bouw 16 Van Dam eenheden (Vogelaarstraat 29 t/m 59) door Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HVAT 446, 1981 - 1987.
630 Bouw 20 woningen (Condorweg 2 t/m 14 en 31 t/m 41, Zomertaling 1 t/m 13) door Noorlander in opdracht van Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HPNH 53297, 1987 - 1988.
631 Bouw 8 woningen (Ooievaar 2 t/m 16) door Noorlander in opdracht van Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HPNH 053498, 1988 - 1989.

632 Bouw 7 woningen (Korhoen 2 t/m 14) door Noorlander in opdracht van Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs; HPNV 053831, 1989 - 1990.

2.2.3.5.2 Particuliere woningbouw
 
633 Bouw 30 woningen Vosmaerstraat 6 t/m 58 (even).en Van Heesplein 5 t/m 8, 1958 
634 Bouw 12 woningen Burg.Grundemannstraat 2 t/m 24 (even), 1954 - 1956. 
635 Bouw 79 woningen Krugerlaan 19 t/m 39 en 10 t/m 26, Van der Voortstraat 1 t/m 15, Erberveltstraat 1 t/m 15, Langeveldstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 20, Van Aalststraat 2 t/m 24, Verveenstraat, 1958. 
636 Bouw 40 woningen Montignyplein 1 t/m 20, Erberveltplein 1 t/m 20, 1960. 
637 Bouw 18 woningen De Wildert 16 t/m 34 en 21 t/m 27, Coornwinderlaan 4 t/m 10, 1961
638 Bouw 16 woningen Raadhuislaan 32 t/m 38, Van der Hoevenlaan 22 t/m 32, Johan van Oldenbarneveltlaan 57 t/m 67, 1963. 
639 Bouw 54 vrije sector- en 18 premiewoningen Lindenlaan, Prunusweg, Spireastraat, Ribesstraat, Magnoliastraat, Forsythiastraat, Rhododendronstraat, Wilgenlaan, Zweerstraat; HP 44557, 1966 - 1968.
640 Bouw 24 premiewoningen Wilgenlaan 10 t/m 44, Lindenlaan 41 t/m 51; HP 44699, 1965 - 1966.
641 Bouw 48 premiewoningen (Zuidersingel, Willem Alexanderlaan); HP 45632, 1968 - 1970.

642 Bouw 30 premiewoningen Wilgenlaan; HP 49392 (A), 1975 - 1977.
643 Bouw 46 premiewoningen in Noordpolder- Oost Eurowoningen); HP 49540, 1975 - 1976.
644 Bouw 218 koopwoningen in Noordpolder- Oost 1976 (Edelsteenbuurt) door Eurowoningen, 1980 

645 Bouw 67 premiekoopwoningen in Noordpolder- Oost door Eurowoningen; HP 50968, 1981 - 1985.
646 Bouw 4 premiewoningen Freesiastraat door Hermes en Roepman; HP 50550, 1977 - 1979. 
647 Overdrachtaktes grond en woningen van Eurowoningen aan bewoners Noordpolder¸1981 - 1984.
648 Bouw 138 premiekoopwoningen Westpolder 1e fase; HP 50659.(ondermeer correspondentie inzake wateroverlast), 1980 - 1984.
649 Bouw 40 premie- C-woningen plan Westersingel (De Warmoezerij) door Lalleman en Zonen, 1982 - 1985.
650 Bouw 14 premie C-woningen (Blauwborst 25 t/m 51) en 25 premie A-woningen (Ooievaar 13 t/m 35, Tapuit 1 t/m 13); HPNV 567 / HPNK 52843, 1986 - 1987.
651 Koop-/aannemingsovereenkomsten Van der Vorm Beheer B.V. voor bouw 32 premie A-koopwoningen en 18 vrije sectorwoningen in plan Westpolder fase 2, 1983. 
652 Koop-/aannemingsovereenkomsten Van der Vorm Beheer B.V. voor bouw 32 premie A-koopwoningen en 16 premie C-woningen in plan Westpolder fase 2, 1986. 
653 Bouw 125 koopwoningen en 35 woningwetwoningen aan de Blauwhorst, Condorweg, Kemphaan, Korhoen, Ooievaar, Tapuit, Zomertaling door Noorlander B.V, 1985 - 1989.
 
2.2.3.5.3 Bevordering eigen woningbezit
 
654 Algemene besluiten tot het garanderen van geldleningen voor eigen woningen, 1966 - 1988. 
 
2.2.4 Openbare orde
 
2.2.4.1 Politie, justitie en algemene plaatselijke verordening
 
371-373 Rapporten en verslagen politionele aangelegenheden groep Berkel en Rodenrijs. 1941 - 1989.
371 1941 - 1978.
372 1979 - 1986.
373 1987 - 1989.
 
680 Politie-aangelegenheden in de jaren 1940 – 1945, 1940 - 1945.
 
374 Opgaven over personeelsaantallen en afscheid van personeelsleden, 1939 - 1980.
 
375 Vaststelling en wijzigingen van de verordening regelende de benoembaarheid en bezoldiging van veldwachters, 1932 - 1941.
 
376 Uitvoering van activiteiten van het korps Berkel en Rodenrijs, 1983 - 1987.
 
377 Instelling, voortgang en ontwikkeling van het HALT-bureau (Het ALTernatief), 1987 - 1989.
 
655-660 Algemene Politieverordening, 1930 - 1988.
655 Vaststelling en wijzigingen, 1930 - 1954.
656 Vaststelling en wijzigingen, 1954 - 1976.
657 Voorbereiding / ontwerp, 1974 - 1977.
658 Vaststelling en 1e t/m 7e wijziging, 1977 - 1983.
659 8e t/m 15e wijziging, 1983 - 1988.
660 Uitvoering Parkeerverbod voor grote vrachtwagens, met beroepszaak Fa.G.van der Herk, tevens uitvoering kerstboomverbranding,1978 - 1987.

662 Vaststelling van de verordening op het beschilderen van wegen en muren voor de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1937.
 
1945 Correspondentie met de NSB inzake het verwijderen van aanplakbiljetten, 1941
 
1402 Opsporing en aanhouding van verdachten, 1941 - 1961.

1403 Verkrijging van een door de Duitse bezetter opgelegde boete van 50.000 gulden voor het afbranden van het burgemeestershuis, 1945 - 1948.
 
1404 Rapport van de gemeentearchitect betreffende de zaak Dr. Opdam, alsmede verzamelde krantenknipsels daarover, 1952 - 1975. 

2.2.4.2 Toezicht op openbare aangelegenheden
 
705-706 Weigering vergunning vermaakcentrum aan Gebr. van Zutphen, voor discotheek Herenstraat 22-24, 1982 – 1985
705 Geschikt voor maximaal 250 personen, almede beroepszaak, 1982 - 1985.
706 Geschikt voor maximaal 175 personen alsmede beroepszaak, 1983 - 1985.
 
707 Verlening van een vergunning aan sociëteit De Rotonde voor het hebben van een vermaakcentrum aan de Oostersingel en het nemen van geluidsisolerende maatregelen, 1982 - 1985.
 
708 Uitvoering van de verordening op de vermaakcentra, 1982 - 1988.

661 Nemen van maatregelen tegen overlast veroorzaakt door Sociëteit Rotonde, 1979 - 1986.
 
1335 Instemming met de organisatie van tuinbouwtentoonstellingen door Stichting Beromito, alsmede vaststelling van de statuten en verslagen van vergaderingen, 1963 - 1968.
  
2.2.4.3 Wapens en munitie
 
666 Inlevering, teruggave, verbeurdverklaring en vernietiging van wapenen en munitie, 1940 - 1947.
 
2.2.4.4 Stand- en ligplaatsen
 
667 Vaststelling verordening op de heffing en invordering van staangeld voor woon- en pakwagens, 1962 - 1965.

668 Vaststelling, wijzigingen en opheffing van de gemeenschappelijke regeling Woonwagencentra Westland, 1975 - 1982.

669 Vaststelling gemeenschappelijke regeling inzake het gebruik door de gemeente Pijnacker van een woonwagencentrum in de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1969 - 1975.

670 Vaststelling, uitvoering en wijziging van de verordening op de Woonwagens en Woonschepen, 1961 - 1984.
 
671-672 Aanleg woonwagencentrum Meerweg, 1977 - 1990.
671 1977 - 1984.
672 1986 - 1990.

673 Inrichten van een standplaats aan de Westersingel voor M.A.v.d.Bulk, 1984 - 1988.

674 Aanleg en inrichting woonwagenkamp Boezemweg, 1956 - 1989. 

2.2.5 Bevolking en verkiezingen
 
2.2.5.1 Burgerlijke stand
 
Registers van geboorten, huwelijk en overlijden
 
1999-2012 Registers van geboorten, 1931-1989
 
1999 1931-1940
2000 1941-1945
2001 1946-1950
2002 1951-1955
2003 1956-1960
2004 1961-1965
2005 1966-1970
2006 1971-1975
2007 1976-1980
2008 1981-1985
2009 1986
2010 1987
2011 1988
2012 1989
N.B. De registers van geboorten blijven in Berkel en Rodenrijs totdat zij 100 jaar oud zijn
 
2013-2018 Tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van geboorten
over de jaren 1923-1970
 
2013 1923-1932
2014 1933-1940
2015 1941-1945
2016 1946-1950
2017 1951-1960
2018 1961-1970
 
N.B. De tafels blijven bij de gemeente Berkel en Rodenrijs totdat zij 100 jaar oud zijn
 
1985-1998 Registers van huwelijken en echtscheidingen, 1931-1989
 
1985 1931-1935
1986 1936-1940
1987 1941-1945
1988 1946-1950
1989 1951-1960
1990 1961-1965
1991 1966-1970
1992 1971-1975
1993 1976-1980
1994 1981-1985
1995 1986
1996 1987
1997 1988
1998 1989
 
N.B. De registers van huwelijken en echtscheidingen blijven in Berkel en Rodenrijs totdat zij 75 jaar oud zijn
 
2019-2024 Tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van huwelijken en echtscheidingen
over de jaren 1923-1970

2019 1923-1932
2020 1933-1940
2021 1941-1945
2022 1946-1950
2023 1951-1960
2024 1961-1970
 
N.B. De tafels blijven in Berkel en Rodenrijs totdat zij 75 jaar zijn
 
1969-1984 Registers van overlijden, 1931-1989
 
1969 1931-1935
1970 1936-1940
1971 1941-1945
1972 1946-1950
1973 1951-1960
1974 1961-1970
1975 1971-1980
1976 1981
1977 1982
1978 1983
1979 1984
1980 1985
1981 1986
1982 1987
1983 1988
1984 1989

N.B. De registers van overlijden blijven in Berkel en Rodenrijs totdat zij 50 jaar oud zijn
 
2025-2030 Tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van overlijden
over de jaren1923-1970
 
2025 1923-1932
2026 1933-1940
2027 1941-1945
2028 1946-1950
2029 1951-1960
2030 1961-1970
 
N.B. De tafels blijven in Berkel en Rodenrijs totdat zij 50 jaar oud zijn
 
684 Stukken betreffende de eerste aanschaf van een toga voor de ambtenaar Burgerlijke Stand en de invoering van het gebruik van losbladige registers, 1954 - 1961.

685 Vaststelling van de verordeningen regelende het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand en de verdeling van de werkzaamheden en de uren van openstelling, 1957 - 1989.

686 Benoemingen en ontslagen van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1955 - 1982.

687 Bezoldiging ambtenaren van de burgerlijke stand, 1933 - 1964.

688 Informatieverstrekking aan het Ministerie van justitie over de registers van de burgerlijke stand, 1947 - 1954.

689 Kennisgeving van adoptie binnen de gemeente, 1980 - 1989.

690 Bestemmingen tot buitengewoon dienstplichtige van overleden oorlogsslachtoffers, 1941 - 1956.
  
2.2.5.2 Bevolkingsregistratie
 
691 Bevolkingsregistratie, waaronder verwelkoming 5000ste inwoner, registers van het St. Petrus gesticht en de vernieuwing van persoonskaarten, 1938 - 1949

1949-1968 Archiefregister persoonskaarten, 1937-1967
 
1949 A - Bez
1950 Bi - Br
1951 Bu – Bij
1952 C – D
1953 E – Go
1954 Gr – Ha
1955 He – Hol
1956 Ho – J
1957 K - Ko
1958 Kr – Lo
1959 Lu – Mo
1960 Mu – O
1961 P – Ri
1962 Ro – S
1963 Sch – So
1964 Sp – T
1965 U – Ve
1966 Vi – Vij
1967 W
1968 X – Z
 
696-697 Woningregister, 1930 – z.j.
696 Herenstraat t/m Noordersingel.
697 Rodenrijseweg t/m Zuidersingel.

681 Uitvoering controle van dubbele geslachtsnamen, 1941 - 1948.

682 Naamsverbetering van de familie Tousain in Toussaint, 1966 - 1985.
 
683 Kennisname van naamsveranderingen, 1956 - 1987.

699 Overzicht van ingekomen en vertrokken personen, 1930 - 1940.
1430 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van een vergoeding voor het verstrekken van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister, 1936.
692 Verstrekking van inlichtingen uit bevolkingsregisters over personen, 1946 - 1955.
694 Staten houdende het overzicht van de loop der bevolking, 1915 - 1989.

701 Verlening van medewerking aan de opsporing van vermiste personen, 1948 - 1949. 

2.2.5.3 Volkstellingen
 
695, 700 Verlening van medewerking en ontvangst resultaten van de volkstellingen 1947, 1960 en 1971, 1947 - 1975.
695 1947 en 1960, 1947 - 1960.
700 1971, 1970 - 1975.

2.2.5.4 Verkiezingen
 
N.B. Voorheen waren deze dossiers geordend middels een hulpcode achteraan bij het eigen organisme. Aangezien dit taakuitvoering betreft, komt het onder deze paragraaf beter tot zijn recht.
 
