Overlijden en begraven in ora Berkel inv. 5 (1602-1611)

In het dingboek ora Berkel inv. 5 (dingboek) staan op een aantal pagina’s later bijgeschreven gegevens van overlijdens en begrafenissen. Omdat ze aanvullend zijn op gegevens uit andere bronnen uit die tijd (grafzerken en inkomsten van begraven in de rekeningen van de kerkmeesters) zijn ze hier overgenomen.

De meest vermeldingen zijn doorgehaald en de reden waarom ze genoteerd zijn is niet bekend. Door de doorhalingen en de verbleekte inkt zijn de teksten op een aantal plaatsen nauwelijks meer te lezen. Met dank aan de heren H.M. Kuypers en T. Hokken voor hun hulp bij het ontcijferen van een aantal lastige passages is het toch gelukt vrijwel alle teksten te transcriberen.

Bij toeval en tot mijn verbazing kwam ik er na afronding van deze bewerking achter dat in Alg. Ned. Familieblad 1892, p. 256 er al een bewerking staat van een beperkt deel van deze overlijdens/begrafenissen. Op een klein aantal plaatsen meen ik die bewerkte gegevens te moeten corrigeren.

Door: Teun van der Vorm, september 2006
( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

[437]

(fol. 22v)

[linker kolom]

Opten tienden december anno 1607 soe is die huijsvrouw van Cla[e]s Adriaensz. gesturven ende opten 13den december begraeven.

[ Dit is Aechgen Adriaensdr. de vrouw van Claes Adriaensz. bij de Molen; zie Ambacht Berkel inv. 488. ]

Opten 15den december anno 1607 soe is Adriaen Adriaensz. Valck gesturven inden avont ontrent seven uweren

Opten 18den december anno 1607 soe is die huisvrouwe van Bestijaen Gabrielsz. gesturwen.

Opten 15den januarius anno 1608 duen is de soen vande weduwe van Cornelis Jacobsz. gesturwen genaemt Heinderick Cornelisz. 

Opten 13den februarius anno 1608 duen is die dochter gesturven van Sijmon Wolffertsz. ende Marritgen Cornelisdr. genaemt Grietgen Sijmons.

[rechter kolom]

Opten ...den [dag onleesbaar] julius anno 1608 duen is Adriaen Willemsz. van Coninenburch gesturven ende den 26sten julius begraven.

Opten eersten augustus anno 1608 duen is Bastiaen Gabrielsz. gesturven ende opten 3den augustus begraven.

Opten 8sten october anno 1608 duen is die huisvro[u]we van IJsbrant Huijgensz. gesturven ende opten 15den october begraven. 

Opten 27sten october anno 1608 duen is die soen vande wedue van Cornelis Jacobsz. gesturven ende opten 29sten october begraven genaempt Pieter Cornelisz.

Opten 9den meije anno 1609 duen is Adriaen Leendertsz. gesturven ende opten 11den meije begraven.

Opten 13den augustus anno 1609 duen is Brun Jacobsz. gesturven ende opten 15den augustus begraven.

[ Zie ook zijn nog aanwezige grafzerk van Bruijn Jacobsz. in de NH kerk van Berkel. ] 

(fol. 23) 

[linker kolom]

Opten naest lesten janwarijus anno 1610 soo is de wedeue van Sijmon Vranckesz. gesturven ende opten drieden februarijus anno 1610 begraven.

Pieter Gerritsz. Timmerman die is gesturwen int jaer van 1610 ende opten 27sten meije begraven voor pinxter.

[rechter kolom] 

De huisvrou van Jorijs Jansz. opte Leede die is gesturven int jaer van 1610 ende opten 28sten meije begraven voor pinxter.

Jan Gerritsz. Comen die is gesturven opten 25sten augustus anno 1610 ende opten 28sten augustus begraven. 

Claes Adriaensz. opt Dorp die is gesturven opten vierden septembris anno 1610 ende opten sesten septembris begraven.

[ Dit is Claes Adriaensz. van der Meer. Zie Ambacht Berkel inv. 488. ] 

[438]

(fol. 23v)

[ Op deze folio staan allerlei lastig leesbare schuld-aantekeningen door de schout Pouwels Arentsz. Noemt o.a. zijn zoon Adriaen Pouwelsz. die hij geld schuldig is. Gezien het vergelijkbare handschrift lijken ook de overlijdens/begraaf-aantekeningen door de schout gemaakt. ] 

(fol. 24) 

[linker kolom]

Cornelis Aeluijnsz. die is gesturven op een donderdach opten 19den september anno 1602. 

Claes Lendertsz. die is gesturven op een dijnsdach opten eersten october anno 1602 op bamis da[ch]. 

De huisvrou van Adriaen Vollebrechtsz. die is gesturven anno 1602 den 16den october begraven.

