Archief Kerkvoogdij Berkel inv. 176-186 – Begraven 1635-1649

De serie archiefstukken vanaf inv. 176 bevat rekeningen van de kerkmeesters uit de periode 1635-1695, die echter incompleet bewaard gebleven zijn. De begraafgegevens uit de kerkrekeningen van 1660 en later (inv. 185 en hoger) heb ik hier niet overgenomen, omdat die ook (identiek) in Ambacht Berkel inv. 425 of in Archief Kerkvoogdij Berkel inv. 146 en 147 voorkomen. Zie mijn aparte bewerkingen voor de begraafgegevens uit die rekeningen. Uit de periode 1634 tot 1649 zijn er slechts 9 rekeningen over. Hierdoor zijn er flinke hiaten in de begraafgegevens van Berkel in deze periode. De jaren die bewaard gebleven zijn, zijn 1635 (inv. 176), 1637 (inv. 177), 1639 (inv. 178), 1640 (inv. 179), 1641 (inv. 180), 1642 (inv. 181), 1643 (inv. 182), 1647 (inv. 183) en 1649 (inv. 184). Deze bewerking bevat alle gegevens van begrafenissen uit die rekeningen.

Let er bij het gebruik van deze bewerking op dat de registratie van de begrafenissen niet betrekking heeft op een kalenderjaar, maar dat het jaar hier liep van 1 februari tot en met 31 januari van het jaar daarop. Dus iemand die in de rekening van 1635 als begraven staat vermeld zou in januari 1636 begraven kunnen zijn. 

Door: Teun van der Vorm, Zoetermeer september 2006

[2882]

Rekening Adriaen Pieter Sijbrantsz., kerkmeester van Berkel anno 1635

[2886]

Ontfangh beroerende de begraeffenissen

Ontfangen ter saecke Trijntgen Andries inde suijtkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Arent Jacobsz. kind inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke voorsz. dat Lenert Bleijswijcx huijsvrou aldaer begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ter saecke Pieter Buijtewechs huijsvrou begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Vechter Cornelisz. inde noortkerck gegraven [sec!] ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Lenert Arijensz. Droge ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven 4 gld. 

Noch ontfangen van dat Jacob Claesz. kint mede aldaer begraven ende beluijt is 4 gld. 

Nog ter saecke Gabriel Crijnen kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Jan Sijmonsz. ter saecke voorsz. 3 gld. 

Noch ontfangen van Lenert Bastiaensz. ter saecke voorsz. 3 gld. 

Noch ontfangen van dat Lenert Bastiaensz. wed. aldaer begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ter saecke van dat des schoutskint aldaer begraven is 3 gld. 

Noch ter saecke Cornelis Dorp aldaer begraven is 6 gld. 

[2887]

Noch ontfangen over ’t beluijden van Cornelis Arentsz. opt kerchoff begraven 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Maritge Claes ontrent ’t cour inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een soon vanden bode inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Vranck Jacobsz. kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Conijnenburch inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Claesz. inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Maritge Claesdr. begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke den bode inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Annetgen Maertens inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke mr. Jan inde noortkerck begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Claes Dircxsz. aldaer mede begraven is 6 gld. 

Noch ontfangen van dat Annetgen Cornelisdr. ende haer kint inde noortkerck begraven ende beluijt syn 9 gld.

Noch ontfangen ter saecke Claes Meesz. kint opt kerchoff begraven beluijt is 1 gld.

Noch ter saecke voorsz. van Gerrit Adriaensz. kint ontfangen 1 gld. 

[2888] 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. van Aelbrecht Sijmonsz. kint 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. van Jan Pietersz. kint 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jacob Claesz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Aelbrecht den Boer sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Totaal: 144 gld. 

[2892] 

Gesloten d.d. 29-1-1636

Met handtekeningen schout en gesworens en volgende kerkmeester (Adriaen Adriaensz. Bacquer)

[2893] 

Rekening van Sijmon Arentsz. de Haes, kerkmeester van Berkel anno 1637 [er staat echter 1636!]