237 Verkiezing leden Provinciale Staten 1931, 1935, 1939, 1931 - 1939.
232 Verkiezing leden Provinciale Staten 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1946 - 1966. 
240 Verkiezing leden Provinciale Staten 1970, 1974, 1970 - 1974. 
244 Verkiezing leden Provinciale Staten 1978, 1982, 1987, 1978 - 1987. 
238 Verkiezing leden Tweede Kamer 1933, 1937, 1933 - 1937.
231 Verkiezing leden Tweede Kamer 1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1946 - 1959.
235 Verkiezing leden Tweede Kamer 1963, 1963. 
239 Verkiezing leden Tweede Kamer 1967, 1971, 1972, 1967 - 1972. 
243 Verkiezing leden Tweede Kamer 1977, 1981, 1982, 1986, 1977 - 1986. 
245 Verkiezing leden Tweede Kamer 1989, 1989.
1407-1409 Verkiezingen van leden van het Europees Parlement, 1979 - 1989.
1407 1979; Overzicht processen-verbaal.
1408 1984; Processen-verbaal.
1409 1989; Processen-verbaal.
 
2.2.5.5 Vreemdelingen
 
702 Verslagen van onderzoeken naar de nationaliteit van personen, 1941 - 1953.
 
703 Behandeling aanvragen om verkrijging Nederlandersschap middels naturalisatie, 1959 - 1989.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van verkrijger

704 Uitvoering Vreemdelingenwet, 1973 - 1989.

2.2.6 Openbare Zedelijkheid
 
2.2.6.1 Drank en horeca

713 Verlening vergunningen ingevolge de Drankwet en bepaling van maximum aantal vergunningen, 1901 - 1964.

714 Verlening van vergunningen ingevolge de Drankwet, verloven A, 1909 - 1967.

715 Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening regelende de heffing van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein 1951 en de verordening op de Drank- en Horecabelasting 1967/1977, 1951 - 1985. 

2.2.6.2 Dierenbescherming
 
716 Verlening van subsidie aan de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, 1979 - 1986.

2.2.7 Openbare gezondheid
 
2.2.7.1 Gezondheidsdienst
 
733 Instemming vaststelling gebiedsindeling ten behoeve van de gezondheidszorg, 1986 - 1987.
752 Oprichting, samenstelling, vergaderingen en financiën van de Stichting Plaatselijke Entgemeenschap Berkel en Rodenrijs, 1964 - 1989.

 
2.2.7.2 Voedingsmiddelen

736 Vaststelling, wijziging en intrekking van verordening op de keuring van waren 1921 en 1956, 1921 - 1988.

737-739 Vaststelling van de verordeningen op de heffing van rechten voor het keuren van slachtdieren en van vlees, 1935 - 1981.
737 1935 - 1973.
738 1972 - 1977.
739 1977 - 1981.
 
740 Vaststelling van gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst, 1935 - 1985.
741 Vaststelling van verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees, 1958 - 1983.

1946 Rapport van de Centrale Keuken te Pijnacker inzake de voedselverstrekking , 1945

2.2.7.3 Drinkwatervoorziening
 
1433 Verordening betreffende de beschikbaarheid van drinkwater in woningen, 1934.
 
742-744 Reorganisatie van de drinkwatervoorziening, 1979 - 1989.
742 1979 - 1987.
NB.: Bestaat uit twee mappen!
743 1988 - 1989.
744 1989.

745 Aansluiting Molenweg en de Zuidersingel op de waterleiding en afkoop van de altijddurende garantie, 1947 - 1956.

746 Aanleg drinkwatervoorzieningen Meerweg, Kleihoogt, Veilingweg, Middelweg, Molenkade, Zwethkade, Laan van Koot en Herenstraat, 1957 - 1963.
747 Subsidiëring Stichting Reinwater, 1982 - 1983.

748-749 Gemeenschappelijke regeling Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten", 1924 - 1989.
748 Oprichting drinkwatervoorziening en vaststelling en wijziging van de statuten, alsmede uitvoering taak, 1924 - 1954.
749 Wijzigingen statuten en de gemeenschappelijke regeling, 1954 - 1989.
750 Samenstelling van en vertegenwoordiging in de Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten", 1971 - 1990. 

2.2.7.4 Besmettelijkeziekten
 
751 Vaststelling van de verordening op de heffing van besmettelijke-ziektengelden, 1932 - 1973.
717 Deelname in de Stichting Goutudo ten behoeve van bevolkingsonderzoek op tuberculose, 1951 - 1987.

2.2.7.5 Begraven

753 Identificatie en begraving gesneuvelde militairen, 1940 - 1965.

754 Beheer en onderhoud van de oorlogsgraven binnen de gemeente, 1963 - 1975.

755 Stukken betreffende het afleggen van overledenen die door straatongevallen, verdrinking en zelfdoding zijn overleden en de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging, 1970 - 1987.
 
756 Vaststelling van de verordening op het gebruik en het beheer van de begraafplaats en de verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten, 1957.

758 Vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik van de algemene begraafplaats, 1985 - 1988.
 
759-761 Algemene begraafplaats, 1950 - 1986.
759 Aanleg, 1950 - 1957.
760 Bouw van een aula, 1954 - 1962.
761 Stukken betreffende diverse voorzieningen, kosten gebruik aula en bereikbaarheid aula door rolstoelgebruikers.1957 - 1986. 

2.2.7.6 Milieuhygiëne
 
2.2.7.6.1 Toezicht op hinderlijke inrichtingen

N.B. Het beheer van en de controle op de hinderwetvergunningen en vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer zijn uitbesteed aan DCMR te Rotterdam
 
762 Samenwerking tussen de gemeenten Pijnacker, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs op gebied van de handhaving van milieuwetten, 1988.
 
763 Uitoefening controle op bedrijven in het kader van het handhavingsproject milieuwetten, 1989.

1429 Bekendmakingen van verleende Hinderwetvergunningen, 1931 - 1939.
 
764-772 Uitvoering Hinderwet Uitvoerings Programma van de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1981 - 1987.
N.B. Dossiers 767 t/m 772 zijn geordend op straatnaam
764 1981 - 1986.
765 1986.
766 1987.
767 Inventarisatielijst inrichtingen, A t/m J, 1986.
768 Inventarisatielijst inrichtingen, K t/m L, 1986.
769 Inventarisatielijst inrichtingen, M, 1986.
770 Inventarisatielijst inrichtingen, N, 1986.
771 Inventarisatielijst inrichtingen, O t/m R, 1986.
772 Inventarisatielijst inrichtingen, S t/m Z, 1986.
 
774 Uitvoering bijdrageregeling sanering van milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving, 1977 - 1989.
 
775 Meldingen Besluit Opslag Propaan; Woon- of Kantoorgebouwen; Slagerijen en Banketbakkerijen, 1987 - 1989.
 
776 Inventarisatie en sanering van L.P.G.-tankstations, 1978 - 1988.

860 Vaststelling van verklaringen geluidszonering conform art.74, lid 1a, sub 3 en 74 lid 2 Wet geluidhinder en vaststelling hogere grenswaarden S 53, 1984 - 1988.

861-862 Luchtvaartlawaai Zestienhoven, 1971 - 1989.
861 Toekenning subsidie aan anti-bulderbaancomité, 1971 - 1987.
862 Lesvliegen vanaf Zestienhoven, 1983 - 1989.

2.2.7.6.2 Bodemkwaliteit
 
777, Bodemonderzoeken en - saneringen, 1968 - 1990.
777-784 777 Stortplaatsen, 1968 - 1985.
781 Locatie S.J.Verboon, 1974 - 1989.
782 Diverse locaties, 1980 - 1984.
783 Diverse locaties, 1985 - 1990.
784 Toekomstige bouwlokaties, 1984 - 1988.

778 Vaststelling verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie, 1973 - 1974.

779 Opslag gas-, huisbrand- en stookolie in ondergrondse tanks, 1979 - 1987.

780 Reacties en commentaar op de Interimwet Bodemsanering, provinciale saneringsprogramma's en de Kleine Gifatlas van Nederland, 1981 - 1985. 

2.2.7.6.3 Ophalen en verwerken van vuil en destructie
 
678 Besluit tot aansluiting per 01-01-1947 bij het Centraal Archief en inlichtingenbureau van het inzamelingswezen, 1946.

679 Uitvoering van de garantieregeling voor inzamelen van oud papier, 1980 - 1989.

1422 Aangaan regeling met J. van Ejik tot opruimen en vervoeren van as en vuilnis van het voormalige brandspuithuisje naar een terrein van A. Manneken aan de Klapwijkseweg, 1931 - 1932.

787-794 Reinigingsdienst 3- B, 1977 - 1990.
787 Vergaderingen van het Algemeen Bestuur, 1988 - 1989.
788 Commissievergaderingen, 1982 - 1986.
789 Commissievergaderingen, 1987 - 1988.
790 Vergaderingen van de stuur- en werkgroepen 3B-reiniging, 1980 - 1982.
791 Vaststelling begrotingen en rekeningen 1983 t/m 1985 en meerjarenramingen 1985 t/m 1988 en 1986 t/m 1989, 1983 - 1986.
792 Vaststelling begrotingen, rekeningen, afrekening gemeentelijke bijdrage 1986 - 1989 en meerjarenramingen 1987 – 1992, 1985 - 1990.
793 Voorbereiding tot samenwerking en besluit invoering huisvuilcontainers, 1977 - 1983.
794 Vaststellingen gemeenschappelijke regeling, 1979, 1987.
797 Vaststelling van de laadkistenverordening, 1974 - 1975.
786 Vaststelling van de afvalstoffenverordening, 1979 - 1985.
798 Reorganisatie huisvuilophaaldienst 1956, aanbesteding huisvuilophaaldienst en afspraken storten huisvuil, 1946 - 1957.
799 Vaststelling overeenkomst met de gemeente Delft tot aflevering van huisvuil bij het Vuilverwerkingsbedrijf te Delft, 1957 - 1966.
800 Vaststelling overeenkomst met de gemeente Rotterdam tot aflevering van huisvuil, 1966 - 1980.
801 Ophalen en verwerken van vuil in 3B-verband, 1978.
802 Vaststelling overeenkomst met Zegwaard B.V.voor de afvoer van huis- en grofvuil, 1980 - 1984.
803 Behandeling klachten van Mevr.De Man- Bijtel over stortplaats Zuidersingel 64c, alsmede bevel tot sluiting, 1972 - 1986.
804 Instelling, ontwikkeling en opheffing van gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsgebied I Afvalstoffenplan Zuid- Holland", 1983 - 1989.
805 Vaststelling regelingen betreffende het inzamelen, verwijderen en afvoeren van huisvuil, waaronder plaatsing en reiniging van afvalbakken en containers, het acceptgiro-contract voor ophalen van huisvuil en niet-openstelling gemeentewerf op zaterdagen, 1979 - 1989.
806 Correspondentie Afvalverwerking Rijnmond over financiële problemen, tevens overzichten van huisvuistortingen in de gemeente Bergschenhoek, 1978 - 1983.
807 Vaststelling nota hergebruik afvalstoffen, 1987 - 1990.
808 Plaatsen van glascontainers in de gemeente, 1973 - 1989.
809 Inzameling (klein) chemisch afval, 1983 - 1989.
810 Verkrijging WCA-verguning voor uitbreiding depot voor klein chemisch afval, alsmede aanschaf boxen, inzameling diverse stoffen en inzameling batterijen door basisscholen, 1987 - 1989.
811 Voorbereiding en vaststelling gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Zuid- Holland West (SAVA), 1988 - 1989. 

2.2.7.6.4 Riolering
 
812 Aanleg riolering in uitbreidingsplan "Dorp I", 1947 - 1950.

813 Aanleg riolering tussen Julianastraat en Oranjestraat gedeelte Westersingel en Vogelaarstraat en gedeelte Noordersingel en Middelweg, 1950 - 1979.

814-821 Aanleg riolering onrendabele gebieden, 1976 - 1985.
814 Zwarteweg, Penninghlaan, Wildersekade, Rodenrijseweg, Noorder-, Zuider- en Westersingel, 1976 - 1981.
815 Zwarteweg, Penninghlaan, Bonfut, Westersingel, Gemeentewerf, Vogelaarstraat, 1980 - 1982.
816 Noordersingel, Rodenrijseweg 10/34, sportcomplex Het Hoge Land. O.m Aanbesteding, aannemingsovereenkomst en vergunningen, 1983 – 1984.
817 Noordersingel, Rodenrijseweg 10/34, sportcomplex Het Hoge Land. Bestek en tekeningen, 1983.
818 Zuidersingel en Rodenrijseweg. Beschikbaar stellen krediet en inschrijving, 1982 - 1983.
819 Zuidersingel en Rodenrijseweg, Verhoging krediet, aanbesteding, gunning en vergunningen, 1983 - 1984.
820 Noordeindseweg en A.H.Verweyweg. Aanbesteding, aannemingsovereenkomst en vergunningen, 1983 - 1984.
821 Meerweg, Klapwijkseweg en Leeweg. Aanbesteding, aannemingsovereenkomst, vergunning, 1985.

822 Aansluitingen op de riolering, 1980 - 1985
823 Aanleg riolering in achterpaden, Wildersekade, Strikkade, Leeweg, Past.van Velthuysestraat, 1983 - 1988
855 Omleggen persleiding Noordeindseweg 99 en onderhoudstoestand, 1989 - 1990.
824 Aanleg van drainage voor het drooghouden van de kelders in plan Westpolder fase 1, 1984 - 1988.

825-826 Rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1957 - 1975.
825 Aanleg, 1957 - 1960.
826 Uitbreiding, 1963 - 1975.

