Ambacht Berkel en Rodenrijs inv 425 - Begraven 1651-1668

Deze bewerkingen bevat de vermeldingen van de begraafgegevens uit de kerkrekeningen van Berkel en Rodenrijs van de periode 1651 tot en met 1668.

Let er bij het gebruik van deze bewerking op dat de registratie van de begrafenissen niet betrekking heeft op een kalenderjaar, maar dat het jaar hier liep van 1 februari tot en met 31 januari van het jaar daarop. Dus iemand die in de rekening van 1660 als begraven staat vermeld zou in januari 1661 begraven kunnen zijn. 

Door: Teun van der Vorm, Zoetermeer september 2006 

(c) T. van der Vorm, 2006

[776]

<Voorzijde>

[777]

Rekening van Adriaen Adriaensz. Backer, kerkmeester van Berkel anno 1651

[781]

Ontfangh beroerende de begrafenis 

Eerst ontfangen van Sijmon Arentsz. dat zijn vrouw inde zuijtkerck begraven en beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van Pieter d’ Lelij dat zijn vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Sijmon Arentsz. van dat zijn dochter inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van Mr. Gillis van dat sij[n] kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Bastiaen Leendertsz. dat inde noortkerck sijn kint begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Sijmon Arentsz. dat zijn soon inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld.

[782]

Noch ontfangen van Arijen Dirckx in Catwijck dat sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Arij Leendertsz. dat zijn kint bij den toorndeur begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Arij Jansz. dat sijn vrouw op het hoochkoer begraven ende beluijt is 26 gld.

Noch ontfangen van Arent Pijetersz. dat sij[n] vrouw inde noortkerck gegraven en beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Engel de Wever dat sijn kint begraven ende beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Claes Schout van dat haer kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Sijmonsz. Schipper dat sijn soon opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen van Engel de Wever dat sijn vrouw opt kerck[hof] begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen van de erffgenamen van Appolonij dat sij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Arij Leendertsz. dat sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Corssen wed. dat haer man inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de erffgenaemen van Meijsgen Jacobs dat sij inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van Bastiaen Sijmonsz. wed. dat hij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Schoemaker dat sijn vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

[783]

Noch ontfangen ter saecke Steve Jansz. sijn jonghwijff inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Willem de Wever ter saecke sijn twee kinderen opt kerckhoff begraven sijn 1 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Pouwels Buijtewech ter zaecke haer soon inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Arij Killemij ter zaecke voorsz. 6 gld.

Noch ontfangen van de wed. Pouwels Buijtewech ter zaecke voorsz. 6 gld.

Noch ontfangen van Sijmon Claesz. ter saecke sijn kint 2 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Willeboort Vrancken ter saecke haer dochter bij den toorndeur begraven ende beluijt is 6 gld.

Totaal begraven: 151 gld.

[786]

Gesloten d.d. 13-3-1652.

Schout: Adriaen uijt de Waert

Gesworens (tekenen): Vranck Pietersz. Langelaen, Leendert Jansz. van Alphen, Jacob Arentsz. Slobbe, Vranck Claesz., Maerten Jansz. van Ruijven, Arent Pietersz., Andries Jansz. van Alphen.

Aankomende kerkmeester: Cornelis Leendertsz. Wassenaer (vermeld+tekent).

[787]

Rekening van Pieter Cornelisz. Wassenaer van wegen zijn vader zal. in zijn leven kerkmeester van Berkel anno 1652

[791]

Ontfangh beroerende de begraeffenis

Eerst ontfangen vande vroetvrou dat haer dochter opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen van Mr. Gillis dat zijn twee kinderen inde zuijtkerck begraven ende beluijt zijn 3 gld.

Item dat Jan de Haes opt kerckhoff begraven ende beluijt is. Memorie.

