Begraven, Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs 1583-1611

BEGRAVENEN TE BERKEL UIT DE KERKREKENINGEN 1583-1611

door: Teun van der Vorm, Pelschans 5, 2728 GV Zoetermeer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

In het Ambachtsarchief van Berkel (GA Rotterdam toegang 1306) in inv. 488 bevinden zich de oudste kerkrekeningen van Berkel, die lopen van 1583 tot en met 1611. Deze rekeningen bevatten de inkomsten- en uitgavenposten van respectievelijk de Kerkmeesters en de Heilige Geestmeesters van Berkel. De inkomsten uit het begraven en het beluiden van overledenen kwamen ten goede aan de kerk en zijn te vinden in de rekening van de kerkmeesters. Voor sommige jaren is in de afrekening slechts een totaalbedrag (of helemaal niets) vermeld, maar gelukkig zijn voor het merendeel van de jaren gedetailleerde posten vermeld.

1583 2 L.
Van Anna Willem Pietersz. huijsvrous graff   2 L.
Van Adriaen Adriaensz. Ouwerkerc graff     20 sch.
Van Cryn de Cuijpers graff          
1584  
Noch vant graff van Jan Aertsz.      2 L.
Vant graff van Maritge Pieter Daeniels wede     2 L.
Vant graff van Jacob Arentsz. uwte Briel       2 L.
Vant graff van Arent Aelbrechtsz. kint                              20 sch.
Van Neeltge Tijssen graff         2 L.
Van Vranck Lenaertsz. graff              2 L.
Vant graff van Jan Gerritsz. Deij          2 L.
Ende van Cornelis Langelaens wijffs graff    2 L.
1585  
Ontvangen van Cornelis Heyndericxsz. graff            2 L.
Noch van Gerrit Andriesz. graff   2 L.
Noch van Tryntge Adriaen Claesz. graff         2 L.
Ende alzoe Jacob Aertsz. een glas inde kerck heeft gegeven  
voort graff van syn kint daer om hier          niet
Ende alzoe Cornelis Jacobsz. Noortlander voor syn kints graff             niet
een glas toegeseijt heeft daer om alhier        
1586  
<van dit jaar is geen kerkrekening opgenomen>  
1587                                          
Graff van Willem Heyndricksz. Noertlander     2 L.
1588  
Noch van Maertyn Bonifaes graff         2 L.
Van Maritge Jans graff  2 L.
Van Ariaentge Burgers graff     2 L.
Van Maritge Pieters graff         2 L.
1589  
Item ontfangen van Marritge Vassen graff      2 L.
Item van Marritge Cornelis Heijnen graff    2 L.
1590  
<van dit jaar is geen kerkrekening opgenomen>  
1591  
Van Arien Leuwen wijffs graff        2 L.
Van testament vande secretaris s.m. [= Job Jacobsz.] ende vant graff te samen     27 L 
1592  
Vant graff van Janne Reijmbrantsdr. s.m.     2 L.
Van Marritgen Adriaens graff     2 L.
Van Adriaen Cornelisz. Schoemaeckers kints graff        1 L.
1593  
Ontfangen van Cornelis Heijnen wijfss moeders graff   2 L.
Noch vant graff van Ariaen Huijgen wede       2 L.
Noch van Kors Pietersz. graff    2 L.
Noch van Jaep Vassen kint     1 L.
Noch van Claes Leendertsz. kint        1 L.
Noch van Claes Schouten kint    1 L.
1594  
<geen specificatie van ontvangsten voor begraven>  
1595  
Noch ontfangen vant graff van Bastiaen Gabrielsz.            2 L.
Noch ontfangen van Cornelis den Deckers kints graff enden luijden        2 L.
Noch ontfangen vant graff van Tryn Ockersdr.   2 L.
Noch van luijden                 2 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijden van Jan Gerritsz. kint             2 L.
Noch ontfangen van Buijermans kint     20 sch.
Noch van Cornelis Bastiaensz. kints graff ende luijden    2 L.
Noch ontfangen van Adriaen Maertsz. Cocq dochters graff ende luijden    2 L.
Noch comt van Dorpen dochters graff ende luijden             2 L.
Noch vant graff van Adriaen Gerritsz. stieffzoon met het luijden          4 L.
1596  
Noch ontvangen van graven inde kerck ende van t luijden    26 L.
<geen specificatie van ontvangsten voor begraven>  
1597  
Noch vande graven inde kerck ende het luijden over die doden ontfangen   22 L.
<geen specificatie van ontvangsten voor begraven>  
1598  
<geen specificatie van ontvangsten voor begraven>   
1599  
Noch ontfangen van luijden ofte vant graff vant kint dat tot Ewout Jacobsz. gestorven es    2 L.
Noch vant kint te overluijden van Ewout Vranckensz.           1 L.
Noch comt van Arent Lenartsz. graff ende van luijden                  4 L 
1600  
Ontfangen van Cornelis Jansz. after de kerck soe van over zyn kint te luijden als 2 L.
het graff inde kerck      
Noch van gelycken van Symon Arijen Langelaen zijn kint        2 L.
Noch van gelijcken van Jan Gerritsz. Coman zyn kint               2 L.
Noch van gelycken van Jan Joosten zijn kint              2 L.
Noch van Allert Cornelisz. zyn kint             2 L.
1601  
Noch ontfangen vant luijden ende graff inde kerck van Jacob Lenartsz.  
daer hy in leijt begraven    4 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijden van Pieter Langelaens kint       2 L.
Noch ontfangen vant luijden ende het graff inde kerck daer Pieter Aertsz. inde Crom in leijt 4 L.
Noch ontfangen vant luijden ende het graff daer Maerten Steffensz. zyn huijsvrou in  
begraven leyt     4 L.
Noch ontfangen vant luijden ende graff van Claes Maertensz. kint    2 L.
Noch ontfangen vant luijden ende graff dat Lou Valcken wijff in leijt    4 L.
Noch ontfangen vant luijden ende graff daer Symon Arijen zijn zoon in leijt   4 L.
Noch ontfangen vant luijden ende graff daer Pieter Sijmonsz. in begraven leijt      4 L.
Noch ontfangen vant luijden ende graff van Floris Lenartsz. kint        2 L.
1602  
Noch gecomen van luijen over de doden ende graven inde kerck volgens specificatie  
den schoudt ende gerechte bij het register vertoont          49 L.
<geen specificatie van ontvangsten voor begraven>  