827-829 Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rodenrijs II, 1966 - 1969.
827 Aanbesteding, gunning, octrooirechten, in gebruik stelling, 1967 - 1969.
828 Bestek en tekeningen, 1966 - 1967.
829 Onderhoudsvoorschriften, 1969.

830 Rapportage DHV inzake de afvalwaterproblematiek Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk, 1975.

831-841 Bouw rioolwaterzuiveringsinstallatie Sportlaan, 1970 - 1981.
831 Voorbereiding, krediet, vergunningen, 1970 - 1977.
832 Einddeclaratie, meer- en minderwerk, keuringsrapporten, 1976 - 1979.
833 Aanleg weg naar de installatie en vergunningen daarvoor, 1974 - 1980.
834 Aanbesteding, gunning en volgende overeenkomsten, 1976 - 1978.
835 Bestek 22-01, 1972.
836 Bestek 22-02, 1974.
837 Bestek 22-03, 974.
838 Bestek 22-04, 1974.
839 Bestek 22-11 en 13, 1976.
840 Bestek 22-11, staten van aanvullingen en ingebruikneming, 1976 - 1977.
841 Verleende lozings- en aansluitvergunning, 1977 - 1981.

842-843 Overname rioolwaterzuiveringsinstallaties door Hoogheemraadschap van Delfland, 1974 - 1980.
842 Oostersingel (incl.recht van opstal) en Anjerdreef, 1974 - 1977.
843 Boterdorpseweg, 1974 - 1980.

844-850 Rioolwaterpersleidingen, 1964 - 1987.
844 Langs Vosmaerstraat en door Rodenrijseweg, lokatiekeuze, voorbereiding, aanleg, 1964 - 1970.
845 Rioolgemaal en persleiding aan de Sportlaan, waaronder krediet aanbesteding, zakelijk recht, 1975 - 1984.
846 Rioolgemaal en persleiding aan de Sportlaan, Bestek, begroting en tekeningen (16-01), 1976.
847 Rioolgemaal en persleiding aan de Sportlaan, Bestek, begroting en tekeningen (16-02), 1976.
848 Persleiding en riolering Rodenrijs I, Waaronder krediet bestek, tekeningen, voorkoming, overbelasting, 1970 - 1980.
849 Rioolwaterpersgemaal en rioolwaterpersleiding Westpolder, Waaronder bouw, vergunning, vervanging duikers Anjerdreef, 1978 - 1982.
850 Overdracht rioolwaterpersgemaal en -leiding vanaf gemaal Boterdorpseweg en Huijgensplantsoen, 1981 - 1987. 
852 Verkregen lozingsvergunningen van derden instanties, 1935 - 1988. 
785 Verkregen lozingsvergunningen van het Hoogheemraadschap van Delfland, 1977 - 1985.
853-854 Lozingsverordening, 1976 - 1988.
853 Vaststelling bij raadsbesluit d.d. 15-11-1976 met wijzigingen, 1976 - 1984.
854 Uitvoering eisen Delfland; problematiek over verleende vergunningen, 1979 - 1988. 

2.2.8 Openbare veiligheid
 
2.2.8.1.1 Bescherming bevolking
 
900 Vrijstelling van terugvoering in krijgsgevangenschap, 1943 - 1944. 
864 Vaststelling van het draaiboek gijzelingen, 1977.

865 Stukken betreffende de instelling van een commissie civiele verdediging, alsmede de aanwijzing van een ambtenaar civiele verdediging, 1968 – 1985.  
1427 Vaststelling gemeentelijk fall-outbeschermingsplan, 1973.
866-869 Gemeentelijk rampenplan, 1976 - 1989.
866 Voorbereiding: register van bijstandverlenende instanties, 1976 - 1982.
867 Voorbereiding: organisatieplan, 1976 - 1982.
868 Vaststelling bij raadsbesluit d.d. 19-07-1983, 1982 - 1983.
869 Vaststelling bij raadsbesluit d.d. 13-11-1989, 1989.

870 Organisatie en houden van rampenoefeningen, 1983 - 1985.

871 Instelling en opheffing van gemeenschappelijke regeling van de Kring bescherming Bevolking Alphen aan den Rijn, 1952 - 1966.
 
872 Personeel van de plaatselijke organisatie Berkel en Rodenrijs; Kring Zuid- Holland 3, 1959 - 1962.

873 Vaststelling gemeenschappelijke regeling A-kring Zuid- Holland C, 1961 - 1986.

874 Reorganisatie en opheffing organisatie Bescherming Bevolking, 1979 - 1987.
 
710 Rapport van Jan Rozendaal C.C.S.G.Rotterdam 15e Cie - III Bat.d.d. 25-05-1945 inzake acties en gebeurtenissen tijdens WOII, 1945.
 
711 Instelling en opheffing van de burgerwacht en opgaven benzinevoorraden en materieel van de luchtbeschermingsdienst, 1937 - 1942.

875 Verkrijging van statistische gegevens, alsmede betreffende de aanschaf van materiaal voor zelfbescherming, 1961 - 1986.

2.2.8.1.2 Vordering van goederen

709 Bewaking gevorderde woning van de N.S.B.-burgemeester, Noordeindseweg 28, 1944.

1394 Vordering en inkwartiering van goederen, wapens en dieren op last van de Duitse bezetter, alsmede documenten betreffende de geleden schade en opgetekende herinneringen, 1940 - 1949.

1395 Richtlijnen voor de uitvoering van vorderingen en overzichtsstaten van ingevorderde zaken van bewoners in de gemeente, 1939 – 1946 
1396 Keuring en vordering van paarden, 1939 - 1945.

1397 Vordering van metalen op last van de Duitse bezetter, 1941 - 1942.

1398 Vordering van kerkklokken op last van de Duitse bezetter, 1942 - 1945.

1399 Vordering en teruggave van gebouwen op last van de Duitse bezetter, 1943 - 1946.

1400 Opgave van de vordering van gebouwen en terreinen, met wijziging, 1979 - 1981.

2.2.8.1.3 Inkwartiering van strijdkrachten

1401 Overzichten en register van inkwartiering, 1935 - 1954.

2.2.8.2 Brand
 
2.2.8.2.1 Beveiliging tegen brand
 
906 Vaststelling verordening betreffende het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand, alsmede betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer en wijzigingen en de vaststelling van de nieuwe organisatieverordening gemeentelijke brandweer in 1975, 1952 - 1975.

1420 Vaststelling van de wijziging van de verordening op de brandweer, 1940
 
876-877 Brandbeveiligingsverordening, 1973 - 1988.
876 Vaststelling en wijzigingen.Tevens kredietverlening voor het nemen van preventiemaatregelen voor gemeentegebouwen, 1973 - 1985.
877 1986 - 1988.
 
878-884 Gebruikstoestemmingen op grond van de Brandbeveiligingsverordening, 1976 - 1988.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van verkrijger.
878 1976.
879 A t/m J.1977.
880 K t/m Z.1977.
881 1978 - 1981.
882 1983 - 1985.
883 1986.
884 1987 - 1988.

2.2.8.3.2 Brandweergebouwen en materieel
 
1421 Gunning van de bouw van de brandspuitgarage, 1930.

894 Bouw van de droogtoren achter het gemeentehuis, 1956.

889-890 Brandweergarage, 1965 - 1986.
889 Bouw en groot onderhoud.1965 - 1983.
890 Verbouwing en uitbreiding.1985 - 1986.

891-893 Brandweermaterieel, 1945 - 1987.
891 Aanschaf brandspuiten, tankspuiten en brandautospuiten, 1945 - 1972.
892 Aanschaf nieuwe en verkoop oude brandweerwagen, 1981.
893 Aanschaf nieuwe en verkoop oude brandweerwagen, 1985 - 1987.

895 Aanleg, verplaatsing en verbetering van bluswatervoorzieningen, 1937 - 1988. 

2.2.8.4.3 Brandweerorganisatie
 
886 Verslagen en jaarverslagen van de vrijwillige brandweer, 1934 - 1977.

887 Instemming met instelling gemeenschappeljke regeling Brandweerregio "Delft", 1970 - 1980.
 
888 Afschriften van, aan het Centraal Bureau voor de Statistiek toegezonden brand- en hulpverleningsrapporten, 1988 - 1989.

896-898 Brandweerpersoneel, 1937 - 1984.
896 Overzichten van benoemingen, bevorderingen en ontslagen, ledenlijsten, toekenningen vrijwilligersmedaille, 1956 - 1980.
897 Benoemingen en ontslagen A t/m K, 1937 - 1984.
N.B Alfabetisch geordend op naam
898 Benoemingen en ontslagen L t/m Z, 1937 - 1984.
N.B Alfabetisch geordend op naam
 
899 Vaststelling instructies voor personeel van de brandweer, 1929 - 1942.
 
901-902 Vergoedingsregelingen vrijwillige brandweer, 1943 – 1944, 1967 – 1986.
901 1943 - 1944
902 1967 - 1986.

905 Rechtspositieregeling vrijwillige brandweer, 1972 - 1980.

903 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling van Zuid- Hollandse Provinciale Brandweerbond en vaststelling statuten, 1954 - 1976.
 
904 Verslagen van vergaderingen van het Commissieoverleg van de vrijwillige brandweer, 1977 - 1982.

907 Reorganisatie van de vrijwillige brandweer, 1956.

1419 Vaststelling regeling tot het wederzijds verlenen van hulp ingeval van brand door Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek, 1931.
 
908 Vaststelling en opheffing van de gemeenschappelijke regeling onderlinge hulpverlening ingeval van brand in de Provincie Zuid- Holland, 1934 - 1984.

2.2.9 Waterstaat
 
909 Correspondentie tussen het gemeentebestuur van Berkel en het bestuur van Polder Berkel betreffende verwante aangelegenheden, 1937 - 1976.
910 Gemeentelijke reacties op reglementen van Hoogheemraadschap van Delfland, 1964 - 1986.
911 Gemeentellijke reactie op de Polderconcentratie Delfland, eindrapport “Integratie Delfland - Schieland" en nota inzake de toekomstige structuur, 1972 - 1980. 
912 Stukken betreffende het aanpassen en regelen van de waterstand, 1959 - 1988.