[in de marge: pro deo]

Noch ontfangen van Neeltgen Gangerts dat haer kint inde zuijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van dat Nelletge Pieters inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Frans Severtsz. van dat zijn kint inde zuijtkerck tussen de zuijdtdeurt ende den toorn begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van den secretaris Coornwinder van dat zijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Adriaen Corssen van dat zijn kint bij het choer begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van Adriaen Leendertsz. in Roorijs van dat zijn kint bij den toorn begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Cornelisz. Boer van dat zijn kint tussen de zuijddeur ende den toorn begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Jan Puts van dat zijn vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Jan Adriaensz. Kocq van dat zijn huijsvrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

[792 

Noch ontfangen van dat Pouwels Arentsz. tussen de zuijddeur ende het choer begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Abramsz. van dat zijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Meijnert Andriesz. van dat sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Wassenaer van dat haer man inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Pieter Molenaer van dat haer man opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen van dat Pieter de Lelij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

[793]

Noch ontfangen van Cornelis Evertsz. van dat zijn huijsvrouw inde noortkerc begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de wed. van mr. Gillis dat haer man tussen de zuijddeur ende den toorn begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Cornelis Boer van dat haer man bij het choor begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van dat de wed. van Bastiaen Sijmonsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Willem Sijmonsz. dat zijn soon opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen van Sijmon Claesz. opde Leede van dat zijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen van dat Maritge Sijmons bijden toorn begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van dat Trijntgen Adriaens van Bleijswijck inde kerc begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van dat Jan Cornelisz. Puts inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Neeltgen Gangers van dat haer kint tussen het koer ende de zuijtdeur begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van Maerte Jansz. van dat sijn vader als hier gestorven zijnde ende opeen ander vervoert is 2 gld. 10 st.

Noch ontfangen van Willem Jacobsz. van dat zijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

[794]

Noch ontfangen van Arij Claesz. Dorp dat sijn vrouw tussen de zuijddeur ende den toorn begraven ende beluijt is 6 gld.

Totaal begraven: 177 gld. 10 st.

[797]

Gesloten d.d. 20-5-1653.

Schout; Adriaen Uijtdewaert.

Gesworens (tekenen): Aelbrecht Arentsz. Drooch, Schrevel Versijden, ... Dirck Cornelisz. [er lijkt te staan: ick Dirck Cornelisz.] Pieter Pietersz. Cors, Alewijn Jansen Pallesteijn.

Aankomende kerkmeester: Lenert Michielsz. van der Meijde (tekent).

[798]

Rekening van Leendert Michielsz. van der Meijde, kerkmeester van Berkel anno 1653

[802]

Ontfangh beroerende de begraeffenis

Eerst ontfangen ter zaecke Weijntge Bastiaenen inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Aelbrecht Arentsz. Boerman inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Barent Jacobsz. vrouw opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Cornelis Adriaensz. int Roorijs sijn dochter inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter zaeck[e] Pieter Pietersz. Cors sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke de schoolmeester sijn schoonmoeder alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Dirck Cornelisz. sijn soon als voorenn begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Leendert Adriaensz. Cocq sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arij Monnick sijn soon opt kerckhoff  begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Leendert Adrijaensz. Cocq inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Leendert Dirckxe Molenaer sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Ewout Coot sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

[803]

Noch ontfangen ter saecke Maerten Raes zijn vrouw begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Sijmon Langelaen alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Adriaen Jansz. int Roorijs sijn dochter alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Job Adriaensz. Schipper sijn suster alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Leendert Cornelis Droge sijn kint alsvooren begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Arent Jansz. sijn kint alsvooren begraven ende beluijts is 3 gld.

Noch ontfangen ter zaecke Cornelis Cornelisz. Boer sijn kint alsvooren begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Fijtge Willems alsvooren begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Job de Schipper sijn kint opt kerckhoff begraven ende beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Bousch sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Claes Aelbrechtsz. Boerman sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jacob Barentsz. opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

[804] 

Noch ontfangen ter saecke Job de Schipper sijn kint opt kerckhoff begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Leendertsz. [sec] Pietersz. Puts inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arij Pietersz. opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke Pieter Cornelisz. Puts inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Pouwels Cornelisz. d’ Groote inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arij Leendertsz. int Roorijs sijn kint alsvooren begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke Jan Bos sijn kint alsvooren begraven ende beluijt is 4 gld.