[2898]

< De aanhef vermeldt dat het hier gaat om de rekening van 1636. De begrafenissen wijken echter totaal af van die in de rekening van 1636 in Ambacht Berkel inv. 491. Omdat daar bij de aftekening staat: ‘volgende kerkmeester Sijmon Arentsz. de Haes’, lijkt me dat het in Ambacht Berkel inv. 491 correct staat en dat het het in Kerkvoogdij Berkel inv. 176 moet gaan om de rekening van het jaar 1637.

Bij sluiten rek. 1635 staat in zowel Kerkvoogdij Berkel inv. 176 als in Ambacht Berkel inv. 491 als volgende kerkmeester duidelijk Adriaen Adriaenz. Backer. (die dat was in 1636).>

Ontfang beroerende de begraefnisse

Eerst ontfangen vande wed. van Claes Jansz. Timmerman ter saecke haer kindt inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen van Willem Maertensz. Sprockenburch ter saecke zijn huijsvrou inde noortkerck begraven is 6 gld. 

Noch ontfangen van Cornelis Woutersz. ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen vande erffgenamen van Maritge Pieters lest wed. van Cornelis Conijnenburch ter saecke sij binnen de pylaeren begraven is 8 gld. 

Noch ontfangen vande erffgenamen van Annetgen Adriaens wed. van Gangert Adriaensz. ter saecke sij beneden de suijtdeur begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Abram Melisz. inde noortkerck begraven is 6 gld.

[2899]

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Sijmonsz. jongman inde noortkerck met een geroeffde kist begraven ende beluijt is als vooren 10 gld. 

Noch ontfangen ter saecke den secretaris Coornwinders kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Jacob Wit ter saecke voorsz. 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Jansz. den Ouden sijn kint begraven is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Willeboort Vranckensz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke d’ huijsvrouw van Willem Adriaensz. timmerman inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Maritgen Jaspers opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Melis Jansz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Geertgen Adriaens jonge dochter boven de suijtdeur met een rooffde kist begraven ende beluijt is 14 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Harck Jacobsz. kint opt kerckhoff begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Joost Jacobsz. Molenaers kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen vande erffgenaamen van Trijntgen Pietersdr. ter saecke de selve inde noortkerck begraven is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Cornelisz. kint ontrent den toorn inde kerck begraven is 3 gld. 

[2900]

Totaal: 98 gld. 

[2903] 

Gesloten d.d. 16-1-1638

Adriaen Coornwinder vermits de absentie van Arent Pouwelsz. Conijnenburch gesubstitueerd schout.

Gesworens (handtek.): Sijmon Cornelisz., Lenders Adryaensz. Cock, Joost Jansz. den Boer, Schrevel Cornelisz. Versijden, Adriaen Leendersz., Leendert Jansz. van Alphen.

A. Coornwinder secretaris (handtek.)

Toekomende kerkmeester: Lenert Jansz. van Alphen

[2904]

Rekening van Adriaen Adriaensz. Bacquer voor en vanwege Claes Claesz., kerkmeester van Berkel anno 1639 

[2908] 

Ontfangh beroerende d’ begraeffenisse

Ontfangen ter saecke Sijmon Adriaensz. Wever buijten de kerck begraven es van luijen 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Pieter Stevensz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Wiggert Sijmonsz. buijten d’ kerck begraven beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arent Jacobsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Aelbert Boerman ter saecke sijn kint begraven ende eens beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen vande secretaris ter saecke voorsz. 3 gld.

[2909]

Noch ontfangen ter saecke de schout Conijnenburch opt cour begraven ende beluijt is 26 gld.