1015 Aanleg drainage Veldspaat, 1986.

2.2.10 Verkeer en vervoer

2.2.10.1 Aanleg en onderhoud van wegen
 
917 Verslagen van de staat van wegen en voetpaden in de gemeente, opgesteld op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1934 - 1980.
918 Overname van wegen en wegonderhoud van de polder Berkel, 1926 - 1967.
1003 Overleg over het rapport "Tuinbouwwegen in de3B-gemeenten", 1979 - 1980.
1037 Vaststelling grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet, 1933 - 1975.
919-1000 Aanleg en onderhoud van gemeentelijke wegen, straten en paden, 1932 - 1993.
1106 N.B. Alfabetisch geordend op straatnaam.
919 Inrichting de Agaat, 1977.
920 Reconstructie van Berkelseweg (Berkelse Dijkje), 1986 - 1988.
921 Aansluiting Berkenlaan op de Berkelseweg te Bergschenhoek, 1968.
922 Herinrichting van de Beukensingel, 1970 - 1977.
923 Reconstructie en overname van onderhoud Bonfut, 1933 - 1977.
924 Reconstructie Bonfut, Wildersekade en Schiebroekseweg, 1975 - 1993.
925 Reconstructie van de Condorweg en Vogelweg, 1982.
926 Inrichting van de Diamant, 1977.
927 Herinrichting van het Erberveltplein, 1969 - 1977.
928 Herinrichting van de Erberveltstraat, 1965 - 1980.
929 Plaatsen speeltoestellen aan de Esdoornlaan,1977 - 1981.
930 Afsluiting Forsythiastraat,1969 - 1985.
931 Inrichting en aanleg half verhard voetpad achter Freesiastraat, 1977 - 1982.
932 Verbreden en verbeteren van de Herenstraat, 1969 - 1975.
933 Aanleg van de Industrieweg, 1969 - 1975.
934 Aanleg en herinrichting van de Julianaweg, 1940 - 1991.
935 Herinrichting van de Kerkstraat, 1957 - 1959.
936 Reconstructie en doortrekking van de Kleihoogt, 1967 - 1971.
937 Verbetering van de Kleihoogt, Middelweg en Past.Verburghweg, 1963 - 1968.
938 Overname onderhoud en beheer van de Kleihoogt, Middelweg en Past. Verburghweg, 1961 - 1983.
939 Verbetering van de Ds.van Koetsveldstraat, 1954 - 1955.
940 Toegangspad tot de Krugerlaan 22 t/m 26 en herinrichting van de Krugerlaan, 1966 - 1977.
941 Verbetering en overdracht van de Laan van Koot, 1932 - 1967.
942 Voorbereiding aanleg Landscheidingsweg, 1965 - 1985.
943 Herinrichting en afwijzing afsluiting achterpaden Langeveldstraat, 1976 - 1985.
944 Overleg inzake de verkeerssituatie aan de Meerweg, 1980 - 1987.
945 Verbreding en herinrichting van het Milliadeplein, 1963 - 1982.
946 Reconstructie Molenplein en maken betonbrug over de Molenwetering, 1951 - 1955.
947 Doortrekking Molenplein tot Rodenrijseweg, openbaarheid en vervanging duiker, 1955 - 1969.
948 Reconstructie en verbreding van het Molenplein, 1971 - 1987.
949 Reconstructie van de Molenweg, 1987 - 1990.
950 Herinrichting van het Montignyplein.1969 - 1977.
1106 Aanleg, overname beheer en onderhoud en openbare bestemming van de Munnikenweg, 1971 - 1978.
951 Herinrichting en verharding van toegangspad naar de Van Naeldwijcklaan, 1977 - 1980.
952 Tolheffing en overname van de nieuwe weg tussen Berkel en Bergschenhoek, 1932 - 1956.
953 Overdracht, verbreding en ontsluiting van tuinbouwbedrijven aan de Noordeindseweg, 1941 - 1956.
954 Overname beheer en onderhoud van de Noordeindseweg,1955 - 1971.
955 Reconstructie van aansluiting en aanbrengen trottoirs Verweyweg naar de Noordeindseweg, 1960 - 1977.
956 Verharding en verbetering van de Noordeindseweg, 1980 - 1985.
957-970 Aanleg fietspad en reconstructie Noordeindseweg, 1976 – 1990.
957 Voorbereiding, 1976 - 1984.
958 Voorbereiding, 1985 - 1986.
959 Voorbereiding, 1987.
960 Voorbereiding, 1988.
961 Uitvoering 1e fase, 1989.
962 Uitvoering 1e en 2e fase, 1989 - 1993.
963 Besprekingsverslagen met aannemers, 1978 - 1989.
964 Reacties van bewoners, 1985 - 1991.
965 In gebruik verkrijging van werkstroken van derden, 1988 - 1990.
966 Voorbereiding bestek 1e fase, 1988.
967 Bestek 1e fase voor aanbrengen van damwanden, 1988 - 1989.
968 Aanbesteding en gunning 1e fase ,1988 - 1989.
969 Bestek 2e fase voor aanbrengen van verhardingen, 1990.
970 Aanbesteding en gunning 2e fase, 1990.
971 Egaliseren van bermen en verharden van de weg aan de Noordersingel.1950 - 1985.
N.B. Met stukken betreffende erfpacht.
972 Aanleg speeltuin en doortrekken en aanleggen van een voetpad aan de Pastoor Velthuijsestraat, 1966 - 1978.
973 Vernieuwing van de weg en duiker en maken van uitwijkhavens aan de Pastoor Verburghstraat.1966 – 1978
974 Vergunning voor aanleg Planetenweg naar Eurowoningen, 1975 - 1976.
975 Inrichting van het politieparkeerterrein aan de Raadhuislaan, 1976 - 1980.
976 Verbetering van inritten en herinrichting van de Ribesstraat, 1969 - 1985.
977 Overname beheer en onderhoud van de Rodenrijseweg, 1935 - 1981.
978 Verbetering en verbreding van de Rodenrijseweg.1935 - 1962.
979 Verbetering en verbreding van de Rodenrijseweg.1964 - 1972.
980-983 Reconstructie van de Rodenrijseweg. 1970 – 1984.
980 Correspondentie over het plan en financieel overzicht, 1970 - 1976.
981 Onteigening voor, en aanleg van parkeerterrein, 1971 - 1976.
982 Bestek, tekeningen en kostenramingen, 1972.
983 Reconstructie Westelijk gedeelte, 1977 - 1984.
984 Aanleg van de Rozendaallaan, 1972.
985 Plaatsing van een paal bij de achterpaden van het Rozenoord, 1975.
986 Verlenging brandgang aan de Saffier, 1980.
987 Herinrichting voorterrein van bedrijfsloodsen aan de Spoorhaven,1988 - 1989.
988 Aanleg fietspad, parkeerplaatsen, inritten en trottoirs in de Sterrenwijk, 1972 - 1983.
989 Aanleg van de Terpstraat en markering voor een zitbank, 1977 - 1986.
990 Aanleg van een voetpad van de tuin naar de Uilenhof, 1982.
991 Aanleg, reconstructie en verlenging van de A.H.Verweyweg, 1964 - 1982.
992 Overname in eigendom, beheer, onderhoud en van de A.H.Verweyweg, 1978 - 1982.
993 Aanbrengen uitpad, slootdemping voor en aanleg van een parkeerplaats aan de Westersingel, 1954 - 1987.
994 Verbreding en aanleg van een parkeerstrook aan de Wethouder Schipperstraat, 1966 - 1967.
995 Aanleg parkeervakken aan de Wildert, 1983 - 1986.
996 Verkeersveiligheid van de Wilgenlaan, 1975 - 1976.
997 Aanleg parkeerplaatsen en parkeerbeugels en wijziging van de achterpaden aan de Wilhelminastraat, 1961 - 1985.
998 Aanleg verharding, parkeerplaatsen en trottoir aan de Zuidersingel, 1950 - 1984.
999 Doortrekking van de Zuidersingel naar de Rodenrijseweg, alsmede onderhoud van de Veilingbrug, 1952 - 1984.
1000 Overname van onderhoud en aansluiting op de Rodenrijseweg van de Zwarteweg en Zwartepad, 1952 - 1982.
1001-1002 Provinciale wegen, 1957 - 1968.
1001 Vergunning aansluiten weg en voetpad op Provincialeweg 21, 1957 - 1968.
1002 Overeenkomst voor onderhoud Provinciale weg nr.22, 1965.

1004-1012 Gemeentelijke fiets- en voetpaden, 1958 - 1988.
1004 Aanleg fiets- en voetgangersvoorzieningen nabij station Rodenrijs, 1975 - 1980.
1005 Aanleg fietspad over de landscheiding, 1976 - 1980.
1006 Aanleg fietspad in de Noordpolder tussen de Edelsteenbuurt, de Componistenbuurt en de landscheiding, 1980 - 1981.
1007 Aanleg fietspad tussen de Oostersingel en de landscheiding, 1987 - 1988.
1008 Onttrekking van het voetpad van de Rodenrijseweg naar de Zuidersingel aan het openbaar verkeer, 1958 - 1959.
1009 Overdracht van het voetpad tussen de Rippingstraat en de Noordeindseweg aan Fa.Fr.Willemse te Rotterdam, 1961.
1010 Aanleg van een voetpad langs de Rodenrijseweg tussen de Spoorwegtunnel en de Veilingbrug, 1966 - 1971.
1011 Aanleg van het trottoir aan de oostzijde van de Westersingel, tussen de Klapwijkseweg en de toegang tot het woongebied aan de Westersingel en het gebruik van het uitpad van v/d Drift, 1984 - 1985.
1012 Aanleg van het voetpad bij de woningen aan de Saffier naar de parkeerplaats aan de Robijn, 1983 - 1984.

1013 Oprichting, vergaderingen en opheffing van de Commissie Bovendijk, 1908 - 1970.
 
2.2.10.2 Verlichting
 
1019 Voorbereiding, kredietverlening voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen bij openbare verlichting, 1969 - 1985.
 
1020-1024 Aanleg, uitbreiding en wijziging van openbare verlichting aan wegen, 1965 - 1981.
1020 1965 - 1971.
1021 1967 - 1973.
1022 1970 - 1977.
1023 1972 - 1976.
1024 1975 - 1981.

2.2.10.3 Bijkomende werken
 
1014 Gebruik en onderhoud van een wegje met bruggetje bij het emplacement Rodenrijs, 1934 - 1950.

1027 Aanleg van parkeerplaatsen, 1976 - 1981.

1025 Aanleg van 12 parkeerplaatsen in het centrum, 1982 - 1985.

1026 Aanleg van een parkeerplaats nabij het sportpark aan de Westersingel, 1985 - 1986.
1031 Vervanging van bruggen over de Noordeindsevaart en Rodenrijsevaart en afkoop van vaarrechten, 1964 - 1972.

1028-1029 Aanleg van bruggen, met bijkomende werken, 1935 - 1987.
1028 1935 - 1970.
1029 1959 - 1987.

1030 Vervanging van de brug van de Noordersingel naar de Meerweg, 1978 - 1982.
 
2.2.10.4 Leggers van wegen
 
1032-1033 Wegenlegger, met wijzigingen, 1935 - 1990,
1941-1943 1032 Correspondentie, 1935 - 1979.
1033 Correspondentie, 1979 - 1990.
1941 Wegenlegger goedgekeurd door GS 14/28-11-1933.(afwijkend formaat)
1942 Wegenlegger goedgekeurd door GS 14/28-11-1933 en 25-01 en 03-02-1938 met 4 wijzigingsleggers.(afwijkend formaat)
1943 Wegenlegger goedgekeurd door GS 1-03-1986.(afwijkend formaat)
 
2.2.10.5 Personenvervoer
 
1034 Gemeentelijke reactie op rapport “ZORO” inzake de openbaar vervoer verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, 1985 - 1987.

1035-1036 Vervoer per autobus, 1937 - 1987.
1035 Verlening vergunningen voor het verzorgen van autobusdiensten, 1937 - 1954.
1036 Vaststelling routes en dienstregelingen, 1962 - 1987.

2.2.10.6 Verkeersveiligheid
 
1038 Veilig Verkeer Nederland afdeling Berkel en Rodenrijs, onder andere subsidiëring, 1961 - 1982.
1039 Verkrijging resultaten van verkeersonderzoek in Berkel en Rodenrijs, 1975 - 1976. 
1040 Verkrijging resultaten van studie vrachtautoverkeer op de Rodenrijseweg, 1976.

1041 Aanbrengen van snelheidsbeperkende voorzieningen in de Wilgenlaan, 1975 - 1984. 
1042 Subsidieverlening aan de Stichting Verkeersbrigadiers, instelling moederbrigade en afsluiting ongevallenverzekeringen, 1976 - 1984.

1043 Stukken betreffende gemeentlijke bemoeienissen over verkeersveiligheid, 1987 - 1989.

1044 Verkrijging restultaten van verkeersonderzoek en van de studie ter bevordering van de veiligheid op wegen in de gemeente, tevens stukken betreffende actie -25%, 1987 - 1989.

1088-1091 Aanleg, aanpassing en aanwijzing van woonerven, 1977 - 1994.
1088 Aanwijzing woonerf Agaat, Diamant, Esdoornlaan, Robijn en Opaal, 1977 - 1994.
1089 Aanwijzing woonerf Smaragd, Veldspaat, Spinel, Topaas, De Warmoezerij, Grutto en Watersnip, 1981 - 1991.
1090 Aanpassing woonerf Agaat.1986 – 1989.
1091 Aanpassing woonerf Smaragd, Watersnip, Opaal en Blauwborst, 1988 - 1991.

2.2.10.7 Verkeersmaatregelen
 
914 Vaststelling nota "Toekomstig verkeersbeleid”, 1976.

915 Vaststelling van de gemeentelijke voorschriften en richtlijnen, 1988.

1045 Vaststelling verkeersmaatregelen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1956 - 1988.

1046-1048 Vaststelling verkeersmaatregelen, 1935, 1956 - 1989.
1418 1418 1935.
1046 1956 - 1977.
1047 1977 - 1987.
1048 1987 - 1989.
 
1049-1051 Vaststelling parkeermaatregelen, 1949 - 1989.
1049 1949 - 1977.
1050 1978 - 1986.
1051 1988 - 1989.

1052 Vaststelling en wijziging van de parkeerexcessenverordening, 1959 - 1972.
 
677 Vaststelling Wegsleepregeling voor foutief geparkeerde voertuigen, 1978 - 1981.
 
1053 Vaststelling parkeerverbod in het gebied Berkel-Centrum waarbij een parkeerschijf verplicht is bij parkeren langer dan een uur, tevens stukken betreffende aanleg van parkeerplaatsen aan de Terpstraat, 1979 - 1985.
1054 Vaststelling parkeerverbod aan de Sterrenweg en ingetrokken beroepszaak hiertegen, 1985 - 1986.

1055 Vaststelling regeling voor parkeren binnen de woonerven in de Edelsteenbuurt en langs de Edelsteenweg voor de zijstraten Spinel, Smaragd, Topaas en Veldspaat en het aanbrengen van gele strepen aan de oostzijde van de Edelsteenweg, 1981 - 1990.
 
1428 Ontheffingen van verkeersmaatregelen, 1974 - 1986.

1056 Onderzoeken naar het ontwikkelen van verkeerscirculatieplannen, 1978 - 1983.
 
1057-1058 Verkeers Advies Groep (VAG), 1989.
1057 Instelling.
1058 Vergaderingen.

1059 Plaatsen van verkeerslichteninstallaties aan de Rodenrijseweg, Klapwijkseweg en Boterdorpseweg, 1977 - 1983.

1060 Plaatsing van verkeersborden, 1987 - 1989.

2.2.10.8 Treinvervoer
 
1061 Sluiting van station en laad- en losplaats, opheffen vaarrecht en veeonderdoorgang, tevens bezwaren tegen de dienstregeling, 1964 - 1989.
1062 Verlening van vergunningen aan de Nederlandse Spoorwegen voor plaatsing van een waarschuwingsbord, demping van een sloot en aanleg van de riolering onder en langs de spoorlijn, 1965 - 1972.

2.2.10.9 Luchthavens

1063 Voorbereiding van de vestiging van een luchthaven op de lokatie Schieveen, welke niet is doorgegaan, 1948 - 1949. 

2.2.11 Posterijen

1064 Bouw van een postkantoor aan het Van Oldenbarneveldplein 5 (Kerksingel), 1956 - 1963.
 
1065 Nieuwbouw van een postkantoor aan de Raadhuislaan 12, 1965 - 1972.

2.2.12 Economische aangelegenheden
 
2.2.12.1 Land- en bosbouw
 
1094 Vaststelling landbouwverslagen, 1930 - 1951.

1095 Vergaderingen van de Commissie Tuinbouwvestiging B-driehoek, 1956 - 1959.

1096 Besprekingsverslagen van overleg met veiling Berkel over de verkaveling van het tuinbouwgebied en principebesluit tot subsidieverstrekking aan Chr. lagere Tuinbouwschool voor het organiseren van specifieke lessen, 1963 - 1989.
 
1097 Gemeentelijke reactie op het provinciaal rapport Tuinbouwontwikkeling in de B-driehoek, 1982.

1098 Vegetatiekartering van gebied Oude Leede, 1989.

1099 Vergunningen ingevolge de Mijnwet ten voor van de aardoliewinning, 1955 - 1968.
 
1100 Verslag van olievondsten, bouw van een emulsieverwerkingsinstallatie en aanleg van leidingen in het Berkels olieveld, 1980 - 1985.