Totaal begraven: 156 gld.

[808]

Gesloten d.d. 3-3-1654.

Schout: Adriaen uijt d’Waert.

Gesworens (tekenen): Leendert Jansz. van Alphen; Jacob Cornelisz. Veen; Arij Jansz. de Leede, Dirck Dircksz. van der Hove; Arij Corssen; Heyndrick van Stralen; Leendert Cornelisz. Droog.

Aankomende kerkmeester (vermeld+tekent): Ewout Jacobsz. Coot.

Rekening van Ewout Jacobsz. Coot, kerkmeester van Berkel anno 1654

[812]

Ontfangh beroerende d’ begraeffenisse der dooden 

Ontfangen van erfgenamen van Arij Droge den Ouden ter saecke den selven tussen het hooch choer ende suijtdeur begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ter saecke een kindt van Job Lenertsz. opt kerckhoff begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ter saecke Pietertge Sijmons mede inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke een kindt van Jan Pietersz. Bregman [begraven] ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van dat een kindt van Vranck Corssen tussen coer ende de suijtdeur begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ter saecke ’t kindt van Lenert van der Meijde mede begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Sijmonsz. Langelaen mede aldaer beluijt ende begraven is 6 gld.

Noch ter saecke Jannetge Jaspers opt kerchoff begraven [ende] beluijt is 2 gld. 

Noch ter saecke Cornelis Huijbertsz. mede inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke een kint van Arent? Snier? opt kerchoff begraven beluijt is 1 gld. 

[813] 

Noch ter saecke Rochus Willemsz. kint mede inde kerc begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kindt van Pouwels Cornelis Jansz. mede aldaer beluijt ende begraven is 4 gld.

Noch ter saecke een kindt van Meinert Andriesz. mede aldaer begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ter saecke Arijaentgen Crinen aldaer begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Geertgen Jans huijsvrou van Arij Sijmonsz. aldaer begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ter saecke Cornelis Vechtersz. kindt aldaer begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ter saecke een kindt van Franck Severtsz. aldaer begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ter saecke een kindt van Arij Sijmonsz. aldaer begraven ende beluijt is 3 gld. 

Totaal begraven: 71 gld.

[818] 

Gesloten d.d. 15-2-1655.

Schout: Adriaen uijt de Waert.

Gesworens (ondertekenen): Cornelis Evertsz., Vranck Claesz. Romeijn, Claes Jansz. Berckel, Claes Meesen (w.g.), Vranck Corssen.

Toekomende kerkmeester (vermeld): Cornelis Adriaensz. Schoemaecker,

[819]

Rekening van Cornelis Adriaensz. Schoemaecker, kerkmeester van Berkel anno 1655 

Eerst ontfangen van Grabriel Crijnen wegen sijn dochter inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de erfgenaemen van Aechgen Everts ter saecke sij inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke voorsz. van de erfgenaemen van de wed. van Michiel van Dijck 6 gld. 

Noch ontfangen van Jan Cornelisz. ter saecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen van Adriaen Leendertsz. opde Hooge Wooningh ter saecke voorsz. 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Dirck van der Hove inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen van Jan Cornelisz. Noorlander ter sasecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Heijndrick van Strale ter saecke voorsz. 3 gld.

Noch ontfangen van Adriaen Adriaensz. Droge ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van Adriaen Leendertsz. Bleijswijck ter saecke sijn kint alsvooren begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van de erfgenaemen van Gerrit Heijndrickxe ter saecke den selven inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van de kinderen van Joris Tas ter saecke haer moeder inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

[824]

Noch ontfangen ter saecke Aelbrecht Arentsz. Droge inde kerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen ter saecke Pieter Vranckensz. inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Nelletge Dirckx inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Heijndrick Cornelisz. inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Aeltgen Claes buijten de kerck begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Gerrit over de Kae sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jacob Coppellenaer ende sijne suster inde kerck begraven ende beluijt sijn 12 gld.