Cornelis Jacobsz. Noertlander die is gesturven tussen den manendach ende dijnsdache wesende den 8sten [of 18den?] november anno 1602.

Adriaen Cornelisz. Schoemaker die is gesturven op een woensdach tsavons ontrent te acht uweren wesende den 27sten november anno 1602.

[ Bijgeschreven: ‘hier en was geen lant’ ] 

Dirck Lenertsz. die is gesturven op den 13den december anno 1602. 

Arent Adriaensz. int Noordende die is gesturven opden 21sten januarius anno 1605.

[ Klopt chronologisch niet, maar is wel in overeenstemming met vermelding in Ambacht Berkel inv. 488. ] 

[rechter kolom] 

Adriaen Pietersz. die is gesturven op den 4den februarius anno 1603. 

Opten 23sten junius 1603 duen staet  Cornelis ...........sz. [onbegrijpbaar] boven aerde dat hij gestureven was op Vlaerdin paerdenmart. 

De huisvrou van Lendert Tonisz. van alsoe die is gesturven ende begraven die ande Lansche after Berckel blech te wonen daechs nae Sint Jacob wesende den 26sten julius anno 1603. 

Aeldert Tonisz. van alsoe die is gesturven opten 13den augustus anno 1603. 

Dirckgen Arijen Valcken gesturven ende begraven opten lesten augustus anno 1603.

[ Bijgeschreven: ‘hier en was geen lant’ ]

Jacob Michielsz. int Noordende van Berckel die is gesturven ende begraven opten 8sten februarius anno 1604.

De huisvrouw van Pieter Stevensz. in Rorijs die is gesturven ende begraven op een donderdach wesende den 12den februarius anno 1604. 

[439] 

(fol. 24v) 

Opten 17den september anno 1604 duen is die huisvrou van Cornelis Jacobsz. inde Kleiwech gesturven genaent [=genaamd] Annitgen Cornelis. 

Opten 20sten december anno 1604 soe is Cornelis Cornelisz. de Losen tot Schiplu gesturven ofte begraven. 

De huisvrou van Jonge Jan Joesten die is gesturven opten 9den november anno 1605 genaempt Marritgen Claes. 

Wouter Pietersz. die is gesturven op een woensdach wesende den 23sten november anno 1605.

Trijngen Leenderts de huiswrou van Jaep Cornelisz. ‘t Hart die is begraven opten naestlesten december anno 1605 op een vrijdach. 

Marritgen Chielendochter de huisvrou van Pieter Sijmonsz. geweest is die is gesturven ende begraven opten lesten janwarius anno 1606.

[ Ambacht Berkel inv. 488 geeft in 1603 het begraven van: Marritge Michielsdr. wede Willem

Pieter Symonsz. ] 

De erfgenaemen vanden ouden Leendert Vranck die hebben met het huis ende erff te coep ende te loest ende bode geseten opten 24sten aprillis anno 1606 tot Dirck Jansz. Huisman. 

[rechter kolom] 

De huisvrou van Cornelis Jansz. Ouweknecht die is gesturven opten 12den junius duen men schreeff dusent seshondert ende ses (1606). 

De huijsvrouwe van Aeluijn Cornelisz. die is gestorven opten vijfden augustus anno 1606. 

Aelwijn Cornelisz. die is gesturven opten 21sten augustus anno 1606 ‘s avons tussen licht ende doncker. 

De huisvrou van Gijsbrecht Jacobsz. tot Eikenduinen die is gesturven bamis ofte weinich daer voer anno 1606. 

De huiswrou van Jan Harmensz. Snier die is begraven op sinte niclaesdach anno 1606. 

Marritgen Cornelisdr. die is gesturven de huisvrou van Symon Wolffertsz. opten drieden meie anno 1607. 

Symon Volffersz. die is gesturven opten twieden september anno 1607 ende opten vijerden september begraven. 

De huisvrou van Cornelis Bonefaesz. die is gesturven opten lesten november anno 1607 suchtens [= ‘s ochtends] inde dagerheit [= dagenraad]. 

[464] 

(fol. 50) 

Adriaen Geroenensz. die is gesturven op een dijensdach inde achtste stont voor daech wesende den 25sten januarius anno ’26c ende 11’ [uiteraard had hier ’16c ende 11’ ofwel 1611 moeten staan] ende opten 27sten januarius begraven. 

De huisvrou van Arijn Jacobsz. Bruser in Rorijs die is gesturven int jaer 1611 ende is opten 13den martius begraven te Berckel inde kerck.

Grietgen Japen de huisvrou van Frans Cornelisz. Ruter is geweest die is gesturven int jaer van 1611 ende opten 16den martius begraven te Berckel inde kerck.