Doelstelling

  • Afdrukken

De vereniging heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Berkel en Rodenrijs en omgeving.
  2. Het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenen en andere voorwerpen van (cultuur)historie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  1. houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies, schoolprojecten en tentoonstellngen, onderhouden van webpagina.
  2. stimuleren en doen uitvoeren van van studies en/of onderzoeken op geschiedkundig gebied
  3. stimuleren en verzorgen van publicaties
  4. verzorgen van een verenigingsperiodiek
  5. inventarisatie en registratie van historische monumenten en voorwerpen
  6. beheren, in eigendom verkrijgen, huren of in bruikleen nemen van (cultuur)historische voorwerpen het stichten, in stand houden en beheren van een oudheidkamer en/of museum al dan niet in samenwerking met een andere instantie