1101 Vaststelling en wijzigingen van de bijenverordening, 1952 - 1961.

1102 Keuring van stieren en hengsten, 1948 - 1969.

2.2.12.2 Energievoorziening
 
213 Treffen van energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen, als bibliotheek, Sterrenhal, gymzaal, gemeentehuis, gezondheidscentrum, wijkgebouw, 1981 - 1984.
 
1103 Nota´s inzake energiebezuinigingen, 1977 - 1983.

1104 Bestek inzake energiebesparende maatregelen ten behoeve van 9 scholen, 1977 - 1985.
 
1105 Reactie op de reorganisatie van de energie-/nutssector door Energie Delfland, 1987 - 1988.

1107-1112 Gemeenschappelijke regeling met het Gasbedrijf Delfland, 1960 - 1991.
1107 Voorbereiding, 1960 - 1964.
1108 Vaststelling en wijzigingen, 1964 - 1973.
1109 Wijzigingen, 1976 - 1986.
1110 Vaststelling, wijziging en opheffing, 1987 - 1991.
1111 Benoeming en herbenoeming (plaatsvervangende) leden, 1964 - 1980.
1112 Benoeming en herbenoeming (plaatsvervangende) leden, 1982 - 1990.

1133 Vaststelling inbrengwaarde van activa aan elektriciteitsbedrijf Delfland na opheffing van het electriciteitsbedrijf, 1965 - 1991.

1134-1135 Elektriciteitsbedrijf Delfland, 1958 - 1990.
1134 Gemeenschappelijke regeling, 1958 - 1986.
1135 Benoeming en herbenoeming van leden en plaatsvervangende leden, 1959 - 1990.

675 Verlening van concessie voor het leggen van kabels en geleidingen door de Polder van Berkel en opgestelde voorwaarden betreffende kabelleggingen van de Energiebedrijven Delfland met gemeentelijke reactie, 1940 - 1977.
 
676 Instemming met verkabeling van het electriciteitsnet, tevens besluit tot overname van het electrisch net van het zwembad en aansluiting van de Kleihoogt, 1946 - 1959.
 
2.2.12.3 Handel en bedrijfsaangelegenheden
 
1405 Vestiging van notarissen en aanstelling van gemeentelijke deurwaarders, tevens, overzichten van aan- en verkopen, 1954 - 1986.

1137 Vestiging van een supermarkt in Rodenrijs, 1971 - 1985.

1138 Rapporten houdende de resultaten van aanwezige winkelvoorziening in Berkel en Rodenrijs tussen 1961 en 1963, tevens een lijst van gegadigden voor winkels in het centrum over 1974-1977, 1961 - 1977.
 
1139 Vestiging van winkels in de Noordpolder, 1972 - 1975.

1140 Vaststelling marktverordening 1961 en de verordening op de heffing en invordering van marktgelden, 1960 - 1976.
 
1092 Opgestelde notitie inzake economische aangelegenheden en sociaal economisch onderzoek in de gemeente, 1956 - 1971.

1143 Sanering van de melkdistributie en correspondentie van de Vertrouwensraad, 1959 - 1963.

2.2.12.4 Distributie
 
1141 Distributie van goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1939 - 1956.
 
1948 Register van ingekomen en uitgaande correspondentie van de Distributiedienst, 1939 – 1940.
 
1142 Gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de Distributiedienst in de Distributiekring nr.53, 1959 - 1978.

2.2.13 Arbeid
 
1144 Instelling en opheffing van het Voorlichtingsbureau Vrijwilligerswerk Berkel (V.V.B.), 1985 - 1990.

1145 Vaststelling verordeningen in gevolge de Winkelsluitingswet ten aanzien van verplichte winkelsluiting, 1950 - 1969.
 
1146 Vaststelling verordeningen vakantieregeling winkels, 1953 - 1975.
 
735 Vaststelling verordening voor het agentschaparbeidsbemiddeling en de dienst werkloosheidsverzekering, 1932.
 
1147 Taakstelling van de Regionale Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW), 1988.

 
2.2.14 Maatschappelijke zorg

2.2.14.1 Sociaal culturele activiteiten
 
1148 Vaststelling inventarisatienota sociaalculturele activiteiten 1982 als basis voor de welzijnsplanning, 1982.

1149, 1153 Toepassen bezuinigingen op subsidies voor sport-, sociaal culturele- en overige verenigingen, 1982 - 1986.
1149 1982.
1153 1983 - 1986.
 
1150 Vaststelling algemene subsidieverordening sociaalculturele activiteiten, 1980 - 1988.

1151 Vaststelling procedureverordening sociaalculturele activiteiten, 1983 - 1987. 
1152 Vaststelling sociaal cultureel plan 1984-1985 en sociaal culturele programma´s 1984 t/m 1987, 1984 - 1987.
1154 Vaststelling gemeentelijk welzijnsprogramma 1988, 1987 - 1988.

1155 Vaststelling gemeentelijk welzijnsplan 1989-1990 en welzijnsprogramma 1989, 1988 - 1989.

1156 Vasstelling gemeentelijk welzijnsprogramma 1990, 1989.

1157 Vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor een zaterdagsportvereniging CVV Berkel, 1980

1406 Verlening medewerking aan een hulpactie voor de gemeente Serres in Griekenland, 1963 - 1965.

2.2.14.2 Instellingen van weldadigheid
 
1158 Subsidiëring van de Vredeswerkgroep Wereldwinkel, 1972 - 1975.

1159 Lijsten van instellingen van weldadigheid, 1932 - 1966.

1160 Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk en naamswijziging in Nationale raad voor maatschappelijk werk (NMR), 1955 - 1967.

1161 Instelling, erkenning en subsidiering van Stichting voor maatschappelijke dienstverlening De Kring, 1974 - 1980.

1162-1176 Principebesluiten voor subsidieverlening aan maatschappelijke instellingen, 1948 - 1990.
1162 Kraamcentra, 1966 - 1975.
1163 Kruisverenigingen en Interkruis, 1949 - 1976.
1164 Stichting Maatschappelijk Werk Zuid- Holland, 1948 - 1956.
1165 Stichting telefonische hulpdienst Rotterdam, 1963 - 1981.
1166 Stichting maatschappelijk werk Bleiswijk en omstreken, 1970 - 1971.
1167 Astmafonds, Hartstichting, Nierstichting en kankerbestrijding, 1968 - 1971.
1168 Stichting voor- en nazorg geesteszieken in Zuid- Holland, 1955 - 1968.
1169 E.H.B.O.-vereniging Semper Paratus, 1971 - 1975.
1170 Zorg voor militairen, 1953 - 1962.
1171 Bejaardensociëteiten, 1962 - 1972.
1172 Stichting RK-gezinszorg Berkel en omstreken, 1962 - 1972.
1173 Stichting Parochieel Sociaal Charitatief Centrum, 1964.
1174 Leger des Heils, 1959 - 1979.
1175 Stichting Samenwerking Sociaal Pedagogische Zorg West Zuid-Holland.1982 - 1990.
1176 Stichting Algemene en Individuele Blindenbelang, 1975.

2.2.14.3 Kruiswerk
 
1177-1179 Bouw, inrichting en uitbreiding van Kruisgebouw en gezondheidscentrum Ds.van Koetsveldstraat, 1961 - 1994.
1177 Bouw, 1961 - 1972.
1178 Inrichting, verbouwingen, verlichting, 1972 - 1980.
1179 Uitbreiding, 1982 - 1994.

2.2.14.4 Ambulancevervoer
 
1180-1181 Instelling, ontwikkeling en opheffing gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer Rijnmond te Rotterdam, 1977 - 1991.
1180 1977 - 1987.
1181 1986 - 1991.

1182 Principebesluiten inzake subsidiëring van instellingen werkzaam op het terrein van speciale ziekten, 1985 - 1989.

2.2.14.5 Gezins- en jeugdzorg
 
663 Opheffing van verenigingen in de Tweede Wereldoorlog, 1941 - 1943. 
664 Oprichting (en huisvesting) van wijk- en buurtverenigingen, 1973 - 1981. 
665 Behandeling verzoeken van de wijkvereniging Berkel- Dorp naar aanleiding van gehouden ledenvergaderingen, 1986 - 1988.

1183 Vaststelling en wijziging subsidieverordening verenigingsgebouwen, 1960 - 1971.
1184 Stichting, inrichting en opening van het verenigingsgebouw Rehoboth, 1951 - 1965.

1185-1186 Bouw van het wijkgebouw Noordpolder, 1975 - 1980.
1185 Voorbereiding, 1975 - 1980.
1186 Beschikbaarstelling krediet, 1975 - 1980.

1187-1189 Bouw en onderhoud van wijkgebouw Rodenrijs, 1975 - 1989.
1187 Oprichting, gebruik, zonwering, vloerconstructie, inbraakpreventie en verwarming, 1975 - 1982.
1188 Beheer, vochtproblemen, verbetering, 1985 - 1988.
1189 Jaarstukken, 1979 - 1989.
 
1190 Inrichting terrein en (gesprekken over) isolatie in verband met geluidsoverlast door wijkgebouw De Rotonde, 1982 - 1985.
 
1191 Beraadslagingen betreffende de functie van wijkwerk binnen het geheel van sociaal-cultureel werk in Berkel en Rodenrijs, 1985.

1192 Vaststelling en wijziging verordening subsidiëring jeugdwerk, 1970 - 1973. 
1193 Vaststelling verordening subsidiëring jeugdwerk en bijstelling van het retributiebedrag per jeugdlid tevens regels ten aanzien van de reserves, 1976 - 1982.

1194 Organisatie van project "12 en 16 jarigen" en activiteiten van "Jeugdcentrum Gimpie" van Stichting Het Trefpunt, 1984 – 1986.

1195 Vaststelling subsidieregeling voor Speeltuinvereniging De Kievit, alsmede de afwijzing van een investeringssubsidie, 1954 - 1979.

1196 Aanleg van een speeltuin voor Speeltuinvereniging De Tol, alsmede het treffen van een subsidieregeling, tevens opheffing van de vereniging, 1955 - 1966.
1197 Aanleg en uitbreiding van speelweiden in Berkel en Rodenrijs, 1979 - 1986. 
1198 Principebesluiten voor subsidieverlening aan instellingen voor onder toezichtstelling van kinderen en jeugdigen, 1954 - 1981.
 
2.2.14.6 Bejaardenzorg

1199 Samenstelling van het bestuur, de stichtingsakte en de statuten van de Algemene Stichting Bejaardenzorg Berkel en Rodenrijs, 1968 - 1989.
1200 Aanleg alarmeringssysteem in bejaardenwoningen, 1984 - 1988.

1201 Vaststelling gemeentelijk ouderenbeleid, waaronder de 'Nota ouderenbeleid’ en behoeftepeiling onder zelfstandig wonende ouderen, 1987 - 1988.

1202-1203 Indicatiecommissie, 1978 - 1989.
1202 Instelling, voortgang, ontwikkeling en opheffing, 1978 - 1989.
1203 Vaststelling verordening indicatiecommissie, 1988 - 1989.

1204-1206 Bejaardencentrum "Hercherborch", 1962 - 1988.
1204 Bouw (incl.26 woningen), 1962 - 1970.
1205 Renovatie, 1962 - 1970.
1206 Pensionprijzen en aanpassen brandmeld- en noodverlichtingsinstallatie.
 
1207-1208 Bejaardencentrum "St.Petrus", 1965 - 1983.
1207 Bouw, 1965.
1208 Renovatie, 1979 - 1983.

1226 Renovatie van bejaardencentrum "Sint Petrus Stichting", alsmede stukken van het 25-jarig bestaansjubileum, 1968 - 1988.

2.2.14.7 Gehandicapten

1209 Erkenning van gezinsvervangende tehuizen De Lansing en Dit Koningskind en de bouw van een dependance van De Lansing¸1970 - 1982.

1210 Treffen van voorzieningen voor gehandicapten aan gemeentehuis, winkels en wegen, 1981 – 1986 
1211 Vaststelling van de nota bouwstenen voor een actief gemeentelijk beleid voor mensen met een lichamelijke handicap, 1983 - 1989.

2.2.14.8 Algemene Bijstandswet
 
1212-1213 Verslagen van vergaderingen van de plaatselijke commissie Wet Werkloosheidsvoorziening, 1971 - 1979.
1212 1971 - 1976.
1213 1977 - 1979.

1214-1215 Regionale commissie Wet Werkloosheidsvoorziening, 1977 - 1989.
1214 Instelling en notulen.1977 - 1979.
1215 Notulen,1985 - 1989.

1216 Verslagen van vergaderingen van de commissie van advies Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, 1975 - 1983. 
1217 Verslagen van vergaderingen van de regionale commissie van advies Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, 1985 - 1990.
1218 Vaststelling verordening ex artt. 29 en 38 Algemene Bijstandwet, 1964 - 1987.
1219 Vaststelling verordening ex artt. 29 en 38 Algemen Bijstandswet, artt. 31 en 43 van de I.O.A.W.en artt. 31 en 43 van de I.O.A.Z, 1987 - 1994.
1220 Resultaten van periodieke onderzoeken naar de uitvoering van de ABW en de RWW, 1969 - 1989.
1221 Vaststelling van het gemeentelijk minimabeleid, 1985 - 1988.

2.2.14.8 Werklozen en zelfstandigen
 
1222 Instemming met verdeelsysteem beeldende kunstenaarsregeling tussen Rijk en gemeente, alsmede bruikleenovereenkomsten voor kunst en instemming met organisatie van ruilbeurs, 1971 - 1987.

1224-1225 Verslagen van vergaderingen van de plaatselijke Commissie Zelfstandigen, 1963 - 1988.
1224 1963 - 1983.
1225 1984 - 1988.