Noch ontfangen ter saecke Maritgen Vrancken inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Leentgen Jobpen inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Willem Pouwelsz. kint inde noortkerck begraven en beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Lenert Adriaensz. Bleijswijc inde suijkerc begraven en beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen vande dat de wed. van Jan Jansz. Hoon? inde noortkerc begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Schrevel Cornelisz. Versijden kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jannetge Lenerts inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Claesz. Sniers kint inde suijtkerck begraven end ebeluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Corsz. soon? inde noortkerck begraven is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Annetgen Jan Heijnen inde suijtkerck begraven is 8 gld. 

Totaal: 104 gld. 

[2911] 

Gesloten d.d. 21-1-1640

Schout: Adriaen vuijtewaert

Gesworens (tekenen): Pieter Melisz., Adriaen Jansz., Grabel Arijn, Adriaen Jansz. d’Leede, Cornelis Dircxen Hoogenbooem, Dirck Cornelis Aelbrechtsz.

Toekomende kerkmeester Adriaen Adriaensz. Bacquer

[2913]

Rekening van Adriaen Adriaensz. Bacquer, kerkmeester van Berkel anno 1640

[2918]

Ontfangh beroerende de begraefenisse

Noch ontfangen ter saecke Maritge Bastiaens inde noortkerck begraven es geweest 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arent Jorisz. sijn kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen van Jan Bous ter saecke sijn kint boven de suijtdeur begraven is 4 gld.

Noch ontfangen van Vranck Jacobsz. ter saecke sijn vrou inde noortkerc begraven is 10 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Andriesz. mede aldaer begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jaepgen Langelaen aldaer begraeven is 6 gld.

[2919]

Noch ontfangen van dat Adriaen Floren moeder inde noortkerck begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Lenert Pietersz. Wassenaer aldaer begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Dirck Barentsz. kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch betaelt ter saecke Arij Maetroos sijn kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Claes Vrancken Romeijn opt coer begraven is 26 gld.

Noch ontfangen van dat Jacob Beresteijns kint opt kerchoff begraven ende beluitj is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Meijn Cornelisz. opt kerchoff begraven is 1 gld.

Noch ontfangen van dat een kint van Neeltge Claes Vrancken inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen van dat een kint van Arij Sijmonsz. opt kerchoff begraven beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van dat een kint van Henric Valcooch inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen van dat Pieter Jeroensz. kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen van Arij Jansz. Snier ter saecke voorsz. 3 gld.

Noch ontfangen van Claesgen Jobpen ter saecke voorsz. 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Machteltgen Fredericx opt kerkhoff begraven beluyt is 2 gld.

[2920]

Noch ontfangen ter saecke de huysvrou van Adriaen Snier inde noortkerck begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kindt van Joris Molenaer opt kerchof begraven beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ’t geen aen Boer door abuijs te cort gerekent was 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrou van Pieter Arentsz. opt cour begraven is 26 gld.

Noch ontfangen ter saecke Teunis Adriaensz. vrou inde noortkerck begraven is 6 gld.

Noch ter saecke Teunis Adriaensz. selfs mede aldaer begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke d’ wed. van Louris Adriaensz. Moijman inde noortkerck begraven es 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Mees Pieters opt kerchoff begraven beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Schouts soon inde suijtkerck begraven is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Pieter Buijtewech inde noortkeck begraven is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Fransz. inde noortkerck begraven is 3 gld.

[2921]

Totaal 168 gld.

[2925]

Gesloten d.d. 26-1-1641

Schout: als vorige rekening

Gesworens (tekenen): Sijmon Cornelisz., Pieter Cornelisz. Puts, Cornelis Claesz. Sche...; Cors Jansz., Cornelis Woutersz., Cornelis Lenertsz., Tames Cornelis

Volgende kerkmeester: Adriaen Pieter Sijbrantsz.

[2926]

Rekening van Adriaen Adriaensz. Bacquer uit naam van Adriaen Pieter Sijbrantsz., kerkmeester van Berkel anno 1641

[2932]

Ontfangh beroerende de begraeffenissen

Noch ontfangen ter saecke Grietgen Jansdr. opt kerckhoff begraven beluijt is 2 gld.