1603

 
Noch ontvangen vant luijden ende het graff inde kercke van Adrijaen Valcken suster  4 L.
Noch ontvangen vant luijden ende graff van Arent Cornelisz. kint     2 L.
Noch ontvangen vant luijden ende t graff van Symon Cornelisz. kint     2 L.
Noch ontvangen vant luijden ende graff van Claes Gabrielsdr.  <niets ingevuld>
Noch comt van luijden over het kint van Adrijaen Maertensz. Boom mer opt  
kerckhoff begraven        20 sch.
1604  
Noch ontfangen vant luijen ende graff van Pieter Stevensz. zijn huijsvrou                4 L.
Noch ontfangen vant graff ende t luijen over Jacob Michielsz.          4 L.
Noch ontfangen van Dirck Maertensz. kints graff ende luijen               2 L.
Noch ontfangen van Cornelis Jansz. Ouwen over zyn zoon te luijen ende t graff      4 L.
Noch van Arent Adrijaensz. graff ende t luijen          4 L.
Noch comt vant luijen ende t graff van Neeltgen Volbrechtsdr.             4 L.
Noch vant luijen over Jaques Baertsz. kint alsoet opt kerckhoff begraven leijt      1 L.
1605  
Noch ontfangen van Jan Pietersz. over toe luijen ende begraven syns kints       2 L.
Noch ontfangen van Cornelis Adriaensz. schoemaicker overt beluyen van syn huysvrou 2 L.
Noch ontfangen overt beluijen ende graff van Wouter Pietersz.             4 L.
Noch ontfangen vant beluijen ende graff van Marritge Claesdr. huijsvrou van Jan  
Willem de somma van       4 L.
Noch ontfangen van Adriaen Arentsz. over t beluijen ende graff van syn kint            2 L.
Noch ontfangen over het graff ende beluijen van Marritge Michielsdr. wede Willem 4 L.
Pieter Symonsz.     
Noch comt vant graff ende beluyen over Tryntge Leenartsdr.      4 L.
Noch comt van beluijen van Rocus Cornelisz. kint      1 L.
1606  
Ontfangen van mr. David Vedasti vant overluijen ende begraeffenisse van sijn kint        2 L.
Noch ontfangen van mr. Davids andere kint van luijen ende die begraeffenisse     2 L.
Noch ontfangen van luijen ende die begraeffenisse vande huijsvrou van Cornelis  
Jansz. Ouwe Knecht      4 L.
Noch ontfangen van Adriaen Volckertsz. kint van luijen ende t graff          2 L.
Noch van luijen over Jasper de Wever opt kerkhoff begraven       2 L.
Noch ontfangen vant luijen ende t graff vande wede van Pieter Corsz.      4 L.
Noch ontfangen vant luijen over Claes Jacobsz. kint     1 L.
Noch vant luijen ende begraven inde kerck van Jan Pietersz. Timmermans kint     2 L.
Noch comt van Lijsbeth Ariens graff comt         2 L.
Noch vant luijen ende t graff van Pieter Sijbrantsz. dochter        4 L.
Noch Geroen Adriaensz. kint van luijen    1 L.
Noch ontfangen van peuijn? opt kerckhoff gevallen van Grietgen Jan Deijen wede      4 sch. 8 p.
Noch Pieter Sijbrantsz. van peuijn?             5 sch. 8 p.
1607  
Noch ontfangen vant luijen ende t graff inde kerck vant kint van David Coornwinder  2 L.
Noch vant luijen over Vedast predicant ende sijn graff inde kerck ontfangen           4 L.
Noch van Claes Maertensz. kint van luijen ende t graff inde kerck     4 L.
Noch ontfangen vant luijen ende t graff inde kerck van Marritge Cornelisdr. huijsvrou  
van Sijmon Wolffertsz.   4 L.
Noch vant graff ende luijen over Sijmon Wolferts ontfangen      4 L.
Noch ontfanghen vant graff ende luijen over Sijmon Cornelisz. sijn kint     2 L.
Noch comt vant graff ende luijen over Wouter Maertensz. dochter        4 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijen over Marritge Claesdr. huijsvrou  