2.2.15 Onderwijs
 
2.2.15.1 Organistie en inrichting van het onderwijs
 
2.2.15.1.1 Kleuteronderwijs
 
1231 Stichting van een Protestans Christelijke kleuterschool in Rodenrijs, 1956 - 1961.

1232 Stichting, bouw en inrichting van de Protestants Christelijke kleuterschool in uitbreidingsplan Dorp, 1967 – 1969.
 
1233 Stichting van een Rooms Katholieke kleuterschool in Rodenrijs, 1958 - 1959.

1234 Stichting en 1e inrichting van de Rooms Katholieke kleuterschool aan de Noordeindseweg 98, 1961.

1235 Stichting, opening en naamgeving van de openbare kleuterschool De Zonnebloem, 1963 - 1965.
 
1236 Stichting en uitbreiding van de Christelijke kleuterschool in de Noordpolder Prins Maurits, 1967 - 1976.
 
1237 Stichting van de gereformeerde vrijgemaakte kleuterschool Kleuterborch, 1971.
 
1238 Stichting van de Rooms Katholieke kleuterschool in de Noordpolder De Lapjeskat, 1971 - 1972.
 
1239 Stichting van de Rooms Katholieke kleuterschool Dikkertje Dap en Christelijke kleuterschool De Woelwaters in Rodenrijs, 1973 - 1983.

1240 Nieuwbouw van twee scholen voor Katholieke Kleuterschool ’t Fluitketeltje, 1979 - 1980.
  
2.2.15.1.2 Basisonderwijs
 
1947 Correspondentie met het hoofd van de Protestants Christelijke school inzake diens weigering mee te werken aan de maatregel tot onttrekking van Joodse leerlingen aan het onderwijs, 1941
1247 Informatie van schoolbesturen van bijzondere basisscholen over de samenstelling, statuten en overige aangelegenheden, 1965 - 1990.

1229 Raadsbesluiten tot invoering van het basisonderwijs in de gemeente, 1984 - 1986.

1248 Verslagen van besprekingen met schoolbesturen van het basisonderwijs, 1983 - 1988.

2.2.15.1.3 Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
 
1317 Subsidieverlening aan scholen voor land- en tuinbouwonderwijs voor het houden van cursussen, 1937 - 1948.

1318-1319 Rooms Katholieke Tuinbouwschool aan het Milliadeplein, 1955 - 1987.
1318 Stichting, bouw, overname, aankoop, vestiging erfpacht, 1955 - 1974.
1319 Gebruik en sloop voormalige school, 1973 - 1987.
 
1320 Stichting van een Rooms Katholieke Landbouwhuishoudschool, 1956 - 1957.

1321 Subsidiëring van de Stichting Brink Plus in Zoetermeer voor het uitvoeren van handelingen, 1986 - 1989. 
 
2.2.15.2 Onderwijzend personeel

1241 Benoeming en ontslag van onderderwijzend personeel, 1950 - 1959.

1242 Vaststelling van de sollicitatiecode voor het openbaar onderwijs, 1988 - 1989. 
1243 Vaststelling van een EHBO-vergoeding voor onderwijzend personeel van basisscholen, 1981 - 1986.

1244 Vaststelling en wijziging Verplaatsingskostenverordening voor het onderwijzend personeel, 1951 - 1975. 
1230 Vaststelling verordening inzake het verlenen van gemeentelijke bijdragen in de kosten van studie, 1961 - 1992.

2.2.15.3 Schoolgeld, vakken van onderwijs, schooltijden en werkplannen
 
1432 Vaststelling verordening op de heffing van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs aan de bijzondere scholen, 1930 - 1937.

1245 Beroep van de Stichting Katholiek Onderwijs tegen vaststelling van de vergoeding vakonderwijs 1981 en Kroonberoep van de gemeente tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten, 1982 - 1988.

1246 Invoering ADV in het onderwijs en vakantiespreiding in 3B-hoek, 1985 - 1989.
1227 Vaststelling van de nota Onderwijsvoorzieningen 1977 en 1983, 1975 - 1984. 
1228 Vaststelling van de onderwijsnota 1986, 1986 - 1989.
1253 Vaststelling schoolwerkplannen en activiteitenplannen, 1988 - 1989.

2.2.15.4 Medezeggenschap
 
1249 Reglement, samenstelling en vergaderingen van de ouderraad en medezeggenschapsraad, 1982 - 1989.
 
2.2.15.5 Schoolgebouwen en –terreinen
 
Algemeen
 
1258 Nota schoolbehoefte Noordpolder en aanschaf statieportretten, 1965 - 1982.
1259 In gebruik geven lokalen en gebouwen ten behoeve van het bijzonder kleuter onderwijs (C.N.S.); De Wildert, 1969 - 1990.
1260 Spreidingsplan voor de vorming van openbare en bijzondere basisscholen, 1983 - 1984. 
1261 Verleende en geweigerde medewerking aan basisscholen voor het treffen van brand- en inbraakmaatregelen, 1977 - 1988.

1262-1265 Bouw van twee 14-klassige scholen in de Noordpolder, 1968 - 1975.
1262 Voorbereiding, kredietverlening, 1968 - 1970.
1263 Grondexploitatie, slotkredietverlening en overdracht, 1971 - 1975.
1264 Inrichting, opening en situering, 1970 - 1971.
1265 Goedgekeurd bestek en tekeningen, 1969 - 1970.

Gymnastieklokalen
 
1251-1252 Gymnastieklokaal aan de Chrysantenhof 16, 1970 - 1989.
1251 Voorbereiding, bouw en 1e inrichting, 1970 - 1977.
1252 Voorzieningen aan het gebouw en aanschaf van materialen, 1980 - 1989.
1254-1255 Gymnastieklokaal aan de Julianastraat 3, 1953 - 1988.
1254 Bouw en 1e inrichting, 1953 - 1965.
1255 Aanschaf voorzieningen en vervangen van toestellen, 1969 - 1988. 
1256-1257 Gymnastieklokaal aan de Pastoor Velthuysestraat 6, 1950 - 1991.
1256 Bouw en 1e inrichting, 1950 - 1961.
1257 Aanschaf van voorzieningen, buiten gebruikstelling en sloop, 1971 - 1991.

Openbaar onderwijs
 
1266-1269 Evert Kuilemaschool, 1958 - 1988.
1266 Stichting, inrichting en naamgeving, 1958 - 1965.
1267 Uitbreiding van de school met een 4e en 5e schoollokaal, 1965 - 1968.
1268 Uitbreiding van de school met een 6e en 7e schoollokaal, 1969 - 1973.
1269 Verbouw tot basisschool, 1984 - 1988.

Bijzonder onderwijs
 
1270-1271 Uitbreiding van de Rooms Katholieke Meisjesschool, 1952 - 1953.
1270 Bestek, tekeningen en weekrapporten, 1952 - 1953.
1271 Opzichtersdagboek, 1952 - 1953.

1272 Verbouw van de Rooms Katholieke Jongensschool, 1952 - 1953.

1273-1280 Gereformeerd Vrijgemaakte Koningin Beatrixschool, 1952 - 1990.
1273 Bouw en inrichting, 1952 - 1959.
1274 Uitbreiding met en inrichting van twee lokalen, 1967 - 1972.
1275 Uitbreiding met en inrichting van een lokaal, 1971 - 1976.
1276 Uitbreiding met een lokaal.1974 - 1975.
1277 Naamgeving, verbetering dak en vervanging verwarming, 1978 - 1982.
1278 Uitbreiding met twee lokalen van kleuterschool Kleuterborch, 1979 - 1985.
1279 Uitbreiding met 3-klassige kleuterschool. Waaronder verkoop grond, aanbesteding, uitvoering en eindafrekening, 1980 - 1987.
1280 Aanbrengen van voorzieningen, 1986 - 1990.

1281-1282 Don Boscoschool, 1957 - 1984.
1281 Stichting, bouwplan, begroting en uitbreiding, 1957 - 1961.
1282 Stichting (onderdeel 14-klassige school), 1968 - 1984.

1283 Aanbrengen van voorzieningen en vervangen van de centrale verwarming van De Kwakel, voorheen Don Bosco, 1986 - 1990.

1284-1286 Prins Johan Frisoschool, 1939 - 1984.
1284 Bestek, tekeningen, grondoverdracht en naamgeving, 1939 - 1967.
1285 Verbetering en renovatie, 1971 - 1981.
1286 Verbetering en renovatie, 1981 - 1984.
 
1287-1291 Prins Mauritsschool, 1967 - 1990.
1287 Stichting, bestek, tekeningen en naamgeving, 1967 - 1976.
1288 Inrichting en kunstopdracht, 1971 - 1984.
1289 Uitbreiding met twee lokalen, 1977 - 1981.
1290 Uitbreiding met twee lokalen en aanleg centrale verwarming, 1979 - 1984.
1291 Aanleg van voorzieningen, uitbreiding lokalen en vervanging dakbedekking, 1980 - 1990.
 
1292-1296 St.Josephschool, 1949 - 1981.
1292 Bestemming school en restauratie, 1951 – 1952
1293 Bouw, eindafrekening en toegangsweg, 1949 - 1952.
1294 Uitbreiding met drie lokalen en fietsenstalling, 1951 - 1955.
1295 Schoolgebouw en –terrein, 1961 - 1968.
1296 Ombouwen centrale verwarmingsinstallatie en aanleg van voorzieningen, 1973 - 1981.

1297 Stichting St.Petrusschool en wijziging centrale verwarmingsinstallatie en herstel van brandschade, 1968 - 1986.

1298-1299 Aan- en verbouw St.Josephschool en St.Petrusschool voor de integratie met ’t Fluitketeltje, 1980 - 1985.
1298 Kredietverlening, aanbesteding, meerwerk, 1980 - 1985.
1299 Bestek en tekeningen, 1983.

1300-1304 De Poolster, 1970 - 1990.
1300 Stichting.1970 - 1973.
1301 Kredietverlening, inschrijving, 1e paal, 1974 - 1976.
1302 Bestek, tekeningen met principedetails, 1973 - 1976.
1303 Bouwverslagen, aanleg speelplaats, overdracht, eindafrekening, 1974 - 1980.
1304 Aanleg van voorzieningen, 1980 - 1990.

1305-1306 De Wilgenhoek, 1984 - 1990.
1305 Aanbrengen van voorzieningen, 1984 - 1987.
1306 Aan- en verbouw, vervangen centrale verwarming, herstel van vloeren en daken, 1987 - 1990.

1307-1308 Prins Willem Alexanderschool, 1964 - 1989.
1307 Stichting en naamgeving, 1964 - 1972.
1308 Aanleg en vervanging van voorzieningen, 1973 - 1989.

2.2.15.6 Gezondheid van leerlingen

1309 Instelling, ontwikkeling en opheffing van de gemeenschappelijke regeling van de schoolartsendienst Nieuwerkerk aan de IJssel c.a., 1950 - 1992.

1310 Instelling, ontwikkeling en opheffing van de gemeenschappelijke regeling van de schooltandverzorgingskring De Negen Gemeenten, 1950 - 1988.

1311 Instelling, ontwikkeling en opheffing van de gemeenschappelijke regeling van de logopedische dienst Nieuwerkerk aan de IJssel c.a, 1963 - 1988.

1312 Rapport van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit inzake onderwijs en onderwijsbegeleiding in Berkel en Rodenrijs, 1976.

1313 Vaststelling van de nota schoolbegeleiding en subsidieverordening, 1974 - 1978.

1314 Evaluatie schoolbegeleiding, waaronder nota van de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1981 - 1982.

1315 Schoolbegeleidingsovereenkomst en subsidiëring van de stichting Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek, 1984 - 1989.

1316 Aangaan begeleidings-/B3 overeenkomst en subsidiëring van de Stichting Schoolbegeleiding Regio Delft, 1981 - 1994.
 
2.2.16 Cultuur
 
2.2.16.1 Culturele vorming en ontwikkeling
 
1322 Subsidiëring en uitvoering van het project onderwijs voor woonwagenbewoners, 1978 - 1986.

1323 Bouw en aankoop van een muziektent naast het gemeentehuis, 1937 - 1949.

1324 Vaststelling en wijziging van subsidieregelingen voor muziekverenigingen, 1949 - 1978. 
1325 Aanschaf en opknappen van een uitneembare muziektent, 1962 - 1982.

1326 Beschikbaarstelling krediet ten behoeve van de aanschaf van apparatuur voor het voortbrengen van carillonklanken, 1967 - 1978.
1327 Principebesluiten subsidieverlening ten behoeve van de Stichting Muziekonderwijs, 1969 - 1981.

1328 Vaststelling notitie muziekonderwijs, 1984 - 1986.

1329 Statuten, huishoudelijk reglement en expositie-mogelijkheden van de Kulturele Kring Berkel en Rodenrijs, 1971 - 1979.

 
2.2.16.2 Bibliotheekvoorziening

1331 Vaststelling subsidieverordening, statuten en huishoudelijk reglement van de Rooms Katholieke uitleenbibliotheek St.Anthonius, 1960 - 1962.

1332 Aangaan samenwerking met Stichting gemeenschappelijke bibliotheek Berkel en Rodenrijs, alsmede statuten en huishoudelijk reglement, 1972 - 1980.
1333 Verbouwing en uitbreiding van de openbare bibliotheek, 1976 - 1977.
1334 Principebesluiten subsidieverlening ten behoeve van de dagelijkse activiteiten van de Bibliobus in de gemeente, 1974 - 1986.

2.2.17 Landschaps- en natuurschoon
 
2.2.17.1 Monumenten

1336 Sloop en inventarisatie van molens, 1938 - 1955.

1337 Oprichting en overname van het monument voor verzetsslachtoffers 1940-1945, 1940 - 1949.

1338-1340 Restauratie van het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente, 1946 – 1990.
1338 1946 - 1976.
1339 1978 - 1985.
1340 1986 - 1990.

1341-1342 Toren Nederlands Hervormde Kerk, 1954 - 1974.
1341 Resultaten van onderzoek naar de staat van de klokkenstoel, alsmede reparatie en overdracht, 1954 - 1974.
1342 Restauratie en ingebruikname, 1959 - 1972.
 