[2926]

Noch ontfangen van Pieter Meesz. ter saecke sijn huijsvrouw inde kerck ontrent den tooren begraven en beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Jan Gijsz. timmerman ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke van een buijten persoon sijn kint opt kerckhoff begraeven beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jorijntgen Jaspers opt kerchoff met een gerooffde kist gegraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Sijmon Cornelisz. inde noortkerck begraeven ende ende [sec!] beluijt is 6 gld.

[2933]

Noch ontfangen van Dirck Barentsz. ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Arijen Mantgen ter saecke ende uts. 4 gld.

Noch ontfangen van Claes Arij Claesz. over de Meer ter saecke ende uts. 3 gld.

Noch ontfangen vande erffgenamen vande wed. van Ewout Vrancken ter saecke haer moeder inde noortkerck begraven en beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen vande erffgenamen van Trijntgen Dircxdr. ter saecke de selve inde noortkerck begraven en beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Michiel Cornelisz. de Groote ter saecke sijn kindt inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

[2934]

Noch ontfangen van Cornelis Bacquer ter saecke sijn kindt opt kerchoff begraeven beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van Sijmon Arentsz. ter saecke sijn kindt inde noortkerck begraven en beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Jan Claesz. Snier ter saecke sijn kindt inde suijtkerck begraven end beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen vande erffgenamen van Joosgen Evertsdr. ter saecke sij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Jan Overgaeuw ter saecke sijn schoonvader opt hoog coeur begraeven ende beluijt is 26 gld.

Totaal: 86 gld.

[2938]

Gesloten d.d. 17-2-1642.

Schout: als vorige.

Gesworens (tekenen): Aelbrecht Arentsz., Joris Arentsz. Tas, Dirck Cornelis Aelbrechtsz., Vranck Jacobsz., Jan Jansz., Lee[n]dert Pietersz. Puts, Adriaen Jansz. de Jongh.

Volgende kerkmeester Dirck Cornelis Aelbrechtsz.

[2939]

Rekening van Dirck Cornelis Aelbrechtsz., kerkmeester van Berkel anno 1642

[2944]

Ontfang beroeren d’begrafenissen

Ontfangen van Sijmon Huijbertsz. ter saecke sijn vrouwe inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen vande kinderen van Jacob Vas ter saecke haer vader tussen de pijlaeren, ’t hoochcoer ende suijtdeur begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen vande erffgenamen van Machdalena Jans ter saecke de selve opt hooch coer begraven ende beluijt is 26 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Balten Smit tussen de suijtdeur ende hoochcoer begraven ende beluijt is 8 gld.

[2945]

Noch ontfangen ter saecke Pieter Corsz. knecht op ’t kerchoff begraven beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke Barent Kerckerincxs kint mede aldaer begraven beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van Gabriel Crijnen ter saecke sijn kindt inde noortkerc begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke d’ knecht van Arent Puts inde noortkerc begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Adriaen Abramsz. ter saecke sijn kint beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Leen Puts kint boven de suijtdeur begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Dircxsz. kindt inde noortkerc begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Claes Claesz. ter saecke sijn kint inde suijtkerc boven de suijtdeur begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van Job Adriaensz. ter saecke sijn kindt inde noortkerck begraven ende beluijt is 1 gd.

Noch ontfangen van Claes Meesz. ter saecke sijn kind opt kerckhoff begraven beluijt is 1 gld.

[2946]

Noch ontfangen van Jan Cornelisz. Schoemaecker ter saecke sijn kint ontrent den toorn begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Aeltgen Jans Jans [sec!] met een gerouffde kist op kerchoff begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Jacobsz. kint mede aldaer begraven beluijt is 1 gld.

Totaal: 82 gld.

[2951]

Gesloten d.d. 19-2-1643.

Schout: Adriaen Uijtdewaert

Gesworens (handtek.): Adrijaen Arentsz., Hillebrant Jacobsz., Jan Adrijaensz. Kock, Pieter Jansz., Willem Arij Ridder <tekent ‘rijder’>, Bastiaen Leendertsz.