Noch ontfangen ter saecke van dat een seecker jongh man van der Gouw die tot Arij Decker tuijs was mede inde kerck begraven ende beluijt was 6 gld.

Noch ontfangen van Vechter Cornelisz. ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Pouwelsz. ters aecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Totaal begraven: 120 gld.

[828] 

Gesloten d.d. 23-8-1656.

Schout: Adriaen uijt de Waert.

Gesworens (ondertkenen): Willem van Bergen, Alewijn Jansz. Palesteijn, Jan Adriaensz. Kock, Adriaen Jacobsz, Maetroos, Maerten Jansz. van Ruiven, Ari Leendertsz. Bleijswijck, Pieter Cornelisz. Wassenaer.

Toekomende kerkmeester (vermeld+tekent): Claes Adriaensz. Vos.

[829]

Rekening van Claes Adriaensz. Vos, kerkmeester van Berkel anno 1656

[833]

Ontfangh beroerende de begraeffenisse der dooden de anno 1656 

Eerst ontfangen van erffgenamen van Teunis Cornelisz. dat den slven inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saege [sec] Grietge Heuls opt kerckhof begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen van Job Adriaensz. Schuijtvoerder ter saeck[e] sijn kint op het kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Cornelis Bousch inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Gijs Jansz. ter saecke sijn kint op het kerckhoff begraven ende beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arij Arijensz. Droge d’ Jongh inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld.

Noch ontfangen van Arent Cornelisz. Boertgen ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van Taems Gerritsz. ter saecke Arij Taemsz. sijn soon inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Pieter Pietersz. van der Arent ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen van Maritgen Jobpen erfgenamen ter saecke sij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Annetgen Cornelis Sijmonsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Ds. Philpus Geelkerke ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

[834] 

Noch ontfangen van Gerrit over de Kae ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van den selven ter saecke uts. 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Pietersz. jonghman inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Leendertsz. in Catwijck inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Arij Leendertsz. Dorp ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Engel de Wever ter saecke sijn kint opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch [tussengevoegd: comt] ontfangen van Heijnderick van Straelen ter saeck[e] sijn voordochter tot Soetermeer begraven maer evenwel hier de kerck of ’t kerckhof subject is. Comt hier 2 gld. 

Noch ontfangen van Dirck Barentsz. ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Claes Jansz. ter saecke sijn huijsvrouw ende sijn kint inde kerck begraven ende beluijt sijn 9 gld. 

Noch ontfangen ter saeck den Heer Willem inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van de erffgenaemen van Maritge Arent wed. van Jan Pieter Stevensz. ter saecke sij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Diertsz. opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van Jacob Arentsz. Slobbe ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

[835]

Noch ontfangen van Mr. Arent ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke heer Floris inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arij Cornelisz. opt kerckhof begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke Cornelis Michielsz. van Dijck inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Jacob Slobbe ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Michielsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Totaal begraven: 129 gld. 

[839] 

Gesloten d.d. 15-6-1657.

Jhr. Adriaen van Naeltwijck, vader en voogd van Jhr. Johan van Naeltwijck sijn Ed. soone Heer van Berckel en Rooderijs.

Schout: Adriaen uijt de Waert

Gesworens (ondertekenen): Vranck Pietersz., Dirck Cornelisz. Aelbrechtsen, Cornelis Adriaensz. (w.g.), Ewout Jacobsz. Koot, Leendert Cornelisz., Adriaen Leendersz., Adriaen Michielsz. van der Meijde.

Aankomende kerkmeester (alleen vermeld): Frederick Cornelisz. Dergant. 