1343 Vaststelling meerjarenplanning restauratie monumenten 1987 t/m 1993, 1985 - 1987. 

2.2.17.2 Bescherming en onderhoud natuurschoon

1344 Ontheffing voor de gemeente tot vaststelling van grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Boswet, 1964 - 1976.

1345 Aanleg en verbetering van het wijkpark in de Sterrenwijk, 1975 - 1983. 
1346 Onderhoud en overzicht van parken en plantsoenen, voortuinen, voorzieningen openbaar groen in de Westpolder, 1972 - 1982.
1347-1350 Onderhoud en verbetering van parken, wegbermen, groenstroken en plantsoenen, alsmede ingebruikgeving aan derden, 1959 – 1985.
1347 Van Aalstlaan t/m Luytenstraat, 1959 - 1984.
1348 Milliadeplein t/m Noordeindseweg, 1961 - 1984.
1349 Offenbachplantsoen t/m Vosmaerstraat, 1959 - 1983.
1350 Wagenaarsplein t/m Zuidersingel, 1964 – 1985.
1351 Vaststelling groennota's en rapport van VBA Groenvoorziening, 1985 - 1989.

2.2.18 Zeden, gewoonten en eervolle onderscheidingen
 
2.2.18.1 Feesten en herdenkingen

1352-1353 Viering van dodenherdenking en bevrijdingsdag, 1941 - 1986.
1352 1941 - 1980.
1353 1981 - 1986.

1354 Viering van regeringsjubilea, verjaardagen van het Koninklijk Huis, troonwisseling en huldiging van rijders van de elfstedentocht, 1973 - 1986.
 
1355 Verlening van subsidie aan Oranjevereniging Berkel en Rodenrijs, alsmede activiteitenprogramma’s, 1937 - 1966.

1356-1357 Subsidieverlening aan Algemeen Festiviteiten Comité Berkel en Rodenrijs, alsmede stukken betreffende de bestuursamenstelling en activiteitenprogramma’s, 1968 - 1986.
1356 1968 - 1980.
1357 1981 - 1986.

1358-1360 Viering van het 1000-jarig bestaan van de gemeente, 1962 - 1963.
1358 Voorbereiding, opening, film, folder en boekwerk, 1962 - 1963.
1359 Representatie, herinneringstegel en Berkeldag, 1962 - 1963.
1360 Klank- en lichtenspel, tentoonstelling en grandprix, 1962 - 1963.

369 Toezending felicitaties en geschenken aan het Koninklijk Huis, 1934 - 1987.
 
2.2.18.2 Eretekenen. Eervolle onderscheidingen
 
1361 Toekenning van militaire onderscheidingen, Carnegie Heldenfonds en gemeentelijke penningen, 1944 - 1984.

1362-1366 Verleende Koninklijke onderscheidingen, 1948 - 1997.
N.B. Alfabetisch geordend op verkrijger.
1362 Overzicht, 1948 - 1997.
1363 A - G.1948 - 1989.
1364 H - K.1948 - 1989.
1365 L - R.1948 - 1989.
1366 S - Z.1948 - 1989.

2.2.18.3 Godsdienstige instellingen
 
1367 Vervreemding van vicarie goederen, aanstelling van functionarissen, nieuwbouw van kerken en instelling van een gebedsruimte voor moslims, 1953 - 1987.

2.2.19 Sport en recreatie

2.2.19.1 Sport en spel
 
722 Oprichting en exploitatie van een zwembad, 1935 - 1968.

723-724 Stichting en bouw van een gezamenlijk zwembad voor de gemeenten Berkel en Rodenrijs – Bergschenhoek, 1968 - 1977.
723 Ontwerp gemeenschappelijke regeling, 1968 - 1973.
724 Rapporten, besprekingsverslagen en exploitatie-begroting, 1970 - 1977.

718-721, Zwembad De Windas, 1977 - 1989.
725-731 718 Begrotingen 1980 t/m 1985, 1979 - 1985.
719 Begrotingen 1986 t/m 1989, 1985 - 1989.
720 Rekeningen 1976 t/m 1984, 1977 - 1986.
721 Rekeningen 1984 t/m 1988, 1985 - 1989.
725 Aanleg, 1977 - 1978.
726 Aanleg, 1977 - 1980.
N.B. Dit betreft twee mappen.
727 Bouwvergunning, Hinderwetvergunning, vergunning ingevolge de Brandbeveiligingsverordening, vergunning Hoogheemraadschap, 1978 - 1980.
728 Voorzieningen, exploitatieanalyse, onderzoek uitbreiding zwembad, 1980 - 1987.
729 Energiebesparing, 1979 - 1986.
730 Energiebesparing; aanleg Totem-installatie, 1984 - 1985.
731 Treffen van voorzieningen, 1984 - 1988.
732 Sloop van zwembad aan de Sportlaan voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1978 – 1980.
 
1368-1370 Vaststelling sportnota, 1978 - 1987.
1368 1978 - 1985.
1369 1986.
1370 1986 - 1987.
 
1371-1385 Sportpark "Het Hoge Land", 1961 - 1991.
1371 Aanleg, Aanbesteding, gunning, plaatsen geluidsinstallatie en tennisbanen, 1961 - 1965.
1372 Aanleg. Bouw kleedlokaal, 1962 - 1965.
1373 Uitbreiding met 2 voetbalvelden, 1 hockeyveld, 2 trainingsvelden en 2 tennisbanen, 1968 - 1976.
1374 Voetbalvelden. Aanleg, uitbreiding, kantine, berging, hekwerk, 1965 - 1986.
1375 Tennisbanen. Aanleg, verbetering, kantine, overname groot onderhoud, 1968 - 1986.
1376 Hockeyvelden. Aanleg, accomodatie, verlichting, 1974 - 1986.
1377 Crossen, schieten, tafeltennis. Aanleg crossveld, bouw clubgebouw, 1979 - 1986.
1378 Handbal en paardensport. Aanleg hippisch terrein, oefenveld en zevenhandbalveld, 1980 - 1986.
1379 Aanleg kunstof veld en grasveld voor de Hockeyvereniging, 1985 - 1990.
1380 Aanleg zandoefenveld ten behoeve van TOGB, 1988 - 1989.
1381 Aanleg parkeerplaats, 1988 - 1991.
1382 Tennisbanen. Aanleg verlichting rondom banen 5 t/m 8, 1988 - 1989.
1383 Aanleg van voorzieningen en renovatie en groot onderhoud van paden, aanleg verlichting, renovatie, 1983 - 1986.
1384 Aanbrengen van voorzieningen, waaronder enovatie, beplantingsplan, uitbreiding kleedaccommodatie, 1986 - 1990.
1385 Verslagen en adviezen van de Recreatiecommissie, 1962 - 1971.

1386-1391 Sporthal "De Sterrenhal", 1972 - 1987.
1386 Voorbereiding van de bouw, 1972 - 1976.
1387 Bouw. Aanbesteding, gunning, opening, naamgeving, 1975 - 1977.
1388 Bouw en plaatsing kunstopdracht, 1977.
1389 Beschikbaarstelling kredieten voor de bouw en inrichting, 1975 - 1977.
1390 Exploitatieopzet, inrichting, uitbreiding, aanstelling beheerder, 1975 - 1985.
1391 Onderzoek naar beheer en exploitatie, 1975 - 1987.

1392 Bouw van sporthal "Oostmeer", 1981 - 1991.

2.2.19.2 Recreatie

1393 Inventarisatie van broedvogels en bezwaren tegen de uitbreiding van recreatiegebied de Ackerdijkse Plassen, 1974 - 1977.

Gedeponeerde archieven

I Archief van de Kulturele Kring Berkel en Rodenrijs 1971 - 1979.
 
De Kulturele Kring is in oktober 1971 als vereniging opgericht en had als doelstellingen de wederzijdse kennismaking met de culturele prestaties van de leden, de bevordering en vergroting van de belangstelling en kennis van culturele zaken en de verrijking van de leefbaarheid en de esthetiek van de gemeente. Eind jaren ’70 werd de vereniging omgevormd tot een stichting.
Het archief is via een van de oud-bestuursleden aan de gemeente Berkel en Rodenrijs geschonken.
Uit het archief zijn slechts dubbelen voor vernietiging geselecteerd.
Alle bescheiden zijn openbaar.
 
Inventaris
 
2031 Stukken betreffende de oprichting en de vaststelling van het statuut van de Kulturele Kring, 1971 - 1972. 1 omslag
2032 Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren, 1971 - 1977. 1 omslag
2033 Jaarverslag over 1975. 1 omslag 
2034 Financiële overzichten van inkomsten en uitgaven over de jaren 1971 - 1975, 1971 - 1975. 1 omslag 
2035 Stukken betreffende de subsidiëring van de Kulturele Kring door onder andere de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1972 - 1979. 1 omslag
2036 Stukken betreffende de huur en ingebruikname van het verenigingsgebouw aan de Anjerdreef, later de Wilhelminastraat, 1971 - 1972. 1 omslag 
2037 Mededelingen van de Kulturele Kring, later Kulturele Kring-nieuws geheten, [1972] - 1978. Met hiaten. 1 omslag
2038 Stukken betreffende de organisatie van diverse culturele evenementen en cursussen in de jaren 1973 - 1977, 1973 - 1977. 1 omslag 
2039 Krantenknipsels inzake de activiteiten van de Kulturele Kring, 1972 - 1978. 1 omslag

II Archief van de Nederlandse Bond van gemeenteambtenaren, (onder-) afdeling Delft, later regio Zoetermeer – Delft, 1945-1982.
 
De Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, opgericht in 1893, was verdeeld in provinciale afdelingen en daarbinnen in zogenaamde onderafdelingen, later regio’s.De bond had als doel de bevordering van de ideële en de materiële belangen van zijn leden, hun gezinnen en nabestaanden en streefde er tevens naar om binnen het raam van zijn doelstellingen werkzaam te zijn in het belang van het lokale en regionale bestuur.
 
Het archief is via een van de oud-bestuursleden aan de gemeente Berkel en Rodenrijs geschonken. Uit het archief zijn slechts dubbelen en jaarstukken van de landelijke Bond voor vernietiging geselecteerd.
Alle bescheiden zijn openbaar.
 
Inventaris
 
2040 Stukken betreffende het ontwerp en de vaststelling van het reglement van de afdeling Zuid- Holland in 1946 en voor de regio Zoetermeer- Delft in 1979, 1946 - 1979. 1 omslag
 
2041-2042 Notulen en presentielijsten van de ledenvergaderingen over de jaren 1945 - 1983. Met hiaten. 2 omslagen
2041 1945 - 1968.
2042 1979 - 1983.
 
2043 Notulen van de bestuursvergaderingen over de periode december 1978 tot december 1981, 1978 -1981. 1 omslag 
2044 Stukken betreffende de voorbereiding en de vaststelling van de beleidspuntennota’s 1978 - 1979 en 1979 - 1980, 1978 - 1979. 1 omslag
2045 Ingekomen en uitgaande correspondentie van het bestuur, waaronder benoemingen en de jaarverslagen van de afdeling Zuid- Holland, 1965 - 1978. 1 omslag
2046 Ingekomen correspondentie bij het bestuur, 1978 - 1981. 1 omslag
2047 Uitgaande correspondentie van het bestuur, 1978 - 1980. 1 omslag
2048 Ledenlijsten uit de jaren 1981 en 1982, 1981 - 1982. 1 omslag

III Archief van de Wijkraad Sterrenbuurt, 1973-1981

De Wijkraad Sterrenbuurt, opgericht op 7 april 1973 (statutair op 4 oktober 1973), had als doel de bevordering van burgerzin en de bereidheid tot samenwerking van de inwoners van het gedeelte van de gemeente Berkel en Rodenrijs bekend onder de namen Sterrenbuurt en Experimentele wijk. De Wijkraad, die in 1978 vereniging werd, werd opgeheven op 23 april 1981 omdat het animo bij de leden om iets voor de vereniging te doen sterk was afgenomen.
Het archief is door het bestuur aan de gemeente Berkel en Rodenrijs in bewaring gegeven.
 
De omvang van het archief bedroeg voor bewerking 0.8 meter, daarna 37.5 cm
Uit het archief zijn financiële bescheiden (kas-, bank- en girobescheiden) en enquêteformulieren voor vernietiging geselecteerd.
 
Alle bescheiden zijn openbaar.
 