Volgende kerkmeester: Adriaen Adriaensz. Bacquer

[2951]

Rekening van Adriaen Adriaensz. Backer, kerkmeester van Berkel anno 1643

[2956]

Ontfangh nopende begraeffnissen

Ontfangen ter saecke Cornelis Henricxsz. Valqooch inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Somer buijten d’ kerck begraven beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke Dirck Molenaers vrou inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Dirck Barentsz. kint aldaer begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Lucas Lambertsz. kint bijten de kerck begraven ende beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Gijssen inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Huijbert Huijgen vrouw buijten de kerck begraven beluijt is 2 gld.

[2957]

Noch ontfangen ter saecke Jan Sniers kint inde noortkerck begraven beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Woutersz. kint bij den toorn begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Arentsz. vrou inde noortkerck met een geroefte kist begraven ende beluijt is 10 gld.

Noch ontfangen ter saecke Claes Claesz. Romeijns kindt inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen of brengt den rendant voor ontfangh ter saecke sijn kindt mede aldaer begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Lenert Arijensz. Schipper ter saecke sijn kint buijten de kerck begraven beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van Jobp Schipper ter saecke voorsz. 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Dircxsz. Hogenbooms kint inde noortkerck begraven beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arent den Bacquers vrou inde noortkerck begraven beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Lenert Arij Claesz. kindt inde noortkerck begraven beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Willem van Berchen kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

Noch ontfangen van Jan Sijmonsz. Langelaen ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven is 3 gld.

De wed. inde metselaers huijs gestorven Jan Pouwelsz. kint, Adriaen Huijgen ende Anne Jans alle opt kerckhoff begraven ende beluijt. Pro Deo.

Totaal: 66 gld.

[2960]

Gesloten d.d. 14-3-1644.

Schout: Adriaen Uijdewaert.

Gesworens (handtek.): Pieter Melisz., Cornelis Claesz. Schout, Cornelis Evertsz., Tames Cornelisz., Cornelis Dircxsz. Hoogenboom, Aerien Jacobsz. Maetroos, Jacob Arentsz. Slobbentgen.

Volgende kerkmeester (vermeld+tekent): Maerten Jansz. van Ruijven.

[2961]

Rekening van Dirck Dircxsz. van der Hove, kerkmeester van Berkel anno 1647

< Lijkt 1646 te zijn, maar dat is m.i. niet correct >

[2966]

Ontfangh beroerend de begraeffnissen

Eerst van Willem Pietersz. ontfangen tgeen in sijne reckeningh van ’t begraven van Claes Meesz. kint te cort ontfangen was, ende nu verantwoort wert 3 gld.
[ Blijkbaar was Willem Pietersz. <van Bergen> de voorgaande kerkmeester. ]

Noch van Jan Cornelisz. Bousch ter saecke sijn kint inde kercke begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch van Jan Olen? ter saecke sijn kint beluijt is 1 gld.

Noch ter sacke Adriaen Conijnenburch opt coeur begraven ende beluijt is 26 gld.

Noch ter saecke een kint van Lenert Dircxsz. Molenaer begraven, beluijt is 1 gld.

[2967]

Noch van dat een kint van Pieter Cool beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van Adriaen Kool ter saecke sijn kint beluijt is 1 gld.

Noch ter saecke Jan Lenertsz. inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch van Frans Severtsz. ter saecke van dat sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ter saecke Cornelis Jansz. Noortlander inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Gabriel Crijnen huijsvrou mede begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Pieter Cornelisz. Cools vrou beluijt is 2 gld.

Noch onfangen ter saecke Adriaen Cools met een gerooffde kist begraven ende opluijt is 10 gld.

Noch ontfangen ter saecke Willem Cornelisz. Smits vrou ende kint begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Sijmonsz. kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Gabriel Crijnen kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Lenert Bacquers kint begraven ende beluijt is 3 gld.

[2968]

Noch ontfangen ter saecke Arij van Dorpes kint als vooren 3 gld.