[840] 

Rekening van Frederick Cornelisz. Dersgant, kerkmeester van Berkel anno 1657

[844]

Ontfangh beroerende de begravinge der dooden de anno 1657

Eerst ontfangen van Meijn Andriesz. dat inde noortkerck sijn kint begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke de wed. van Cornelis Michielen bij den toorn begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cornelis Michielen als vooren begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Sijmon Claesz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Cornelis Ariensz. Schoemaecker ter saecke sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Arij Claesz. Dorp alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van mr. Arent ter saecke sijn kint alsvooren begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Ingetge Jan Gijsen wed. ter saecke haer dochter opt kerckhof begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen van de erffgenamen van Betgen Louwen dat sij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van de wed. van Arij Pieter Sijbrantsz. ter saecke hij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Leendertsz. Hoogeveen inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Hilletgen Maertens van Bleijswijck inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Arij Leendertsz. Swemcoop ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 7 gld.

Noch ontfangen ter saecke Geertgen Tassen inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

[845] 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Wouter Jansz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Leendert Jeroenen ter saecke een kint van hem bij den toorn begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Cornelis Dircken Buijtewech ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Roel Ariensz. bijden toorn begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Woutersz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke de huijsvrouw van Roel Arijensz. alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van den selven ter saecketwee kinderen van den selven alsvooren inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Leentgen Sijmons ter saecke haer soon alsvooren gegraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van de secretaris ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Schrevel Cornelis ter saecke sijn moeder bij den toorn begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Aelwijn Palesteijn sijn vrouw alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kindt van David Coornwinder inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Cijtgen Roelen opt kerckhof begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Roel Arij bij den toorn begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Abram Ariensz. van de Rotte opt kerckhoof begraven ende beluijt is 2 gld.

Noch ontfangen ter saecke heer Tomas inde noordkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

[846] 

Noch ontfangen ter saecke Aelwijn Jansz. Palesteijn inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Arij Leendertsz. Dorp ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Gijsbert Willemsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Roel Arijensz. alsvooren begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Gijsbert Willemsz. als vooren begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Bastiaen Leendertsz. vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint ende de vrouw van Gijsbert Willemsz. voorsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 9 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Ghijsbert Willemsz. halve suster inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een soon van Jan Gerritsz. Ackersdijck inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Davitsz. Korewinder secretaris van Berckel opt hooch koer begraven ende beluijt is 26 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jan Heijndericksen Lelij inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Maritgen Ceesen bijden toorn begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke Claes Hillebrantsz. sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen van Job Ariense Schipper ter saecke sijn kint opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

[847] 

Noch ontfangen van Arij Jansz. tot Delfgaeuw ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Leendert Claesz. de Vult opt kerckhof begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Arent Pietersz. Backer inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Totaal begraven: 236 gld. 

[850]

Gesloten d.d. 28-8-1658.

Schout: Adriaen uijt de Waert.

Gesworens (tekenen): Heijndrick van Stralen, Bastiaen Leendertsz., Maerten Jansz. (w.g.), Abram Cornelisz. (w.g.), A. van der Houve, Arent Pietersz.

Aankomende kerkmeester: Jan Adriaensz. Verboon (vermeld+tekent). 

[851] 

Rekening van Jan Adriaensz. Verboon, kerkmeester van Berkel anno 1658 

[854] 

Ontfangh beroerende de begraffenis der dooden de anno 1658

Eerst ontfangen ter saecke Aeltgen Cornelis inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Claes Adriaensz. over de Meer ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Cornelis Pouwelsz. ter saecke sijn kint inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Jan Corssen ter saecke sijn vrouw inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Wouter Jansz. ter zaecke sijn kint opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Cors Pietersz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Willeboortsz. opt kerckhof begraven ende beluijt is 1 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Roel Arijensz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Adriaen Jansz. d’ Jongh inde suijtkerck na den toorn begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een dochter van Cornelis Woutersz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Trijntgen Joris inde noortkerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Pietersz. Bregman bij den toorn begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Hillebrant Jacobsz. inde zuijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Frans Severtsz. inde noortkerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Sijmon Claesz. inde noortkerck begraven is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Arijensz. van der Schilde inde noortkerck begraven ende beluijt is 2 gld. 