Inventaris
 
2049 Stukken betreffende het ontwerp, de vaststelling en de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 1973 - 1978. 1 omslag 
2050 Stukken betreffende de opheffing van de Wijkvereniging op 23 april 1981, de overdracht van de financiën en het archief, 1979 - 1985. 1 omslag 
2051 Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, 1975 - 1980. 1 omslag 
2052-2053 Notulen van de bestuursvergaderingen over de periode september 1973 tot december 1978, 1973 -1979. Met hiaten. 2 omslagen
2052 1973 - 1977.
2053 1978 - 1979.
2054 Ledenlijst van de Wijkraad, [1973] 1 omslag
2055 Notulen van de ledenvergaderingen, 1974 - 1980. 1 omslag 
2056 Financiële jaarstukken van de Wijkraad over de jaren 1976 - 1979, 1977 - 1979. 1 omslag
2057 Kasboek over de jaren 1974 - 1977. 1 omslag
N.B. Bevat lijst van opgave van de leden. 
2058 Verslagen van de kascommissie inzake de controle van de kas over de jaren 1974 - 1981, 1975 - 1981. 1 omslag
 
Werkgroepen
 
Werkgroep (Commissie) Activiteiten
 
2059 Notulen van de vergaderingen van het werkgroepbestuur en van vergaderingen met het bestuur van de Wijkraad, 1975 - 1979. 1 omslag
2060 Stukken betreffende de uitvoering van de diverse activiteiten van de Werkgroep, 1973 - 1979. 1 omslag
 
Werkgroep Wijkgebouw Noordpolder
 
2061 Stukken betreffende de activiteiten van de Wijkraad en de werkgroep Buurtaccomodatie om een wijkgebouw in de Noordpolder te realiseren, 1973 - 1979. 1 omslag
 
Algemene Festiviteiten Comité
 
2062 Correspondentie van het Algemene Festiviteiten Comité inzake de organisatie van onder andere Koninginnedag, 1973 - 1980. 1 omslag
 
Activiteiten van de Wijkraad zelf
 
2063 Correspondentie met bewoners en samenwerking met andere verenigingen, 1973 - 1979. 1 omslag
2064 Vergaderingen en correspondentie van de Wijkraad met de Woningbouwvereniging St.Jozef, 1973 - 1979. 1 omslag 
2065 Vergaderingen en correspondentie van de Wijkraad met de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1973 - 1981. 1 omslag 
2066 Stukken betreffende enquêtes van de (voorlopige) Wijkraad, 1973 - 1974. 1 omslag 
2067 Stukken betreffende de actie van de Wijkraad om een huurverhoging tegen te gaan, 1975 - 1976. 1 omslag
2068 Correspondentie inzake het verbod van de R.K.kerk op de vertoning van de film Turks Fruit door de wijkvereniging in het parochiehuis, 1978. 1 omslag 
2069 Rapport van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake de resultaten van een onderzoek onder bewoners van het experimentele woningbouwproject De Sterrenbuurt, 1977. 1 omslag
2070 Kijk op de Wijk, mededelingenblad van de Wijkraad, 1974 - 1979. Met hiaten. 1 omslag

IV Archief van de Stichting Muziekonderwijs Berkel en Rodenrijs 1970-1976.
 
De Berkelse muziekschool startte met ingang van 1 oktober 1970.Vanaf 1972 kreeg de Rotterdamse muziekschool de organisatorische en didactische leiding over het muziekonderwijs in Berkel.De gemeente Berkel en Rodenrijs sloten hiertoe een overeenkomst met de Rotterdamse muziekschool.
Het archief is via een van de oud-bestuursleden aan de gemeente Berkel en Rodenrijs geschonken.
 
De omvang voor bewerking bedroeg 0.15 meter, na bewerking: 12.5 cm
Uit het archief zijn een aantal bescheiden voor vernietiging geselecteerd; het betreft hier financiële bescheiden van de Rotterdamse muziekschool.
 
Alle bescheiden zijn openbaar.
 
Inventaris
 
2071 Vergaderingen van het bestuur van de Stichting Muziekonderwijs, 1971, 1974 - 1975. 1 omslag
2072 Financiële jaarstukken van de Stichting Muziekonderwijs voor de jaren 1971 - 1977, 1971 - 1976. 1 omslag
(N.B.bevat de nota inzake het muziekonderwijs over de jaren 1970-1975). 
2073 Financieel overzicht van het Instrumentenfonds van de Stichting Muziekonderwijs over de periode 1 oktober 1972 - 1976 en prognoses voor de periode tot 30 september 1977, 1976. 1 omslag
2074 Informatie over en van de Stichting Muziekonderwijs, [1972] - 1976. 1 omslag
2075 Stukken betreffende het laten verzorgen van muziek en dansonderwijs in de gemeente Berkel en Rodenrijs door de Stichting Rotterdamse Muziekschool vanaf 1 oktober 1972, 1972 - 1974. 1 omslag
2076 Stukken betreffende de overplaatsing van leerlingen van de Stichting Rotterdamse Muziekschool naar de Stichting Muziekonderwijs Berkel en Rodenrijs, 1975. 1 omslag

V Archief van de Algemene Stichting Bejaardenzorg Berkel en Rodenrijs, 1967-1986.
 
1.Stukken van algemene aard
 
Notulen
 
2077 Agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen, 1968 - 1981. 1 omslag
 
2.Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
 
Verwerving van bezittingen
 
2078 Stukken betreffende het aankopen van enige percelen grond voor de bouw van 33 woningen en 18 garages, 1968 - 1971. 1 omslag
 
Bouw van woningen
 
2079 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw, 1967 - 1969. 1 omslag
(N.B.Hierin ook correspondentie met architect Klarenbeek) 
2080 Ontwerp woningen voor valide oudere echtparen te Berkel en Rodenrijs, 1968. 1 stuk 
2081 Bestek en bestektekeningen voor de bouw van 33 woningen voor valide oudere echtparen met 18 garages aan de Anjerdreef te Rodenrijs, 1968. 1 pak
2082 Technische omschrijving van werk nr.4708 voor 33 woningen, 18 garages, bergingen, ketelhuis en regelruimte aan de Anjerdreef te Rodenrijs, 1968. 1 omslag 
2083 Plan voor 33 woningen voor valide oudere echtparen te Berkel en Rodenrijs, 1969. 1 stuk 
2084 Sonderingsonderzoek bouwterrein, 1969. 1 stuk
2085 Verslagen van bouwvergaderingen, 1968 - 1970. 1 omslag 
2086 Stukken betreffende het slaan van de eerste paal, 1969 1 omslag 
2087 Stukken betreffende de eerste oplevering, 1970. 1 omslag
 
Financiële verantwoording
 
2088 Begrotingen van baten en lasten, 1971 - 1978. 1 omslag
 
2089-2105 Jaarrekeningen, 1970 - 1986. 15 katernen
2089 1970.
2090 1971.
2091 1972.
2092 1973.
2093 1974.
2094 1975.
2095 1976.
2096 1977.
2097 1978.
2098 1979.
2099 1980; niet aangetroffen
2100 1981.
2101 1982.
2102 1983.
2103 1984.
2104 1985.
2105 1986.


VI Archief van de Rooms Katholieke Bouwvereniging “St.Jozef” Berkel en
Rodenrijs, 1920 - 1979
 
1. Organisatie
 
2106 Vaststelling en wijziging van de statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 augustus 1920, 1920-1952 1 omslag 
2107 Stukken betreffende bestuurswisselingen, [1939] – 1953 1 omslag
 
2. Financiën
 
2108-2129 Jaarrekeningen, 1921 - 1978. 8 omslagen
N.B. Rekening over 1956/1957 en 1957/1958 ontbreekt en 14 stukken
 
2108 1921 – 1939 1 omslag
2109 1940 - 1955/1956 1 omslag
2110 1958/1959
2111 1959/1960
2112 1960/1961
2113 1961/1962
2114 1962/1963
2115 1963/1964
2116 1964/1965 1 omslag
2117 1965/1966 1 omslag
2118 1966/1967; met controlerapport 1 omslag
2119 1967/1968; met controlerapport 1 omslag
2120 1968/1969; met controlerapport 1 omslag
2121 1969/1970; met controlerapport 1 omslag
2122 1970/1971
2123 1971/1972
2124 1972/1973
2125 1973/1974
2126 1974/1975
2127 1975/1976
2128 1976/1977
2129 1978
 
2130 Verzamelstaten grootboek van inkomsten en uitgaven, 1975 - 1979. 1 kaartsysteem
 
2.Huuradministratie
 
2131-2152 Huuradministratie, 1976 - 1979. 3 omslagen
2131 1976 19 pakken
 
2132-2135 1977
2132 Stamlijsten
2133 Controleoverzichten huurverhoging
2134 Opvoer- en mutatiekaarten 1 omslag
2135 Woningwaarderingslijsten
 
2136-2143 1978
2136 Overzicht gekorte individuele huursubsidies, met tabellen
2137 Cumulatief huuroverzicht te innen en ontvangen huren
2138 Woningwaarderingslijsten
2139 Overzicht huurachterstanden
2140 Controleoverzichten huurverhoging
2141 Mutatieregisters verhuureenheden 1 omslag
2142 Rekening-courantoverzicht
2143 Incasso-overzichten, met foutenlijsten
 
2144-2152 1979
2144 Bevelschriften tot betaling
2145 Overzicht gekorte individuele huursubsidies
2146 Cumulatief huuroverzicht te innen en ontvangen huren
2147 Stamlijsten
2148 Overzichten huurachterstanden
2149 Mutatieregisters verhuureenheden 1 omslag
2150 Rekening-courantoverzicht
2151 Incasso-overzsichten, met foutenlijsten
2152 Correspondentie schuldafwikkelingen deurwaarder, 1975 - 1979.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van schuldenaar.
 
3.Woningbouw
 
2153 Stukken betreffende de bouw en financiering van 21 woningen met bijbehorende werken en schuren, alsmede de vaststelling van huurprijzen en situatietekeningen, 1949 - 1965. 1 omslag 
2154 Stukken betreffende de bouw, de verbouw en de financiering van 4 woningcomplexen met voorzieningen, alsmede de vaststelling van huurprijzen en de verkoop van enkele woningen aan huurders en situatietekeningen, 1949 - 1971. 1 pak 
2155 Stukken betreffende de verbetering, het onderhoud, de samenvoeging en de financiering van woningen, alsmede van de aanpassing van huurprijzen, 1957 - 1971. 1 omslag

VII Archief van Woningbouwvereniging Patrimonium en Christelijke Nationale Werkmansbond, 1927 – 1979.
 
2156 Statuten van de Woningbouwvereniging Patrimonium en Christelijke Nationale Werkmansbond, te Berkel en Rodenrijs, opgericht op 11 augustus 1927, Afschrift 1 stuk
2157 Eigendomsbewijs voor de woningbouwvereniging van een perceel grond gelegen aan de Onderweg en een perceel aan de Vogelaarstraat te Berkel en Rodenrijs,1927 1 stuk
2158 Akte van de verkoop door de gemeente aan de woningbouwvereniging van een perceel grond gelegen achter het gemeentehuis (sectie A 2030), Z.J.
2159 Jaarrrekeningen over de dienstjaren 1928-1929 tot en met 1951/1952, 1929-1952. 1 omslag 
2160 Jaarrekeningen over de dienstjaren 1975-1976 tot en met 1977/1978, 1977-1979. 1 omslag
2161 Stukken betreffende de financiële steun van de gemeente en het rijk aan de woningbouwvereniging, 1927-1952 1 omslag 
2162 Stukken betreffende het leggen van een waterleiding vanaf de vaart langs de Rodenrijsche weg naar de huizen aan de Zuidersingel, 1933-1934. 1 omslag
2163 Huurcontracten voor diverse woningen, z.j.
2164 Bestek voor het bouwen van 10 werkmanswoningen op een terrein aan de Onderweg te Berkel en Rodenrijs (sectie B 1289), 1927. 1 katern
met 1 tekening

VIII Archief van de Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs, 1981-1982
 
2165-2166 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1981-1982 2 omslagen
 
2165 1981
2166 1982

IX Archief van de vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van
een zwembad ( De Windas) te Berkel, sinds 1976 Stichting Zwembad Berkel en Rodenrijs1935-1992
 
Stukken van algemene aard
 
Notulen
 
2167 Notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, 1936-1948 1 deel
NB. Bevat tevens de jaarverslagen over deze periode
 
2168-2170 Agenda’s, besluitenlijsten en notulen van bestuursvergaderingen van de stichting zwembad Berkel en Rodenrijs, 1976-1978. 3 omslagen
2168 1976
2169 1977
2170 1978
 
2171-2184 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de commissie voor beheer en exploitatie van het gemeentelijk zwembad, 1979-1992. 14 omslagen

2171 1979
2172 1980
2173 1981
2174 1982
2175 1983
2176 1984
2177 1985
2178 1986
2179 1987
2180 1988
2181 1989
2182 1990
2183 1991
2184 1992
 
Correspondentie
 
2185 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, 1935-1936, 1939,1941,1947-1950,1953-1955,1959-1960 1 omslag
 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
 
Oprichting
 
2186 Stukken betreffende het comité tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een zwembad te Berkel, 1935-1936 1 omslag 
2187 Stukken betreffende statuten(wijzigingen) en het huishoudelijk reglement, 1936-1950 1 omslag 
2188 Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur,1936-1937,1945,1947,1949 1 omslag 
2189 Ledenlijsten, 1937,1939-1940,1946-1950 1 omslag
 
Zwembad
 
2190 Bestekken en voorwaarden voor de uitvoering van grondwerk, betonwerk en timmerwerk ten behoeve van de bouw van een nieuw zwembad, 1935-1936 1 omslag
2191 Offerte’s en documentatie betreffende de bouw van het zwembad, 1936 1 pak
2192 Stukken betreffende een subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken voor het uitvoeren van werkzaamheden in werkverschaffing, 1935-1936 1 omslag
NB. Met blauwdrukken, calques en een potloodtekening van het zwembad in vogelvluchtperspectief
2193 Stukken betreffende de opening van het zwembad, 1935-1936 1 omslag
2194 Stukken betreffende uitbreiding en verbetering van het zwembad, 1948-1949,1953,1959,1961 1 omslag
N.B. Met tekeningen. 
2195 Stukken betreffende plannen voor de bouw van een (overdekt) zwembad, 1968-1976 1 pak
NB. Met tekeningen
2196 Stukken betreffende het programma van eisen voor de bouw van een openluchtzwembad, 1977 1 pak
NB. Met schetsontwerpen
2197 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een openluchtzwembad aan de Berkelse weg, 1978 1 stuk
2198 Detailtekeningen betreffende de bouw van het openluchtzwembad, 1978 1 pak 
2199 Statistische berekeningen, 1978 1 pak
N.B. Met tekeningen fundatieplan 
2200 Rapport bodemonderzoek Berkelse weg, 1978 1 stuk
NB. Met sonderinggrafieken. 
2201 Kalenderstaten, 1978 1 stuk
NB. Met tekeningen palenplan 
2202 Stukken betreffende de opening van het zwembad, 1978 1 omslag
 
Financiën
 
2203 Exploitatierekeningen, 1936-1964 1 omslag