Weerbare mannen van Berkel en Rodenrijs 1629

(uit: Ambacht Berkel inv. 1 f. 35v-39)

Door: Teun van der Vorm (oktober 2006) 

(f. 35v) 

Op huijden den 15 september 1629 hebben schout, ambachtsbewaerders, achtemannen ende gesworens (volgens de missive van den Groot Mog. Heren Staten van Hollant) de ingesetenen op wapens gestelt in manieren naervolgende.

Int Noorteynde

Roeren off musquetten 

Cornelis Arentsz. Boerman

Vranck Jacobsz. Slobbe

Leendert Adriaensz. van Conynenburch

Cornelis Adriaensz., soon van Adriaen Jansz.

Leendert Adriaensz. Drooge

Leendert Cornelisz. Croesert

Pieter Jansz. Walraven 

(f. 36) 

Pouwels Jansz. de Lely

Adriaen Leendersz.

Cornelis Arentsz. Drooge

Vranck Claesz. Romeyn

Jacob Claesz. 

Op piecken off verjaegers

Cornelis Jansz. Jongeling

Heyndrick Cornelisz. Valckooch

Willem Maertensz. Sprockenburch

Pouwels Cornelisz. de Groote

Corstiaen Jansz.

Aelbrecht Drooge

Aelbrecht Arentsz. Boerman 

(36v)

Jan Jansz. van Heyst

Thaems Cornelisz. Brouwer van Woggelom 

S[omma] 21 persoonen 

Inde Molenstocq syn gestelt op roers off musquetten 

Bastiaen Heyndricxsz. van Straelen

Gerrit Adriaensz. Hoos

Cornelis Claesz. Schout

Jan Woutersz.

Symon Pietersz.

Joost Jansz. den Boer

Jan Adriaensz. Cocq

(f. 37) 

Jan Cornelisz. Puts

Leendert Pietersz. Puts

Cornelis Symon Fransz.

Up spiessen off verrejaegers

Vechter Cornelisz. Berckhout

Leendert Adriaensz. Cocq

Cornelis Corsz.

Jan Pietersz. Langelaen

Leendert Jansz.

Arent Cornelisz. Puts

Adriaen Cornelisz. Decker

Pouwels Cornelisz. Berckhout 

S[omma] 18 persoonen 

(f. 37v) 

In de Kerckstocq syn gestelt op musquetten ofte roers 

Arent Aryensz. Drooge

Adam Jansz.

Pieter Pietersz. Cors

Jacob Willemsz. Widt

Adriaen Volckertsz.

Michiel Maertensz. van Dyck

Leendert Adriaen Claesz.

Leendert Claesz.

Vranck Joppensz.

Joris Adriaensz. Tas 

Up spiessen off verjagers 

Leendert Adriaensz. van Bleyswyck 

(f. 38) 

Cornelis Woutersz.

Pieter Jansz. Moot

Arent Jacobsz. Slobbe

Michiel Volckertsz. van der Meyde

Cornelis Arentsz. Versyde

S[omma] 16 persoonen 

Int Roodenrys syn gestelt op musquetten ofte roers 

Symon Arentsz.

Jacob Symonsz.

Jacob Arentsz.

Adriaen Jansz.

Cornelis Jansz.

Abraham Melisz.

Cornelis Leendersz. Wassenaer 

(f. 38v) 

Pieter Melisz.

Ghabriel Crynen

Ghabriel Adriaensz.

Leendert Bastiaensz.

Cornelis Evertsz. van Woggelom

Cornelis Jansz. van Heynsbrouck

Leendert Jansz. van Alphen 

Up spiessen ofte verjagers 

Pieter Euwoutsz.

Huybrecht Cornelisz. Groen

S[omma] 16 persoonen 

S[omma] To[ta]lis brengt vuyt 71 persoonen 

(f. 39) 

Ten selven dage es eendrachtelyck beslooten dat de costen, soe van roers, musquetten, spiessen ende verjaergers met den aencleven vandien sal comen tot laste vant ambacht van Berckel, doch met sulcken verstande dat indien ymant vande ingesetenen, syn geweer daer op hy es gestelt, selffs begeert te coopen sal hem tselve vrystaen ende aen syn ongelden mogen corten soe veel als het geweest tgeen byde regenten wert gecocht sal comen te costen ende meerder niet. Actum int volle collegie op datum als vooren. In kennisse van my

[ handtekening A. Roskam ]