Noch ontfangen van dat Arij Jansz. de Jongh sijn kindt als vooren 3 gld.

Noch van dat Adriaen Deckerss soon begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Michiel van Dijcq begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch van Adriaen Volckertsz. ter saecke voorsz. 6 gld.

Noch ter saecke Adriaen Conijnenburchs vrou begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Wouter Jansz. kint beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Lenertsz. kint begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cors Buijtewechs kint begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ter saecke Adriaen Dircsxsz. wonende in Catwijc sijn kint begraven ende beluijt is 3 gld.

Totaal: 127 gld.

[2972]

Gesloten d.d. 7-3-1648.

Schout: als vorige.

Gesworens (handtek.): Cornelis Arentsz. Droge, Adriaen Jansz. de Jonge, Tames Cornelisz., Cornelis Dircksz. Hoogenboom, Arij Corsz., Claes Aelbrechtsz. Boerman.

Volgende kerkmeester: Jan Woutersz. (w.g.)

[8262]

Rekening van Adriaen Adriaensz. Backer uit naam van Cornelis Adriaensz. Bleijswijck, kerkmeester van Berkel anno 1649

[8269]

 

Ontfangh beroerende de begraeffenissen

 

Eerst van Jan Olen ter saecke sijn kin topt kerckhoff begraven 1 gld.

 

Noch van Grietge Gerredonis als vooren opt kerckhoff 2 gld.

 

Noch ter saecke een meijske van Arij Corsz. in suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld.

 

Noch ter saecke Arij Pietersz. opt kerck[h]off begrave 2 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Joost Jacobsz. Molenaer inde noortkerck begraven 3 gld.

 

Noch ter saecke van Annetge Aerijens inde suijtekrck begraven 8 gld.

 

[8270]

 

Noch ter saecke Heijnrick Valckooch bijden toorn begraven 6 gld.

 

Noch ter saecke den voorsz. Heijnrick sijn kint begrave 3 gld.

 

Noch ter saecke Dirck Barentsz. kint begraven 3 gld.

 

Noch ter saecke Gerrit Sijmonsz. begrave inde noortkerck 6 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Aert de Lapper buijten de kerck begrave 1 gld.

 

Noch ter saecke Heijnrick met het brande ooch inde kerck begraven 6 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Gerrit over de Kae inde noortkerck 3 gld.

 

Noch ter saecke Frans Severden kint in de noortkerck begrave 3 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Pieter Pietersz. Part inde suijtkerck begraven 4 gld.

 

Noch ter saecke Jannetge Jans in de noortkerck begrave 6 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Jacob Timmerman inde noortkerck 3 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Aelbrecht den Boer begrave 4 gld.

 

Noch ter saecke een soon van Vechter Cornelisz. int Noorteijnde 6 gld.

 

[8271]

 

Noch ter saecke een kint van Claes Cornelisz. Schout inde noortkerck 3 gld.

 

Noch ter saecke Claes Jacobsz. inde noortkerck begrave 6 gld.

 

Noch ter saecke van Heijnrick Heijnrickxsz. inde noortkerkc begrave 6 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Arij Jansz. de Leede inde kerck begrave 3 gld.

 

Noch ter saecke een kint van Claes Aelbrechtsz. den Boer bij het hecktge begrave 4 gld.

Totaal: 100 gld.

 

< Noch betaelt Mr. Abram schoolmeester mede over een jaer pensioen 24 gld. >

 

[8272]

 

< Jan Woutersz. was de voorgaande kerkmeester >

 

[8275]

 

Gesloten d.d. 7-2-1650.
Schout: als vorige.

 

Gesworens (handtek.): Cornelis Sijmonsz., Cors Jansz., Schrevel Versijden, Steven Jansz., Pieter Jansz. Leelij, Pouwels Cornelisz. de Groote (w.g.; ‘vork’).

 

Volgende kerkmeester: Claes Adriaensz. Vos (tekent).