van Cornelis Bonefaesz.   4 L.
Noch comt vant luijen ende t graff vant kint van Cornelis Aerentsz. ende ontfangen  2 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijen over Aechte Adriaensdr. huijsvrou  
van ouwe Claes Adriaensz.    4 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijen over Adriaen Adriaensz. Valck            4 L. 
Noch ontfangen over het graff ende luijen vande huijsvrou van Bastiaen Gabrielsz.  4 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijen over Annitgen Joppendr. huijsvrouwe  
van Pieter Cornelisz. Burch    4 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijen over t kint van Inge Jansz.          2 L.
Noch ontfangen vant graff ende luijen over de zoon van Cornelis Jacobsz. Noortlander   4 L.
Noch comt vant luijen over de dochter van Sijmon Adriaensz. Wever die opt kerckhoff  
begraven is     2 L.
Noch comt vant luijen over de dochter van Willem Marinisz. opt kerckhoff begraven      2 L.
1608  
Ontfangen vant graff ende luijen over Marritgen Engelen moeder van Claes Claesz.  
in Roderijs       4 L.
Noch ontfangen vant luijen ende t graff van Bastiaen Gabrielsz.              4 L.
Noch ontfangen vant luijen ende t graff van Adriaen Willemsz.          4 L.
Noch ontfangen vant luijen ende het graff vande eerste zoon van Cornelis Jacobsz.  
Noortlander      4 L.
Noch vant luijen ende t graff vande zoon van Cornelis Heijndricxsz. Noortlander    4 L.
Noch ontfangen van luijen ende t graff van Marritge Jansdr. huijsvrou van IJsbrant  
Huijgensz.           4 L.
Noch comt vant graff van Grijetgen Sijmonsdr. ende het luijen           4 L.
Noch comt van Marritge Jaep Vassen dochter van luijen ende t graff         4 L.
1609  
Ontfangen van Machiel Maertensz. Cleermaickers kint graff ende het overluijen         2 L.
Noch van Vranck Joppen kint als boven comt           2 L.
Noch ontfangen vant luijen ende trass vande overleden dochter van Cornelis  
Heijn de Cleijne    4 L.
Noch ontfangen vant overlyden van Adriaen Leenertsz. Wever            2 L.
Noch ontfangen vant graff ende overluijen van Bruijn Jacobsz. Vos      4 L.
Noch ontfangen van over David die Wever te luijen die op t kerckhoff begraven is   2 L.
Noch van Aelbrecht Arentsz. kints graff ende het luijen ontfangen    2 L.
Noch vant graff ende het luijen over Ariaentge Jansdr. wede wijlen Symon Vranckensz.    4 L.
1610  
Ontfangen vant luijen ende het graff van Claes Adryaensz. van der Meer gewoont  
hebbende opt Dorp         4 L.
Noch ontfangen vant luijen ende t graff van Symon Adryaensz. Langelaen zoon    4 L.
Noch ontfangen vant luijen ende t graff van Pieter Gerritsz. Timmerman     4 L.
Noch vant luyen ende t graff van Pieter Arentsz. in Roderys zyn kint            2 L.
Noch ontfangen vant luyen ende t graff van Adryaen Geroensz. opte zyden     4 L.
Noch ontfangen van t graff ende luyen vande zoon van Vollebrecht Leendertsz. 4 L.
Noch ontfangen vant luyen ende t graff van Jan Vollebrechtsz. kindt        2 L.
Noch ontfangen vant luyen ende t graff van Jan Gerritsz. Coman        4 L.
1611  
Noch ontfangen vande begraeffenisse inde kerck ende het luyen over die dooden totte  
vergaderinge ende de keure vande verhoeginge vande graven inde kercke ende het  
offlesen vandijen     14 L.
Noch daer nae ontfangen volgens die nieuwe keuren vande begraeffenisse ende het  
luyen tot Vrouwendach toe     67 L.
<geen specificatie van ontvangsten voor begraven>