[855] 

Noch ontfangen van de H. Geestmr. ter saecke een schamel man opt kerckhof begraven is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Jan Cornelisz. Boer voor het koir begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke alsvooren een kint van Jan Cornelisz. Bosch begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een soon van Barent Kerckeringhs opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Jacob Arentsz. de Haes inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Leendertsz. begraven ende beluijt is 3 gld.  

Noch ontfangen ter saecke een kint van Arij Jansz. inde suijt sijde van de kerck naeden toorn toe begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen ter saecke een kint van Pieter Ariensz. de Leede ter saecke sijn kint bij den toorn aende zuijt sijde begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van Steven Jansz. ter saecke sijn soon inde zuijt sijde alsvooren begraven ende beluijt is 6 gld. 

Totaal begraven: 97 gld. 

[858] 

Gesloten d.d. 21-5-1659.

Schout: Adriaen uijt de Waert.

Gesworens (tekenen): Willem van Bergen, Cornelis Ariensz. Bleijswijck (w.g.), Aerien Jacobsz. Maetroos, Adriaen Leendertsz., Claes Adriaensz. Vos, Cornelis Poulisz., Jan Cornelisz. Boertgen.

Toekomende kerkmeester: Adriaen Leendertsz. Bleijswijck (vermeld+tekent)

[859] 

Rekening van Adriaen Leendertsz. Bleijswijck, kerkmeester van Berkel anno 1659 

[862]

Ontfangh beroerende de begraeffnisse der dooden de anno 1659 

Eerst ontfangen van Heijnderick Jansz. Wever ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Leendert Teunisz. ter saecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Arent Aelbrechtz. Boertgen ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen van Sijbrant Ghijsen vant graff van sijn kint 3 gld. 

Noch ontfangen van Arij Cornelisz. Cool ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

[863]

Noch ontfangen van Gerrid over de Kae ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld.

Noch ontfangen van Cornelis Vechtersz. ter saecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Maritgen Leenderts ter saecke Cornelis Tomasz. haer man inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Evert Cornelisz. ter saecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Gerrid Jorisz. ter saecke sijn suster inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Leendert Teunisz. ter saecke sijn kint inde kerck begraven ende beluitj is 3 gld. 

Noch ontfangen van mr. Abram ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Noch ontfangen van Leendert Engelen ter saecke sijn moeder inder kerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen van Jan Cornelisz. Boer ter saecke sijn kint inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld.

Noch ontfangen van Rochus Willemsz. ter saecke Arij Jansz. opt koer begraven ende beluijt is 26 gld. 

Noch ontfangen van Wouter Cornelisz. ter saecke sijn kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld.

Noch ontfangen van de wed. van Adriaen Coornwinder ter saecke Claes Coornwinder inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

[864]

Noch ontfangen ter saecke Ghijs Jansz. Timmermans kint opt kerckhoff begraven ende beluijt is 1 gld.

Noch ontfangen van Frederick Smit ter saecke een kint van hem inde suijtkerck begraven ende beluijt is 4 gld. 

Noch ontfangen van Frederick Smit voorsz. ter saecke sijn meuije inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch ontfangen van de wed. van Jan Ghijsen ter saecke haer soon opt kerckhoff begraven ende beluijt is 2 gld. 

Noch ontfangen ter saecke Do. Brackman opt koer begraven ende beluijt is 26 gld.

Noch ontfangen van Arij Corssen ter saecke sijn voordochter inde suijtkerck begraven ende beluijt is 8 gld. 

Noch wert alhier genoteert dat den Ed. Heere van Berckel Joncker Johan van Naeltwijck za. opt koer begraven is. Memorie.

Noch ontfangen ter saecke Arij Michielen kint inde kerck begraven ende beluijt is 3 gld. 

Noch ontfangen van Jan Cornelisz. Noorlander ter saecke sijn vrouw inde kerck begraven ende beluijt is 6 gld. 

Totaal begraven: 157 gld.